Volg ons op YouTube

De valse eenheid in de muzikale eindtijd – Hedendaagse Christelijke muziek (CCM)

Een studie naar het ontstaan van de hedendaagse aanbiddingsmuziek met schokkende onthullingen.

Door het overzetten naar deze nieuwe website is de opmaak grotendeels verloren gegaan.

Bij deze de PDF die beter leesbaar is:

De valse eenheid in de muzikale eindtijd – Contemporary Christian Music – definitief

Voorwoord
Moderne of eigentijdse Christelijke Muziek
Van slavernij tot Elvis Presley
De verschuiving in ritme en moraal
De Beatles populairder dan Jezus
Bono beïnvloed door Elvis en Lennon
De strijd tussen twee Koninkrijken
De opkomst van de New Age kerk
Jimi Hendrix en Rick Warren
Bono en zijn missie
Bono – CoeXisT
Hillsong – Brian Houston en de Paus
Hillsong – Darlene Zschech kijkt op tegen Bono en de Paus
Hillsong – de aantrekkelijke kracht van de duisternis
Hillsong – de strijd rond twijfel en eenheid
Bethel Music – Waar duisternis en licht elkaar lijken te raken
CCM – Muziek om oecumene te scheppen zonder onderscheid
CCM – Worship bands treden samen op
New Calvinist en CCM
CCM en de Christelijke film
CCM in de kerk van Nederland
Opwekkingsmuziek brengt (valse) eenheid
Marcel Zimmer
Kees Kraayenoord
Joke Buis
Sela
De EO of Evangelische omroep
De EO en Taizé
De invloed van Taizé en het contemplatieve in de muziek
Rome de vijand van God en Zijn Koninkrijk
Samenvattende afronding
De strijd om het Woord van God
Licht en duisternis
Schematische overzichten
Noten

In gesprek over CCM

Naar inhoudsopgave

Voorwoord

‘Het is goed dat men de HEERE love, en Uw Naam psalmzinge, o Allerhoogste, Psalm 92:2.’

De Bijbel roept op om de Heere / YHWH te loven en te prijzen. ‘Looft de HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden, Psalm 103:2’ Het roept op om met elkaar te zingen tot onderwijzing en vermaning: ‘Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart, Kol. 3:16.’ Door te zingen kunnen wij God loven, bemoedigd en gezegend worden en anderen tot zegen zijn.

Aanbiddingsmuziek – Worship Liederen – Hedendaagse Christelijke Muziek

Contemporary Christian Music

CCM

Voor u ligt een studie over de hedendaagse Christelijke muziek. Een studie die is ontstaan naar aanleiding van vragen die ik kreeg rondom de moderne Christelijke aanbiddingsmuziek.

 

Of u nu een liefhebber bent van de hedendaagse worship muziek of niet, u komt er hoogstwaarschijnlijk vroeg of laat mee in aanraking. Ouders of grootouders komen in aanraking met de muziek die hun kinderen of kleinkinderen luisteren, hebben daar soms een onderbuikgevoel bij, of keuren het af zonder onder woorden te kunnen brengen waarom. Argumenten als, ‘we zijn dit niet gewend’, geven opgroeiden tieners vaak niet het gevoel dat zij begrepen worden. Ouders kunnen het gevoel hebben hun kinderen kwijt te raken als zij zien dat zij luisteren naar de muziek die hun leeftijdsgenoten ook beluisteren. Sommigen zijn dankbaar dat zij tenminste kiezen voor Christelijke muziek en zijn van mening dat worship en aanrubenbiddingsliederen hun kinderen niets slechts kunnen brengen.

In de achterliggende jaren heb ik zelf ondervonden dat de hedendaagse Christelijke muziek niet meer weg te denken lijkt. Binnen veel Christelijke samenkomsten of ontmoetingsdagen speelt de muziek een grote rol. Vroeger zong men psalmen, vandaag aanbiddingsliederen en worship. Vroeger a capella of bij het orgel, nu zijn er vele instrumenten waarbij het drumstel een grote invloed uitoefent. Is dit nu allemaal zo verkeerd of is dit iets waar zij die er moeite mee hebben, aan moeten wennen?

Toen ik begon aan deze studie, had ik geen enkel idee waar het mij zou brengen en hoe veel tijd het mij zou gaan kosten. Ik ben begonnen door in te zoomen op wat bekende Christelijke liederen, de schrijvers en de uitvoerende muzikanten. Gaandeweg kreeg ik een beter zicht op het geheel en hoewel ik vaak het bijltje erbij heb willen neergooien, ben ik aangemoedigd door mijn lieve vrouw en zoon, maar ook door waardevolle mensen om mij heen. Met hun ondersteuning heb ik deze taak, die mij erg zwaar gevallen is, kunnen afronden. Ik ben God dankbaar voor Zijn kracht, liefde en geduld en ik ben Zijn genade en trouw nog meer gaan bewonderen.

Met deze studie pretendeer ik niet volledig te zijn, het beter te weten of mij te verheffen boven anderen maar heb ik geprobeerd weer te geven wat ik tijdens het studeren ontdekt heb. Ik besef dat er veel meer te zeggen valt, toch zult u als lezer een indruk krijgen van het ontstaan van de hedendaagse Christelijke muziek, haar beleving en haar invloed op de gemeente van vandaag.

In een studie als deze ontkom je niet aan emoties, zelf heb ik deze ervaren tijdens het studeren maar ook u als lezer zult het ervaren. Sommigen van u zullen dankbaar zijn omdat uw onderbuikgevoel wordt bevestigd. Anderen zullen boos worden vanwege de genoemde zaken of op mij als persoon, omdat ik met deze studie heilige huisjes omverwerp of mensen in een kwaad daglicht lijk te stellen. Dankbaarheid maar ook teleurstelling, boosheid en veroordeling zal deze studie brengen, ik ben mijzelf daarvan bewust en toch wil ik het met u delen omdat ik geloof dat het van levensbelang is.

In deze studie komen gevoelige onderwerpen aan bod, worden namen genoemd, namen van mensen die niet meer leven en van mensen die nog wel leven. Door weer te geven wat ik ontdekt heb, zullen sommige mensen voor u van een voetstuk kunnen vallen. Onderzoek de dingen, toets het aan het Woord van God en laat de Bijbel uw kompas zijn.

De mensen die ik in deze studie noem, noem ik omdat zij een grote rol hebben vervuld of vervullen in de hedendaagse muzikale ontwikkeling binnen het christendom. Geenszins wil ik mij verheffen boven de personen die ik noem. Ik besef dat ik net als ieder ander mens van Gods genade afhankelijk ben en dat alleen het bloed van de Heere Jezus Christus mij reinigt van al mijn zonden. Maar juist omdat we leven in de laatste dagen voor de komst van de Koning der koningen, wil ik u waarschuwen om te onderzoeken wat er gaande is in de huidige Christelijke wereld. Misschien wordt u persoonlijk genoemd en ontdekt u dat u in een wereld verzeild bent geraakt waarvan u de gevaren niet kende. Ik bid u Gods zegen toe en hoop dat u zich bekeert van deze duisternis en dat er velen die u gevolgd zijn met u tot inkeer zullen komen.

Het Bijbelgedeelte dat mij bijzonder heeft aangemoedigd tijdens deze studie is Efeze 5:1-21:

‘Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer Gode, tot een welriekenden reuk. Maar hoererij en alle onreinheid of gierigheid, laat ook onder u niet genaamd worden, gelijkerwijs het den heiligen betaamt, Noch oneerbaarheid, noch zot geklap, of gekkernij, welke niet betamen, maar veelmeer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zijt dan hun medegenoten niet. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts (Want de vrucht des Geestes is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid), Beproevende wat den Heere welbehaaglijk is. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt Hij: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Ziet dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn. Daarom, zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heeren is. En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest; Sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende en psalmende den Heere in uw hart; Dankende allen tijd over alle dingen God en den Vader in den Naam van onzen Heere Jezus Christus; Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods.’

Deze studie is bedoeld om u een indruk te geven van de ontwikkelingen die er zijn, en om u te waarschuwen voor de gevaren die er op u loeren, waarbij ik wil onderstrepen dat deze studie geen theologische verhandeling is, dat ik niet ieder detail uitleg en zeker niet compleet ben. Voor deze studie heb ik vele bronnen geraadpleegd, waarbij ik mijn dank uitspreek naar hen die zoveel studie-uren hebben gedeeld om anderen tot zegen te zijn. Met de noten in de tekst kunt u zelf de bronnen onderzoeken, bronnen die mij geholpen hebben om het grotere geheel te zien maar waarbij ik wil onderstrepen dat ik niet per definitie de opvattingen van de auteurs of de gehele inhoud van de artikelen onderschrijf.

Geve God u Zijn zegen en wijsheid in het bestuderen van dit onderwerp, het is mijn gebed dat ogen geopend worden, zondaren tot bekering komen en gelovigen zullen worden aangemoedigd om de goede strijd te strijden tot glorie van God de Almachtige.

Wilco Vos

Moderne of eigentijdse Christelijke Muziek

Muziek heeft in de ons bekende wereldgeschiedenis altijd een rol gespeeld, maar nog nooit heeft muziek in de Christelijke wereld zo’n grote invloed gehad als vandaag.

Om een mening te vormen rond de moderne Christelijke muziekbeweging, is het goed een studie te doen naar haar oorsprong, haar doel en haar effect op de Christelijke wereld.

In de Bijbel lezen we over David, de schaapherder die speelde op zijn harp. Hij schreef gebeden en liederen tot eer van Zijn God, Die zijn Herder was. Hij moest komen bij koning Saul als de boze geest het hart van de koning onrustig maakte. De muziek die David maakte bracht vrede. We zouden kunnen zeggen dat het Licht de duisternis overwon.

Muziek is niet weg te denken. De Bijbel roept ons op om de HEERE te loven. Psalm 150 zegt: ‘Hallelujah! Looft God in Zijn heiligdom, …. Looft Hem met het geluid van de bazuin; looft Hem met de luit en de harp.’ Ook de tamboerijn, de fluit, de citer en cimbalen worden genoemd als instrumenten waarmee de HEERE geloofd en geprezen kan worden.

Door de geschiedenis heen is er ook in de kerken veel nagedacht over muziek. Toen de Schotten hoorden dat de Nederlanders zongen bij een kerkorgel trokken zij hun wenkbrauwen op, in hun beleving kon een orgel niet samengaan met het dienen van God.[1] Calvijn de bekende reformator zag het orgel als een uitvinding van de prins der duisternis en noemde het ‘de sirene van de duivel’.[2] Voor de meeste Nederlanders, die bekend zijn met de kerk, is het niet vreemd om te zingen bij een orgel. Een piano en gitaar kan voor velen al vreemde gevoelens oproepen, om maar niet te spreken over een drumstel. Muziek is een gevoelig onderwerp.

Toch zien we dat het grootste gedeelte van Christelijk Nederland bekend is met liederen als: ‘Then thousend Reasons / Tienduizend redenen’ en; ‘Lord I Need You / Heere ik heb u nodig.’ Het prachtige lied: ‘Amazing Grace / uitzonderlijke genade’, van John Newton is wereldwijd bekend geworden en wordt vandaag gezongen en begeleid in vele uitvoeringen. De technologische ontwikkeling brengt met zich mee dat een muziekgroep uit Australië of Amerika ook in Nederland bekend kan worden. Deze grensoverschrijdende ontwikkeling heeft grote gevolgen, ook voor ons gevoel en oordeel over muziek.

CCM

is de afkorting van

Contemporary Christian Music

In het Nederlands vertaald

Hedendaagse Christelijke muziek

Om een voorbeeld te noemen, het prachtige lied; ‘Amazing Grace’ werd geschreven door iemand die wist dat alleen Gods genade hem had gered. Hij kon getuigen hoe hij vanuit de duisternis was overgezet in het Koninkrijk van het Licht. Hij kon niet meer leven zoals vroeger maar volgde de voetstappen van Jezus Christus waarbij de Bijbel Zijn kompas was. Vandaag kunnen we eenvoudig via YouTube het lied van John Newton beluisteren naar eigen smaak. Groepen als U2, Hillsong en de band van Chris Tomlin maken u via ‘Amazing Grace’ bekend met de moderne Christelijke muziek.

zij zijn ongemerkt de rol van leiders van de kudde gaan innemen

Juist omdat muziek een steeds grotere rol is gaan spelen binnen de Christelijke wereld, is het goed om te onderzoeken wie de leidende figuren zijn binnen de hedendaagse Christelijke muziek, want zij zijn ongemerkt de rol van leiders van de kudde gaan innemen. De hedendaagse Christelijke muziek of de populaire Christelijke muziek korten we af met CCM dat staat voor Contemporary Christian Music en in het Nederlands betekent dat, eigentijdse of hedendaagse, Christelijke muziek.

Van slavernij tot Elvis Presley

We kunnen niet echt een tijdstip aanduiden waar CCM is ontstaan, juist omdat eigentijdse muziek met de tijd mee ontwikkeld. Wel kunnen we haar oorsprong herleiden en lijnen trekken. Toen de Afrikanen als slaven werden ingezet op de plantages van de Amerikanen brachten zij hun eigen cultuur met zich mee. De blanke Amerikanen verboden de Afrikanen om hun gewoonten en godsdienst, dat bestond uit het aanbidden van vele goden, te blijven vasthouden.

Onder druk zijn de Afrikanen geleidelijk overgegaan tot het christendom en net zo geleidelijk brachten zij hun muzikale beleving binnen in de Christelijke wereld. De Amerikaanse christenen genoten van de Gospel en Slave songs. Later in de jaren twintig ontwikkelde zich de Jazz, Blues en Rhythm-and-blues.[3]

In de jaren 50 ontstond onder de jonge Amerikanen een verlangen naar wat stevigere dansmuziek, de onderdrukking van de ouderen waren ze zat. Mannen als, Alan Freed, Bill Haley en Elvis Presley brachten de verschillende muziekgenres bij elkaar en zo ontstond de Rock-‘n-rollmuziek. Stevige muziek, die het leven van alle dag bezong met onderwerpen als seks, liefde, geld en macht. De naam; ‘Rock-‘n-roll’ is afkomstig uit de straattaal van de zwarte Amerikanen waarmee zij de geslachtsdaad verwoorden.[4] Typerend genoeg bracht de Rock-‘n-rollmuziek een nieuwe moraal met zich mee, ook wel omschreven als de moraal van: ‘Seks, drugs en Rock-‘n-roll.’ [5]

In de jaren 50 ontstond onder de jonge Amerikanen een verlangen naar wat stevigere dansmuziek, de onderdrukking van de ouderen waren ze zat.

Hoewel de politiek en zeker de christenen zich afzetten tegen deze nieuwe moraal was het toch ook Elvis die te midden van zijn rock-‘n-rollleven, Gospel liederen zong als ‘Amazing Grace’. Wie het leven van Elvis bestudeerd ontdekt dat hij twee kanten had, aan de ene kant een Christelijke opvoeding, een Bijbel waar hij aantekeningen in maakte en aan de andere kant het losbandige leven als koning van de Rock-‘n-rollbeweging, waar drugs en seksuele immoraliteit hem hebben gekenmerkt. Ondanks de getuigenissen van zijn leven vol immoraliteit, verslavingen aan voedsel, drugs en medicijnen en zijn bizarre levenseinde, wordt hij tot op vandaag geëerd als een afgod. [6],[7]

De verschuiving in ritme en moraal

We zagen een muziekontwikkeling die liep via de slavenliederen naar de Rock-‘n-roll, een enorme verschuiving in beleving en beweging. Het technische verhaal is een stuk ingewikkelder maar zeker niet minder belangrijk. Er vond een polyritmische verschuiving plaats waarbij meerdere ritmes tegelijkertijd worden gebruikt, of een zodanig ritme, dat het op meerdere manieren gehoord kan worden.[8] Een hele belangrijke verandering is de opkomst van de zogenaamde syncope. Er vindt een verschuiving plaats in het ritme, waarbij een of meerdere tonen niet op de tel of de puls vallen, hierdoor worden de normale accenten verlegd. Stel dat bij een 4/4-maat, normaal gesproken de accenten gelegd worden op de eerste en de derde tel. Bij een syncope wordt de nadruk dan bijvoorbeeld gelegd op de tweede en de vierde tel. Er vindt dus een onverwachte verschuiving plaats.[9] De intrede van de backbeat of achtergrond beat, heeft een grote verschuiving in de muziekbeleving gebracht. We spraken al over Bill Haley, één van de Rock-‘n-rollvoormannen, Hij heeft gezegd ‘I felt that if I could take a … tune and drop the first and third beats and accentuate the second and fourth, and add a beat the listeners could clap to as well as dance this would be what they were after.’ / ‘Ik voelde dat als ik een … deuntje zou nemen en de eerste en derde beats kon laten vallen en de tweede en vierde beats kon accentueren, waarbij een beat kon worden toegevoegd, waarop de luisteraars konden mee klappen en dansen, dit zou zijn waar ze naar op zoek waren.’[10] De bekende Elvis Presley zei het volgende: ‘It’s the beat that gets to you. If you like it and you feel it, you can’t help but move to it. That’s what happens to me. I can’t help it.’ / ‘Het is de beat die naar je toekomt. Als je het leuk vindt en je het voelt, dan kun je er niet anders dan meebewegen. Dat gebeurt bij mij, ik kan er niets aan doen.’[11] De manier van muziek maken heeft invloed op onze hersens en ons lichaam, muziek brengt mensen in beweging, maakt emoties los en wekt verlangens op. Ook zonder tekst kan het ritme en de samenhang van het muzikale geheel een individu of een hele mensenmassa in beweging brengen en voeren tot emotionele hoogten of diepten.

De intrede van de backbeat of achtergrond beat, heeft een grote verschuiving in de muziekbeleving gebracht.

Onderzoeken hebben aangetoond dat deze ritmeverschuivingen en backbeats meer met ons doen dan we zouden verwachten. De Australische onderzoeker; Dr. John Diamond, heeft aangetoond dat muziek een groot effect heeft op onze spieren. De zogenaamde stopped Anapaestic Beat, die als volgt kan gaan: ‘Tahta tara – pause, Tahta tara – pause, Tahta tara’ veroorzaakt stress in het hele lichaam waardoor de spierkracht tijdens het luisteren enorm afneemt.[12]

Muziek brengt iets in beweging en Napoleon had dit ontdekt. Hij zei: ‘Give me control over he who shapes the music of a nation, and I care not who makes the laws.’ / ‘Geef me de controle over de persoon die de muziek van een natie vormt, en het kan me niet schelen wie de wetten maakt.'[13]

De Beatles populairder dan Jezus

John Lennon, een van de oprichters van de Beatles, heeft gezegd: Before Elvis, there was nothing’ / ‘Voor Elvis, was er niets.’ Waarom? Omdat werkelijk alles op z’n kop leek te staan. Ouders waren niet langer het voorbeeld voor hun kinderen maar Elvis. Concerten liepen uit de hand, seksuele losbandigheid tijdens concerten en daarna waren niet eerder vertoond. Wat Elvis deed, deed men na, zijn bewegingen, zijn kledingstijl en leefstijl werd voor velen de goddelijke norm. De Beatles popgroep, actief van 1960-1970 wordt gezien als de meest invloedrijke band uit de geschiedenis. John Lennon, die zei dat hij zijn ziel aan de duivel had verkocht, heeft gezegd: ‘Christianity will go, it will vanish and shrink. I needn’t argue about that. I’m right and will be proved right. We’re more popular than Jesus now. I don’t know which will go first, rock ‘n’ roll or Christianity.’ / ‘Het christendom zal verdwijnen, het zal verdwijnen en krimpen. Ik hoef daar geen ruzie over te maken. Ik heb gelijk en zal gelijk krijgen. We zijn nu populairder dan Jezus. Ik weet niet wat als eerste zal gaan, Rock- ‘n-roll of het christendom.’[14]

John Lennon en zijn makkers hadden toen niet kunnen weten dat er een dag zou zijn waarop het christendom, Rock-‘n-roll zou opnemen in haar manier van aanbidden.

John Lennon:

‘We zijn nu populairder dan Jezus. Ik weet niet wat als eerste zal gaan, Rock-‘n-roll of het christendom.’

Bono beïnvloed door Elvis en Lennon

Van John Lennon kunnen we de lijnen verder trekken naar Bono (Paul David Hewson) van de rockgroep U2. Bono wordt gezien als een groot bewonderaar van Elvis Presley en heeft ooit over hem gezegd: ‘Elvis is the big bang of Rock-‘n-roll. / Elvis is de oerknal van de Rock-‘n-roll.’, hij bezocht zijn huis en landgoed[15] en schreef gedichten over hem waarin zijn aanbidding voor Elvis wel heel duidelijk wordt: ‘…Elvis the psalmist, Elvis the genius, Elvis the generous. Elvis forgive us. Elvis pray for us. Elvis Aaron Presley’/ ‘… Elvis de psalmist, Elvis het genie, Elvis de gulle. Elvis vergeef ons. Elvis bid voor ons. Elvis Aaron Presley.’ (1935-1977) Copyright: Bono 1995 [16]

Bono met zijn groep U2, is van een niet weg te denken betekenis in de CCM-wereld

Daarnaast heeft hij zich laten inspireren door de Beatles en heeft verschillende nummers van hen overgenomen. o.a. ‘Help’, ‘Helter Skelter’, ‘Happiness is a Warm Gun’, ‘All You Need is Love’, ‘Across the Universe’, ‘Lucy in the Sky with Diamonds’ en ‘In My Life’.

Bono met zijn groep U2, is van een niet weg te denken betekenis in de CCM-wereld. We zullen zien hoever de invloed reikt van het denken en de muziekstijl van deze rockster.

De strijd tussen twee Koninkrijken

Voordat we wat dieper op Bono van U2 in willen gaan is het belangrijk om te begrijpen dat er in de wereld een machtsstrijd gaande is. De duistere machten strijden tegen het Koninkrijk van het Licht. De satan is er vanaf het begin op uit om het Koninkrijk van Jezus Christus te verwoesten. Er is één God en dat is de Schepper van hemel en aarde. Er is buiten Hem geen andere God. Jezus Christus de Zoon van God, geboren, door bovennatuurlijk ingrijpen, uit de maagd Maria is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Hij gaf Zijn leven aan het kruishout van Golgotha om de schuld van zondaren te verzoenen. Hij is opgestaan en opgevaren naar de hemel vanwaar Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Allen die in Hem geloven, Hem volgen en wandelen in Zijn voetsporen zullen straks ingaan in de heerlijkheid die Hij bereid heeft voor alleen die Hem liefhebben en Zijn geboden onderhouden.

Zij die geloven dat Jezus Christus, hun Zaligmaker en de Koning van hun leven is, beseffen dat zij niet te strijden hebben tegen vlees en bloed maar tegen de overheden en de machten in de lucht, tegen de geweldhebbers van deze eeuw (Efeze 6). In de wereld waarin wij leven zijn vele godsdiensten en vele goden te vinden. Als we de Bijbel onderzoeken dan zien we dat het volk Israël steeds in de problemen kwam als zij God ontrouw werden door ongeloof en of het vermengen met de godsdiensten om hen heen. Vandaag is de strijd om onze ziel nog steeds springlevend.

Vandaag is de strijd om onze ziel nog steeds springlevend.

De machten in deze wereld zijn uit op een Nieuwe Wereldorde één wereld met één regering en onderlinge vrede op godsdienstig gebied. Om dat te kunnen bereiken moeten de gezichten dezelfde kant op staan. De mensen die ervoor moeten zorgen dat deze orde tot stand komt, hebben zich geschaard onder satan die zij Lucifer noemen.[17]

De machten die werken aan de Nieuwe Wereldorde ziet zichzelf als de verlichten, zij hebben de kennis die anderen niet hebben. Het kenmerkende symbool van deze macht is het alziend oog, het oog van Horus (de Egyptische zonnegod) dat vaak staat afgebeeld in een driehoek of piramide.[18],[19]

Met de opkomst van Rock-‘n-roll is ook het oog van Horus, het zogenaamde alziend oog een vaak gezien symbool geworden. Men bedekt één oog, met de hand, soms met schaduw of met de handen in de vorm van een driehoek.[20]

Daarnaast is een veel gezien teken binnen de Rock-‘n-rollcultuur, de bokkengroet of het corna-handgebaar, waarmee de duivelshoorntjes worden gesymboliseerd en wordt gebruikt om iemand kwaad te wensen of het kwaad af te weren. Oorspronkelijk ontstond het bij de Kelten als symbool voor de gehoornde doodskop en daarmee voor het kwade.

De driehoek, het alziend oog en de bokkengroet zijn als symbolen van het kwaad met de Rock-‘n-roll verweven

Een onderzoek naar het gebruik van deze symbolen doet al snel uitkomen bij iemand als Aleister Crowley, ook wel de ‘slechtste man ter wereld’ genoemd en inspirator voor magiërs, occultisten en satanisten maar ook bij Anton Lavey[21] de oprichter van de satanskerk.

De opkomst van de New Age kerk

Gaandeweg deze studie zullen we ontdekken dat de hedendaagse Christelijke muziek (CCM), een instrument is voor de Nieuwe Wereldorde, de New Age bewegingen en de Roomse Kerk met haar Paus in het tot stand brengen van een wereldwijde eenheid. Om dit beter te begrijpen hebben we wat achtergrondinformatie nodig, later zullen we dieper ingaan op de Roomse Kerk.

De hedendaagse Christelijke muziek wordt gebruikt als instrument tot het komen van een wereldwijde eenheid

Het Vaticaan (Rome met haar paus en onderdanen) werkt nauw samen met de New Agebeweging. [22] Samen verlangen zij naar een nieuwe tijd, een nieuwe orde waar mensen met elkaar verenigd zullen zijn in een wereldomvattende religieuze orde. We zien en horen hoe christen en islamieten worden verenigd tot een zogenaamde chrislam.[23] De New Age beweging met haar Jezuïeten[24] is geïnfiltreerd in de kerken en gaat daarmee door totdat zij haar doel zullen bereiken. Bewegingen als de ‘Wereldraad van kerken’, ‘Latter Rain’, de ‘New Apostolic Reformation (NAR)’, het ‘Kingdom Now’ en o.a de ‘Word of Faith’ beweging, vermengen de New Age gedachte met de Bijbelse Waarheid waarbij de Bijbelse Waarheid verloren gaat en de mens op het verkeerde been wordt Gezet. Belangrijke figuren binnen deze bewegingen zijn o.a. Rick Warren,[25] Bill Johnson,[26] Todd White[27] en Kenneth Copeland.[28] Bekend vanwege het welvaartsevangelie, valse leringen[29] en de onrust die zij veroorzaken vanwege dat wat gebeurt in samenkomsten als; het dronken zijn in de geest, lachen in de geest, rollen over de vloer, kruipen als dieren enz.[30],[31] De ‘New Apostolic Reformation'[32] wordt, hoewel ze ondertussen zo weid verbreid is, maar door weinigen opgemerkt.

NAR

Is de afkorting van

new apostolic reformation

In het Nederlands vertaald

nieuw apostolische reformatie

Binnen deze beweging beroept men zich op o.a Efeze 4:11-13 waarbij men beweert dat we vandaag gemeente moeten zijn met een vernieuwde visie op de zogenoemde ‘vijfvoudige bediening’ waar zij doelen op de volgens hen door Christus ingestelde vijf ambten: Het ambt van apostel, profeet, evangelist, herder en leraar. Deze beweging kenmerkt zich als een beweging waar apostelen erkent worden als de hoogste gezagsdragers, daarnaast zijn er de profeten die met hun profetieën grote invloed uitoefenen op de mensen. Hoewel de profetieën van deze profeten niet altijd uit komen, beweren zij daarmee nog steeds ware profeten van God te zijn. De Bijbel leert dat juist de valse profeten herkend worden aan het niet uitkomen van hun profetieën. ‘Maar de profeet, die hoogmoediglijk zal handelen, sprekende een woord in Mijn Naam, hetwelk Ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in den naam van andere goden, dezelve profeet zal sterven. Zo gij dan in uw hart zoudt mogen zeggen: Hoe zullen wij het woord kennen, dat de HEERE niet gesproken heeft? Wanneer die profeet in den Naam des HEEREN zal hebben gesproken, en dat woord geschiedt niet, en komt niet; dat is het woord, dat de HEERE niet gesproken heeft; door trotsheid heeft die profeet dat gesproken; gij zult voor hem niet vrezen, Deut. 18:20-22.’ 

Deze ‘NAR’ beweging kenmerkt zich als een beweging waar apostelen erkent worden als de hoogste gezagsdragers, daarnaast zijn er de profeten die met hun profetieën grote invloed uitoefenen op de mensen.

Binnen deze leer streeft men, hoewel niet iedereen binnen deze leer hierin hetzelfde denkt, naar een wereldbeheersing door de kerk, het zogenoemde; ‘Dominionisme of Kingdom Now’. Met ‘Het Zeven Bergen Mandaat’ wil men de volgende zeven bergen overnemen: De regering, de media, het gezin, de zaken- en financiële wereld, het onderwijs, de kerk en de religie en tot slot de kunst en de entertainmentindustrie. Men gelooft in een grote opwekking met daarbij een uitstorting van de Heilige Geest. Ondertussen streeft naar ‘Strategische Oorlogsvoering’ waarbij met gelooft in ‘territoriale geesten’ die bepaalde gebieden beheersen, doormiddel van ‘mapping’ brengt met de geschiedenis van gebieden in kaart om erachter te komen welke specifieke geesten er verjaagd moeten worden. Men organiseert gebedswandelingen en voert het zogenaamde oorlogsgebed. Er zijn 24/7 gebedskamers waar men de geestelijke oorlog voert. Een invloedrijke NAR-organisatie waar men ‘oorlogsgebed’ en ‘oorlogsaanbidding’ toepast is het International House of Prayer (IHOP), gesticht door Mike Bickle, in Kansas City, Missouri. Ook Brian Heasley van ‘Thy Kingdom Come’, wordt invloedrijker met de 24/7 gebedsstrategie, die kerken bij elkaar brengt.[33]

Men gelooft in een grote opwekking met daarbij een uitstorting van de Heilige Geest.

Jimi Hendrix en Rick Warren

De aan een overdosis slaappillen overleden Rock- en gitaarlegende Jimi Hendrix geloofde dat hij bezeten was door demonische geesten. Ook zijn vriendin erkende dit, hij smeekte zijn vriendin om hulp, terwijl de stemmen in zijn hoofd hem kwelden.[34] Hij sprak altijd over een duivel die in hem was en gaf aan niet te weten wat hem deed handelen, spreken en zingen.[35] Hij is erg populair geworden door op het Monterey Pop Festval in 1967 zijn gitaar in brand te steken en er mee op de grond te slaan.[36]

In een interview met Life magazine zei hij: ‘Je hypnotiseert mensen naar waar ze teruggaan naar hun natuurlijke staat die puur positief is, zoals in de kindertijd toen je natuurlijke hoogtepunten kreeg. En wanneer je mensen op dat zwakste punt hebt, kun je in het onderbewustzijn prediken wat je wilt zeggen. Daarom flitst de naam ‘elektrische kerk’ aan en uit.’

De bekende New Apostolic Reformation Apostel, Rick Warren[38] schreef: God houdt van alle soorten muziek omdat hij het allemaal heeft uitgevonden – snel en langzaam, luid en zacht, oud en nieuw. Je vindt het waarschijnlijk niet leuk, maar God wel! Als het in geest en waarheid aan God wordt aangeboden, is het een daad van aanbidding.’ [39] Toen Rick Warren zijn P.E.A.C.E. programma in Saddleback Church aankondigde, zong hij voor de gemeente het door drugs doordrenkte lied ‘Purple Haze’ (naam van een wietplant) van Jimi Hendrix, vergezeld van zijn ‘Worship’ band! Hij zei dat hij dat al heel lang wilde doen.[40]

Bono en zijn missie

Nu we weten hoe Rock-‘n-roll is ontstaan en in gedachten meenemen dat zowel de politiek als de Christelijke gemeenschap afwijzend stond tegenover deze muziek en haar moraal hebben we ook gezien dat Bono van de Ierse Rockband U2 zich liet inspireren door mannen als Elvis Presley en de Beatles.

Bono gebruikt hetzelfde Corna-handgebaar als Anton LaVey, de oprichter van de satanskerk. Bono heeft zichzelf een soort alter-ego aangemeten in de vorm van ‘Mr. MacPhisto’.[41],[42] Als duivel verschijnt hij op het podium en vertelt vanuit de eerste persoon hoe hij over bepaalde zaken denkt.

Wie een studie maakt van het leven van Bono ontdekt dat hij bekend is tot in de top van de wereldregering. We zien hem met President Bush, President Obama, met vicepresident Pence en met de Paus. Hij wordt gezien als de man die Aids bestrijdt in Africa.

Bono – CoeXisT

Nu we iets meer weten over het verlangen naar eenheid en een Nieuwe Wereldorde begrijpen we iets meer van de boodschap die Bono bracht met zijn optrede ‘CoeXisT’. We zien Bono met een hoofdband voor zijn ogen met de tekst ‘CoeXisT’ van Coexistence, wat duidt op, vrede en naast elkaar leven. De C wijst op de halve maan van de Moslims, de X op de ster van David voor de Joden en de T als het kruis voor de Christenen. Wie goed naar de clip ‘Yahweh’ kijkt en bekend is met de symboliek ziet het alziend oog voortdurend in beeld.[43] De clip vertelt dat de wereld, vrede nodig heeft, en de Nieuwe Wereldorde zal deze vrede brengen, al is het door de weeën heen. De verschillende godsdiensten zullen moeten verdwijnen of samensmelten tot één nieuwe godsdienst. Het is Bono die zei: ‘Jesus, Jew, Mohammed – all true. Jesus, Jew, Mohammed – all true…’ Of: ‘Jezus, Jood, Mohammed – alles [is] waar. Jezus, Jood, Mohammed – alles [is] waar’.[44] Bono heeft met zijn muziek de CoeXisT beweging pas echt in beweging gebracht. Vandaag zien we deze CoeXist beweging, die oproept om in vrede met elkaar te leven voortgaan ook op evenementen als de Gaypride in Amsterdam.[45] Onlangs was het U2 (Bono) die pleitte voor een verruiming van de abortuswetgeving.[46]

Jezus heeft gezegd: ‘Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld, Joh. 15:19.’ Maar Bono, met U2 is bekend en geprezen in heel de wereld, aanbeden door mensen die bekend zijn met de Bijbel en door mensen die niets willen weten van de Bijbel. ‘Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld hoort hen, 1 Joh. 4:5.’

De tekstuele inhoud van de meeste liederen van Bono zijn mysterieus. Als we de liederen leggen naast de Bijbel dan kunnen we onszelf de grote vraag stellen of de boodschap Bijbels is. Het mysterie in de tekst neemt de luisteraar vaak mee in gedachten rondom liefde waarbij het niet duidelijk is om wie of wat het gaat. Soms staat er dan ineens iets over Jezus of over het kruis en toch roept niets ons in de liederen op om ons te bekeren, ons te richten op God de Schepper van hemel en aarde, door het geloof in de Heere Jezus Christus. Eerder het tegenovergestelde. Bono bezingt dat hij zocht maar niets vond. ‘But I still haven’t found, What I’m looking for.’ / ‘Maar ik heb niet gevonden waar ik naar zocht.’[47] Ondanks alle symbolieken van het satanische gebogen kruis,[48][49] het alziend oog, de satanstekens en de on-Bijbelse inhoud van levensstijl en liederen, die oproepen om te doen wat goed voelt, zullen we ontdekken dat de invloed van Bono op de CCM ongekend is.

Hillsong – Brian Houston en de Paus

In 1983 ontstond, onder leiding van Brian Houston, de wereldwijd bekende Hillsong kerk. De kerk die bekendheid kreeg door hun muziek. De kerk groeide uit van een kleine samenkomst van vijfenveertig mensen tot een wereldwijd verspreid netwerk van kerken onder leiding van Brian Houston met tienduizenden leden. De invloed van Hillsong met haar ‘New Apostolic Reformation’ agenda, haar manier van samenkomen en haar muziek heeft een ongekende invloed op het denken van de Christelijke wereld van vandaag. Naast de 135.000 bezoekers die wekelijks in meer dan 35 landen de Hillsong kerken bezoeken, worden hun liederen in kerken over de hele wereld gezongen. Hillsong zorgt voor verbroedering, door een eenheid te scheppen met haar muzikale invloed. In deze context is het belangrijk om te zien hoe Hillsong staat tegenover de Paus. Houston heeft o.a gezegd: ‘Pope John Paul II left an indelible mark on the world, and we pray for Pope Benedict as he takes on the leadership mantle of the Catholic Church and navigates the challenges and opportunities facing the global Church in the 21st century,’ / ‘Paus Johannes Paulus II heeft een onuitwisbaar stempel gedrukt op de wereld, en we bidden voor paus Benedictus, terwijl hij de leiderschapsmantel van de katholieke kerk op zich neemt en de uitdagingen en kansen voor de wereldwijde kerk in de 21ste eeuw aangaat,'[50] De wereldwijde kerk of de New Age kerk is de wereldwijde oecumenische kerk die onder muzikale begeleiding gevormd wordt en waar verschillen niet langer scheiding mogen maken.

In deze context is het belangrijk om te weten dat er op de achtergrond gewerkt wordt aan Agenda 2030, een droomwereld die niets anders is dan een soort Communistische Wereldstaat met één centrale regeringsmacht.[51]

Hoelang zal de Christen die de Bijbel van Genesis tot Openbaring ziet als het geopenbaarde Woord van God en neemt als uitgangspunt voor denken en handelen, nog ruimte krijgen?

Hillsong – Darlene Zschech kijkt op tegen Bono en de Paus

De aandacht van Brian Houston viel in het begin van de Hillsong kerk op Darlene Zschech, een talentvolle jonge Australische vrouw die haar talenten inzette om commercials voor Coca Cola en MCDonalds in te zingen.[52] Ze is wereldwijd bekend geworden met haar geschreven en gezongen liederen. Binnen de Hillsong kerk heeft ze een grote rol vervuld en wordt wel het gezicht van Hillsong genoemd.

Liederen van haar zijn ook in het Nederlands vertaald o.a ‘Juich voor de Heer’. Ze kwam negatief onder de aandacht omdat zij in Rome een optreden gaf en persoonlijk de Paus de hand mocht schudden. Op haar solo cd ‘Kiss of Heaven’ zingt ze het lied ‘Walk On’ van U2’s Bono.[53] Ze geeft aan dat Bono één van de personen is die ze graag persoonlijk zou willen ontmoeten. [54]

Hillsong – de aantrekkelijke kracht van de duisternis


We zagen dat de Rockband U2 met Bono een verschuiving bracht in de Christelijke muziekwereld. Hillsong heeft Bono niet afgewezen maar bewonderd en de Rock, Hiphop, Rap en allerhande popstijlen zijn binnen de Hillsong kerk met Hillsong United en Hillsong Young & Free erg populair.

De aantrekkingskracht van deze muzikale kerk is zo groot dat wereldbekende beroemdheden als popster Justin Bieber, actrice en modeontwerpster Selena Gomez en filmacteur Chris Pratt, zich thuis voelen.[55] Ze komen open uit voor hun relatie met de kerk en met God en leven ondertussen nog volop in de Hollywood wereld vol speculaties, liefdesscènes, leugen, misbruik en bedrog. Het ene moment op het podium in de kerk en het volgende moment in de schijnwerpers van de wereld, is dit een tegenstelling of is het samengesmolten?

Wie wat onderzoek doet naar Hillsong en haar voorgangers ontdekt dat alles wordt ingezet om het de mensen naar de zin te maken, van acts met een naakte cowboy op een vrouwenconferentie[56], tot een act aangekondigd door Brian Houston waar een fanfare korps, onder het motto van de ‘vrijheid in Christus’, de hele menigte meeneemt in het wereldbekende hiphop nummer: ‘I Like to Move it’, terwijl het korps met een dansende spookfiguur op het podium rondspringt.[57] Er lijken geen grenzen, alles wat verleidelijk, sensueel en dramatisch is wordt ingezet om mensen te vermaken.[58] De voorgangers en zogenoemde aanbiddingsleiders houden niet meer voor wat de Bijbel leert over zonde, gerechtigheid en oordeel. Geloof, vermaak, God en de wereld zijn samengesmolten tot een eenheid waar het Woord van God zijn kracht heeft verloren. Carl Lentz, De hippe voorganger van Hillsong NYC, bekend om zijn omgang met beroemdheden, wordt ook wel de shirtloze predikant genoemd omdat hij veel te zien is zonder shirt en vaak in nabijheid van zijn vriend Justin Bieber.[59]

‘Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten, Hebreeën 4:12 .’

Wie wat dieper in het mysterieuze Hillsong duikt, ontdekt bizarre dingen, zoals de afgrijselijke satanische voodoo rituelen met een ‘echte’ kruisiging tijdens ‘eastern’ 2016 en 2019 in Hillsong London.[60],[61]

Hillsong – de strijd rond twijfel en eenheid

Marty Sampson, jarenlang de aanbiddingsleider en liedjesschrijver van Hillsong, bracht de Christelijke wereld in beroering toen hij in augustus 2019 liet weten het Christelijk geloof vaarwel te zeggen.[62] Na veel twijfel over God en het Christelijk geloof gaf hij aan vrede te hebben met de wereld. Later, nadat de Christelijke wereld, schokkend reageerde, heeft hij aangegeven nog niet alles vaarwel te hebben gezegd maar veel twijfel te hebben.[63]

Omdat Hillsong een ongekende invloed heeft op de hedendaagse moderne Christelijke muziek en is opgenomen in de meeste zangbundels, hebben we wat uitgebreid stilgestaan bij haar oorsprong en ontwikkeling. Velen zijn vanuit de wereld en de kerk in aanraking gekomen met de God van Hillsong, een God van liefde, aan wie de aanbidding geen grenzen lijkt te hebben maar waar helaas velen teleurgesteld zijn geraakt en afgehaakt. De stap vanuit de wereld naar een kerk als Hillsong is niet groot, de muzikale beleving is hetzelfde als die van de wereld.[64] Hillsong heeft met haar New Apostolic Reformation (NAR) een eenheid gebracht die groter is dan men denkt. De vraag is of de eenheid zich vormt rond de gekruiste en opgestane Christus waarbij een heilige levenswandel, anders als de wereld zich kenmerkt, of dat er een eenheid is ontstaan waar het gevoel, de sensatie en het verlangen naar vervulling de boventoon voert ten koste van het Woord van God als een tweesnijdend scherp zwaard. Wie wat onderzoek doet naar de NAR en het New Age denken ontdekt dat het on-Bijbels is.

Bethel Music – Waar duisternis en licht elkaar lijken te raken

Naast Hillsong neemt ook de invloed van Bethel Church uit California toe. Vanuit deze kerk waar NAR apostel Bill[65] en Beni Johnson de oprichters en kartrekkers zijn is het ‘Bethel Music’ label ontstaan. De kerk met haar leiders staat bekend om haar New Age boodschap en om dat wat geleerd en ervaren wordt. Tijdens samenkomsten wordt er veel nadruk gelegd op de zogenaamde aanraking van de Heilige Geest. Mensen kronkelen lachend en schokkend over de grond of gedragen zich als dieren.[66],[67] Goudstof of veren van engelen dwarrelen tijdens de dienst uit de lucht.[68] Men wandelt door zogenaamde vuurtunnels om vervuld te worden en waggelen dronken van de Geest door de kerk.[69]

Goudstof of veren van engelen dwarrelen tijdens de dienst uit de lucht

Wie wat onderzoek doet naar Bethel, ontdekt nog veel vreemdere zaken. Men bezoekt graven van ‘heiligen’ voor het zogenoemde ‘Grave Soaking’, gaat daar, bij of op liggen, om de geest van de overledenen op te zuigen… [70]

De Bethel kerk beweging is naast haar muziek ook bekend door haar Sozo trainingen waar mensen belooft wordt bevrijding van geestelijke gebondenheid te ontvangen. Binnen de trainingen gaat men er net als in de Bethel kerk vanuit dat het Sola Scriptura denken vals is, naast andere valse leringen is de gedachte en de leer doordrenkt van het New Age denken.[71] We zagen hiervoor al de relatie tussen Bill Johnson, Todd White en Kenneth Copeland als leidende figuren binnen de eenwording van de kerk. De zogenaamde Latter Rain beweging, het Kingdom Now en de New Apostolic Reformation op weg naar een wereldwijde kerk in de Nieuwe Tijd of het New Age tijdperk. De voor sommigen misschien ogenschijnlijk onschuldige muziek van Bethel Church brengt samen wat het Woord van God van elkaar scheidt. ‘En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer, Efeze 5:11.’

CCM – Muziek om oecumene te scheppen zonder onderscheid

De hedendaagse Christelijke aanbiddingsmuziek is oecumenische muziek. De invloed van de Katholieke kerk is voor velen onbekend, maar wie er studie naar doet ontdekt dat juist de CCM een krachtig instrument is om leerverschillen ongedaan te maken.[72] De muzikale evenementen, de zangbundels en de worship bands in de kerken moeten een eenheid creëren die zonder deze muziek onbestaanbaar zou zijn. Vrijwillig smelten Christelijke groeperingen tot één. Wie kan er tegen eenheid zijn? Wie zal het verlangen van Jezus naar eenheid durven te dwarsbomen? Hij bad tot Zijn Vader: ‘Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. Johan. 17:21.’ Eenheid onder de gelovigen is een Bijbelse opdracht. Maar dezelfde Bijbel leert dat Licht en duisternis niet samen kan gaan. Zij die God liefhebben kunnen de wereld niet liefhebben.

CCM is een krachtig instrument is om leerverschillen ongedaan te maken.

‘En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren. Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet; Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn, 1 Joh. 2:3-5.’

We hebben gezien dat de New Age gedachten ver zijn doorgedrongen in de kerk van vandaag. De leer van het Kingdom Now, de nieuwe apostolische reformatie en de Roomse kerk dringt zich steeds verder op in hun strijd om de eenheid.

‘Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? 2 Cor. 6:14.’

Zolang de Paus zichzelf blijft zien als de Heilige Vader en de plaatsvervanger van Jezus Christus[73] op aarde en geen afstand doet van alle afgoderij, beeldendienst, heiligen aanbidding en heidense tradities en rituelen kan een christen niet samengaan met de Roomse kerk. Een christen, die gelooft dat Christus voor hem of haar stierf om te verlossen van schuld en zonden, kan niet genieten van de zonden maar haat de zonden. Daarom zal een oprecht christen nooit samen kunnen optrekken met hen die uitleven dat zonden geen zonden meer zijn. De christen die Christus wil volgen, kan niet genieten van de wereldse Pop en Rock-‘n-roll waar seksuele losbandigheid, wetteloosheid en Goddeloosheid normaal zijn. ‘Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 1 Joh. 1:6,7.’

Dan Lucarini, een voormalig CCM-aanbiddingsleider, zegt: ‘Ik ben er nu van overtuigd dat God onze aanbidding niet zal accepteren wanneer deze wordt aangeboden met muziekstijlen die ook door heidenen worden gebruikt voor hun immorele praktijken. … Hij is een jaloers God. Als je dit principe begrijpt, zal het voor altijd de manier veranderen waarop je een eredienst leidt.'[74]

Alan Ives een voormalige Rock-‘n-roller zegt: ‘Hoe begrijp je wat goede Christelijke muziek is? Het zou anders moeten klinken dan het rockstation, het ‘easy listening station’ en de entertainmentmuziek. Als we gospelliedjes op de ouderwetse manier zingen, klinken ze niet als iets dat de wereld zingt. Dat is de manier waarop we het moeten houden. We kunnen de vrede van de Heere nooit uitbeelden met wilde, tweedrachtige, gewelddadige geluiden. We kunnen nooit spreken van de liefde van God met hatelijke muziek, de goedheid van de Heere met slechte muziek, de majesteit van God met low class muziek, de kracht van God met nietige muziek, de wijsheid van God met stomme muziek, de heiligheid van God met onheilige muziek. We kunnen nooit spreken van godsvrucht met goddeloze muziek, van hemelse dingen met aardse, sensuele en duivelse muziek. En we kunnen nooit spreken over soldaat zijn als we dansmuziek gebruiken.'[75]

Dan Lucarini:

‘Ik ben er nu van overtuigd dat God onze aanbidding niet zal accepteren wanneer deze wordt aangeboden met muziekstijlen die ook door heidenen worden gebruikt voor hun immorele praktijken. … Hij is een jaloers God. Als je dit principe begrijpt, zal het voor altijd de manier veranderen waarop je een eredienst leidt.’

CCM – Worship bands treden samen op

Nu we de wereld met haar filosofie van eenheid achter Bono van U2, Hillsong en Bethel Music hebben gezien is het niet nodig om alle CCM-groepen en muzikanten te benoemen. ‘Zeg me wie uw vrienden zijn, dan zeg ik wie u bent’

In 2016 deed paus Franciscus een video oproep[76] om met z’n allen naar ‘Together 2016’ in Washington D.C. te gaan. Volgens Wikipedia een oecumenisch Christelijk evenement.[77] Opvallend is dat het evenement georganiseerd werd onder het wereldberoemde Washington monument, de zogenaamde obelisk (ter ere van de Egyptische zonnegod RA) ook wel de penis van satan genoemd.[78],[79]

Het evenement werd georganiseerd door Nick Hall van ‘Pulse Movement’. Andere evenementen die hij organiseerde waren: The Gathering 2016, Momentum Conference, The Reason, Younger Leaders Gathering, Unite National Day of Prayer. Allen met het grote thema: ‘Unity’. Op ‘Together 2016’ waren vele sprekers en bands aanwezig.

Matt Maher de toegewijde Rooms katholieke Zanger die zijn opleiding volgde op een hogeschool voor Jezuïeten in Newfoundland,[80] begeleidde de menigte met zijn welbekende lied: ‘Lord I need You’ welke hij ook voor de paus zong op de ‘World Youth Day’ in 2013.[81]

Matt Maher, met zijn overtuigde Rooms katholieke visie is de vriend van vele andere bekende CCM-artiesten met verschillende kerkelijke achtergronden[82]. Naast Maher waren er vele CCM-artiesten aanwezig, als de bekende Hillsong United, Lecrae[83] ook wel ‘de absolute top van de hiphop’ genoemd, de beroemde Casting Crowns en Christelijke popzangeres Lauren Daigle die zichzelf niet echt als een christen ziet. Op Pointfest 2017 trad Casting Crowns op met Lauren Daigle en Skillet, de Christelijke rockband met harde en duistere metal muziek.[84],[85] We zien connecties op alle fronten. Wie deze CCM-artiesten onder de loep neemt, ontdekt dat zij meer artiest zijn dan christen en dat is ook iets waar zij zichzelf niet voor schamen.[86],[87]

Casting Crowns, Hillsong Worship en Elevation Worship trekken samen op in een tour door de USA waarbij ze samen optreden. Casting Crowns is een belangrijke schakel om de kloof tussen de Rooms Katholieken, de protestanten en de Evangelischen te dichten, waarbij Rome blijft wie ze is.[88],[89] Wie wat onderzoek doet naar Elevation ontdekt de Elevation Church achter deze groep met voorganger Steven Furtick bekend vanwege zijn valse leringen en gelinkt aan de New Apostolic Reformation.[90],[91]

Casting Crowns

Een belangrijke schakel om de kloof tussen de Rooms-Katholieken, de Protestanten en de Evangelischen te dichten

Voor wie er echt even uit wil, is er een heuse Cruise te boeken bij de ‘Jesus Freaks’. ‘Jesus Freaks’ zijn in Nederland bekend geworden door hun boek ‘Jezus helden’, met prachtige getuigenissen van vervolgde christenen en door de film ‘God is not dead’. Het voorwoord in het boek ‘Jezus helden’ is geschreven door de rockers; Toby Mac, Michael Tait en Kevin Max waarmee zij, voor sommigen ongemerkt, de rockmuziek van ‘dc Talk’ konden promoten. Opvallend is het logo met het oog van Horus. Tijdens de laatste cruise in 2019 traden verschillende CCM-artiesten op waaronder de Newsboys, Kevin Max en o.a de bekende komiek John Crist die later in hetzelfde jaar, vanwege seksueel wangedrag in het nieuws is gekomen.[92] Kevin Max van de ontbonden groep ‘dc Talk’ liet zich inspireren door de rockband U2 met Bono en zegt: ‘My music is for a Christian and a Buddhist to pick up and still enjoy, as well as for an atheist. But it is there to prod and ask questions: What is my worldview? What do I believe in, and why do I believe it?'[93] Met andere woorden, of we nu een christen, een boedhist of een atheist zijn, genieten kunnen we van de muziek van Kevin Max. Steeds opnieuw zien we in de CCM wereld dat de nadruk ligt op verbinding, een eenheid zonder onderscheid.

New Calvinist en CCM

In Amerika wordt ieder jaar een ‘Passion Conference’ gehouden[94]. Het doel is om studenten samen te brengen voor een geestelijke opwekking in deze generatie. Bekende sprekers zijn o.a de bekende ‘NAR’ apostel (de hedendaagse apostelen), Louie Giglio, die ook spreekt op de Hillsong conference. Toen hij de paus ontmoette, gaf hij hem de zogenoemde heilige kus.[95] Op de Passion Conference treden verschillende CCM-artiesten op en spreken naast Louie Giglio die leert dat wij kleine goden zijn en het goddelijke DNA in ons hebben,[96] ook andere sprekers waaronder de bekende New Calvinist, John Piper.[97],[98]

Louie Giglio, de NAR-apostel en vriend van John Piper, leert dat wij kleine goden zijn.

John Piper is nauw bevriend met Louie Giglio en samen met o.a Max Lucado hebben zij de ‘Jesus Bible’ uitgegeven, een Nieuwe vertaling met eigen commentaar.[99] We zien dat alle lijntjes bij elkaar komen. Van de ‘NAR’ via de pausgezinde Louie Giglio naar John Piper en zijn vrienden, om te ontdekken dat John Piper veel spreekt op muzikale evenementen waar CCM-artiesten van Evangelisch tot katholiek met elkaar samen optreden en bevriend zijn.

Denk aan de zingende New Reformed Calvinists, Keith & Kristyn Getty die bevriend zijn met John Piper en de Katholieke CCM-artiest, Matt Maher, zij kijken op naar een Bono van U2 en de bekende C.S Lewis met zijn dwalingen. Opvallend is dat John Piper veel achting heeft voor C.S Lewis (bekend van Narnia) die hij ook promoot als zijn held, [100] terwijl C.S Lewis met verschillende dwalingen, zichzelf als erg Katholiek beschouwde, gebeden opzond voor de doden, in het vagevuur geloofde, ging biechten bij de priester en niet geloofde in een Goddelijk geïnspireerde Bijbel. Eén van de grootste dwalingen die C.S Lewis leerde was de ook in onze dagen wijdverspreide leer dat God de oprechten aanneemt ook al geloven zij niet in Christus. Hij leert dat niet alleen het geloof in de Heere Jezus Christus zaligmakend is, maar dat ook zij gered worden die andere goden dienen als het maar oprecht is.[101],[102] De Getty’s weten in samenwerking met CCM en John Piper een brug te slaan naar de nieuwe wereldkerk.[103]'[104]

De Getty’s weten in samenwerking met CCM en John Piper een brug te slaan naar de nieuwe wereldkerk

CCM en de Christelijke film

Net zoals de christenen vijftig jaar geleden nog uitgesproken tegen Pop en Rock-‘n-rollmuziek waren, waren zij dat ook tegen de film. Hollywood het centrum van goddeloosheid heeft helaas ondertussen ook de Christelijke gezinnen bereikt. Naast het duistere Hollywood zijn er ook filmmakers die een goede boodschap proberen te brengen. Films als Fireproof en Warroom van Kendrick Brothers en bijvoorbeeld ‘God is not Dead’ doen hun best om een goede boodschap te brengen. En als we niet al te kritisch zijn, dan moeten we toegeven dat zo’n film naast een stuk ontspanning ook aan het denken zet. Zonder in te gaan op de gevaarlijke boodschap,[105],[106] ontdekken we dat gezinnen die niet kozen voor moderne aanbiddingsmuziek maar wel voor de Christelijke film, in aanraking zijn gekomen met CCM.

In de film Fireproof bijvoorbeeld, zingt John Waller zijn lied: ‘While I’m waiting’. Wie aangesproken wordt door de muziek zoekt verder en ontdekt het lied: ‘As for Me and My House.’ Misschien even wennen aan de drukke muziek maar de tekst spreekt toch echt aan, verslavingen en zonden worden opgeruimd om alleen nog maar de Heere te dienen.

Wie vandaag zoekt op John Waller ontdekt zijn lied: ‘Awakening’ (The Coffee Song). Een lied dat bezingt: ‘Cause I need Jesus and a little caffeine You are my awakening.’ [107] Wie de clip bekijkt, luistert naar de woorden en daar de Bijbel naast legt, kan niet anders concluderen dan dat er ergens iets fout gaat. Het lied ‘Mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen’, was veelbelovend voor hen die nog door de rockstyle konden prikken, maar als de invulling van dit dienen kan samengaan met een lied als de ‘Coffee song’, dan dient men een andere Jezus dan de Jezus die stierf aan het kruis en is opgestaan. Wie de film ‘God is not dead’ heeft gezien, is automatisch in contact gekomen met de Newsboys, een Christelijke Rockband. Newsboys eerste gitarist en medeoprichter George Perdikis heeft ondertussen aangegeven atheïst te zijn geworden. Hij zegt: ‘Het enige wat ik wilde was het maken en spelen van rock ‘n’ roll. En toch draaide de meeste aandacht die ik kreeg om hoe goed ik de onmogelijke normen van religie kon handhaven. Ik wilde dat mijn leven afgemeten werd aan mijn muziek, niet aan mijn vermogen om verleiding te weerstaan’.[108] Ook zegt hij: ‘De waarheid is – van iemand die weet wat er toen gebeurde en wat er nu gebeurt- de Newsboys zijn niet zo heilig als ze beweren.'[109] De Newsboys hebben honderdduizenden harten van christenen en niet christenen veroverd. Michal Tait het gezicht van de Newsboys speelde in 2003 de hoofdrol in ‘!Hero – The Rock Opera’ Hij speelde Jezus als de coole zwarte man, het laatste avondmaal werd een barbecueparty en ‘Jezus’ werd gekruisigd aan een straatnaam bord. Andere CCM-artiesten die optraden in ‘!Hero’ waren Mark Stuart van Audio Adrenaline, Rebecca St. James, John Cooper van Skillet, Matt Hammitt van Sanctus Real, T-Bone en GRITS.[110]'[111] Wie zich verder verdiept in de film ‘God is not dead’ ontdekt dat Rice Brooks de schrijver van het verhaal een hedendaagse apostel is, verbonden aan de NAR en de Every Nations Ministries.[112]'[113] We zien dus dat de New Age beweging middels muziek en film de huiskamers, de gedachten en de harten probeert te veroveren.

De New Age beweging probeert met muziek en film de huiskamers, de gedachten en de harten te veroveren

CCM in de kerk van Nederland

Nu we gezien hebben dat de muzikale ontwikkeling vooral heeft plaatsgevonden in Amerika en daarvandaan is verspreid over de hele wereld middels, video’s, films, muziekbundels, conferenties, Bijbelscholen en kerkdiensten, zullen we zien dat Nederland, Amerika is gevolgd in de muzikale eenheidsbeweging, die een eenheid tot stand brengt zonder onderscheid.

Ook de kerken van Nederland hebben zo hun muzikale geschiedenis. Nederland is rijk gezegend met een complete berijming van de 150 onberijmde psalmen die we vinden in de Bijbel. Psalmen die spreken van gebrokenheid, zonden, verlangen naar God, genade van God, bekering, herstel, hoop en vertrouwen. In de periode van 1566 tot 1773 zong men in de kerken de bekende psalmberijming van Petrus Datheen.[114] In opdracht van de Staten-Generaal verscheen in 1773 een nieuwe psalmberijming,[115] die tot op vandaag in veel kerken, samenkomsten, scholen en gezinnen gezongen wordt. Natuurlijk hebben de invoering van de psalmen en de verandering naar een nieuwe berijming voor de nodige emoties en discussies geleid. Toch zal eenieder moeten toegeven dat de berijming van de door God geïnspireerde Psalmen hebben geleid tot een evenwichtige Bijbelse zangbundel. Ook de muzikale overzetting, in harmonie met de tekst, is niet opzwepend maar gevoelig en tegelijk melodieus. Naast de psalmen waren er enkele gezangen.

De nadruk bij Johannes de Heer lag op de noodzaak van bekering van elke individuele zondaar en op een persoonlijke relatie met Christus.

Een grote stap in de Christelijke muzikale ontwikkeling was de liedbundel van Johannes de Heer[116]. Met zijn evangelisten hart, vertaalde hij geestelijke lofliederen die hij kende vanuit Amerika, Engeland en Wales. Deze liederen voor de ‘eenvoudigen’, zoals hij dat zei, werden in 1905 voor het eerst in bundel uitgegeven, de nadruk lag op de noodzaak van bekering van elke individuele zondaar en op een persoonlijke relatie met Christus.[117] Bekende liederen zijn: ‘Ik wil zingen van mijn Heiland’ en ‘Hij die rustig en stil’. Naast Johannes de Heer, heeft de Nederlandse Margot Alt of ‘Moesje Alt'[118] die 50 jaar zendelinge in Nederlands-Indië is geweest, met haar Glorieklokken een groot stempel gezet op de Nederlandse muzikale geschiedenis.[119]

De liederen, waarvan velen ook afkomstig waren uit Amerika, Engeland en Duitsland, werden ritmischer en meer eigentijdser dan de psalmen en de liederen van Johannes de Heer. De eerste complete bundel Glorieklokken verscheen in 1962. Bekende liederen zijn: ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’ en ‘Ik wandel in het Licht met Jezus’.

De hedendaagse muzikale ontwikkeling is in Nederland grotendeels toe te schrijven aan ‘Stichting Opwekking’ die ontstond in 1960. [120] Het was een roerige periode waar juist de jeugd gekenmerkt werd door losbandigheid en de Rock-‘n-roll invloed ook in Nederland steeds groter werd. Door middel van tentcampagnes, jeugdbijeenkomsten en Pinksterconferenties bracht stichting opwekking de evangelieboodschap. Jongeren waren bij elkaar, luisterden naar de boodschap en zongen met elkaar de liederen uit de bundel van Johannes de Heer en Glorieklokken. Wiesje, de vrouw van Ben Hoekendijk werd al snel het gezicht van de samenzang, er werden buitenlandse zangers uitgenodigd om nieuwe liederen te introduceren, buitenlandse liederen werden vertaald en er werden nieuwe Nederlandse liederen geschreven. Zo kwam in het jaar 1978 de eerste bundel van 60 liederen uit. Bekende liederen zijn: ‘Dit is de dag’, ‘Omdat Hij leeft’ en ‘Hinee matov’. De bundel ‘Opwekking’ nam al snel de plaats in van de liederen van Johannes de Heer en Glorieklokken.

Stichting Opwekking maakt zichzelf bekend als een interkerkelijke organisatie. De jaarlijkse Pinksterconferentie trekt zo’n 75.000 bezoekers.[121] De conferentie heeft een sterk oecumenisch en charismatisch karakter. Er ligt veel nadruk op eenheid en op de werking van de Heilige Geest. Ruben Flach de huidige directeur van Opwekking was één van de sprekers op de laatstgehouden Pinksterconferentie.[122] Ruben Flach is jarenlang de algemeen secretaris en interim voorzitter geweest van de VPE, de Verenigde Pinkster, en Evangelie gemeenten. De VPE legt veel nadruk op het starten van nieuwe gemeenten, opbouwen van bestaande gemeenten en de eenheid in kerkelijk Nederland.

Het moet ons tot grote alertheid wekken als we in deze context ontdekken dat de Evangelische Aliantie, de VPE, en de Rooms Katholieke Kerk in Nederland samenwerken aan een oecumenische verbroedering.[123] Naast Ruben Flach sprak ook Martin Koornstra bekend van zijn speciale genezingsdiensten en Royal Mission de Bijbelschool met het thema eenheid in de kerk.[124] Samen met David de Vos en Mattheüs van der Steen hebben zij de G500 opgezet. 500 christenen met visie om de kerk op z’n kop te zetten. De samenwerking[125] met mensen als Heidi Baker[126] en Benny Hinn[127] maakt duidelijk wat ze bedoelen met de kerk op z’n kop zetten.

We hebben hier te maken met mensen die spreken over de Heilige Geest, terwijl de Heilige Geest verwisseld wordt voor de geest van Kundalini.[128],[129] De Hindoes geloven dat er in het bekken van de mens een Kundalini kracht bestaat die wordt voorgesteld als de opgerolde slang. Wanneer deze geactiveerd wordt, kronkelt de slangenkracht langs de ruggengraat omhoog en kunnen zich heftige manifestaties voordoen. Benny Hinn en Heidi Baker gaan ook voor in Bethel Church van de ‘NAR’ Apostel Bill Johnson waar we eerder over schreven. Onderzoek naar deze mensen openbaart dat zij valse leringen brengen, bizarre wonderen en tekenen werken en uit zijn op een New Age eenheid die verre van Bijbels is. De Opwekkingsconferentie werd afgesloten door zanger, Kees Kraayenoord, initiatiefnemer en voorganger van de snelgroeiende gemeente Mozaiek 0318 met zustergemeente Mozaiek 033 in Nijkerk, ondertussen zijn er plannen om eventueel een gemeente in Apeldoorn op te starten.[130]

We hebben hier te maken met mensen die spreken over de Heilige Geest, terwijl de Heilige Geest verwisseld wordt voor de geest van Kundalini.

Opwekkingsmuziek brengt (valse) eenheid

Opwekkingsmuziek heeft eenheid gebracht, of we nu willen of niet. Als we kijken hoeveel kerken er vertegenwoordigd zijn op een Pinksterconferentie, hoeveel kerken er betrokken zijn bij Royal Mission en hoeveel kerken er leegstromen naar gemeentes als de Mozaiek, dan moeten we concluderen dat er een oecumenische eenheid aan het ontstaan is. De moderne hedendaagse Christelijke muziek (CCM) is de grote motor achter dit alles.

In deze context zullen we wat leidende figuren binnen de Nederlandse muzikale eenheidsbeweging onderzoeken. We denken aan Marcel Zimmer, Kees Kraayenoord, Joke Buijs en een groep als Sela.

Marcel Zimmer

Marcel Zimmer sprak op de laatste opwekkingsconferentie: ‘Kom met je leegte en je angst. Hier word je liefdevol omarmd.’ Woorden die vandaag veel kinken op plaatsen waar de moderne aanbiddingsmuziek een grote plaats inneemt. Liefdevolle omarming op een plaats waar kerkmuren verdwijnen. Marcel en Lydia Zimmer[131], het gepassioneerde echtpaar dat een grote invloed heeft in kerkelijk Nederland, wordt op CIP omschreven als een voorbeeld voor anderen. John Lapré schrijft: ‘Ik zie hen als een voorbeeld van hoe de Evangelische beweging in Nederland de uitdaging aan mag gaan hoe ook LHBT’ers voluit deelgenoot te laten zijn van het leven met de Heer.’ [132] Natuurlijk zegt dat niets over hoe Marcel en Lydia Zimmer persoonlijk denken over homoseksualiteit en de hele LHBT wereld, maar maakt wel duidelijk dat de moderne muzikale eenheid geen onderscheid meer maakt tussen de werken van het vlees en de vrucht van de Geest (Galaten 5). Waar de Bijbel spreekt over een niet kunnen ingaan in het Koninkrijk der hemelen, lijkt de liefde die vandaag gepreekt en bezongen wordt, geen grenzen te kennen. De Bijbel wijst geen zondaren af, of ze nu hetero, homo of transseksueel zijn, maar bekering en geloof kan niet samengaan met het blijven praktiseren van een levensstijl die God veroordeeld (Leviticus 18, 20, Rom. 1:32, Gal. 5:21, 1 Kor. 6:10, 1 Tim. 1:10, Openb. 22:15). Marcel die al vroeg een passie had voor drummen is sinds 1993 als afgestudeerd drummer, fulltime als professioneel muzikant actief.[133] Veel liederen van Marcel Zimmer zijn in de opwekkingsbundel opgenomen.

Bekering en geloof kan niet samengaan met het blijven praktiseren van een levensstijl die God veroordeeld

Marcel liet zich inspireren door Bono van U2 en dat Marcel een bijzondere liefde heeft voor U2 blijkt wel uit het feit dat hij als drummer van de U2 coverband U2Two, de bekende liederen van Bono begeleidde als een echte U2’er.[134] Terwijl Marcel drumt, zingt de zaal vol U2 fans: ‘I Still Haven’t Found What I’m Looking For/ Ik heb nog steeds niet gevonden waar ik naar op zoek ben.’ Een lied met een mysterieuze inhoud. Mysterieus, omdat het door velen gezien wordt als een Christelijk lied, terwijl het een zoektocht bezingt naar liefde en een verlangen naar een komend koninkrijk waar alles samen zal smelten. Hoewel de zoeker sprak met een engelenstem, honingzoete lippen heeft gekust en de hand van de duivel heeft vastgehad heeft hij nog niet gevonden wat hij zocht ook al gelooft hij dat iemand het kruis van zijn schaamte droeg. Hoe mooi dit lied voor sommigen misschien mag klinken, hier wordt niet bezongen hoe een zondaar alles heeft gevonden in Christus, ook wordt geen zondaar gewezen op het kruis van Christus maar meegenomen in een verlangen naar een eenheid en een koninkrijk die niet uit God is maar uit de mens.

Kees Kraayenoord

Kees Kraayenoord, worshipleider, voorganger en artiest. [135] Als Kees huisarrest heeft op het MAVO schoolkamp komt hij tot bekering door de ‘snoeiharde’ muziek van de Christelijke metal band Stryper. Hij zegt daarover: ‘Vanaf dat moment was ik bekeerd. Dat zei ik ook tegen de anderen. Nadat ik eerst heel hard werd uitgelachen zei een klasgenootje: Volgens mij is het waar. Mijn moeder is ook wedergeboren en volgens mij is dat bij Kees ook zo. Ik zie het aan zijn ogen. Toen dacht ik: God is wel heel lekker bezig!'[136]

Jaren later zegt Christelijke liedjesschrijver en voorganger Kees Kraayenoord over de Metalband Stryper: ‘Snoeiharde muziek, maar wel van jongens die in Jezus geloven en hem willen volgen en daarover zingen.’ Het online woordenboek Urban Dictionary omschrijft de metal band Stryper als: ‘Een dubbelzinnige homoseksuele langharige metal band die, hoewel versierd in zwart en geel gestreept leer, voornamelijk gedurende de jaren 1980 als een marketingtruc voor het christendom fungeerde.'[137] Wat onderzoek naar het uiterlijk van de bandleden, de inhoud en stijl van de muziek, en de gebruikte symbolieken laat wel heel duidelijk zien dat deze mensen niet de Jezus van de Bijbel volgen.[138]

De recensie van het Stryper album: ‘God Damn Evil’ op de website ‘MPodia’ zegt: ‘Het ‘Take It To The Cross’ is weer heerlijk agressief zoals de eerste albums van de band klinken. Hierbij valt het niet meer op dat dit een Christelijk georiënteerde band is. Dit raken we al snel kwijt met het titelstuk ‘God Damn Evil’ en het nog stevigere ‘The Valley’.[139]

‘Snoeiharde muziek, maar wel van jongens die in Jezus geloven en hem willen volgen en daarover zingen.’

Kees Kraayenoord vertelt in een interview met ‘Church Life Magazine'[140] hoe hij een opleiding volgde aan de Azusa theologische hogeschool, het opleidingsinstituut voor de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, (VPE)[141] waar hij al snel verantwoordelijk werd voor de aanbiddingsmuziek. Kees vertelt hoe hij in De Meerkerk in Hoofddorp werkte als worship-pastor en music-director. Daarnaast sprak en of musiceerde hij op verschillende plaatsen in binnen en buitenland. Bij de directeur van Opwekking zagen we al dat de VPE de eenheid zoekt tussen verschillende kerken. Ook Kees staat bekend om zijn verlangen naar eenheid[142] Dat bewijst zijn samenwerking met mannen als de Anglicaanse priester en liedjesschrijver Tim Hughes[143] die Kees helpt met het schrijven van liederen.

Daarnaast wordt Kees ook geholpen door de bekende Rooms Katholieke Matt Maher, die zijn opleiding volgde aan de Hogeschool voor Jezuïeten. En zijn vriend Les Moir,[144],[145] die een grote rol speelt in de CCM wereld, als mentor en platen producent heeft hij veel CCM artiesten gecoacht.

Kees Kraayenoord schrijft in samenwerking met Matthijn Buwalda liedjes voor Mozaiek Worship. Matthijn Buwalda, naast liedjesschrijver ook theatermaker, bezoekt graag de Katholieke kerk, op zoek naar het mysterie van God.[146] Hij zong voor de jongeren op de Katholieke conferentie voor Nederlandse religieuzen, het thema stond in het teken van de oproep van paus Fransicus om te luisteren naar de jongeren.[147] Matthijn Buwalda is iemand die verbinding zoekt onder het motto van liefde. Hij schrijft positief en liefdevol invoelend over homo’s en lesbiennes die uit de kast komen, waarbij hij de Bijbelse boodschap achterwege laat.[148] Als hem gevraagd wordt of hij in samenwerking met Stef Bos, die de Bijbel niet ziet als het Woord van God,[149] kan snappen dat Stef, God als moeder beschrijft, geeft zijn antwoord te denken: ‘Of het nou moeder, vuur, vader, aarde, water of lichtjes is. We zijn bij het beschrijven van God per definitie overgeleverd aan metaforen. Dat we hem van oudsher als mannelijk bestempelen heeft denk ik veel te maken met de vroegere rolverdeling tussen mannen en vrouwen in de culturen waarin de bijbel is ontstaan. Logisch en ook prima, maar volgens mij valt God niet van de troon als iemand hem ziet als vrouw waaruit leven wordt geboren. Prachtig beeld toch? Ik kan me ook lastig voorstellen dat Onze Lieve Heer er zelf moeite mee zou hebben.’ [150] De Bijbel leert ons dat God een Geest is en dat Hij het menselijke overstijgt. God maakt Zichzelf bekend als Vader, de Goede Herder, de Koning, als Hoofd en als Leidsman. We lezen in de grondtaal over YHWH, Elohim, Adonai, Kurios en Theos, allemaal mannelijke omschrijvingen van God. Wij mogen geen menselijk beeld maken en vervallen tot afgoderij.

‘Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden. God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid, Joh. 4:23,24.’

Kees geeft aan, Bono van U2 te zien als een groot voorbeeld. In een interview met; ‘Louder than the Music’,[151] geeft Kees aan dat hij graag met Bono zou willen samenwerken vooral vanwege de inhoud van zijn teksten: ‘Ze zijn zo echt en rauw. Luisteren naar U2 is als een gesprek hebben met Bono. Het is alsof hij bij je in de kamer is en zijn dromen en angsten deelt zoals een vriend zou doen.’ Naast U2, ziet Kees de band Coldplay ook als bron van inspiratie.

Wat onderzoek naar Coldplay maakt duidelijk dat ook deze band zich net als U2 duidelijk openbaart als een rockgroep die zich niet schaamt voor haar Nieuwe Wereld boodschap,[152] denk aan het alziende oog van Horus, het bedekken van één oog en de driehoek of piramide als het teken van de verlichten. Chris Martin de oprichter en voorman van Coldplay, geeft aan dat hij gelooft in een God, hoewel hij niet weet of het een hij of een zij is, niet weet of het Allah, Jezus, Mohammed of Zeus is maar hij gaat voor Zeus.[153] De interviewer vraagt aan Kees ‘Je zit vast op een eiland, het is heet, je hebt nog maar genoeg batterijduur om naar één nummer op je mp3-speler te luisteren. Welke track is het?’ Kees antwoord: ‘Waar de straten geen naam hebben, U2.’…[154]

Kees geeft aan, Bono van U2 te zien als een groot voorbeeld.

Op CIP[155] vertelt Kees over de Mozaiek Worship College, een intensieve Worship week waar studenten meer leren over de plek van aanbidding in de gemeente en hoe je een krachtig aanbiddingsteam bouwt. Kees geeft aan dat ‘God stapelgek is op ons en dat Hij daarom zo geniet van onze muziek ook al rammelt het aan alle kanten’. Kees die zelf geniet van de aanbiddingsmuziek van Hillsong en Bethel Church en wel heeft opgetreden met Hillsong, blijkt zelf ook erg succesvol te zijn uit het feit dat de gemeente Mozaiek0318 te Veenendaal iedere zondag drie diensten houdt, waar per dienst maximaal 1500 mensen samenkomen. Mozaiek0318, ooit begonnen in een woonkamer is uitgegroeid tot één van de grootste kerken van Nederland. Hoewel Kees het geheim niet kent, heeft je welkom voelen, in elk geval te maken met het geheim van zijn kerk. ‘Wie je ook bent, wat je ook doet, welke achtergrond je ook hebt, hier mag je zijn wie je bent. Jezus houdt toch wel van je. Dat is wat we willen uitstralen. Niet als een vormpje, maar met heel ons hart en ziel erbij.'[156]

‘Wie je ook bent, wat je ook doet, welke achtergrond je ook hebt, hier mag je zijn wie je bent. Jezus houdt toch wel van je.’

Deze liefdevolle slogan hoorde we ook al op Opwekking en is één van de geheimen van het succes. Want zoals de LHBT’ers zich ondanks hun praktiserende homoseksuele leven welkom voelen bij Opwekking, zo zijn dezelfde LHBT’ers ook welkom in de Mozaiek. Het is waar dat de Bijbel geen zondaar afwijst maar nodigt om door het geloof tot Jezus te komen, iedere zondaar is welkom bij Jezus of we nu als man en vrouw met elkaar leven of als mannen met mannen of vrouwen met vrouwen. Maar een kind van God, dat weet dat zijn of haar zonden vergeven zijn, kan niet leven in de zonden waarvoor Jezus stierf. Jezus heeft gezegd: ‘Zo wie achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij, Mark. 8:34.’ Helaas wordt deze boodschap niet vertelt op Opwekking of in de Mozaiek. Jezus zegt: Bekeert u, bekeert u…

‘Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven’. 1 Kor. 6:10.

‘Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde? Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven?’ Rom. 6:1,2.

‘Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre. Weet gij niet, dat wien gij uzelven stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen, dien gij gehoorzaamt, of der zonde tot den dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid?’ Rom. 6:15,16.

Ondertussen is er in Nijkerk een Mozaiek033 gestart. ‘Ook daar klinkt het warme welkom: ‘Je bent hier welkom zoals je bent’, zegt Hop, die behalve voor Mozaiek ook voor de EO werkt. De mantra zal nog vaak klinken deze ochtend. Hoe verklaart hij de spectaculaire groei van zijn jonge gemeente? ‘Mensen voelen zich hier vrij om hun geloof te vieren op een wijze die bij 2019 past. Anders dan in de traditionele kerken. Wij sluiten aan bij de tijdgeest.'[157] De krant kopt: ‘Ontdek hoe gaaf God is in bomvolle sporthal.’ Miranda Klaver van de vrije Universiteit legt uit: ‘Het christendom is van kleur aan het verschieten. Mensen hebben behoefte aan een andere geloofservaring en daar passen dit soort kerken, overgewaaid vanuit Amerika, heel goed bij. Ze hebben goed naar het ‘theaterformat’ gekeken’, legt Klaver uit; ‘over alles is nagedacht. De muziek, de taal, de vormgeving. Daarmee sluit dit soort kerken heel erg aan bij de moderne cultuur. Het is laagdrempelig en uitnodigend.’

‘Over alles is nagedacht. De muziek, de taal, de vormgeving. Daarmee sluit dit soort kerken heel erg aan bij de moderne cultuur. Het is laagdrempelig en uitnodigend.’

De tijdgeest en de moderne cultuur dat is waar de Mozaiek bij aansluit. Een cultuur die is ontstaan in Amerika, waar het begon met slavernij en via Elvis Presley, de Beatles, U2 met Bono en andere Rockers heeft geleid tot een kerk die op z’n kop staat, om maar met de woorden van Martin Koornstra en zijn G500 vrienden te spreken.

In Apeldoorn is grote onrust vanwege de geruchten dat ook daar een Mozaiek gemeente zal starten. Mensen spreken over de Mozaiek als een ‘stofzuigerkerk’ die met het zogenoemde ‘rondpompen’ van gelovigen niets anders doet dan kerken leegzuigen. De krant legt uit dat andere Evangelische gemeenten zich vooral richten op buitenkerkelijken, terwijl de Mozaiek vooral op een moderne en eigentijdse manier kerk wil zijn.[158]

Joke Buis

Joke Buis ‘stapt uit de schaduw van Kees Kraayenoord,’ zo kopte in 2011 een artikel in het Christelijke nieuws.[159] Joke die als zangeres heeft meegewerkt aan opnames voor o.a. Linda Wagenmakers, K-otic, X-factor, Prinsen en Prinsessen en radio-commercials, heeft er, na jaren te hebben gezongen als backingvocaliste in de band van Kees Kraayenoord, voor gekozen om ook als solozangeres op te treden. Ze is bekend geworden, doordat zij de liederen van Johannes de Heer in een modern jasje weet te brengen. In een interview zegt ze: ‘Mensen hebben misschien het idee dat de liedjes ouderwets zijn, maar in deze uitvoering zijn ze mooi voor iedereen. De teksten zijn tijdloos en de muziek is enorm opgefrist.'[160] Op dit moment werkt ze aan een nieuw meerjarenproject; ‘Vertrouwd en Nieuw’, waarbij ze oude en voor Nederland onbekende liederen, zoals Amerikaanse hymns, in een eigentijdse moderne uitvoering wil brengen.[161]

‘Mensen hebben misschien het idee dat de liedjes ouderwets zijn, maar in deze uitvoering zijn ze mooi voor iedereen. De teksten zijn tijdloos en de muziek is enorm opgefrist.’

Joke Buis werkt samen aan het schrijven[162] van haar liedjes met Kees Kraayenoord en de liedjesschrijver, zanger en theatermaker Matthijn Buwalda die, zoals we zagen, optreedt in kerk en theater.[163] Daarnaast is ze één van de docenten van het Mozaiek Worship College verbonden aan Mozaiek0318.[164]

Sela

Sela is een steeds bekender wordende Nederlands Christelijke band, geliefd binnen de Katholieke, Reformatorische en Evangelische kerken.[165],[166] De muziekstijl van Sela is een combinatie van worship-rock met Ierse folk en klassieke invloeden.[167] Sela’s droom is een kerk van eenheid die elkaar ontmoet in Nederlandstalige liederen die over traditionele liedculturen, muziekstijlen en kerkmuren heen gaan.[168]

Dat Sela een instrument is om te komen tot een kerkelijke eenheid, wordt duidelijker als we onderzoeken wie Hans Maat, de oprichter en liedschrijver van Sela is. Hans Maat geeft aan dat de Protestantse Kerk zijn hart heeft. Daarbij is hij een bruggenbouwer tussen de protestantse, de Evangelische en charismatische stroming, vanuit een verlangen naar eenheid en ‘echte kruisbestuiving.'[169] Naast liedschrijver is hij directeur van het Evangelisch Werkverband, [170] dat verlangt en werkt aan een opwekking binnen de kerken. Hans Maat is diep onder de indruk van het onderwijs van Randy Clark,[171] die hem in 2014 de handen oplegde, wat tot ‘een diepe aanraking van de Geest’ leidde.[172]

Sindsdien is Hans Maat verandert, en zoekt hij naar meer van de Geest, meer wonderen, tekenen, bevrijdingen en genezingen. Randy Clarck, die aan de basis van de zogenoemde ‘Toronto Blessing’ stond, waar mensen de aanraking van de Kundalini aanzagen voor de Heilige Geest en verbonden met lachen, schudden, en rollen over de grond, onderhoudt een hechte band met het welvaartsevangelie en verwante extreem-charismatische stromingen zoals IHOP en Bethel, die we hierboven bespraken. Clarck werkt samen met Bill Johnson van Bethel Church en brengt dezelfde leer van het ‘Kingdom Now’ waarbij men beweert dat het Koninkrijk van God er nu is. Zij hangen de zogenoemde ‘Word of Faith’ leer aan, waarbij men in geloof moet uitspreken wat men door Christus toekomt.[173] Net als Bill Johnson, is ook Randy Clarck een bekende ‘NAR’ apostel[174] die de vijfvoudige bediening promoot, werkt aan een wereldwijde New Age opwekking en veel dwalingen aanhangt.[175]

Hans Maat van Sela, organiseert sinds 2016 de omstreden ‘There is More’ conferentie waarvoor Randy Clarck naar Nederland kwam om ook Nederland meer van de Geest te brengen, met zijn organisatie ‘Global Awakening’, heeft hij al veel mensen in vuur en vlam gezet.[176] Aan de ene kant veel opschudding over de overbelichting van het werk van de Geest en aan de andere kant veel enthousiaste mensen die nooit meer hetzelfde zullen zijn.[177],[178] Om deze ‘There is More’ reformatie te kunnen bewerken werkt Hans Maat naast Randy Clark o.a. ook samen met Kees Kraayenoord.[179]

Sela, een instrument om te komen tot een kerkelijke eenheid of een kerkelijke chaos?

De EO of Evangelische omroep

De EO of Evangelische omroep voert in Christelijk Nederland een ongekende invloed uit. Jong en oud wordt bereikt met de boodschap van de EO. Wie wat onderzoek doet naar de ontwikkelingen binnen de EO ziet dat zij meebewegen met de tijdgeest. Als zij vroeger afwijzend stonden tegenover de katholieken dan zijn deze nu als medebroeders en zusters geaccepteerd. Andries Knevel heeft de kijkers lange tijd mee laten genieten van het feit dat hij in de ban was van de paus. [180] Vroeger stonden zij afwijzend tegenover homo’s, vandaag worden zij omhelsd en bieden zij de LHBT’ers een podium.[181],[182]

In de context van onze muziekstudie, waarbij wij ontdekten dat muziek een groot instrument is om te komen tot een kerkelijke eenheid zonder onderscheid, is het goed om juist ook deze ontwikkeling te zien. Bij de EO is het motto net als bij het grootste deel van de kerken, eenheid, liefde, verdraagzaamheid en een samen op weg, waarbij hoe dan ook concessies gedaan worden aan het Woord van God. De EO is een krachtig instrument om mensen met verschillende kerkelijke achtergronden samen te binden, bekend te maken met een andere manier van geloven en een hedendaagse kijk te geven op ethische kwesties. Op zondag kan de kijker vanuit huis meegenieten van de samenzang en soms ook van de Rooms Katholieke mis.[183] Op de laatste ‘Nederland Zingt’ dag, zong de band Sela samen met Kees Kraayenoord.[184]

Andries Knevel in de ban van de Paus
EO geeft LHBTQ een podium

‘De dominees met de belerende vingers, zijn vervangen door hippe dj’s’

En als we kijken naar de EO jongerendagen dan zien we dat de jeugd het aan muzikaal vermaak niet ontbreekt. Joram Kaat[185] die werkt voor radio 3FM, is het gezicht van BEAM, het jongerenplatform binnen de EO en de presentator van de EO jongerendag. ‘Ook de Evangelische Omroep is veranderd. De tijden van Bert Dorenbos en Henk Binnendijk, van de dominee met de belerende vinger, zijn vervangen door hippe dj’s als Joram Kaat.’ Zo lezen we op de website Rijnmond nieuws.[186] Op de website van Beam lezen we: ‘Vorig jaar stonden we keihard te dansen op The Drop van LZ7, het jaar daarvoor gingen we los met Capital Kings. Dacht je soms dat we het feestgedeelte dit jaar zouden vergeten? Natuurlijk niet! Gloednieuw, nog nooit eerder gezien en compleet PARTY-WAARDIG: BEAM FULL ENERGY!'[187]

‘Vorig jaar stonden we keihard te dansen op…’

Als we kijken naar het dansen op de drop van LZ7[188] of het los gaan met Capital Kings,[189] dan zien we waar de muzikale eenheid toe in staat is en vragen we ons af waar de eenheid, waaraan gewerkt wordt[190] maar die ook wordt ervaren,[191] de jeugd gaat brengen.

EO jongerendag in het teken van eenheid
LZ7

De EO en Taizé

Taizé broeders

EO Beam organiseert reizen naar de Christelijk oecumenische kloostergemeenschap Taizé.

De EO brengt samen, aan de ene kant promoot zij groepen als Hillsong, LZ7 en Capital Kings, met hun vaak oorverdovende muziek en aan de andere kant probeert ze iets mee te geven van de mysterieuze stilte die alleen de Katholieke kerk nog brengen kan. EO Beam organiseert reizen naar de Christelijk oecumenische kloostergemeenschap Taizé.[192] Even helemaal tot rust komen, samen luisteren, zingen en lange tijden van stilte. ‘Het is hier cool, chill en rustgevend,’ [193] zegt een jongere. Naast de Rooms katholieke invloeden via de mis, promoot ze met het kloosterleven van Taizé ook de mystieke invloeden als het beoefenen van stilte, het ‘lectio divina’ en het contemplatief bidden. Bij deze manier van Bijbellezen (‘lectio divina’) wordt een klein stukje tekst steeds herhaald, totdat als het ware een Goddelijke aanraking wordt ervaren. Hetzelfde geld voor het contemplatief bidden of het zuchten van een woord of zinnetje op de tendens van de ademhaling, totdat de aanraking plaatsvindt. Het ervaren van God, zoals dat wordt genoemd, vindt haar oorsprong bij monniken die zelf deelnamen aan zen-meditatie en transcendente meditatie.[194] Zen en transcendente meditatie zijn beiden gerelateerd aan het Boeddhisme, iets waar een christen zich ver vandaan zou moeten houden.

De invloed van Taizé en het contemplatieve in de muziek

De wijs waarin vaak een onbestemd verlangen doorklinkt in combinatie met de tekst en herhalingen van woorden of zinnen, is als het ware een contemplatieve techniek.

In de context van deze muziekstudie is het goed om op te merken dat veel opwekkingsliederen gericht zijn op deze Goddelijke aanraking. De wijs waarin vaak een onbestemd verlangen doorklinkt in combinatie met de tekst en herhalingen van woorden of zinnen, is als het ware een contemplatieve techniek.[195],[196] Het individu of de hele samenkomst komt in een mystieke staat waarbij er een bevredigende vervulling plaatsvindt die tegelijk verslavend werkt. [197] De grote vraag is of dit een vrede is die door Gods Heilige Geest gewerkt wordt, of dat het dezelfde vrede is die de Zen Boeddhist, de Hindoe en de New Age aanhanger ervaart…

Rome de vijand van God en Zijn Koninkrijk

De Roomse zonaanbidding

Zoals we in deze studie al zagen heeft de Roomse kerk een grote invloed op de muzikale ontwikkeling en de totstandkoming van de wereldwijde eenheid. We zullen nu iets dieper ingaan op de Roomse kerk en om dit bruggetje te slaan is het goed om even na te denken over het ontstaan van de kerk. Jezus Christus is gekomen tot Zijn volk Israël. Als de Koning van de Joden is Hij verworpen en door de Romeinse overheersers is Hij gekruisigd, Hij is begraven maar ook weer opgestaan en opgevaren naar de hemel. Allen die in Jezus Christus, de Zaligmaker geloven, of ze nu Jood of heiden zijn, worden toegevoegd tot de gemeente van Jezus Christus. De invloed van Rome op de gemeente is in de vroege jaren steeds groter geworden. Rome verbood de christenen (ook de tot geloof gekomen Joden) om zich te houden aan de Bijbelse en Joodse gebruiken, men moest breken met het onderhouden van de sabbat en daarvoor in de plaats de zondag gaan houden. Men mocht zich niet houden aan de spijswetten uit de Bijbel en feestdagen werden verschoven naar andere dagen. Rome trad met harde hand op, de dood volgde op ongehoorzaamheid.

‘…En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen,…Dan. &:25.’

Rome past God heilige Wet aan

Rome werd de grote leider van de kerk, zij had alle macht. De leken, of burgers hadden niet de beschikking over een Bijbel, konden haar niet bestuderen en moesten maar geloven wat de Roomse kerk haar voorhield. Op deze wijze zijn er veel dwalingen de kerk binnengekomen. We spraken al over het veranderen van tijden en wetten, de feestdagen werden door Rome vervangen door heidense dagen die zij hebben verchristelijkt. Het vierde gebod werd aangepast waarbij de sabbat op de zevende dag werd vervangen door de zondag op de eerste dag, wat zij tot op vandaag als bewijs ziet van haar goddelijke macht.[198] De geloofsdoop werd vervangen door het sacrament van de kinderdoop waarbij men beweert dat de genade wordt ingestort en de erfzonde wordt afgewassen. De gedachtenismaaltijd aan het lijden en sterven van Jezus Christus werd tot een heilig sacrament benoemd, de zogenoemde eucharistie waarbij brood en wijn werkelijk het lichaam en bloed van Christus worden. Maria de moeder van Jezus wordt als de Heilige Maagd vereerd, men gelooft dat zij als

maagd is opgevaren naar de hemel en daar de rol van pleitbezorgster voor de gemeente vervuld, en als zodanig wordt zij in de gebeden toegesproken.

Naast de biecht waarbij de leden van de kerk hun zonden moeten belijden aan de priester die gevolmachtigd is om de zonden te vergeven, het celibaat als een leer van demonen (1 Tim. 4:1-3) wat al zoveel seksuele onreinheid heeft voortgebracht, de leer dat er geen zekerheid van geloof kan zijn en dat de verlossing door goede daden in stand moet worden gehouden, zijn er te veel dwalingen om hier te behandelen,[199] maar laten we de Paus niet vergeten die de titel van Plaatsbekleder van Jezus Christus op aarde draagt. Hij wordt aangesproken met heilige Vader of Uwe heiligheid.

De geschiedenis heeft laten zien dat zij die de Bijbel gingen bestuderen en terug wilden keren naar de eenvoudige waarheid, vervolgd zijn geworden. De brandstapels hebben gerookt om de Waldenzen uit te roeien, omdat zij o.a. terugkeerden naar de sabbat[200] en de Bijbel onder de mensen verspreidden.

Openbaring 17:6

De protestanten die niet langer wilden buigen voor Rome maar terug wilden naar het Sola Scriptura, het Sola Gratia en het Sola Fide waarbij men doelde op; alleen door de Bijbel, alleen door genade en alleen door het geloof, zijn bloedig vervolgd en als ketters gedood. Voor de Waldenzen, de protestanten en vele andere zogenoemde ketters was het duidelijk dat Rome de Antichrist moest zijn. Naast het feit dat Rome dronken is van het bloed der martelaren zoals we lezen in Openbaring 17, heeft zij zich ook gesteld in de plaats van Christus, wat de betekenis van het woord Antichrist verklaard.[201]

Oprichter Jezuiten orde

Hoewel het leek dat Rome door de Franse Revolutie voor ééns en voor altijd van het toneel was verdwenen is niets minder waar. De Orde der Jezuïeten die in 1539 is opgericht door Ignatius van Loyola, noemt zichzelf de ‘Sociëteit van Jezus’ en heeft ten doel om ten koste van alles, maar zo subtiel mogelijk, de Reformatie het Protestantisme en de Orthodoxie te ontmantelen en uit te roeien. De ‘heilige stoel’ moet verheven worden boven alle tronen op de aarde. De gevorderde Jezuïet, een kleine minderheid binnen de Orde legt de volgende belofte af: ‘Ik beloof en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren, in het geheim of openbaar, tegen alle ketters, Protestanten en Liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te doen, om ze uit te roeien en te verdelgen van de gehele aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal sparen; en dat ik zal ophangen, verbranden, doen wegkwijnen, koken, villen, wurgen en levend begraven deze schandelijke ketters, de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofden van hun kinderen tegen de muur zal verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen. Wanneer dit niet openlijk gedaan kan worden, zal ik in het geheim de beker met gif gebruiken, het wurgende touw, het staal van de lange dolk of de loden kogel, ongeacht de eer, rang, waardigheid of autoriteit van de persoon of personen (…) zoals ik, wanneer dan ook, geïnstrueerd zal worden door een agent van de Paus of Superieur van de Broederschap van het Heilige Geloof, van de Jezuïeten Orde’. Na het afleggen van de bovenstaande eed wordt dan gezegd: ‘Ga dan de hele wereld in en neem bezit van alle landen in de naam van de Paus. Laat hem, die hem (de paus) niet zal accepteren als de Plaatsvervanger van Jezus en zijn Plaatsvervangende bestuurder op aarde, vervloekt zijn en uitgeroeid worden’.[202] De Jezuïet, zal zich niet bekend maken als een Jezuïet die er op uit is om bijvoorbeeld de reformatie te niet te doen, maar zal infiltreren in kerken, onderwijsinstellingen en alles wat maar enigszins verband houdt met het kerkelijk leven, zoals de moderne Christelijke muziek, om deze van binnenuit te beïnvloeden.[203]

De Orde der Jezuïeten die in 1539 is opgericht door Ignatius van Loyola, noemt zichzelf de ‘Sociëteit van Jezus’ en heeft ten doel om ten koste van alles, maar zo subtiel mogelijk, de Reformatie het Protestantisme en de Orthodoxie te ontmantelen en uit te roeien.

De Nieuwe Wereld…

De Jezuïet, zal zich niet bekend maken als een Jezuïet die er op uit is om bijvoorbeeld de reformatie te niet te doen, maar zal infiltreren in kerken, onderwijsinstellingen en alles wat maar enigszins verband houdt met het kerkelijk leven, zoals de moderne Christelijke muziek, om deze van binnenuit te beïnvloeden.

Samenvattende afronding

De opmerkzame lezer zal hebben ontdekt dat er een beweging heeft plaatsgevonden van een geloofsbeleving die van het hart en het verstand is verschoven naar het gevoel. De Bijbel roept op tot geloof en bekering en spreekt over een vaste zekerheid dat de zonden om Christus wil vergeven zijn, voor hen die rusten in Christus volbrachte werk. Jezus Christus, Die Zichzelf bekend heeft gemaakt als de Deur waardoor de schapen binnengaan, is de Weg de Waarheid en het Leven. Hij stierf voor de zonden, opdat zondaren in Hem het leven zouden vinden en in een nieuw leven zouden leren wandelen. Sinds de opstanding van Christus en de uitstorting van de Heilige Geest is er veel afgekomen op de eenvoud van de Bijbelse Waarheid. Maar nog nooit is de verwarring en misleiding zo groot geweest als vandaag. Vandaag staat Gods Waarheid en het navolgen van Christus niet meer centraal, maar de mens, het gevoel en de beleving. Wees welkom, voel je aanvaard, wees gelukkig en laten we elkaar liefhebben en zeker niet veroordelen. De wet van God is verwisseld voor de wet van de liefdevolle eenheid.

De wet van God is verwisseld voor de wet van de liefdevolle eenheid.

‘Ziet toe, broeders, dat niet te eniger tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart, om af te wijken van den levenden God; Maar vermaant elkander te allen dage, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worde door de verleiding der zonde. Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van dezen vasten grond tot het einde toe vast behouden, Hebr. 3:12-14.’

De Bijbel roept op om elkaar te vermanen zolang het kan, het doel is om het afwijken van de levende God te voorkomen, opdat niet iemand verhardt zal worden door de verleiding van de zonde. De vraag doet zich dan voor wat zonden zijn.

De waarheid zoals Gods Woord die openbaart ontdekt de mens aan het zondige hart, roept op tot geloof en bekering en dringt aan op een heilige levenswandel in gemeenschap met God de Vader door het geloof in de Heere Jezus Christus onder leiding van de Heilige Geest.

Aan de ene kant getuigt Gods Woord van een onuitsprekelijke liefde die we geopenbaard zien in God de Vader, Die Zijn Zoon zond, opdat zondaren het leven zouden vinden en aan de andere kant zien we tegelijk dat God het oordeel aanzegt aan hen die niet in het Licht willen komen.

‘En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos. Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn, Joh. 3:19-21.’

Zij die in het Licht wandelen zijn zij die God hebben leren kennen als een heilig God, Die geen gemeenschap kan hebben met de zonde en oproept tot een leven dat zich niet verbindt met de zondaren en de afgoden.

Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? 2 Kor 6:14.’

De strijd om het Woord van God

Een van de grote misleidingen van onze tijd is die, waarbij de Bijbel niet langer gezien wordt als het onfeilbare geïnspireerde Woord van God. Mensen als C.S. Lewis hebben geleerd dat Jezus het onfeilbare Woord van God is en niet de Bijbel.[204] Dit klinkt heel Bijbels en heel waarheidsgetrouw. Jezus is inderdaad het Woord van God, het Levende Woord Dat vlees geworden is, zoals Johannes 1 ons leert. Maar tegelijk is de Bijbel van Genesis tot Openbaring het geopenbaarde Woord waarin wij de Almachtige leren kennen, ontdekken hoe Hij ons ziet, waarbij Hij Zijn heilige karakter aan ons openbaart en waarin wij de Christus van de Schriften vinden.

‘Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust, 2 Tim. 3:16,17.’

Vandaag, worden zoals Petrus al waarschuwde in 2 Petrus 3:16, de Schriften verdraaid tot het verderf. De boodschap van het Woord van God, de Bijbel, wordt verdraaid, zodat het goed klinkt, niet veroordeeld en niemand verloren zal gaan. Paulus heeft gezegd:

‘Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden, 2 Tim. 4:3.’

Henri Nouwen was net als Matt Maher een Jezuïet

Mensen als Henri Nouwen[205] hebben geleerd dat Jezus de Deur is waardoor ieder zal binnengaan. Of we nu Boeddhist zijn, Moslim of Christen, we zullen allemaal in de hemel komen, want Jezus heeft gezegd dat Hij allen tot Zich trekken zal. Deze grote leugen wordt openlijk, maar ook heel bedekt ingevoerd door leringen en liederen. Henri Nouwen was net als Matt Maher een Jezuïet,[206],[207] ook was Hij een Katholiek priester en promootte het contemplatieve gebed. Hij zag visioenen van Jezus, maar ook van Maria, de Daila Lama en Ramakrishna.[208] Hij beveelt de lezers Boeddhistische meditatietechnieken en leert vele dwalingen. Als een bekende zanger als Gerald Troost zich laat inspireren door Henri Nouwen,[209] hoe onschuldig zijn dan de liederen die hij schrijft?

Licht en duisternis

Licht en duisternis kunnen niet samengaan. Toch hebben wij gezien dat de hedendaagse Christelijke muziek, de zogenoemde CCM wereld, zich openbaart als een beweging die zich niet onderscheid van de wereld. De CCM laat zich inspireren door mensen die volop in de wereld leven, heeft dezelfde vormen overgenomen en heeft met deze onheilige levenshouding het recht op de naam Christelijk verloren. Christelijk betekent gelijkend op Christus of in navolging van Christus. Het onderzoek heeft aangetoond dat Christus eerder bespottelijk wordt gemaakt dan dat Hij wordt verhoogd, geëerd en gevolgd.

We hebben gezien hoe de New Age vermenging, waarbij Rome, de New Apostolic Reformation, de Latter Rain, de Word of Faith, het Kingdom Now en meer valse invloeden de kerken van vandaag langzaam maar zeker beïnvloeden, waarbij de CCM een krachtig instrument is om een eenheid te bewerken die ten koste gaat van de Waarheid van Gods Woord.

Dat Rome aan het Woord van God toevoegt en ervan afdoet, druist rechtstreeks in tegen de woorden die we vinden in Deuteronomium 4:2, 12:32, Spreuken 30:5 en Openbaring 22:18. Hiermee haalt zij de straf van God over zich en bewijst zij leugenachtig te zijn. Zij zet de wet van God naar haar hand waardoor zij krachteloos is geworden en verdraait de Schriften tot haar verderf. Haar orde van Jezuïeten, in het leven geroepen om de Reformatie te niet te doen, werkt nog steeds door, vaak onzichtbaar en soms zichtbaar, denk aan de huidige paus en mensen als Henri Nouwen en Matt Maher. Deze studie toont aan dat Rome niet is uitgestorven, maar springlevend is, waarbij wij moeten beseffen dat zij onveranderd doorgaat met het tegenwerken van Gods gemeente om haar eigen agenda af te werken. Zij die de Bijbel niet meer als het geïnspireerde Woord van God willen erkennen en niet meer willen breken met dat wat de Bijbel omschrijft als zonden, missen de geest van onderscheid en wandelen samen met Rome op een doodlopende weg, sommige vroom, sommige tegendraads, sommige al zingend en anderen al prekend. Hillsong Phoenix organiseert de Alpha Conference 2020, zanger Matt Redman, vriend van Matt Maher zal zingen. De conferentie zal geopend worden met de Katholieke mis onder leiding van een priester.[210] Ondertussen begrijpen wij dat de toekomst van de CCM, geheel zal opgaan in een Katholieke Oecumene met valse charismatische invloeden.

CCM:

Een miljoenenindustrie

In deze studie hebben wij de financiële kant van de muzikale Christelijke wereld niet behandeld. Onderzoek toont aan dat het werkelijk om een miljoenen industrie gaat. Daarom is de slogan zo vaak bij het maken van de liedjes dat ‘het goed moet voelen’. Mensen moeten enthousiast zijn, het moet fijn voelen en zeker niet kwetsend over kunnen komen. Terwijl Gods Woord de zonden eerlijk benoemt. Dit is niet kwetsend, maar helend, omdat er namelijk consequenties zijn aan het blijven leven in de zonden. Het Koninkrijk van God kan niet worden binnengegaan door hen die zonden aan de hand willen houden. Juist vanwege het grote geld dat er speelt, zouden we kunnen concluderen dat de invloed van Mammon op de hedendaagse muziek vaak groter is dan de invloed van de God van Abraham Izaäk en Jakob die Zich in Christus Jezus aan ons heeft bekend gemaakt en gezegd heeft:

‘Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is, Matth. 7:21.’

Jezus Christus heeft door Zijn leven en onderwijs duidelijk gemaakt dat de liefde tot God de Vader en Jezus Christus gekenmerkt wordt door gehoorzaamheid (Hebr. 5:8). Jezus Christus navolgen betekent gehaat worden door de wereld, omdat navolgers van Christus niet van de wereld zijn en niet mee willen en kunnen doen met dat wat de wereld aanbiedt.

‘Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld, Joh. 15:19.’

Deze studie heeft aangetoond dat een groot gedeelte van de hedendaagse Christelijke ‘zang’ leiders, voorgangers zijn die zich laten beïnvloeden door de wereld en niet het leven willen leven waartoe Jezus Christus ons heeft geroepen. Jezus heeft gewaarschuwd dat in de laatste dagen vele valse profeten en leraren zullen opstaan om er velen te verleiden. En omdat de wetteloosheid vermenigvuldigd zal worden, daarom zal de liefde verkouden (Matth. 24). Maar zegt Jezus:

‘Wie volharden zal tot het einde die zal zalig worden, Matth. 24:13.’

We horen vandaag veel praten over liefde, alles en iedereen wordt onder de mantel van de liefde bedekt, behalve zij die meer liefde hebben tot het Woord van God, dan tot het leven in de wereld en de zonden en daarvoor uitkomen. De liefde die gepredikt en bezongen wordt is vaak een liefde die goed voelt en waarbij de zonde en de zondige levenswandel niet veroordeeld wordt. Terwijl de Bijbel laat zien dat zij die Jezus liefhebben, ook Gods geboden liefhebben en daarmee haten wat God haat.

‘En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren. Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet; Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn. Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft, 1 Joh. 2:3-6.’

De valse leraar en liedjesschrijvers worden gekenmerkt door zachte woorden

De valse leraars en liedjesschrijvers worden gekenmerkt door zachte woorden, waarbij ze spreken van vrede en nog eens vrede, terwijl er geen vrede in God de Almachtige kan zijn als er niet wordt afgerekend met de zonde en de wereld (Jer. 6:14). De valse leraar bezingt en spreekt dat wat de mens graag wil horen en waardoor zij opgebouwd wordt.

‘Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen, 2 Tim. 4:3.’

De Christelijke mensen, moe van de maatschappij die zo vol stress is, zoeken bevrediging en vinden die in een boodschap die aansluit bij de beleving, daarbij worden zij geraakt door de liederen die zo gevoelig zijn zonder dat de zonde van het hart wordt blootgelegd door het Woord van God dat de functie heeft van een tweesnijdend zwaard, tot heil van de ziel.

‘Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten, Hebr. 4:12.’

Pas op voor de voorgangers, liedschrijvers, aanbiddingsleiders en zangers die ondanks hun integriteit, ‘liefdevolle’ boodschap en charisma de Waarheid van God verdraaien tot een leugen. Petrus waarschuwt voor voorgangers die vrijheid beloven, terwijl zij zelf verstrikt zijn in de ongerechtigheid.

‘Deze zijn waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind gedreven, denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. Want zij, zeer opgeblazene ijdelheid sprekende, verlokken, door de begeerlijkheden des vleses en door ontuchtigheden, degenen, die waarlijk ontvloden waren van degenen, die in dwaling wandelen; Belovende hun vrijheid, daar zijzelven dienstknechten zijn der verdorvenheid; want van wien iemand overwonnen is, dien is hij ook tot een dienstknecht gemaakt. Want indien zij, nadat zij door de kennis van den Heere en Zaligmaker Jezus Christus, de besmettingen der wereld ontvloden zijn, en in dezelve wederom ingewikkeld zijnde, van dezelve overwonnen worden, zo is hun het laatste erger geworden dan het eerste. Want het ware hun beter, dat zij den weg der gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, dien gekend hebbende, weder afkeren van het heilige gebod, dat hun overgegeven was. Maar hun is overkomen, hetgeen met een waar spreekwoord gezegd wordt: De hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel; en de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk, 2 Petr. 2:17-22.’

Al het oude is voorbijgegaan, ziet het is alles nieuw geworden

De Bijbel roept de ongelovige op tot geloof en bekering. De gelovige roept zij op tot een geestelijke strijd, waarbij de oude mens moet sterven, oude gewoonten moeten worden afgelegd en gedachten gevangen moeten worden geleid onder de gehoorzaamheid van Christus (2 Kor. 10:5). Dit betekent dat de zondaar die tot geloof komt, een geheel nieuw mens wordt. Al het oude is voorbijgegaan, ziet het is alles nieuw geworden (2 Kor. 5:17). Door het geloof mag de zondaar zich in Christus heilig en rechtvaardig weten, maar dat betekent niet dat de levenswandel dan kan voortgaan in zaken waarvoor Christus sterven moest. De gierigaard moet stoppen met gierig zijn, de trotse zal zichzelf moeten vernederen, de pornoverslaafde breekt met onreinheid, de vrome farizeeër wordt oprecht, de betweter vraagt om raad, de man die niet zonder voetbal kon, stort zich op de Bijbel, de man of vrouw die leefde in seksuele onreinheid met zichzelf of mensen van hetzelfde geslacht of van het andere, bekeert zich om in Christus kracht een rein leven te leven. De muziek van de wereld wordt ineens leeg, waarbij de listen van satan worden doorzien. Het entertainment wordt ineens gezien als een middel om de ziel te misleiden en gevangen te nemen. Natuurlijk hebben we hiervoor Gods Woord, Zijn Heilige Geest en elkaar nodig om te groeien tot de volwassenheid. Niemand van ons kan zich verheffen boven een ander.

Deze studie heeft niet ten doel om mensen in een kwaad daglicht te stellen, het is mijn verlangen dat de gemeente komt in het Licht van God, opdat we breken met alles wat duister is. Ik hoop dat u alles wat u gelezen heeft biddend toetst aan het Woord van God en breekt met dat wat besmet is door de duisternis. Nog een korte tijd en Christus, de Koning komt en dan zullen wij allen verantwoording moeten afleggen van wat we gedaan hebben. Ik bid dat God deze studie zegent voor tieners, jongvolwassenen, volwassenen, ouders en grootouders. Ik bid dat het verlangen naar een opwekking verandert in een verlangen naar het onderscheid van geesten waarbij er als het ware opnieuw een geest van reformatie mag doorbreken. Ja, ik bid dat Gods Geest de ogen opent en er opnieuw een breuk zal ontstaan waarbij de protestant zich zal afscheiden van Rome, de New Apostolic Reformation, het welvaartsevangelie en alles wat riekt naar de New Age beweging.

‘Indien dan iemand zichzelven van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heeren, tot alle goed werk toebereid. Maar vlied de begeerlijkheden der jonkheid; en jaag naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede, met degenen, die den Heere aanroepen uit een rein hart. 2 Tim. 2:21-22.’

We zagen in de studie dat een liedschrijver en zanger aangaf dat God geniet van onze muziek hoe het ook klinkt. Toch lezen we in Amos 5:23:

‘Doe het getier uwer liederen van Mij weg; ook mag Ik uwer luiten spel niet horen.’

De ster remfan

Waarom kon God niet genieten van de godsdienst van Israël en hun muziek en liederen die zij zongen? Omdat ze de godsdienst aan God de Almachtige vermengden met die van de afgoden en symbolen. De studie toonde aan dat bijvoorbeeld Bono van U2 met zijn CoeXisT de verschillende symbolen en Godsdiensten liet samensmelten tot één nieuwe orde. Onder andere de ster van Remfan[211] wordt door God in Amos genoemd als reden waarom Hij hun muziek afkeurt. In Handelingen lezen we:

‘Ja, gij hebt opgenomen den tabernakel van Moloch, en het gesternte van uw god Remfan, de afbeeldingen, die gij gemaakt hebt, om die te aanbidden; en Ik zal u overvoeren op gene zijde van Babylon, Hand. 7:43.’

Het is de eenheid rondom de toren van Babel en niet rondom Christus, De gekruiste en opgestane Heiland.

Wij zouden kunnen zeggen dat wij als Christenen de symbolen alleen gebruiken, maar niet aanbidden. Maar het hele idee van eenheid wordt aanbeden, terwijl zij niet is ontstaan uit God maar uit de mens. Het is de eenheid rondom de toren van Babel en niet rondom Christus, De gekruiste en opgestane Heiland. New Age haat de God van de Bijbel en heeft een eigen bedachte god op de troon gezet en helaas wordt in veel Christelijke liederen en samenkomsten deze zelfgemaakte god aanbeden, waarover God Zijn oordeel uitspreekt.

De vraag kan zich voordoen wat er dan nog wel beluisterd kan worden? Kunnen we dan alleen nog Psalmen zingen, omdat zij geïnspireerd zijn door Gods Geest? Nee Psalm 96:1 zegt: ‘Zingt den HEERE een nieuw lied; zingt den HEERE, gij ganse aarde!’ Het is goed om naast de Psalmen geestelijke liederen te zingen, liederen die de grootheid van God bezingen, het hart verblijden en bemoedigen om de goede strijd te strijden. Liederen waarin uitkomt dat genade zo oneindig groot is, genade tegenover de zonde, liefde tegenover het kwaad, Licht tegenover de duisternis. Dan kan een lied naast verblijdend ook verootmoedigend, beschamend en verdrietig maken, met het doel van bekering en een opwekking om de goede strijd te strijden.

Onderzoek de bron van waaruit het lied is ontstaan, toets de bron en de tekst aan het Woord van God en bedenk dat een kwade boom geen goede vrucht kan voortbrengen.

Onderzoek de bron van waaruit het lied is ontstaan, toets de bron en de tekst aan het Woord van God en bedenk dat een kwade boom geen goede vrucht kan voortbrengen. Om duidelijk te zijn, als John Lennon naar eigen zeggen zijn ziel aan de duivel heeft verkocht en liederen op boven natuurlijke manier doorkreeg, dan kunnen deze liederen misschien wel mooi klinken, maar kan het een kind van God niet voeden, omdat het een lied van de duivel is. Als Bono’s hele levenswijze, ondanks zijn misschien mooie klinkende woorden, getuigt van een leven dat haaks staat op het Woord van God, dan kan een kind van God zich niet aan Hem optrekken. Paulus zegt: ‘Weest mijn navolgers gelijk ook ik van Christus, 1 Kor. 11:1.’ Bono volgt en verheerlijkt Elvis Presly en de Beetles, leeft en gaat als leider voor in een valse eenheidsbeweging die eindigt in het verderf. Kees Kraayenoord ziet Bono als inspirator en wil zelfs z’n laatste minuten nog naar een lied van hem luisteren, hij laat zich beïnvloeden en helpen door een priester, een Jezuïet en een toneelspeler die het niet belangrijk vindt of God een man of een vrouw is. Hij werkt mee aan de verspreiding van de valse leer en invloeden uit de Toronto beweging, geniet van Hillsong en Bethel muziek en zonder het misschien zelf te weten speelt hij een enorme rol in de hele valse eenheidsbeweging, dan kunnen zijn liedjes en woorden niet anders dan misleidend zijn. Hoewel de muziek van Sela misschien onderscheiden lijkt, hebben we gezien dat de motor achter dit geheel hetzelfde valse doel nastreeft en er dus voor zal waken dat in de teksten dit doel wordt verhinderd.

Kortom, toets alles aan het Woord van God en wanneer de bron, de tekst en de muzikale voordracht in toon en vorm tot eer van God wordt uitgevoerd, waarbij de muzikale begeleiding niet in trance brengt, maar ondersteunend is, dan kunnen we met vrijmoedigheid en vreugde zingen. We hebben het al vaker genoemd: ‘Zeg me wie uw vrienden zijn, dan zeg ik wie u bent’ Staat de mens en de show in het middelpunt of is het God die alle eer krijgt waarbij mensen verdwijnen naar de achtergrond.

Aan het einde van deze studie gekomen, hoop ik dat het u heeft bemoedigd om de Heere Jezus te volgen zonder de besmetting van de wereld. Ik hoop dat ik u extra gereedschap heb gegeven om de wolven in schaapskleren te kunnen ontmaskeren. Misschien moet u uw muziek, boek en filmkeuze aanpassen, de gemeente die u nu bezoekt verlaten en uw vrienden in liefde vermanen, tot heil van uw ziel en die van hen die God op uw pad plaatst. Geve God u genade, wijsheid, liefde, daadkracht en Zijn vrede. Waarbij ik verlang naar een eenheid waartoe Jezus Zijn discipelen heeft opgeroepen.

‘Indien gij in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen, Joh. 8:31’

‘Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander, Joh. 13:35.’

De Nieuwe Wereldorde kan niet doorbreken zolang aan het Woord van God wordt vastgehouden.

Nog een kleine tijd en Jezus komt. De waarheid zal steeds meer onder vuur komen te liggen, de Bijbel zal steeds verder vertaald worden tot een krachteloos aftreksel van het geïnspireerde Woord van God. Steeds meer zal de Waarheid van Genesis tot Openbaring worden verwaterd tot een geschiedenisboek waarin we de woorden van God kunnen vinden. Men zal meer en meer gaan verdraaien en wegstrepen wat niet uitkomt, zodat de eenheid waarbij iedereen zich gelukkig kan voelen zal doorbreken. Zij die de Bijbel als Woord van God willen vasthouden als leidraad voor leer en leven, zullen weggezet worden als fundamentalisten. De Nieuwe Wereldorde kan niet doorbreken zolang aan het Woord van God wordt vastgehouden.[212] De strijd die gaande is, is veel ernstiger dan velen misschien tot nu toe hadden doorzien. Bidt God dat Hij ons de ogen opent, ons vervuld met Zijn Geest, opdat wij in liefde tot Hem als navolgers van Christus de goede strijd strijden tot Zijn eer en glorie.

De strijd die gaande is, is veel ernstiger dan velen misschien tot nu toe hadden doorzien.

Kiest dan heden wie u dienen zult, maar aangaande mij en mijn huis wij zullen de HEERE dienen (Jozua 24:15). Kiest u voor de wereld en het muzikale entertainment die zich Christelijk noemt of kiest u voor het dienen van de levende God in geest en in waarheid?

Kiest dan heden wie u dienen zult

‘Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde; en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde. En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn, Openb. 22:11,12.’

Het is goed, dat men den HEERE love, en Uw Naam psalmzinge, o Allerhoogste!

De valse eenheid in de muzikale eindtijd – Contemporary Christian Music – definitief

Noten

Hieronder treft u de informatie rond de noten die zijn opgenomen in deze studie.

[1] The organ controversy in Scotland https://dalspace.library.dal.ca/bitstream/handle/10222/57926/dalrev_vol32_iss4_pp44_48.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[2] Korte geschiedenis van het orgel https://historiek.net/korte-geschiedenis-van-het-orgel/65741/

[3] African-American music: zwarte muziek en de positie van African-Americans https://www.ru.nl/pucsociety/scholieren/profielwerkstuk/onderwerpen-profielwerkstuk-thema/vm/cultuur/vm/african-american/

[4] Rock-‘n-roll https://nl.wikipedia.org/wiki/Rock-%27n-roll

[5] Rock ‘n Roll https://www.scholieren.com/verslag/profielwerkstuk-muziek-rock-n-roll

[6] Elvis Presley the king of rock n roll https://isgeschiedenis.nl/nieuws/elvis-presley-the-king-of-rock-n-roll

[7] Elvis pleegde zelfmoord https://www.telegraaf.nl/nieuws/1934458/elvis-pleegde-zelfmoord

[8] Polyritmiek https://nl.wikipedia.org/wiki/Polyritmiek

[9] Syncope https://nl.wikipedia.org/wiki/Syncope_(muziek)

[10] (The Sound of the City: The Rise of Rock and Roll, p. 14) Fundamentalists Adapting Contemporary Praise Music https://www.wayoflife.org/database/fundamentalists_adapting_contemporary_praise_music.html

[11] (Elvis Presley, cited by Steve Turner, Hungry for Heaven, p. 35) Fundamentalists Adapting Contemporary Praise Music https://www.wayoflife.org/database/fundamentalists_adapting_contemporary_praise_music.html

[12] Can Listening to Music be Harmful to Us? https://www.simonheather.co.uk/pages/articles/listen.pdf

[13] Music and the Brain https://www.cerebromente.org.br/n15/mente/musica.html

[14] John Lennons Pact with satan https://michaeljeshurun.wordpress.com/tag/john-lennons-pact-with-satan/

[15] Bono https://nl.wikipedia.org/wiki/Bono_(zanger)

[16] Bono’s poem Elvis: American David, annotated https://www.theguardian.com/music/2009/may/06/elvis-bono-poem

[17] Zijn vrijmetselaars volgelingen van Lucifer? https://www.franklinterhorst.nl/Zijn%20Vrijmetselaars%20volgelingen%20van%20Lucifer.htm

[18] De nieuwe wereldorde in opmars https://www.franklinterhorst.nl/Nieuwe%20Wereldorde%20in%20opmars.htm

[19] Horus https://nl.wikipedia.org/wiki/Horus

[20]The Hollywood Kabbalah cult https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJkeKnm4PmAhVMy6QKHRZFDGwQMwhIKAYwBg&url=http%3A%2F%2Fwww.whale.to%2Fc%2Fhollywood_kabbalah_cult.html&psig=AOvVaw2nDrGY2c1gBqWwBlroGWZM&ust=1574697461851565&ictx=3&uact=3

[21] In haunted Salem, a Jewish church founder preaches the art of ‘Satanic’ social change https://www.timesofisrael.com/in-haunted-salem-a-jewish-church-founder-preaches-the-art-of-satanic-social-change/

[22] New Age beweging https://www.franklinterhorst.nl/New%20Age%20beweging.htm

[23] Chrislam https://www.rejoicenow.nl/rejoicenow.nlchrislam/

[24] De orde der Jezuïeten https://www.franklinterhorst.nl/De%20orde%20der%20Jezu%C3%AFten.htm

[25] Rick Warren https://www.rejoicenow.nl/rejoicenow.nlrick-warren/

[26] Bill Johnson & Bethel Church https://www.rejoicenow.nl/rejoicenow.nlbill-johnson-bethel-church/

[27] The Todd White Cornucopia of False Teaching https://www.themessedupchurch.com/blog/the-todd-white-cornucopia-of-false-teaching

[28] Kenneth Copeland https://www.rejoicenow.nl/rejoicenow.nlkenneth-copeland/

[29] Wake Up Christians! Stop Listening To False Teachers! Exposing Bill Johnson, Todd White, Kenneth Copeland, Joyce Meyer, and others. https://rootedinchrist.org/2019/03/12/wake-up-christians-stop-listening-to-false-teachers-exposing-bill-johnson-todd-white-kenneth-copeland-joyce-meyer-and-others/

[30] Fire tunnel https://www.rejoicenow.nl/rejoicenow.nlfire-tunnel/

[31] Schrikbarende misleidingen binnen het christendom https://www.franklinterhorst.nl/Schrikbarende%20misleidingen%20binnen%20het%20christendom.htm

[32] De Dwaling van de ‘New Apostolic Reformation’ https://www.weesalert.be/artikelen/A0027-1.pdf

[33] 24-7 Prayer https://www.24-7prayer.nl/wp-content/uploads/2014/12/2Kron714Handboek_Digitaal.pdf

[34] Resources Dealing With Demonic Issues and Exposing Satan’s Deceptions https://jesustruthdeliverance.com/2017/01/31/evidence-satan-is-behind-your-music/

[35] Fayne Pridgon, Hendrix’s former girlfriend, soundtrack from the film Jimi Hendrix, Interview with Fayne Pridgon, cited by Dave Hunt & T. A. McMahon, The New Spirituality, Harvest House Publishers, 1988, p. 240 https://truthwatchers.com/why-contemporary-christian-music-is-not-christian/

[36] Jimi Hendrix Sets Guitar On Fire at Monterey Pop Festival 1967 – YouTube.flv https://www.youtube.com/watch?v=3U5dvC5qr6Y

[37] Music Brings Us Together – Christian Music and Eccumenism https://www.ephesians611.com/music-brings-us-together-christian-music-and-eccumenism/

[38] The New Apostolic Reformation and Church Growth Movement https://www.holybibleprophecy.org/2018/08/06/the-new-apostolic-reformation-and-church-growth-movement/?doing_wp_cron=1574763339.0427589416503906250000

[39] Why Contemporary Christian Music is NOT Christian https://truthwatchers.com/why-contemporary-christian-music-is-not-christian/

[40] Rick Warren’s Global Vision, Purple Haze, and New Age Association https://www.wayoflife.org/database/purplehaze.html

[41] Bono MacPhisto https://www.u2.com/news/title/resurrecting-macphisto/news/

[42] U2 Mr. Macphisto speech https://www.youtube.com/watch?v=AktVMRjPt3M

[43] U2 – Yahweh https://www.youtube.com/watch?v=LGAUTC3UP40

[44] Paris, U2, and ‘Jesus, Jew, Muhammad, It’s True’ https://bahaiteachings.org/paris-u2-and-jesus-jew-muhammad-its-true

[45] Coexist in Freedom https://haarlem.remonstranten.nl/blog/actueel/gay-pride-coexist-boot/

[46] Muziekgroep U2 pleit voor verruiming abortuswetgeving https://cip.nl/67885-muziekgroep-u2-pleit-voor-verruiming-abortuswetgeving

[47] U2 – I Still Haven’t Found What I’m Looking For https://www.youtube.com/watch?v=e3-5YC_oHjE

[48] Babylon (geschiedenis) https://www.franklinterhorst.nl/Babylon%20geschiedenis.htm

[49] The Pope and the Bent cross – Core Satanism revealed https://amredeemed.com/end-times-headlines/pope-bent-cross-core-satanism-revealed/

[50] Praying for newly elected pope https://hillsongchurchwatch.files.wordpress.com/2014/07/aog_pope-hillsong-brian-houston.pdf

[51] Vergeet Agenda 21: VN’s 2030 agenda zal ‘de wereld transformeren’ https://www.alwareness.org/vergeet-agenda-21-uns-2030-agenda-zal-de-wereld-transformeren/

[52] Zing een nieuw lied – Darlene Zschech https://www.zingeennieuwlied.nl/auteurs/darlene-zschech

[53] Darlene Zschech – Kiss Of Heaven https://www.jesusfreakhideout.com/cdreviews/KissOfHeaven.asp

[54] Hillsong Church Darlene Zschech – Bono https://www.rejoicenow.nl/rejoicenow.nlhillsong-church/

[55] Dit wil je weten over Hillsong: de anti-LGTB kerk met beroemde leden van Justin Bieber tot Selena Gomez https://www.vogue.nl/celebrity/nieuws/a26301262/hillsong-kerk-antigay-hailey-bieber-selena-gomez/

[56] Hillsong NY Features Naked Dancing Cowboy – Seriously https://pulpitandpen.org/2016/05/25/hillsong-ny-features-naked-dancing-cowboy-seriously/

[57] Move It Hillsong London https://www.youtube.com/watch?v=OmzXJF84tdo

[58] Silent Night Hillsong Church https://www.youtube.com/watch?v=cyOdCD9kSQA

[59] Meet the ‘Shirtless’ Pastor Helping Justin Bieber With Spirituality https://www.youtube.com/watch?v=LOmmR5iQtgo

[60] Voodoo Eastern 2016 at Hillsong & more about Justin Bieber https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/inside-justin-biebers-hillsong-church-10874262

[61] ‘Satan’s Lear’ – Hillsong London 2019 Easter Desecration https://coercioncode.com/2019/09/24/satans-lear-hillsong-london-2019-easter-desecration/

[62] Hillsong Songwriter Marty Sampson Says He’s Losing His Christian Faith https://relevantmagazine.com/culture/hillsong-songwriter-marty-sampson-says-hes-losing-his-christian-faith/

[63] Hillsong worship leader clarifies he hasn’t renounced faith, but it’s on ‘incredibly shaky ground’ https://www.christianpost.com/news/hillsong-worship-leader-clarifies-he-hasnt-renounced-faith-but-its-on-incredibly-shaky-ground.html

[64] Hillsong united church steeped in illuminati and New Age Symbolism https://cambraza.blogspot.com/2014/05/HILLSONG-UNITED-CHURCH-STEEPED-IN-ILLUMINATI-AND-NEW-AGE-SYMBOLISM.html#.XdvlG-hKiUk

[65] De New Age neigingen van Bill Johnson https://levenmetgodendebijbel.nl/boekverslag/de-new-age-neigingen-van-bill-johnson/

[66] Kundalini Demons Invading Churches -Beware of Unholy Laughter, Drunk in the ‘Spirit’, and Other Strange Manifestations in the Church https://jesustruthdeliverance.com/2017/07/09/unholy-laughter-drunk-in-the-spirit-kundalini-demons-invading-churches/

[67] Ex-Bethel Student Tells All: Lindsay Davis Testimony https://www.youtube.com/watch?v=winCHM9yuY4

[68] Edelstenen en engelenveren https://goedgelovig.wordpress.com/2014/01/31/edelstenen-en-engelenveren/

[69] Bill Johnson en Bethel Church – tweede waarschuwing https://www.goldminemedia.eu/WP/2015/05/bill-johnson-en-bethel-church-tweede-waarschuwing/

[70] Bill Johnson & Bethel Church https://www.rejoicenow.nl/rejoicenow.nlbill-johnson-bethel-church/

[71] Sozo (Bethel Church) https://www.rejoicenow.nl/rejoicenow.nlhet-sozo-trainingsprogramma-van-bethel-church/

[72] Why We Are Opposed to Contemporary Christian Music https://www.wayoflife.org/database/opposedtoccm.html

[73] Is de Paus de vicaris van Christus? https://www.gotquestions.org/Nederlands/vicaris-van-Christus.html

[74] Lucarini, Confessions of a Former Worship Leader, p. 57. https://www.vcyamerica.org/rallies/video/2004/05/01/dan-lucarini-rally-why-i-left-the-contemporary-christian-music-movement/

[75] How to Tell the Difference between Good and Bad Music https://www.biblebelievers.com/Ives1.html

[76] Pope sends personal message to Christian prayer event on Washington, D.C. mall https://www.youtube.com/watch?v=rrSv12Sq_kE

[77] Together 2016 https://en.wikipedia.org/wiki/Together_2016

[78] Phallic architecture https://en.wikipedia.org/wiki/Phallic_architecture

[79] De tweede komst van Osiris/Apollo en de wetenschap van de opstanding https://www.wimjongman.nl/artikelen/saboteurs/saboteurs17.html

[80] Matt Maher: Jesuit spirituality could save the world https://www.americamagazine.org/faith/2017/10/06/matt-maher-jesuit-spirituality-could-save-world-0

[81] Matt Maher – Lord I Need You – World Youth Day (WYD) Rio 2013 Adoration Vigil https://www.youtube.com/watch?v=LZa6spYqHsA

[82] Matt Maher: Building the One-World Church Through Music https://www.wayoflife.org/reports/matt_maher_building_one_world_church.html

[83] Lecrae performing Welcome to America at https://www.youtube.com/watch?v=3r0RkLukQJg

[84] Announcings Casting Crowns, Skillet & more on Pointfest 2017! https://www.premierfestivals.com/blog/announcings-casting-crowns-skillet-more-pointfest-2017

[85] Skillet voorman John Cooper start nieuwe metalband https://beam.eo.nl/artikel/2018/09/skillet-voorman-john-cooper-start-nieuwe-metalband/

[86] Lauren Daigle Rebrands Image as Non-Christian Artist https://pulpitandpen.org/2019/01/09/lauren-daigle-rebrands-image-as-non-christian-artist/

[87] Lauren Daigle no longer calls herself a ‘Christian artist’ https://eu.theadvertiser.com/story/entertainment/2019/01/10/lauren-daigle-no-longer-calls-herself-christian-artist/2541517002/

[88] Casting Crowns https://www.wayoflife.org/reports/casting_crowns.html

[89] De Katholieke kerk promoot en bezoekt Casting Crowns https://www.paterskerkvenray.nl/files/RockSolidNieuws1.doc

[90] Furtick, Elevation Church activate N.A.R. Apostles https://www.piratechristian.com/berean-examiner/furtick-elevation-church-activate-nar-apostles

[91] Steven Furtick is the Most Dangerous Kind of False Teacher https://www.patheos.com/blogs/chorusinthechaos/steven-furtick-false-teacher/

[92] John Crist Comedian https://en.wikipedia.org/wiki/John_Crist_(comedian)

[93] Kevin Max https://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_Max

[94] Passion Conference https://en.wikipedia.org/wiki/Passion_Conferences

[95] Louie Giglio kust de paus https://www.nowtheendbegins.com/evangelical-louie-giglio-wife-shelley-paying-worship-pope-francis-renewal-spirit-convocation/

[96] Popular Passion Conference Promoting Little-God Theology https://reformationcharlotte.org/2019/01/04/popular-passion-conference-promoting-little-god-theology/

[97] John Piper in the Dark at Passion https://www.newcalvinist.com/john-piper-dark-passion/

[98] Nieuwe calvinisme vereist veel kritischer houding https://www.rd.nl/opinie/nieuwe-calvinisme-vereist-veel-kritischer-houding-1.1591548

[99] The Jesus Bible https://www.thejesusbible.com/

[100] The Real John Piper https://www.therealjohnpiper.com/john-pipers-hero-cs-lewis/

[101] C.S. Lewis Algemene leringen/activiteiten https://www.verhoevenmarc.be/PDF/CS-Lewis.pdf

[102] Pas op voor CS Lewis https://www.verhoevenmarc.be/_CSLewis.doc

[103] The Getty’s Big Tent Christianity https://www.practicalbible.com/news/the-gettys-big-tent-christianity

[104] De Getty’s – de Verleiders van Hedendaagse Aanbiddingsmuziek https://www.verhoevenmarc.be/PDF/gettys.pdf

[105] War Room: A Review by Justin Peters https://pulpitandpen.org/2015/09/10/war-room-a-review-by-justin-peters/

[106] Berean Research https://bereanresearch.org/?s=fireproof&submit=Search

[107] Awakening John Waller https://genius.com/John-waller-awakening-lyrics

[108] George Perdikis: eerst Newsboys, nu atheïst https://visie.eo.nl/2015/01/george-perdikis-eerst-newsboys-nu-atheist/

[109] Directory of Contemporary Worship Musicians blz. 285 https://www.wayoflife.org/free_ebooks/downloads/Directory_of_Contemporary_Worship_Musicians.pdf

[110] Directory of Contemporary Worship Musicians blz. 96 https://www.wayoflife.org/free_ebooks/downloads/Directory_of_Contemporary_Worship_Musicians.pdf

[111]!Hero – The Rock Opera (Full) https://www.youtube.com/watch?v=P2KNWCr-eMY

[112] Media Spotlight Vol. 37 – No 02 blz. 12 https://www.mediaspotlight.org/pdfs/Vol37-No02HeavenisforReal-Web.pdf

[113] Apostolic Reformation https://www.mediaspotlight.org/pdfs/APOSTOLIC%20REFORMATION.pdf

[114] Petrus Datheen https://nl.wikipedia.org/wiki/Petrus_Datheen

[115] Psalmberijming van 1773 https://nl.wikipedia.org/wiki/Psalmberijming_van_1773

[116] Johannes de Heer: evangelist in woord en lied https://www.rd.nl/muziek/johannes-de-heer-evangelist-in-woord-en-lied-1.602024

[117] Zangbundel Joh. de Heer https://nl.wikipedia.org/wiki/Zangbundel_Joh._de_Heer

[118] Biografie van zendingszuster Moesje Alt gepresenteerd https://www.rd.nl/kerk-religie/biografie-van-zendingszuster-moesje-alt-gepresenteerd-1.537204

[119] Glorieklokken: Spiegel van geleefd geloof https://mklaver.files.wordpress.com/2010/10/parakleet-glorieklokken-2013-1.pdf

[120] Stichting opwekking- ontstaansgeschiedenis https://www.opwekking.nl/uitgaven/opwekkingsliederen/199-opwekkingsliederen/438-ontstaan

[121] Opwekking (conferentie) https://nl.wikipedia.org/wiki/Opwekking_(conferentie)

[122] Programma Pinkster­con­fe­ren­tie 2019 is bekend https://www.opwekking.nl/nieuws/1398-programma-pinksterconferentie-2019-is-bekend

[123] EA, VPE en RKK starten dialoog over gebed https://www.oecumene.nl/nieuws-blogs/nieuws/203-ea-vpe-en-rkk-starten-dialoog-over-gebed

[124] Opening nieuwe opleidingscentrum Royal Mission in teken van eenheid en hoop voor de kerk https://cip.nl/74186-opening-nieuwe-opleidingscentrum-royal-mission-in-teken-van-eenheid-en-hoop-voor-de-kerk

[125] Voor iedereen die naar meer van God verlangt. https://www.presence2018.nl/

[126] Heidi Baker https://www.rejoicenow.nl/rejoicenow.nlheidi-baker/

[127] Benny Hinn https://www.rejoicenow.nl/rejoicenow.nlbenny-hinn/

[128] Deze samenvatting gaat in op de ontwikkeling van en kritiek op de charismatische beweging. https://charismatischesamenvatting.wordpress.com/

[129] Kundalini geest https://www.olivebranch57.nl/waarschuwingen/kundalini-geest/

[130] Plan voor megakerk in Apeldoorn: critici vrezen ‘stofzuigereffect’ https://www.destentor.nl/apeldoorn/plan-voor-megakerk-in-apeldoorn-critici-vrezen-stofzuigereffect~a9b45bf8/

[131] Marcel en Lydia Zimmer https://www.marcelenlydia.nl/over-ons

[132] Marcel Zimmer en zijn steen in de vijver op Opwekking https://cip.nl/cip+/74071-marcel-zimmer-en-zijn-steen-in-de-vijver-op-opwekking/FEkEVAEKBSgmYBkbQB4dcRAVEBU

[133] De verhalen achter de liederen van Marcel Zimmer https://www.Christelijknieuws.nl/news/10736/De-verhalen-achter-de-liederen-van-Marcel-Zimmer

[134] Concertverslag U2Two – U2 Anniversary Tour in De Voorveghter Hardenberg https://www.henkjanvanderklis.nl/2014/05/concertverslag-u2two-u2-anniversary-tour-de-voorveghter-hardenberg/

[135] Kees Kraayenoord: ‘Als je niet kan bidden, zing het dan’ https://nederlandzingt.eo.nl/artikel/2016/12/kees-kraayenoord-als-je-niet-kan-bidden-zing-het-dan

[136] ‘Ik zong over genade terwijl ik maskers op had’ https://visie.eo.nl/2017/02/ik-zong-over-genade-terwijl-ik-maskers-op-had/

[137] Metal Band Stryper https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Stryper

[138] Stryper https://www.jesus-is-savior.com/Evils%20in%20America/CCM/stryper.htm

[139] Stryper – God Damn Evil https://www.mpodia.nl/muzieknieuws/album-recensie/stryper-god-damn-evil/

[140] In gesprek met Kees Kraaijenoord Church Life Magazine 2010 https://www.clairemusic.nl/press.html

[141] Azusa theologische hogeschool https://www.bacheloropleidingen.nl/instellingen/10009/azusa-theologische-hogeschool/

[142] Mozaik Worship conference 2019 https://www.mozaiekworship.nl/go/mozaiekworship-actueel/conference/

[143] Tim Hughes https://nl.wikipedia.org/wiki/Tim_Hughes

[144] Nederlandstalig album ‘Uw Liefde Tegemoet’ luidt nieuwe fase bediening Kees Kraayenoord in https://ccmfocus.wordpress.com/2014/04/04/nederlandstalig-album-uw-liefde-tegemoet-luidt-nieuwe-fase-bediening-kees-kraayenoord-in/

[145] Les Moir: The Chronicler of Britain’s modern worship movement https://www.crossrhythms.co.uk/articles/music/Les_Moir_The_Chronicler_of_Britains_modern_worship_movement/60909/p1/

[146] Waarom Matthijn Buwalda soms naar een katholieke kerk gaat https://cip.nl/67111-waarom-matthijn-buwalda-soms-naar-een-katholieke-kerk-gaat

[147] Franciscaans Jongerentreffen wint Religieuzenprijs 2018 https://www.knr.nl/organisatie/nieuwsbericht.asp?nieuwsbericht_id=2415

[148] Laten we liefhebben https://hartluchterij.wordpress.com/2014/08/14/laten-we-liefhebben/

[149] Stef Bos te gast in Adieu God? https://visie.eo.nl/2018/04/stef-bos-te-gast-in-adieu-god/

[150] De God van Stef Bos en Matthijn Buwalda https://www.creatov.nl/2016/09/de-god-van-stef-en-van-matthijn/

[151] Interview met kees Kraayenoord https://www.louderthanthemusic.com/document.php?id=2449

[152] Behind the music – Coldplay https://alexonfaith.wordpress.com/2017/07/31/behind-the-music-coldplay/

[153] Chris Martin https://hollowverse.com/chris-martin/#footnote_4_1787

[154] U2 – Where The Streets Have No Name (Official Video) https://www.youtube.com/watch?v=GzZWSrr5wFI

[155] ‘God heeft onze liederen niet nodig, maar Hij geniet er wel van!’ https://cip.nl/cip+/68116-god-heeft-onze-liederen-niet-nodig-maar-hij-geniet-er-wel-van-mozaiek08/HR9WCQdcVygjOBkYERpMcRUUGQ

[156] Jonge gelovigen genieten in Veenendaalse kerk https://www.ad.nl/utrecht/jonge-gelovigen-genieten-in-veenendaalse-kerk~ae1170b0/

[157] Alternatieve kerkdienst rukt op: ontdek hoe ‘gaaf’ God is in bomvolle sporthal https://www.bd.nl/binnenland/alternatieve-kerkdienst-rukt-op-ontdek-hoe-gaaf-god-is-in-bomvolle-sporthal~a38dda0a/?referrer=https://www.google.com/

[158] Megakerk Mozaïek0318 maakt opnieuw de tongen los, maar nu in 055 https://www.nd.nl/geloof/geloof/515613/megakerk-mozaiek0318-maakt-opnieuw-de-tongen-los-maar-nu-in-055

[159] Joke Buis stapt uit de schaduw van Kees Kraayenoord https://Christelijknieuws.nl/news/3776/Joke-Buis-stapt-uit-de-schaduw-van-Kees-Kraayenoord

[160] Joke Buis vertolkt op 12 april Johannes de Heer-liederen in modern jasje https://www.almere-nieuws.nl/nieuws/20580/joke-buis-vertolkt-op-12-april-johannes-de-heer-liederen-in-modern-jasje/

[161] Joke Buis zingt liederen van vertrouwen https://www.nd.nl/cultuur/muziek/516582/joke-buis-zingt-liederen-van-vertrouwen

[162] Gods hart klopt voor jou https://www.jokebuis.nl/blog-gods-hart-klopt-voor-jou/

[163] Matthijn Buwalda https://matthijnbuwalda.nl/matthijn-buwalda/

[164] Mozaïek Worship College https://www.mozaiek0318.nl/paginas/onderwijs-en-docenten.html

[165] ‘Sela en Opwekking populair onder rooms-katholieke jongeren’ https://cip.nl/64665-sela-en-opwekking-populair-onder-roomskatholieke-jongeren

[166] Band Sela brengt gospel voor refo’s https://www.rd.nl/muziek/band-sela-brengt-gospel-voor-refo-s-1.704313

[167] Sela (band) https://nl.wikipedia.org/wiki/Sela_(band)

[168] CCMFocus Een blog met de focus op gospel https://ccmfocus.wordpress.com/tag/matthijn-buwalda/

[169] Hans Maat: ‘Ik wil graag een bruggenbouwer zijn’ https://cip.nl/68556-hans-maat-ik-wil-graag-een-bruggenbouwer-zijn

[170] Hans Maat https://www.ewv.nl/wat-doen-we/sprekers/hans-maat/

[171] Randy Clark https://www.rejoicenow.nl/rejoicenow.nlrandy-clark/

[172] En de Geest sprak tot Hans Maat: dood de draak https://www.denieuwekoers.nl/en-de-geest-sprak-tot-hans-maat-dood-de-draak

[173] Vier punten van kritiek op de theologie van Randy Clark en Bill Johnson https://cip.nl/61718-vier-punten-van-kritiek-op-de-theologie-van-randy-clark-en-bill-johnson

[174] NAR Apostle Randy Clark, his Apostolic Network & his ‘Voice of the Apostles’ Conference. https://churchwatchcentral.com/2018/04/06/nar-apostle-randy-his-apostolic-network-his-voice-of-the-apostles-conference/

[175] Charismatisering van het Evangelische Werkverband: There is More! Met Randy Clark https://mklaver.files.wordpress.com/2017/10/20170223-geestkracht-charismatisering-ew-m-klaver.pdf

[176] Wolves? Who is Randy Clark? https://studygrowknowblog.com/2017/11/15/wolves-who-is-randy-clark/

[177] Randy Clark: Niet bidden om genezing? Dat is zonde https://www.rd.nl/kerk-religie/randy-clark-niet-bidden-om-genezing-dat-is-zonde-1.1124343

[178] Leidersconferentie There is More https://www.rejoicenow.nl/rejoicenow.nlleidersconferentie-there-is-more/

[179] Gratis ‘There Is More! Extra’ zaterdag 9 september https://www.protestantshuizen.nl/kruiskerk/2017/08/31/gratis-there-is-more-extra-zaterdag-9-september/

[180] Knevel (EO): van paus in de ban naar in de ban van de paus https://www.katholiek.nl/actueel/knevel-eo-van-paus-in-de-ban-naar-in-de-ban-van-de-paus/

[181] ‘De kast de kerk & het koninkrijk’: homo’s vertellen over leven en geloof https://visie.eo.nl/2019/06/de-kast-de-kerk-en-het-koninkrijk-homos-vertellen-over-leven-en-geloof/

[182] Homoseksualiteit is geen probleem: dat kan tegenwoordig bij de EO https://www.trouw.nl/religie-filosofie/homoseksualiteit-is-geen-probleem-dat-kan-tegenwoordig-bij-de-eo~b3b145fe/

[183] Zoek het recht, niets dan het recht https://portal.eo.nl/programmas/tv/kerkdiensten/gemist/2019/01/20-zoek-het-recht-niets-dan-het-recht/

[184] Nederland zingt dag 2019 https://nederlandzingt.eo.nl/nederland-zingt-dag-2019

[185] Joram Kaat https://nl.wikipedia.org/wiki/Joram_Kaat

[186] Rijnmond Staat Stil bij Joram Kaat https://www.rijnmond.nl/nieuws/182099/Rijnmond-Staat-Stil-bij-Joram-Kaat

[187] EO jongerendag 20120 https://beam.eo.nl/eo-jongerendag-2020/beam-full-energy/

[188] THE DROP LZ7 DJSET – FULL SET [LIVE at EOJD 2018] https://www.youtube.com/watch?v=fFYDkVuoqKI

[189] CAPITAL KINGS – ALL THE WAY (REMIX) [LIVE at EOJD 2017] https://www.youtube.com/watch?v=VSppYfa8bYg

[190] EO-Jongerendag in het teken van ‘One’ https://www.rd.nl/kerk-religie/eo-jongerendag-in-het-teken-van-one-1.397723

[191] https://beam.eo.nl/artikel/2019/01/wij-helpen-je-aan-vrienden-kom-in-de-appgroep/ Wij helpen je aan vrienden! Kom in de appgroep:)

[192] Mee naar Taizé https://portal.eo.nl/voor-jou/ledenreizen/met-beam-mee-naar-taize/

[193] Na een week Taizé zijn die jongeren toch wel klaar met geloof? https://visie.eo.nl/2019/06/na-een-week-taize-zijn-die-jongeren-toch-wel-klaar-met-geloof/

[194] CONTEMPLATIEVE CHRISTENDOM (2) – BLOEMLEZING NIEUWSBULLETIN https://www.frissewateren.nl/contemplatieve-christendom-de-weg-naar-binnen/

[195] Overzicht van de belangrijkste dwalingen van dit moment https://www.internetbijbelschool.nl/htmldoc/dwalingenoverzicht.htm

[196] Wat is contemplatief? https://www.rejoicenow.nl/rejoicenow.nlcb/

[197] DE CONTEMPLATIEVE BEWEGING GETOETST https://Christelijkesite.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=984&catid=197&Itemid=833

[198] Waarom vieren we de zondag? https://weguitbabylon.nl/waarom-viert-de-kerk-zondag/

[199] Overzicht van de belangrijkste dwalingen van dit moment https://www.internetbijbelschool.nl/htmldoc/dwalingenoverzicht.htm

[200] 21 Sporen van de Sabbat tijdens de duistere Middel https://www.agp-internet.com/study/studies/sabbat/de-geschiedenis-van-de-sabbat/21-sporen-van-de-sabbat-tijdens-de-duistere-middel.html

[201] Antichrist https://nl.wikipedia.org/wiki/Antichrist

[202] De orde der Jezuieten https://www.franklinterhorst.nl/De%20orde%20der%20Jezu%C3%AFten.htm

[203] De Jezuietische agenda https://wimjongman.nl/artikelen/jezuitische-agenda.html

[204] C.S. Lewis on the Bible https://tachesterton.wordpress.com/2009/10/06/c-s-lewis-on-the-bible/

[205] Henri Nouwen https://www.rejoicenow.nl/rejoicenow.nlhenri-nouwen/

[206] Henri Nouwen Over spiritueel leven https://cbonline.boekhuis.nl/pls/cover/p_get_cover_fe?p_hash=09846D15022C83B4CA7D448380F3518D

[207] Matt Maher: Jesuit spirituality could save the world https://www.americamagazine.org/faith/2017/10/06/matt-maher-jesuit-spirituality-could-save-world-0

[208] Henri Nouwen – citaten https://www.internetbijbelschool.nl/htmldoc/nouwencitaten.htm

[209] In gesprek met Gerald Troost Church Life Magazine 2010 https://www.clairemusic.nl/press.html

[210] Hillsong organiseert Alpha-conferentie https://www.verhoevenmarc.be/PDF/alpha-hillsong.pdf

[211] Symboliek: Christelijk of antichristelijk? https://www.bijbelengeloof.com/index.php?option=com_content&view=article&id=134:symboliek&Itemid=93

[212] Chrislam update, Pope Francis fundamentalism must firtst be eliminated https://www.nowtheendbegins.com/pope-francis-christian-fundamentalism-scourge-one-world-religion-chrislam-fundamentalist/