Volg ons op YouTube

De valse eenheid in de muzikale eindtijd – Hedendaagse Christelijke muziek (CCM)

Een studie naar het ontstaan van de hedendaagse aanbiddingsmuziek met schokkende onthullingen.

 

Voorwoord
Moderne of eigentijdse Christelijke Muziek
Van slavernij tot Elvis Presley
De verschuiving in ritme en moraal
De Beatles populairder dan Jezus
Bono beïnvloed door Elvis en Lennon
De strijd tussen twee Koninkrijken
De opkomst van de New Age kerk
Jimi Hendrix en Rick Warren
Bono en zijn missie
Bono – CoeXisT
Hillsong – Brian Houston en de Paus
Hillsong – Darlene Zschech kijkt op tegen Bono en de Paus
Hillsong – de aantrekkelijke kracht van de duisternis
Hillsong – de strijd rond twijfel en eenheid
Bethel Music – Waar duisternis en licht elkaar lijken te raken
CCM – Muziek om oecumene te scheppen zonder onderscheid
CCM – Worship bands treden samen op
New Calvinist en CCM
CCM en de Christelijke film
CCM in de kerk van Nederland
Opwekkingsmuziek brengt (valse) eenheid
Marcel Zimmer
Kees Kraayenoord
Joke Buis
Sela
De EO of Evangelische omroep
De EO en Taizé
De invloed van Taizé en het contemplatieve in de muziek
Rome de vijand van God en Zijn Koninkrijk
Samenvattende afronding
De strijd om het Woord van God
Licht en duisternis
Schematische overzichten
Noten

In gesprek over CCM

 

Naar inhoudsopgave

Voorwoord

‘Het is goed dat men de HEERE love, en Uw Naam psalmzinge, o Allerhoogste, Psalm 92:2.’

De Bijbel roept op om de Heere / YHWH te loven en te prijzen. ‘Looft de HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden, Psalm 103:2’ Het roept op om met elkaar te zingen tot onderwijzing en vermaning: ‘Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart, Kol. 3:16.’ Door te zingen kunnen wij God loven, bemoedigd en gezegend worden en anderen tot zegen zijn.

Aanbiddingsmuziek – Worship Liederen – Hedendaagse Christelijke Muziek

Contemporary Christian Music

CCM

Voor u ligt een studie over de hedendaagse Christelijke muziek. Een studie die is ontstaan naar aanleiding van vragen die ik kreeg rondom de moderne Christelijke aanbiddingsmuziek.

 

Of u nu een liefhebber bent van de hedendaagse worship muziek of niet, u komt er hoogstwaarschijnlijk vroeg of laat mee in aanraking. Ouders of grootouders komen in aanraking met de muziek die hun kinderen of kleinkinderen luisteren, hebben daar soms een onderbuikgevoel bij, of keuren het af zonder onder woorden te kunnen brengen waarom. Argumenten als, ‘we zijn dit niet gewend’, geven opgroeiden tieners vaak niet het gevoel dat zij begrepen worden. Ouders kunnen het gevoel hebben hun kinderen kwijt te raken als zij zien dat zij luisteren naar de muziek die hun leeftijdsgenoten ook beluisteren. Sommigen zijn dankbaar dat zij tenminste kiezen voor Christelijke muziek en zijn van mening dat worship en aanrubenbiddingsliederen hun kinderen niets slechts kunnen brengen.

In de achterliggende jaren heb ik zelf ondervonden dat de hedendaagse Christelijke muziek niet meer weg te denken lijkt. Binnen veel Christelijke samenkomsten of ontmoetingsdagen speelt de muziek een grote rol. Vroeger zong men psalmen, vandaag aanbiddingsliederen en worship. Vroeger a capella of bij het orgel, nu zijn er vele instrumenten waarbij het drumstel een grote invloed uitoefent. Is dit nu allemaal zo verkeerd of is dit iets waar zij die er moeite mee hebben, aan moeten wennen?

Toen ik begon aan deze studie, had ik geen enkel idee waar het mij zou brengen en hoe veel tijd het mij zou gaan kosten. Ik ben begonnen door in te zoomen op wat bekende Christelijke liederen, de schrijvers en de uitvoerende muzikanten. Gaandeweg kreeg ik een beter zicht op het geheel en hoewel ik vaak het bijltje erbij heb willen neergooien, ben ik aangemoedigd door mijn lieve vrouw en zoon, maar ook door waardevolle mensen om mij heen. Met hun ondersteuning heb ik deze taak, die mij erg zwaar gevallen is, kunnen afronden. Ik ben God dankbaar voor Zijn kracht, liefde en geduld en ik ben Zijn genade en trouw nog meer gaan bewonderen.

Met deze studie pretendeer ik niet volledig te zijn, het beter te weten of mij te verheffen boven anderen maar heb ik geprobeerd weer te geven wat ik tijdens het studeren ontdekt heb. Ik besef dat er veel meer te zeggen valt, toch zult u als lezer een indruk krijgen van het ontstaan van de hedendaagse Christelijke muziek, haar beleving en haar invloed op de gemeente van vandaag.

In een studie als deze ontkom je niet aan emoties, zelf heb ik deze ervaren tijdens het studeren maar ook u als lezer zult het ervaren. Sommigen van u zullen dankbaar zijn omdat uw onderbuikgevoel wordt bevestigd. Anderen zullen boos worden vanwege de genoemde zaken of op mij als persoon, omdat ik met deze studie heilige huisjes omverwerp of mensen in een kwaad daglicht lijk te stellen. Dankbaarheid maar ook teleurstelling, boosheid en veroordeling zal deze studie brengen, ik ben mijzelf daarvan bewust en toch wil ik het met u delen omdat ik geloof dat het van levensbelang is.

In deze studie komen gevoelige onderwerpen aan bod, worden namen genoemd, namen van mensen die niet meer leven en van mensen die nog wel leven. Door weer te geven wat ik ontdekt heb, zullen sommige mensen voor u van een voetstuk kunnen vallen. Onderzoek de dingen, toets het aan het Woord van God en laat de Bijbel uw kompas zijn.

De mensen die ik in deze studie noem, noem ik omdat zij een grote rol hebben vervuld of vervullen in de hedendaagse muzikale ontwikkeling binnen het christendom. Geenszins wil ik mij verheffen boven de personen die ik noem. Ik besef dat ik net als ieder ander mens van Gods genade afhankelijk ben en dat alleen het bloed van de Heere Jezus Christus mij reinigt van al mijn zonden. Maar juist omdat we leven in de laatste dagen voor de komst van de Koning der koningen, wil ik u waarschuwen om te onderzoeken wat er gaande is in de huidige Christelijke wereld. Misschien wordt u persoonlijk genoemd en ontdekt u dat u in een wereld verzeild bent geraakt waarvan u de gevaren niet kende. Ik bid u Gods zegen toe en hoop dat u zich bekeert van deze duisternis en dat er velen die u gevolgd zijn met u tot inkeer zullen komen.

Het Bijbelgedeelte dat mij bijzonder heeft aangemoedigd tijdens deze studie is Efeze 5:1-21:

‘Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer Gode, tot een welriekenden reuk. Maar hoererij en alle onreinheid of gierigheid, laat ook onder u niet genaamd worden, gelijkerwijs het den heiligen betaamt, Noch oneerbaarheid, noch zot geklap, of gekkernij, welke niet betamen, maar veelmeer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zijt dan hun medegenoten niet. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts (Want de vrucht des Geestes is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid), Beproevende wat den Heere welbehaaglijk is. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt Hij: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Ziet dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn. Daarom, zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heeren is. En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest; Sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende en psalmende den Heere in uw hart; Dankende allen tijd over alle dingen God en den Vader in den Naam van onzen Heere Jezus Christus; Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods.’

Deze studie is bedoeld om u een indruk te geven van de ontwikkelingen die er zijn, en om u te waarschuwen voor de gevaren die er op u loeren, waarbij ik wil onderstrepen dat deze studie geen theologische verhandeling is, dat ik niet ieder detail uitleg en zeker niet compleet ben. Voor deze studie heb ik vele bronnen geraadpleegd, waarbij ik mijn dank uitspreek naar hen die zoveel studie-uren hebben gedeeld om anderen tot zegen te zijn. Met de noten in de tekst kunt u zelf de bronnen onderzoeken, bronnen die mij geholpen hebben om het grotere geheel te zien maar waarbij ik wil onderstrepen dat ik niet per definitie de opvattingen van de auteurs of de gehele inhoud van de artikelen onderschrijf.

Geve God u Zijn zegen en wijsheid in het bestuderen van dit onderwerp, het is mijn gebed dat ogen geopend worden, zondaren tot bekering komen en gelovigen zullen worden aangemoedigd om de goede strijd te strijden tot glorie van God de Almachtige.

Wilco Vos

Moderne of eigentijdse Christelijke Muziek

Muziek heeft in de ons bekende wereldgeschiedenis altijd een rol gespeeld, maar nog nooit heeft muziek in de Christelijke wereld zo’n grote invloed gehad als vandaag.

Om een mening te vormen rond de moderne Christelijke muziekbeweging, is het goed een studie te doen naar haar oorsprong, haar doel en haar effect op de Christelijke wereld.

In de Bijbel lezen we over David, de schaapherder die speelde op zijn harp. Hij schreef gebeden en liederen tot eer van Zijn God, Die zijn Herder was. Hij moest komen bij koning Saul als de boze geest het hart van de koning onrustig maakte. De muziek die David maakte bracht vrede. We zouden kunnen zeggen dat het Licht de duisternis overwon.

Muziek is niet weg te denken. De Bijbel roept ons op om de HEERE te loven. Psalm 150 zegt: ‘Hallelujah! Looft God in Zijn heiligdom, …. Looft Hem met het geluid van de bazuin; looft Hem met de luit en de harp.’ Ook de tamboerijn, de fluit, de citer en cimbalen worden genoemd als instrumenten waarmee de HEERE geloofd en geprezen kan worden.

Door de geschiedenis heen is er ook in de kerken veel nagedacht over muziek. Toen de Schotten hoorden dat de Nederlanders zongen bij een kerkorgel trokken zij hun wenkbrauwen op, in hun beleving kon een orgel niet samengaan met het dienen van God.[1] Calvijn de bekende reformator zag het orgel als een uitvinding van de prins der duisternis en noemde het ‘de sirene van de duivel’.[2] Voor de meeste Nederlanders, die bekend zijn met de kerk, is het niet vreemd om te zingen bij een orgel. Een piano en gitaar kan voor velen al vreemde gevoelens oproepen, om maar niet te spreken over een drumstel. Muziek is een gevoelig onderwerp.

Toch zien we dat het grootste gedeelte van Christelijk Nederland bekend is met liederen als: ‘Then thousend Reasons / Tienduizend redenen’ en; ‘Lord I Need You / Heere ik heb u nodig.’ Het prachtige lied: ‘Amazing Grace / uitzonderlijke genade’, van John Newton is wereldwijd bekend geworden en wordt vandaag gezongen en begeleid in vele uitvoeringen. De technologische ontwikkeling brengt met zich mee dat een muziekgroep uit Australië of Amerika ook in Nederland bekend kan worden. Deze grensoverschrijdende ontwikkeling heeft grote gevolgen, ook voor ons gevoel en oordeel over muziek.

CCM

is de afkorting van

Contemporary Christian Music

In het Nederlands vertaald

Hedendaagse Christelijke muziek

Om een voorbeeld te noemen, het prachtige lied; ‘Amazing Grace’ werd geschreven door iemand die wist dat alleen Gods genade hem had gered. Hij kon getuigen hoe hij vanuit de duisternis was overgezet in het Koninkrijk van het Licht. Hij kon niet meer leven zoals vroeger maar volgde de voetstappen van Jezus Christus waarbij de Bijbel Zijn kompas was. Vandaag kunnen we eenvoudig via YouTube het lied van John Newton beluisteren naar eigen smaak. Groepen als U2, Hillsong en de band van Chris Tomlin maken u via ‘Amazing Grace’ bekend met de moderne Christelijke muziek.

zij zijn ongemerkt de rol van leiders van de kudde gaan innemen

Juist omdat muziek een steeds grotere rol is gaan spelen binnen de Christelijke wereld, is het goed om te onderzoeken wie de leidende figuren zijn binnen de hedendaagse Christelijke muziek, want zij zijn ongemerkt de rol van leiders van de kudde gaan innemen. De hedendaagse Christelijke muziek of de populaire Christelijke muziek korten we af met CCM dat staat voor Contemporary Christian Music en in het Nederlands betekent dat, eigentijdse of hedendaagse, Christelijke muziek.

Van slavernij tot Elvis Presley

We kunnen niet echt een tijdstip aanduiden waar CCM is ontstaan, juist omdat eigentijdse muziek met de tijd mee ontwikkeld. Wel kunnen we haar oorsprong herleiden en lijnen trekken. Toen de Afrikanen als slaven werden ingezet op de plantages van de Amerikanen brachten zij hun eigen cultuur met zich mee. De blanke Amerikanen verboden de Afrikanen om hun gewoonten en godsdienst, dat bestond uit het aanbidden van vele goden, te blijven vasthouden.

Onder druk zijn de Afrikanen geleidelijk overgegaan tot het christendom en net zo geleidelijk brachten zij hun muzikale beleving binnen in de Christelijke wereld. De Amerikaanse christenen genoten van de Gospel en Slave songs. Later in de jaren twintig ontwikkelde zich de Jazz, Blues en Rhythm-and-blues.[3]

In de jaren 50 ontstond onder de jonge Amerikanen een verlangen naar wat stevigere dansmuziek, de onderdrukking van de ouderen waren ze zat. Mannen als, Alan Freed, Bill Haley en Elvis Presley brachten de verschillende muziekgenres bij elkaar en zo ontstond de Rock-‘n-rollmuziek. Stevige muziek, die het leven van alle dag bezong met onderwerpen als seks, liefde, geld en macht. De naam; ‘Rock-‘n-roll’ is afkomstig uit de straattaal van de zwarte Amerikanen waarmee zij de geslachtsdaad verwoorden.[4] Typerend genoeg bracht de Rock-‘n-rollmuziek een nieuwe moraal met zich mee, ook wel omschreven als de moraal van: ‘Seks, drugs en Rock-‘n-roll.’ [5]

In de jaren 50 ontstond onder de jonge Amerikanen een verlangen naar wat stevigere dansmuziek, de onderdrukking van de ouderen waren ze zat.

Hoewel de politiek en zeker de christenen zich afzetten tegen deze nieuwe moraal was het toch ook Elvis die te midden van zijn rock-‘n-rollleven, Gospel liederen zong als ‘Amazing Grace’. Wie het leven van Elvis bestudeerd ontdekt dat hij twee kanten had, aan de ene kant een Christelijke opvoeding, een Bijbel waar hij aantekeningen in maakte en aan de andere kant het losbandige leven als koning van de Rock-‘n-rollbeweging, waar drugs en seksuele immoraliteit hem hebben gekenmerkt. Ondanks de getuigenissen van zijn leven vol immoraliteit, verslavingen aan voedsel, drugs en medicijnen en zijn bizarre levenseinde, wordt hij tot op vandaag geëerd als een afgod. [6],[7]

De verschuiving in ritme en moraal

We zagen een muziekontwikkeling die liep via de slavenliederen naar de Rock-‘n-roll, een enorme verschuiving in beleving en beweging. Het technische verhaal is een stuk ingewikkelder maar zeker niet minder belangrijk. Er vond een polyritmische verschuiving plaats waarbij meerdere ritmes tegelijkertijd worden gebruikt, of een zodanig ritme, dat het op meerdere manieren gehoord kan worden.[8] Een hele belangrijke verandering is de opkomst van de zogenaamde syncope. Er vindt een verschuiving plaats in het ritme, waarbij een of meerdere tonen niet op de tel of de puls vallen, hierdoor worden de normale accenten verlegd. Stel dat bij een 4/4-maat, normaal gesproken de accenten gelegd worden op de eerste en de derde tel. Bij een syncope wordt de nadruk dan bijvoorbeeld gelegd op de tweede en de vierde tel. Er vindt dus een onverwachte verschuiving plaats.[9] De intrede van de backbeat of achtergrond beat, heeft een grote verschuiving in de muziekbeleving gebracht. We spraken al over Bill Haley, één van de Rock-‘n-rollvoormannen, Hij heeft gezegd ‘I felt that if I could take a … tune and drop the first and third beats and accentuate the second and fourth, and add a beat the listeners could clap to as well as dance this would be what they were after.’ / ‘Ik voelde dat als ik een … deuntje zou nemen en de eerste en derde beats kon laten vallen en de tweede en vierde beats kon accentueren, waarbij een beat kon worden toegevoegd, waarop de luisteraars konden mee klappen en dansen, dit zou zijn waar ze naar op zoek waren.’[10] De bekende Elvis Presley zei het volgende: ‘It’s the beat that gets to you. If you like it and you feel it, you can’t help but move to it. That’s what happens to me. I can’t help it.’ / ‘Het is de beat die naar je toekomt. Als je het leuk vindt en je het voelt, dan kun je er niet anders dan meebewegen. Dat gebeurt bij mij, ik kan er niets aan doen.’[11] De manier van muziek maken heeft invloed op onze hersens en ons lichaam, muziek brengt mensen in beweging, maakt emoties los en wekt verlangens op. Ook zonder tekst kan het ritme en de samenhang van het muzikale geheel een individu of een hele mensenmassa in beweging brengen en voeren tot emotionele hoogten of diepten.

De intrede van de backbeat of achtergrond beat, heeft een grote verschuiving in de muziekbeleving gebracht.

Onderzoeken hebben aangetoond dat deze ritmeverschuivingen en backbeats meer met ons doen dan we zouden verwachten. De Australische onderzoeker; Dr. John Diamond, heeft aangetoond dat muziek een groot effect heeft op onze spieren. De zogenaamde stopped Anapaestic Beat, die als volgt kan gaan: ‘Tahta tara – pause, Tahta tara – pause, Tahta tara’ veroorzaakt stress in het hele lichaam waardoor de spierkracht tijdens het luisteren enorm afneemt.[12]

Muziek brengt iets in beweging en Napoleon had dit ontdekt. Hij zei: ‘Give me control over he who shapes the music of a nation, and I care not who makes the laws.’ / ‘Geef me de controle over de persoon die de muziek van een natie vormt, en het kan me niet schelen wie de wetten maakt.'[13]

De Beatles populairder dan Jezus

John Lennon, een van de oprichters van de Beatles, heeft gezegd: Before Elvis, there was nothing’ / ‘Voor Elvis, was er niets.’ Waarom? Omdat werkelijk alles op z’n kop leek te staan. Ouders waren niet langer het voorbeeld voor hun kinderen maar Elvis. Concerten liepen uit de hand, seksuele losbandigheid tijdens concerten en daarna waren niet eerder vertoond. Wat Elvis deed, deed men na, zijn bewegingen, zijn kledingstijl en leefstijl werd voor velen de goddelijke norm. De Beatles popgroep, actief van 1960-1970 wordt gezien als de meest invloedrijke band uit de geschiedenis. John Lennon, die zei dat hij zijn ziel aan de duivel had verkocht, heeft gezegd: ‘Christianity will go, it will vanish and shrink. I needn’t argue about that. I’m right and will be proved right. We’re more popular than Jesus now. I don’t know which will go first, rock ‘n’ roll or Christianity.’ / ‘Het christendom zal verdwijnen, het zal verdwijnen en krimpen. Ik hoef daar geen ruzie over te maken. Ik heb gelijk en zal gelijk krijgen. We zijn nu populairder dan Jezus. Ik weet niet wat als eerste zal gaan, Rock- ‘n-roll of het christendom.’[14]

John Lennon en zijn makkers hadden toen niet kunnen weten dat er een dag zou zijn waarop het christendom, Rock-‘n-roll zou opnemen in haar manier van aanbidden.

John Lennon:

‘We zijn nu populairder dan Jezus. Ik weet niet wat als eerste zal gaan, Rock-‘n-roll of het christendom.’

Bono beïnvloed door Elvis en Lennon

Van John Lennon kunnen we de lijnen verder trekken naar Bono (Paul David Hewson) van de rockgroep U2. Bono wordt gezien als een groot bewonderaar van Elvis Presley en heeft ooit over hem gezegd: ‘Elvis is the big bang of Rock-‘n-roll. / Elvis is de oerknal van de Rock-‘n-roll.’, hij bezocht zijn huis en landgoed[15] en schreef gedichten over hem waarin zijn aanbidding voor Elvis wel heel duidelijk wordt: ‘…Elvis the psalmist, Elvis the genius, Elvis the generous. Elvis forgive us. Elvis pray for us. Elvis Aaron Presley’/ ‘… Elvis de psalmist, Elvis het genie, Elvis de gulle. Elvis vergeef ons. Elvis bid voor ons. Elvis Aaron Presley.’ (1935-1977) Copyright: Bono 1995 [16]

Bono met zijn groep U2, is van een niet weg te denken betekenis in de CCM-wereld

Daarnaast heeft hij zich laten inspireren door de Beatles en heeft verschillende nummers van hen overgenomen. o.a. ‘Help’, ‘Helter Skelter’, ‘Happiness is a Warm Gun’, ‘All You Need is Love’, ‘Across the Universe’, ‘Lucy in the Sky with Diamonds’ en ‘In My Life’.

Bono met zijn groep U2, is van een niet weg te denken betekenis in de CCM-wereld. We zullen zien hoever de invloed reikt van het denken en de muziekstijl van deze rockster.

De strijd tussen twee Koninkrijken

Voordat we wat dieper op Bono van U2 in willen gaan is het belangrijk om te begrijpen dat er in de wereld een machtsstrijd gaande is. De duistere machten strijden tegen het Koninkrijk van het Licht. De satan is er vanaf het begin op uit om het Koninkrijk van Jezus Christus te verwoesten. Er is één God en dat is de Schepper van hemel en aarde. Er is buiten Hem geen andere God. Jezus Christus de Zoon van God, geboren, door bovennatuurlijk ingrijpen, uit de maagd Maria is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Hij gaf Zijn leven aan het kruishout van Golgotha om de schuld van zondaren te verzoenen. Hij is opgestaan en opgevaren naar de hemel vanwaar Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Allen die in Hem geloven, Hem volgen en wandelen in Zijn voetsporen zullen straks ingaan in de heerlijkheid die Hij bereid heeft voor alleen die Hem liefhebben en Zijn geboden onderhouden.

Zij die geloven dat Jezus Christus, hun Zaligmaker en de Koning van hun leven is, beseffen dat zij niet te strijden hebben tegen vlees en bloed maar tegen de overheden en de machten in de lucht, tegen de geweldhebbers van deze eeuw (Efeze 6). In de wereld waarin wij leven zijn vele godsdiensten en vele goden te vinden. Als we de Bijbel onderzoeken dan zien we dat het volk Israël steeds in de problemen kwam als zij God ontrouw werden door ongeloof en of het vermengen met de godsdiensten om hen heen. Vandaag is de strijd om onze ziel nog steeds springlevend.

Vandaag is de strijd om onze ziel nog steeds springlevend.

De machten in deze wereld zijn uit op een Nieuwe Wereldorde één wereld met één regering en onderlinge vrede op godsdienstig gebied. Om dat te kunnen bereiken moeten de gezichten dezelfde kant op staan. De mensen die ervoor moeten zorgen dat deze orde tot stand komt, hebben zich geschaard onder satan die zij Lucifer noemen.[17]

De machten die werken aan de Nieuwe Wereldorde ziet zichzelf als de verlichten, zij hebben de kennis die anderen niet hebben. Het kenmerkende symbool van deze macht is het alziend oog, het oog van Horus (de Egyptische zonnegod) dat vaak staat afgebeeld in een driehoek of piramide.[18],[19]

Met de opkomst van Rock-‘n-roll is ook het oog van Horus, het zogenaamde alziend oog een vaak gezien symbool geworden. Men bedekt één oog, met de hand, soms met schaduw of met de handen in de vorm van een driehoek.[20]

Daarnaast is een veel gezien teken binnen de Rock-‘n-rollcultuur, de bokkengroet of het corna-handgebaar, waarmee de duivelshoorntjes worden gesymboliseerd en wordt gebruikt om iemand kwaad te wensen of het kwaad af te weren. Oorspronkelijk ontstond het bij de Kelten als symbool voor de gehoornde doodskop en daarmee voor het kwade.

De driehoek, het alziend oog en de bokkengroet zijn als symbolen van het kwaad met de Rock-‘n-roll verweven

Een onderzoek naar het gebruik van deze symbolen doet al snel uitkomen bij iemand als Aleister Crowley, ook wel de ‘slechtste man ter wereld’ genoemd en inspirator voor magiërs, occultisten en satanisten maar ook bij Anton Lavey[21] de oprichter van de satanskerk.

De opkomst van de New Age kerk

Gaandeweg deze studie zullen we ontdekken dat de hedendaagse Christelijke muziek (CCM), een instrument is voor de Nieuwe Wereldorde, de New Age bewegingen en de Roomse Kerk met haar Paus in het tot stand brengen van een wereldwijde eenheid. Om dit beter te begrijpen hebben we wat achtergrondinformatie nodig, later zullen we dieper ingaan op de Roomse Kerk.

De hedendaagse Christelijke muziek wordt gebruikt als instrument tot het komen van een wereldwijde eenheid

Het Vaticaan (Rome met haar paus en onderdanen) werkt nauw samen met de New Agebeweging. [22] Samen verlangen zij naar een nieuwe tijd, een nieuwe orde waar mensen met elkaar verenigd zullen zijn in een wereldomvattende religieuze orde. We zien en horen hoe christen en islamieten worden verenigd tot een zogenaamde chrislam.[23] De New Age beweging met haar Jezuïeten[24] is geïnfiltreerd in de kerken en gaat daarmee door totdat zij haar doel zullen bereiken. Bewegingen als de ‘Wereldraad van kerken’, ‘Latter Rain’, de ‘New Apostolic Reformation (NAR)’, het ‘Kingdom Now’ en o.a de ‘Word of Faith’ beweging, vermengen de New Age gedachte met de Bijbelse Waarheid waarbij de Bijbelse Waarheid verloren gaat en de mens op het verkeerde been wordt Gezet. Belangrijke figuren binnen deze bewegingen zijn o.a. Rick Warren,[25] Bill Johnson,[26] Todd White[27] en Kenneth Copeland.[28] Bekend vanwege het welvaartsevangelie, valse leringen[29] en de onrust die zij veroorzaken vanwege dat wat gebeurt in samenkomsten als; het dronken zijn in de geest, lachen in de geest, rollen over de vloer, kruipen als dieren enz.[30],[31] De ‘New Apostolic Reformation'[32] wordt, hoewel ze ondertussen zo weid verbreid is, maar door weinigen opgemerkt.

NAR

Is de afkorting van

new apostolic reformation

In het Nederlands vertaald

nieuw apostolische reformatie

Binnen deze beweging beroept men zich op o.a Efeze 4:11-13 waarbij men beweert dat we vandaag gemeente moeten zijn met een vernieuwde visie op de zogenoemde ‘vijfvoudige bediening’ waar zij doelen op de volgens hen door Christus ingestelde vijf ambten: Het ambt van apostel, profeet, evangelist, herder en leraar. Deze beweging kenmerkt zich als een beweging waar apostelen erkent worden als de hoogste gezagsdragers, daarnaast zijn er de profeten die met hun profetieën grote invloed uitoefenen op de mensen. Hoewel de profetieën van deze profeten niet altijd uit komen, beweren zij daarmee nog steeds ware profeten van God te zijn. De Bijbel leert dat juist de valse profeten herkend worden aan het niet uitkomen van hun profetieën. ‘Maar de profeet, die hoogmoediglijk zal handelen, sprekende een woord in Mijn Naam, hetwelk Ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in den naam van andere goden, dezelve profeet zal sterven. Zo gij dan in uw hart zoudt mogen zeggen: Hoe zullen wij het woord kennen, dat de HEERE niet gesproken heeft? Wanneer die profeet in den Naam des HEEREN zal hebben gesproken, en dat woord geschiedt niet, en komt niet; dat is het woord, dat de HEERE niet gesproken heeft; door trotsheid heeft die profeet dat gesproken; gij zult voor hem niet vrezen, Deut. 18:20-22.’ 

Deze ‘NAR’ beweging kenmerkt zich als een beweging waar apostelen erkent worden als de hoogste gezagsdragers, daarnaast zijn er de profeten die met hun profetieën grote invloed uitoefenen op de mensen.

Binnen deze leer streeft men, hoewel niet iedereen binnen deze leer hierin hetzelfde denkt, naar een wereldbeheersing door de kerk, het zogenoemde; ‘Dominionisme of Kingdom Now’. Met ‘Het Zeven Bergen Mandaat’ wil men de volgende zeven bergen overnemen: De regering, de media, het gezin, de zaken- en financiële wereld, het onderwijs, de kerk en de religie en tot slot de kunst en de entertainmentindustrie. Men gelooft in een grote opwekking met daarbij een uitstorting van de Heilige Geest. Ondertussen streeft naar ‘Strategische Oorlogsvoering’ waarbij met gelooft in ‘territoriale geesten’ die bepaalde gebieden beheersen, doormiddel van ‘mapping’ brengt met de geschiedenis van gebieden in kaart om erachter te komen welke specifieke geesten er verjaagd moeten worden. Men organiseert gebedswandelingen en voert het zogenaamde oorlogsgebed. Er zijn 24/7 gebedskamers waar men de geestelijke oorlog voert. Een invloedrijke NAR-organisatie waar men ‘oorlogsgebed’ en ‘oorlogsaanbidding’ toepast is het International House of Prayer (IHOP), gesticht door Mike Bickle, in Kansas City, Missouri. Ook Brian Heasley van ‘Thy Kingdom Come’, wordt invloedrijker met de 24/7 gebedsstrategie, die kerken bij elkaar brengt.[33]

Men gelooft in een grote opwekking met daarbij een uitstorting van de Heilige Geest.

Jimi Hendrix en Rick Warren

De aan een overdosis slaappillen overleden Rock- en gitaarlegende Jimi Hendrix geloofde dat hij bezeten was door demonische geesten. Ook zijn vriendin erkende dit, hij smeekte zijn vriendin om hulp, terwijl de stemmen in zijn hoofd hem kwelden.[34] Hij sprak altijd over een duivel die in hem was en gaf aan niet te weten wat hem deed handelen, spreken en zingen.[35] Hij is erg populair geworden door op het Monterey Pop Festval in 1967 zijn gitaar in brand te steken en er mee op de grond te slaan.[36]

In een interview met Life magazine zei hij: ‘Je hypnotiseert mensen naar waar ze teruggaan naar hun natuurlijke staat die puur positief is, zoals in de kindertijd toen je natuurlijke hoogtepunten kreeg. En wanneer je mensen op dat zwakste punt hebt, kun je in het onderbewustzijn prediken wat je wilt zeggen. Daarom flitst de naam ‘elektrische kerk’ aan en uit.’

De bekende New Apostolic Reformation Apostel, Rick Warren[38] schreef: God houdt van alle soorten muziek omdat hij het allemaal heeft uitgevonden – snel en langzaam, luid en zacht, oud en nieuw. Je vindt het waarschijnlijk niet leuk, maar God wel! Als het in geest en waarheid aan God wordt aangeboden, is het een daad van aanbidding.’ [39] Toen Rick Warren zijn P.E.A.C.E. programma in Saddleback Church aankondigde, zong hij voor de gemeente het door drugs doordrenkte lied ‘Purple Haze’ (naam van een wietplant) van Jimi Hendrix, vergezeld van zijn ‘Worship’ band! Hij zei dat hij dat al heel lang wilde doen.[40]

Bono en zijn missie

Nu we weten hoe Rock-‘n-roll is ontstaan en in gedachten meenemen dat zowel de politiek als de Christelijke gemeenschap afwijzend stond tegenover deze muziek en haar moraal hebben we ook gezien dat Bono van de Ierse Rockband U2 zich liet inspireren door mannen als Elvis Presley en de Beatles.

Bono gebruikt hetzelfde Corna-handgebaar als Anton LaVey, de oprichter van de satanskerk. Bono heeft zichzelf een soort alter-ego aangemeten in de vorm van ‘Mr. MacPhisto’.[41],[42] Als duivel verschijnt hij op het podium en vertelt vanuit de eerste persoon hoe hij over bepaalde zaken denkt.

Wie een studie maakt van het leven van Bono ontdekt dat hij bekend is tot in de top van de wereldregering. We zien hem met President Bush, President Obama, met vicepresident Pence en met de Paus. Hij wordt gezien als de man die Aids bestrijdt in Africa.

Bono – CoeXisT

Nu we iets meer weten over het verlangen naar eenheid en een Nieuwe Wereldorde begrijpen we iets meer van de boodschap die Bono bracht met zijn optrede ‘CoeXisT’. We zien Bono met een hoofdband voor zijn ogen met de tekst ‘CoeXisT’ van Coexistence, wat duidt op, vrede en naast elkaar leven. De C wijst op de halve maan van de Moslims, de X op de ster van David voor de Joden en de T als het kruis voor de Christenen. Wie goed naar de clip ‘Yahweh’ kijkt en bekend is met de symboliek ziet het alziend oog voortdurend in beeld.[43] De clip vertelt dat de wereld, vrede nodig heeft, en de Nieuwe Wereldorde zal deze vrede brengen, al is het door de weeën heen. De verschillende godsdiensten zullen moeten verdwijnen of samensmelten tot één nieuwe godsdienst. Het is Bono die zei: ‘Jesus, Jew, Mohammed – all true. Jesus, Jew, Mohammed – all true…’ Of: ‘Jezus, Jood, Mohammed – alles [is] waar. Jezus, Jood, Mohammed – alles [is] waar’.[44] Bono heeft met zijn muziek de CoeXisT beweging pas echt in beweging gebracht. Vandaag zien we deze CoeXist beweging, die oproept om in vrede met elkaar te leven voortgaan ook op evenementen als de Gaypride in Amsterdam.[45] Onlangs was het U2 (Bono) die pleitte voor een verruiming van de abortuswetgeving.[46]

Jezus heeft gezegd: ‘Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld, Joh. 15:19.’ Maar Bono, met U2 is bekend en geprezen in heel de wereld, aanbeden door mensen die bekend zijn met de Bijbel en door mensen die niets willen weten van de Bijbel. ‘Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld hoort hen, 1 Joh. 4:5.’

De tekstuele inhoud van de meeste liederen van Bono zijn mysterieus. Als we de liederen leggen naast de Bijbel dan kunnen we onszelf de grote vraag stellen of de boodschap Bijbels is. Het mysterie in de tekst neemt de luisteraar vaak mee in gedachten rondom liefde waarbij het niet duidelijk is om wie of wat het gaat. Soms staat er dan ineens iets over Jezus of over het kruis en toch roept niets ons in de liederen op om ons te bekeren, ons te richten op God de Schepper van hemel en aarde, door het geloof in de Heere Jezus Christus. Eerder het tegenovergestelde. Bono bezingt dat hij zocht maar niets vond. ‘But I still haven’t found, What I’m looking for.’ / ‘Maar ik heb niet gevonden waar ik naar zocht.’[47] Ondanks alle symbolieken van het satanische gebogen kruis,[48][49] het alziend oog, de satanstekens en de on-Bijbelse inhoud van levensstijl en liederen, die oproepen om te doen wat goed voelt, zullen we ontdekken dat de invloed van Bono op de CCM ongekend is.

Hillsong – Brian Houston en de Paus

In 1983 ontstond, onder leiding van Brian Houston, de wereldwijd bekende Hillsong kerk. De kerk die bekendheid kreeg door hun muziek. De kerk groeide uit van een kleine samenkomst van vijfenveertig mensen tot een wereldwijd verspreid netwerk van kerken onder leiding van Brian Houston met tienduizenden leden. De invloed van Hillsong met haar ‘New Apostolic Reformation’ agenda, haar manier van samenkomen en haar muziek heeft een ongekende invloed op het denken van de Christelijke wereld van vandaag. Naast de 135.000 bezoekers die wekelijks in meer dan 35 landen de Hillsong kerken bezoeken, worden hun liederen in kerken over de hele wereld gezongen. Hillsong zorgt voor verbroedering, door een eenheid te scheppen met haar muzikale invloed. In deze context is het belangrijk om te zien hoe Hillsong staat tegenover de Paus. Houston heeft o.a gezegd: ‘Pope John Paul II left an indelible mark on the world, and we pray for Pope Benedict as he takes on the leadership mantle of the Catholic Church and navigates the challenges and opportunities facing the global Church in the 21st century,’ / ‘Paus Johannes Paulus II heeft een onuitwisbaar stempel gedrukt op de wereld, en we bidden voor paus Benedictus, terwijl hij de leiderschapsmantel van de katholieke kerk op zich neemt en de uitdagingen en kansen voor de wereldwijde kerk in de 21ste eeuw aangaat,'[50] De wereldwijde kerk of de New Age kerk is de wereldwijde oecumenische kerk die onder muzikale begeleiding gevormd wordt en waar verschillen niet langer scheiding mogen maken.

In deze context is het belangrijk om te weten dat er op de achtergrond gewerkt wordt aan Agenda 2030, een droomwereld die niets anders is dan een soort Communistische Wereldstaat met één centrale regeringsmacht.[51]

Hoelang zal de Christen die de Bijbel van Genesis tot Openbaring ziet als het geopenbaarde Woord van God en neemt als uitgangspunt voor denken en handelen, nog ruimte krijgen?

Hillsong – Darlene Zschech kijkt op tegen Bono en de Paus

De aandacht van Brian Houston viel in het begin van de Hillsong kerk op Darlene Zschech, een talentvolle jonge Australische vrouw die haar talenten inzette om commercials voor Coca Cola en MCDonalds in te zingen.[52] Ze is wereldwijd bekend geworden met haar geschreven en gezongen liederen. Binnen de Hillsong kerk heeft ze een grote rol vervuld en wordt wel het gezicht van Hillsong genoemd.

Liederen van haar zijn ook in het Nederlands vertaald o.a ‘Juich voor de Heer’. Ze kwam negatief onder de aandacht omdat zij in Rome een optreden gaf en persoonlijk de Paus de hand mocht schudden. Op haar solo cd ‘Kiss of Heaven’ zingt ze het lied ‘Walk On’ van U2’s Bono.[53] Ze geeft aan dat Bono één van de personen is die ze graag persoonlijk zou willen ontmoeten. [54]

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het overzetten van dit artikel naar deze nieuwe website…
Hieronder kunt u het gehele artikel lezen in PDF formaat.

De valse eenheid in de muzikale eindtijd – Contemporary Christian Music – definitief