Volg ons op YouTube

Toverij in de kerk – Zijn er echt occulte alternatieve geneeswijzen?

Wat een verdriet, ziekte en pijn zien wij om ons heen. Wie kent de traumatische pijn van hen die misbruikt zijn, van hen die gewelddadig zijn mishandeld of langdurig zijn gepest, vernederd en gekleineerd? Wie kent de pijn van de weduwe, de weduwnaar of de wezen?
Zij die al jaren gebukt gaan onder het kruis van verdriet, ziekte en pijn, kunnen soms van het kastje naar de muur worden gestuurd in hun zoektocht naar genezing. Met alle begrip en liefde voor deze mensen, wil ik wijzen op de gevaren van de alternatieve geneeswijzen. Ik besef dat ik dan misschien een laatste strohalm van hoop kan vertrappen waarbij ik hoop dat uw zoektocht zal eindigen in vrede met God.

Op het uitgeven van het door mij geschreven boekje; “De duivel was op mijn nek gesprongen“, zijn heel wat reacties gekomen. Er zijn getuigenissen van mensen die voor het eerst inzagen hoe duister de wereld is waarin zij verstrikt waren geraakt. Maar ook getuigenissen van bevrijding en aanvullende, onderstrepende reacties van mensen met dezelfde ervaringen.

Het is goed om ons te bezinnen op dit onderwerp en een Bijbels antwoord te zoeken, juist ook omdat er voor deze duisternis een blinde vlek schijnt te zijn in kerkelijk Nederland.

Wat is occult eigenlijk? Occult is het bovennatuurlijke of het verborgene.

Kan iemand die met de God van de Bijbel wil leven wel bezig zijn met deze zaken?

Ik zal een paar Bijbelteksten opnoemen die te denken geven.

‘De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderijvenijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven, Galaten 5 vers 19-21.’

Het woord afgoderij komt van: ειδωλολατρεια eidoolola’treia

En kan als volgt geïnterpreteerd worden:

1) de aanbidding van valse goden, afgodendienst

1a) van de formele offerfeesten ter ere van valse goden

1b) van gierigheid, als aanbidding van Mammon

2) in het meervoud, de ondeugden die voortkomen uit afgodendienst en er eigen aan zijn.

Het woord venijngeving komt van φαρμακεια pharma’keia

En kan als volgt geïnterpreteerd worden:

1) het gebruik en toedienen van verdovende middelen

2) vergiftiging

3) tovenarij, magische kunsten, vaak gevonden in verband met dienst aan afgoden en daardoor aangemoedigd

4) metaf. het bedrog en de verleidingen van afgodendienst

‘Want het is ons genoeg, dat wij den voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben, en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen, 1 Petrus 4:3.’

De God van de Bijbel is de Enige ware God, Hij roept de mensen op zich tot Hem te bekeren en zich niet te vermengen met de afgoden. Het volk Israël heeft de gevolgen ondervonden van het verlaten van de Levende God en het dienen van de afgoden. Paulus waarschuwt de gelovige ernstig: ‘Daarom, mijn geliefden, vliedt van den afgodendienst, 1 Korinthe 10.’

De Heere Jezus Zelf waarschuwt in Zijn Openbaring: ‘En de overige mensen, die niet gedood zijn door deze plagen, hebben zich niet bekeerd van de werken hunner handen, dat zij niet zouden aanbidden de duivelen; en de gouden, en zilveren, en koperen, en stenen, en houten afgoden, die noch zien kunnen, noch horen, noch wandelen; En hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen, noch van hun venijngevingen, (toverij) noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen. Openbaring 9.’

Nederland kent naast de Godsdienst van de Bijbel vele andere godsdiensten. Denk aan de Islam, het Boeddhisme, Hindoeïsme, Sikhisme en nog anderen. We zijn ondertussen vertrouwd geraakt met de moskeeën in de wijken, de boeddha beelden in vensterbanken en tuinen en de zonnegoden aan de huizen. Het yin-yang teken komen we veelvuldig tegen en via het nieuws, de muziek en film worden we gewend aan het leven in een land dat van God is weggelopen.

Wie van ons kan nog onderscheiden wat nu afgoderij, occult of gevaarlijk is?

In het Reformatorisch dagblad staan advertenties van “christelijke” gezondheidscentra die ondanks hun identiteit gewend zijn aan het oosterse denken. De oosterse natuurgeneeskunde denkt niet vanuit Bijbelse begrippen, maar vanuit de vijf elementen en het Yin-Yang principe. Alles moet in balans zijn. In de Natuurgeneeskundige praktijk die adverteert in het Reformatorisch dagblad, wordt standaard de biotensor gebruikt om diagnoses te stellen. Dit is een moderne pendel of wichelroede. Maar wat zegt de Bijbel?

 

‘Gij zult niets met het bloed eten. Gij zult op geen vogelgeschrei acht geven, noch guichelarij plegen, Leviticus 19:26.’

‘Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een guichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar. Of een bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggenden geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt. Want al wie zulks doet, is den HEERE een gruwel; en om dezer gruwelen wil verdrijft hen de HEERE, uw God, voor uw aangezicht, uit de bezitting. Oprecht zult gij zijn met den HEERE, uw God. Want deze volken, die gij zult erven, horen naar guichelaars en waarzeggers; maar u aangaande, de HEERE, uw God, heeft u zulks niet toegelaten, Deut. 18:10-14.’

Vogelgeschrei komt van: נחשׁ nachash,

En dat kan geïnterpreteerd worden met:

1) aan waarzeggerij doen, waarzeggen, de tekenen waarnemen, door ervaring leren, nauwkeurig waarnemen, uitleggen als een slecht/goed voorteken

1a) (Piel)

1a1) aan waarzeggerij doen

1a2) waarnemen of uitleggen van voortekenen

Guichelaar komt van: ענן ‘anan,

En dat kan geïnterpreteerd worden met:

1) (Piel) doen verschijnen, ten voorschijn brengen (wolken)

2) (Poel) aan waarzeggerij doen, bezweren

2a) wichelen, toekomstvoorspellingen doen, spiritisme bedrijven of magie

2b) waarzegger, tovenaar, tovenares, barbaar, Meonenim (deelw)

Velen van ons denken dat het allemaal niet zo gevaarlijk is, redenaties als: “Baat het niet, dan schaadt het niet ” of, “het zal zo’n vaartje niet lopen”, zijn heel gewoon. Men gaat naar zogenaamde geneesmeesters die geheel doordrenkt zijn in het oosterse denken. Zelf lag ik ooit op de behandeltafel bij een man die terwijl hij mijn lichaam aanraakte vreemde spreuken mompelde en aan mijn hoofdeinde keek een groot boeddhabeeld op mij (lees het boekje voor meer info). De wichelroede, de pendel en de biotensor, zijn instrumenten die gebruikt worden of men zich nu christelijk noemt of niet.

Er zijn beloningen uitgeloofd aan degene die proefondervindelijk kan bewijzen dat de wichelroede, de pendel en de biotensor werken, nog nooit is het iemand gelukt. Toch geloof ik dat er meer kwaad achter steekt dan men denkt. Men vertrouwt zich namelijk toe aan iets dat ingaat tegen het Woord van God. Dat wat God afgoderij noemt, durven wij geen afgoderij te noemen en het ergste is dat wij vaak meer vertrouwen stellen in het occulte dan in de God van de Bijbel, onze Geneesmeester.

Zeg niet dat als het werkt het wel goed zal zijn en we er God voor kunnen danken. Kon Saul God ervoor danken dat hij Samuël uit de dood opriep? Waren de tovenaars van Farao, die draken tevoorschijn toverde, dienstknechten van God of van satan?

God zegt:

Ik Ben de HEERE uw God… Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. Exodus 20

‘Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Heere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen Mattheüs 4:10 .’

‘Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon, Mattheüs 6:24.’

Wij kunnen ons vertrouwen niet stellen op God en op het Yin-Yang principe. We kunnen niet bidden om wijsheid en de biotensor raadplegen!

Wij kunnen niet bidden om verlichting van pijn en ons overgeven aan de Thaisemassage.

Ik besef dat ik stellige woorden spreek, toch hoop ik dat het u niet zal weerhouden om deel te nemen aan het gesprek.

Kunnen wij God loskoppelen van onze zoektocht naar genezing?

Kunnen wij geneeswijzen verkiezen die op z’n minst discutabel zijn?

Zijn alle alternatieve geneeswijzen dan verkeerd?

Zijn alle reguliere geneeswijzen dan goed?

In de achterliggende tijd heb ik verschillende getuigenissen gehoord van mensen die heel zeker weten dat er een duistere macht schuil gaat achter veel alternatieve geneeswijzen en door Gods genade mogen getuigen van bevrijding.

Ik hoop en bid dat dit gesprek, deze getuigenissen en de waarheid van Gods Woord zal onderstrepen.

Dit gesprek heeft niet ten doel om te wijzen naar anderen maar alleen tot bezinning op te roepen dat God dienen niet kan samen gaan met het dienen van afgoden. God kan alleen gediend worden door het geloof in de Heere Jezus Christus, Die Zijn leven gaf opdat wij leven zouden. Het nieuwe leven door het geloof kan zich niet vermengen met afgoderij.

Deze korte inleiding tot het gesprek is slechts een aanzet en geen sluitend verhaal.  

  Hanneke 22-02-2020 11:58

  Hallo Wilco,

  Allereerst wil ik je zeggen dat je heel goed uit kunt leggen. Zag gisteren de video over muziek in de kerk. Ook zo goed uitgelegd.

  Maar even een vraag over het woord “venijngeving”, dat geinterpreteerd kan worden als b.v.: het gebruik van toedienen van verdovende middelen.

  Is het dan verboden om bij de tandarts of dokter om verdoving te vragen voor het trekken van een tand of het operen in het lichaam?

  En ik slik al jaren, bijna precies, sinds ik christen werd, op 27 jarige leeftijd, anti-psychotica. Slik ik dat niet, slaap ik geen twee uur per nacht. Én als ik het niet slik, word ik overgevoelig voor de duivel. … en kan dan psychotisch worden. Gelukkig word ik dan ook heel gevoelig voor de Heilige Geest. En ik weet natuurlijk als christen dat ik te maken heb met efeziers 6: de wapenuitrusting.

  En dus ook de vraag, is een anti-psychotica ook verkeerd om te slikken?

  Ik kom als niet gelovig opgevoed persoon, uit het occulte en op 27 jarige christen geworden door het zien van “God veranderd mensen”, van de E.O in 1993.

  Ben dus overal van vrijgezet door ervaren pastorale mensen of voorgangers.

  Maar de slopende onrust is nooit weggegaan.

  Dus dan moet ik maar medicijnen slikken.

  Hoe denk jij hier over Wilco?

  Wilco Vos (Moderator) 26-02-2020 11:00

  Beste Hanneke,

  Hartelijk dank voor je bemoedigende inbreng en je vraag rondom “pharma’keia”.

  De onderstreepte woorden in de onderstaande teksten spreken over pharmakeia.

  Galaten 5:20 Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, (allen werken van het vlees)

  Openbaring 9:21 En hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen, noch van hun venijngevingen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.

  Openbaring 18:23 En het licht der kaars zal in u niet meer schijnen; en de stem eens bruidegoms en ener bruid zal in u niet meer gehoord worden; want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw toverij zijn alle volken verleid geweest.

  Het grondwoord is te vertalen met:

  1) het gebruik en toedienen van verdovende middelen

  2) vergiftiging

  3) tovenarij, magische kunsten, vaak gevonden in verband met dienst aan afgoden en daardoor aangemoedigd

  4) metaf. het bedrog en de verleidingen van afgodendienst

  Het gaat hier dus in eerste instantie zeker niet over het toedienen van een verdoving bij de tandarts of over een narcose bij een operatie maar over geest verruimende middelen waardoor er als het ware een verdovend effect optreed.

  We zouden pharmakeia kunnen omschrijven als magie bedrijven waarbij betoverende verschijnselen optreden. Denk aan drugsgebruik en andere verslavende middelen die ons doormiddel van genot boven de realiteit uit lijken te tillen.

  De Bijbel zegt:

  Deuteronomium 18:1-0-11. ‘Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een guichelaar (wichelroede lopen), of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar. Of een bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggenden geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt.’

  Mijns inziens vallen de verdoving van de tandarts en de narcose bij een operatie niet onder deze pharmakeia.

  Als we het hebben over de medicijnen die vandaag worden voorgeschreven door de Pharmacie / Farmacie dan komen we al op gevaarlijker terrein.

  Mag je nu wel of niet een paracetamol gebruiken bij hoofdpijn, het is toch een verdovend middel?

  Persoonlijk heb ik er jaren geleden voor gekozen om na jarenlang intensief pijnstillers te hebben geslikt, geen pijnstillers meer aan te raken. Ook na een ernstig ongeval waarbij vele kneuzingen ernstige pijn veroorzaakte heb ik de zegen ervaren van het laten liggen van de pijnstillers.

  Pijnstillers kunnen nadelige bijwerkingen hebben die soms nog erger zijn dan de pijn, daarnaast bestaat het bijeffect dat het lichaam medicatieafhankelijke klachten kan ontwikkelen, denk aan hoofdpijn die schreeuwt om een pijnstiller. Het gebruik van pijnstillers heeft dan geleid tot afhankelijkheid en dat is een verslaving.

  Natuurlijk moet iedereen hierin zelf een keuze maken waarbij ik onderstreep dat incidenteel gebruik van een pijnstiller als paracetamol geen kwaad kan.

  Naast paracetamol zijn er ook andere soorten pijnstillers denk aan de ontstekingsremmende pijnstillers de zogenoemde NSAID’s zoals ibuprofen, naproxen en diclofenac. Deze zijn naast verslavend ook nog eens schadelijk voor de nieren en kunnen vele bijwerkingen veroorzaken.

  Daarnaast kennen we ook nog de opioïde pijnstillers die steeds meer gebruikt worden. Denk aan o.a morfine, codeïne, fentanyl, oxycodon en tramadol deze middelen zijn ernstig verslavend en hebben naast de vele bijwerkingen al tot vele doden geleid.

  We zien dat we nu al gekomen zijn op het gebeid van de toverij waar we dus zeker niet lichtvaardig mee om kunnen gaan.

  Een studie naar de medicijn industrie maakt duidelijk dat het niet om het welzijn van de patiënt gaat maar om het geld. Het ene pilletje heeft als bijeffect al spoedig weer een ander pilletje nodig.

  Ik geloof dat God ons heeft geschapen om zonder deze middelen te kunnen leven. Helaas heeft het grote aanbod aan medicijnen en het gemakkelijke voorschrijven van de artsen er toe geleid dat medicijngebruik heel algemeen is geaccepteerd.

  Het gebruik van antidepressieve middelen van de categorie SSRI zoals: Paroxetine, Paxil en Seroxat hebben naast de verslavingen en vele andere bijwerkingen ook al tot vele verschrikkelijke situaties geleid als zelfdoding of gewelddadige moorden.

  Kortom deze legale drugs moeten we helaas scharen onder de verdovende middelen waar Paulus over spreekt. Er wordt een genot of rust gecreëerd om de onrust als gevolg van angst, bezorgdheid of stress weg te nemen, terwijl wij daarmee moeten leren afrekenen.

  Gods Geest is het antwoord op onze zorgen. Onszelf en onze zorgen leren overgeven in vertrouwen aan God Die alle dingen kent en bestuurt zal een rust creëren die ieder medicijn overstijgt.

  Pas op! Doe geen overhaaste dingen. Doe zelf wat onderzoek, maar vooral, richt je op God. De Heere Jezus heeft gezegd: ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven.’

  Vraag de Heere om leiding, om zegen en troost maar ook om Zijn diepe vrede en rust. Leer afrekenen met dat wat niet bij het christelijke leven behoort waarbij ik ook angst, bezorgdheid en stress bedoel en laat Hem je behoefte aan de middelen omzetten in een afkeer tegen deze middelen. Overleg met je arts en ga niet experimenteren met deze middelen. Zomaar stoppen kan negatieve effecten hebben.

  Hanteer de wapenrusting waaraan je refereer en laat de helm van zaligheid je hoofd bedekken. Neem het Woord van God als het zwaard des Geestes en houd het schild van het geloof omhoog zodat de vurige pijlen zullen afketsen.

  Hartelijke groet en Gods rijke zegen,

  Wilco Vos

  Ineke 20-06-2019 13:08

  Ik voel me nooit goed.
  Al vanaf mijn jeugd.
  De oorzaak is een histamineintolerantie.
  De hoofdoorzaak daarvan is stress vanuit mijn jeugd.
  Toen ik jong (nu ben ik 58)was ging ik met mijn moeder al naar een homeopaat omdat ik altijd moe was en me nooit goed voelde.
  De dokter vond dat ik me aanstelde.
  Voor honderden guldens heb ik aan druppels geslikt.

  Daarna heb ik tot 4x een alternatieve arts bezocht.
  Mijn man stond er niet helemaal achter maar begreep ook mijn nood.
  En helemaal zeker dat het fout was wist hij toen nog niet.
  De laatste keer was ik echt gewaarschuwd om niet te gaan.
  Maar ik wilde me zo graag goed voelen.
  Ik heb het geweten.
  De satan sprong me op de nek in de vorm van een hevige woede op mijn man nadat we de praktijk uit kwamen.
  De volgende keer was het precies zo.
  En toen wist ik…ik zit echt fout.

  Maar daar bleef het niet bij.
  Na een tijd had ik met iemand een gesprek over alternatieve geneeswijzen.
  En ik waarschuwde hiervoor.
  Thuis gekomen kreeg ik weer een woedeaanval, weer tegen mijn man.
  Terwijl het samen juist zo goed hebben.

  Toen bedacht ik dat ik ds Paul eens had horen zeggen, als je tegen de satan waarschuwt moet je eerst om bescherming bidden.

  Even in het kort, uitgebreider lukt het me even niet, mijn bevinding.

  Nog steeds voel ik me niet goed.
  Soms ben ik moedeloos.
  Maar ik mag ook dagen ervaren dat ik me liever niet fijn voelt met de Heere dan dat ik er aan denk gezond te zijn zonder Hem

  Wilco Vos (Moderator) 01-07-2019

  Beste Ineke,

  Bedankt voor je reactie op het artikel over alternatieve geneeswijzen.

  Uit jouw getuigenis blijkt hoe we inderdaad beschermt moeten zijn en blijven tegen de duistere machten. Wij hebben zoals de Bijbel zegt niet te strijden tegen vlees en bloed maar tegen de overheden en de machten in de lucht. Satan als de aanvoerder van het rijk der duisternis weet hoe hij mensen moet vangen en verstrikken.

  Het probleem waar wij zwakke mensen vaak mee te worstelen hebben is een gebrek aan kennis van God met daarbij te weinig vertrouwen op Hem waardoor we het bij anderen gaan zoeken.

  Ik geloof dat ziekte het gevolg is van de zonden. Naast dat wij allen vatbaar zijn voor griep en verkoudheid, zijn veel ziekten het directe gevolg van zonden die wij vaak over het hoofd zien. Bitterheid, haat en wrok, onvergevingsgezindheid, negatieve gedachten over onszelf of familie, angst, bezorgdheid en stress zijn zonden, die als wij daar niet mee breken, hun tol eisen in ongelofelijk veel ziekten.

  Bijzonder dat jezelf de link legde tussen histamine-intolerantie en stress.

  Je raakt daarmee een bijzonder gevoelige snaar. Stress is iets waar wij helaas veel mee te maken hebben in de jachtige tijd waarin wij leven. We zijn angstig over de dingen die in de nabije toekomst kunnen gebeuren, maken ons zorgen over hoe anderen over ons denken, over vandaag en morgen zich zullen ontwikkelen en zijn gestrest door het vele werk, de (sociale) verplichtingen en de vele communicatiemiddelen die hun aandacht vragen. Dit maakt dat ons lichaam cortisol en histamine aan gaat maken en dit niveau voortdurend te hoog blijft waardoor het lichaam raakt uitgeput wat zich weer vertaald in ziekten van uiteenlopende aard. Op het moment dat het lichaam histaminerijke voeding binnenkrijgt kunnen de klachten plotseling verergeren waardoor wij denken dat we allergisch zijn. Door ons voedingspatroon te gaan aanpassen verhogen we de stress en worden we angstig voor bepaalde voeding waardoor we in een neerwaartse spiraal terecht komen.

  Hoe nu verder??

  De dokter weet raad… of toch niet?

  Ik geloof dat geest ziel en lichaam dat zucht onder de gevolgen van de verkeerde keuzes die we hebben gemaakt en het tekort aan vertrouwen in God, nodig heeft om te rusten in God en God alleen. De Heilige Geest wil ons onderwijzen en ons leiden in het spoor der gerechtigheid, Hij wil ons helpen om vernieuwd te worden in ons denken waarbij wij onszelf leren zien als geliefde kinderen van God de Vader door het geloof in de Heere Jezus Christus. Dat betekent dat we moeten breken met het ongeloof en ons moeten bekeren van onze zonden. Wij denken dan vaak aan overspel, moord en diefstal, maar angst bezorgdheid en stress zijn evengoed zonden die scheiding maken tussen God en onze ziel. De Bijbel zegt: “Weest in geen ding bezorgd!” Het geloof in de Heere Jezus Christus alleen kan onze redding zijn om vervolgens te leren leven zoals Hij ons dat geboden heeft in liefde tot God de Vader in de eerste plaats, liefde tot onszelf en onze naasten. Als wij dit niet in praktijk brengen dan brengen wij onherroepelijk een oordeel in ons leven dat zich vroeg of laat vertaald in ziekten.

  Helaas hebben wij vandaag een vervanger voor de Heilige Geest gevonden in de vorm van toverij die wij de Farmacie noemen. In de Bijbel worden wij ernstig gewaarschuwd tegen toverij / pharma’keia. Terwijl de zonden hun tol eisen en God ons terug in Zijn gemeenschap wil hebben, heeft de toverij een middel gevonden om onze onrust en pijnen te onderdrukken. Eenmaal in de greep van de toverij zullen we ontdekken dat het tovermiddel vaak een kettingreactie van andere “bijwerkingen” op gang brengt waardoor de gebondenheid aan de tovenaars een feit is geworden.

  Hiermee zeg ik niet dat iedere “natuur”arts en iedere psycholoog een goddeloze tovenaar is waar we met een boogje omheen zouden moeten lopen maar wel wil ik oproepen tot een toetsing van alles wat we doen.

  Als wij door het geloof en in de kracht van God breken met angst, bezorgdheid en stress, het kwaad spreken over anderen en de haat tegen onszelf en anderen in het licht brengen dan zal onze gezondheid terugkomen.

  Beste Ineke, Ik wil je bemoedigen om te wandelen in het Licht, biddend te strijden tegen de stress en te waken voor de listen van de boze. Ik ken je strijd, ik weet wat het is om histamine intolerant te zijn omdat ook ik de zonde van angst, bezorgdheid en stress heb toegelaten in mijn leven. Maar God zij dank er is hoop, want Jezus leeft en in Zijn kracht mogen wij onszelf meer dan overwinnaars weten. Laten we schouder aan schouder strijden tegen de zonden en wandelen in de liefde tot God, onszelf en onze naasten opdat Hij verheerlijkt wordt. ‘Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heilige Naam, Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden, Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw krankheden geneest… Psalm 103:1-3.’

  Een hartelijke groet en Gods zegen,

   

  Wilco Vos


  Irma maandag 22-04-2019 20:09

  Toch ook even reageren hier op dit blog. 2 maanden terug voelde ik me niet goed. Na bloedonderzoek bleek dat al m’n hematologie-waardes veel te laag waren en het ijzergehalte was niet meetbaar; een hevige ferriprieve anemie was de diagnose. Daarnaast was m’n schildklier op hol geslagen; hyperthyreoide. Doodmoe was ik en daarnaast voelde ik me gejaagd. Als zeer gelovig mens (lees; geen vormgeloof, maar een Liefdesband met de Heer), gaf ik me over aan de Heer. Vader, welk signaal wilt u me geven? (Overtuigd van het feit dat deze lichamelijke uitval een geestelijke oorzaak heeft). In gebed ben ik met mezelf aan de slag gegaan; nog meer het oordelend vermogen uit m’n leven verbannen, nog meer tijd nemen voor gebed, dat zouden m’n werkpunten zijn. In volle overtuiging bad ik steeds weer: ‘Vader, ik vertrouw op U, U gaat me genezen’. Vanuit alle kanten werd ik bevraagd: Welke pillen gebruik je, Irma, je moet toch echt medicatie gaan slikken, je hebt een verantwoordelijkheid naar je gezin’. Maar die medicatie wilde ik niet; ik wilde vertrouwen op de Heer. Inmiddels moest ik me ziek melden op mijn werk. Ik sta voor de klas en dat lukte me echt niet meer. De laatste keer dat ik ziek was, kan ik me niet meer heugen, ziek melden is echt het allerlaatste wat ik doe, dus ik baalde enorm, maar kon niet meer dan op de bank liggen. Een oud-vriendin tipte me: ga naar een antroposofisch huisarts; die ziet de holistische mens. ‘Iets’ moest ik wel gaan doen, ik was inmiddels in korte tijd 12 kilo afgevallen, dus ik besloot daaraan gehoor te geven. Ik kreeg een plantenextract voorgeschreven die tussen m’n schouderbladen ingespoten moest worden 3 x per week, door een verpleegster en ik moest euritmie-lessen gaan volgen om de injectie te versterken en koperzalf op m’n voeten smeren. Opgelucht dat het om natuurlijke medicamenten ging, besloot ik dit toch voor te leggen in gebed aan de Heer. Ik begon te twijfelen en zei tegen de Heer: ‘Vader, het is niet dat ik niet op U vertrouw, deze medicamenten zijn op natuurlijke basis, maar toch, als U niet wilt dat ik deze medicijnen ga nemen, geef me dan een teken. Ik twijfel zo.” Wat bleek? Ik kreeg bericht van de apotheek dat er iets fout was gegaan met de bestelling. Ervan overtuigd zijnd dat dit niet voor niets was, besloot ik weer op de Heer te vertrouwen en zegde het medicijn af: dag na dag voelde ik me beter en ik besloot om weer te gaan werken. Afgelopen week vroeg ik een bloedonderzoek aan om te bewijzen dat de Heer aan het werk is. Ik ben er nog niet, maar weet wel zeker dat ik de injecties en zalf niet neem en dat ik eveneens stop met de lessen euritmie. Dit laatste had een andere reden: inmiddels ben ik nog meer gaan lezen over Rudolf Steiner en ondanks dat hij ook goede zaken heeft geschreven, is hij toch aan dwaling onderhevig geweest. Ik schrok van zijn boek: ‘De Christelijke inwijding en de mysterien van de oudheid’. Een regelrecht occult boekwerk, in tegenstrijd met God’s Woord. Dus dom dat ik weer een verkeerde afslag heb genomen, maar enorm dankbaar dat de Heer me weer op Zijn Weg heeft gezet.

  Wilco Vos (Moderator) 20-05-2019

  Beste Irma,
  Hartelijk dank voor het delen van je getuigenis. Mooi om te zien  hoe je in je zoektocht naar herstel gedrongen werd om alles aan de Heere over te geven. Tegelijk schokkend om steeds weer te moeten constateren dat we zo zwak zijn en maar al te snel verstrikt dreigen te raken in allerlei zaken die ons wegleiden bij God de Vader.

  De mysteriën van de oudheid zullen ons niet dichter bij God brengen.

  Probeer te leven vanuit de rust, vertrouw op God.

  Juist vandaag heb ik geschreven over vasten en de zegenrijke vrucht daarop. Misschien kun je daar iets mee.  Zie: In gesprek – Waarom zouden wij vasten?

  Ik bidt je van harte Gods rijke zegen toe.


  Linda donderdag 28-03-2019 15:30

  Goedemiddag Wilco,

  Heb uw duidelijke stuk gelezen heel verhelderend! Ik had alleen nog wat vragen ik ben in Zierikzee weleens bij een praktijk geweest en die had ook zo een bioresonantie maar ook andere dingen. Bijvoorbeeld ik moest me éne hand op een orgaan leggen bijvoorbeeld maag en dan men andere arm omhoog en moest ik tegen de hand van de behandelaar duwen en dat ging prima, maar toen ik bij men lever kwam moest ik weer duwen en was al mijn kracht uit men arm en dat is geen onzin maar echt niks geen kracht meer. Toen maakte ze daaruit op dat men lever ziek was en zo met nog een paar organen. Mijn vraag is hoe is dat dan mogelijk? Ik had er geen goed gevoel bij maar ja het was wel zo heel apart.

  Ik ben ook bij veel andere ‘dokters’ geweest iriscopie,die wat ik net benoemde uit Zierikzee en meerdere malen doorgemeten door een ijzeren staaf in je hand enz.

  Als je wedergeboren ben moet je daar dan nog speciaal van bevrijd worden ?

  In mijn naaste familie doen ze dit ook bijvoorbeeld zussen van mij zijn ook naar zulke dingen geweest als ik hun hebben EMDR gehad(ik moet wel zeggen dat die EMDR verre van geholpen heb en alleen maar ik gerichtere mensen maakt en mensen psychisch nog zwakker) maar heeft dat dan nog invloed op mij als ik daar kom of met ze omga.

  U ziet veel vragen. Hopelijk kan u er wijs uit.

  Zustergroet Linda

  Wilco Vos (Moderator) vrijdag 05-04-2019 15:35

  Dag Linda,

  Bedankt voor je deelname aan het gesprek over alternatieve geneeswijze en de gevaren daaraan verbonden.

  Je schrijft dat je ervaring hebt op het gebied van Bioresonantie en uit je beschrijving blijkt dat de therapeut door middel van toegepaste kinesiologie heeft proberen vast te stellen wat er aan je gezondheid bevordert zou kunnen worden. Zowel de Bioresonantie, de toegepaste kinesiologie als de iriscopie vallen onder de noemer “toverij”. Hoewel de therapeuten hoogstwaarschijnlijk het beste met hun cliënten voor hebben, moet een christen zich verre houden van deze manieren van diagnose en of behandelpraktijken.

  Je vraagt of er na al deze bezoeken, bevrijding moet plaatsvinden na de wedergeboorte.

  Een goede vraag! Door het geloof in de Heere Jezus Christus, ontvangen wij vergeving van al onze schuld en zonden. Naast verlossing van schuld en zonden, wil God, in Christus, ook onze Heelmeester zijn. Wij mogen eenvoudig onze zonden belijden, breken met dat wat niet uit God is en in het geloof vertrouwen dat wij volkomen bevrijding hebben ontvangen. Het is goed om, als dat mogelijk is, met een broeder of zuster door te spreken over dat waarmee je bezig bent geweest, de Heere te belijden dat je verkeerde keuzes hebt gemaakt en je hebt laten misleiden door de veelbelovende toverij, waarbij je mag geloven dat God je vergeeft en geneest.

  Heel treffend geef je aan dat je ziet dat het bezoeken van al deze verschillende therapeuten “ik gerichte” mensen voortbrengt. Dat is inderdaad maar al te vaak waar. Veel therapieën creëren slachtoffers in plaats van gezond functionerende mensen. Ik geloof, op grond van Gods Woord, dat er door de zonden vele soorten ziekten over ons mensen zijn gekomen. Veel ziekten zijn welvaartsziekten ten gevolge van stress en een ongezond leefpatroon, veel ziekten ontstaan door de negatieve gedachten die ons worden aangeleerd vanuit de stressvolle maatschappij waarin wij leven.

  Kortom, een gezond mens is een gelukkig mens. Omgekeerd is een ongelukkig mens vaak een ziek mens. Negatieve woorden over iemand uitgesproken, kunnen een eigen leven gaan leiden en ziekte veroorzaken. Misbruik op lichamelijk en of geestelijk gebied veroorzaakt diepe wonden. De gelovige wordt opgeroepen, om de dingen die boven zijn te bedenken en af te leggen dat wat van deze aarde is. Met andere woorden, laat de liefde van God ons hart vervullen, breek met het gebonden leven aan deze aarde en laat het Woord van God ons vernieuwen in ons denken. De Christen heeft alle reden om positief te denken. Besef wat het is om een geliefd kind van God de Vader te zijn. Een beminde, een vrijgekochte, verlost van vloek, schuld, zonden en oordeel.

  Hoe meer wij worden bevrijd van negatieve gedachten over onszelf, hoe minder invloed de negatieve levensstijl, woorden en gedachten van de ander op ons kan uitoefenen. Met andere woorden, belijd je verkeerde daden en inzichten, richt je op de Heere Jezus Christus, vertrouw God de Vader dat Hij om Christus wil al je zonden vergeven heeft en laat de Heilige Geest jouw Leidsman wezen.

  ‘Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest, Romeinen 8:1.’ Door het geloof mag je weten dat Christus jouw oordeel gedragen heeft.

  ‘Ik bid u dan, broeders (en zuster Linda), door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehaaglijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt dezer wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is, Rom. 12:1,2.’ Geef je lichaam aan God de Vader en wordt vernieuwt in je denken doordat je gaat bedenken wie jij in Christus bent.

  ‘Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, Kol. 3:2.’

  ‘Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; Verdragende elkander en vergevende de een den ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in één lichaam; en weest dankbaar. Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van den Heere Jezus, dankende God en den Vader door Hem, Kol. 3:12-17.’

  Weet je door het geloof vergeven, vergeef jezelf en vergeef hen die je pijn gedaan hebben. Zie niet op dat wat de ander jou heeft aangedaan maar zie op dat wat Christus jou vergeven heeft.

  Weet je geliefd, richt je op je Zaligmaker, laat Zijn liefde je hart vervullen, deel die liefde en geniet Zijn genezende kracht, de kracht van Zijn opstanding.

  ‘Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden; Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw krankheden geneest, Psalm 103:2,3.’

  Een hartelijke zegengroet,

  Wilco Vos


  Elizabeth maandag 25-03-2019 21:56

  Getuigenis bioresonantie

  Lange tijd heb ik te maken gehad met darmklachten en zware vermoeidheid. Ik ben daarvoor naar een therapeut gegaan die bioresonantie toepaste. De darmklachten waarbij ik ook supplementen kreeg voorgeschreven werden binnen 2 a 3 behandelingen een stuk minder. De vermoeidheid werd echter steeds erger. Inmiddels was ik deels ook met ziekteverlof gegaan omdat ik zo uitgeput was. Het was of de energie uit me werd weggezogen gedurende de dag. Bij de bioresonantie behandelingen ervoer ik overigens ook dat de energie uit me weg werd gezogen. Dat scheen erbij te horen werd verteld. Alleen nu ik terugkijk vraag ik me af of het niet iets (iemand) anders was dat me leeg zoog. Er werd overigens door het bioresonantie apparaat ook gemeten dat ik weinig energie in mijn lichaam had.

  Bij toeval toen ik op internet zat te speuren naar een christelijke visie op bepaalde oosterse massages (waarschijnlijk zijn bij een niet-neutrale massage achteraf mijn vermoeidheid/ wazige klachten begonnen) trof ik ook iets aan over bioresonantie. Er is alleen nauwelijks wat te vinden hierover op internet, maar het prikkelde mij wel om verder op onderzoek te gaan. Na het op zoek gaan en lezen van wat literatuur die Wilco hierboven ook aanraadt kwam ik tot de volgende conclusie: bioresonantie werkt of op grond van placebo-effect, of bioresonantie werkt op grond van bovennatuurlijke, dus occulte, bronnen.

  Gek genoeg bleef ik aanvankelijk wel even twijfelen of mijn conclusie juist was omdat ik tegelijk toch ook hoopte dat bioresonantie de oplossing was voor mijn onduidelijke klachten. Bioresonante ervoer ik als een ‘te mooi om waar te zijn’ genezingsmethode en ik wilde deze genezingskans niet zomaar loslaten denk ik. Alles leek zo logisch en mooi bij bioresonantie. En werkelijk alles leek te kunnen worden opgespoord en genezen door het bioresonantie apparaat.

  Uiteindelijk ben ik er toch radicaal mee gestopt. Ik denk omdat ik het idee had dat God zei “Vertrouw je Mij als je geneesheer of vertrouw je bioresonantie?” Ik heb toen gebeden om vergeving en heb een paar dagen later door mensen uit mijn kerk ook hiervoor laten bidden. Na een bevrijdingsgebed waarbij ik ook die eerdere oosterse massage heb genoemd viel de vermoeidheid letterlijk van mij af. Ik ging vol energie naar huis en tot de dag van vandaag voel ik mij kip lekker en ben super gezond. Ik dank de Heer Jezus daarvoor!

  Wilco Vos (Moderator) vrijdag 29-03-2019 10:05

  Bedankt voor het delen van dit mooie getuigenis Elizabeth.

  Wat een zegen, ik moet denken aan de woorden van de Heere Jezus:

  “Komt herwaarts tot Mij allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.” Je liet alles los om het alleen nog van de Heere Jezus te verwachten en nu mag je getuigen van Zijn genezende kracht.

  Het mooie is dat je eenvoudig de strijd in je denken beschrijft. Vertrouw ik nu op God of op de apparaten en therapieën die aangeboden worden? Je maakte de keuze om te breken met het kwaad, je beleed je zonden, stelde je vertrouwen op God alleen en mocht op het gebed bevrijding ontvangen.

  Helaas blijven veel mensen, twijfelend aan Gods almacht en verstrikt in hun denken op zoek naar een alternatief.

  Ik hoop en bidt dat de Heere door jouw getuigenis heen andere aanspoort om ook te breken en hun vertrouwen alleen op God, de genadige Heelmeester te stellen.

  Een hartelijke zegengroet, Wilco Vos


  Marja maandag 04-03-2019 10:05

  Dag Wilco,

  Met belangstelling jouw overdenking gehoord over: Toverij in de kerk

  Wij hebben een vriend en hij gaat regelmatig naar een praktijk voor natuurgeneeskunde. Hij geeft aan hier goed baat bij te hebben en neemt ook andere mensen mee naar deze praktijk. Waar zij in het reguliere circuit geen succes hebben, vinden zij dat wel in de praktijk voor natuurgeneeskunde.

  Wij hebben weleens kanttekeningen gemaakt over deze praktijk. Maar hij heeft er baat bij en is erg voor natuurlijke geneesproducten. Hij wil geen enkele kritiek horen! Deze praktijk maakt gebruik van: SEG, Raymedy, Asyra, EAV, STT.

  Zou jij iets kunnen zeggen over deze apparaten? Wat is het fundament? En is de Bijbelse visie gelijk aan jouw lezing hierover?

  Hartelijke groet, Marja

  Wilco Vos (Moderator) dinsdag 05-03-2019 18:49

  Beste Marja,

  Bedankt voor je vraag en oprechte bezorgdheid over jullie vriend die in zijn zoektocht naar genezing ook anderen heeft meegenomen in een wereld van hoop op herstel waarbij de vraag zich voordoet of er geen gevaren aan kleven.

  Ondanks het feit dat ik zelf niet geheel onbekend ben in de wereld van de alternatieve geneeswijzen gaat de ontwikkeling en het aanbod van apparaten in deze wereld zo hard dat ik op internet moet zoeken waar de afkortingen, die jij hebt omschreven, voor staan. Google geeft als resultaat van de zoekopdracht Seg en Raymedy de praktijk voor natuurgeneeskunde van mevrouw Rebel. Ook de andere; Asyra, EAV en STT vinden we op haar site onder het kopje diagnose. Ongeacht of de persoon nu naar deze praktijk gaat of niet, deze praktijk is een voorbeeld van vele praktijken in de alternatieve wereld van de natuurgeneeskunde.

  De informatie op de site van Rebel geeft het volgende onder het kopje diagnose:

  “Elk consult wordt voorafgegaan door Segment Electro Grafie (SEG) meting door het Vega Check apparaat……

  …Na een I-health-, Asyra en eventueel een SEG meting volgt een gesprek bij mevrouw Rebel om de klachten te inventariseren en de ziektegeschiedenis door te nemen. Nadat zij de voorgaande testen heeft bekeken, volgt een elektro Acupunctuur meting volgens dr. Voll (EAV). De patiënt krijgt een staafelektrode in de hand. Met een puntelektrode wordt een pijnloze stroom in het lichaam gebracht op meetpunten die elk gerelateerd zijn aan een specifiek orgaan of weefsel. De reactie op de stroom wordt zichtbaar gemaakt op meetapparatuur. Een goede meetwaarde duidt op een goede functie en een afwijkende meetwaarde op een storende functie van het betreffende orgaan. Er wordt gemeten aan handen en voeten. De reactie van het lichaam op frequenties kan worden bepaald door deze in de meetkring te plaatsen en mee te meten. Door frequenties van, bijvoorbeeld ziekteverwekkers, gifstoffen of weefsel te testen kan worden bepaald wat de oorzaak van de klachten is. Behalve de EAV meting worden ook de andere metingen gebruikt om tot een eindconclusie te komen. De testen richten zich op het opsporen van de oorzaken van de klachten.

  Met het Stofwisselings Test en Therapie apparaat (STT) kan zowel in het algemeen als per orgaan de stofwisseling bepaald worden. Het STT apparaat wordt daarbij aan het EAV apparaat gekoppeld. Het testen vindt op dezelfde wijze plaats als bij een EAV meting. Met het STT apparaat kan tevens de gestoorde stofwisseling behandeld worden. Dit vindt plaats door het toedienen van therapiefrequenties aan het lichaam…”

  De filosofie achter de apparaten die gebruikt worden zijn gebaseerd op het principe dat ieder orgaan een specifieke frequentie afgeeft. Een verstoring van deze frequentie wijst op een onbalans die hersteld moet worden. Met het Raymedy meet- en behandelsysteem kan de therapeut zelfs lichamelijke- emotionele- en mentale storingen opsporen en eventueel behandelen. Het opsporen gebeurt door een stroompje te sturen door een stukje huid op de vingertoppen of de tenen. Jan met de pet, moet lachen om dit soort onzin en toch zijn er duizenden, (waaronder ook ikzelf ben geweest) die heilig geloven in wat het apparaat en de therapeut ons wijsmaakt. Op Wikipedia en Skepsis is veel informatie te vinden over de zogenaamde bioresonantie apparaten. Op de website van stichting Promise wordt dieper ingegaan op de materie waarbij gewezen wordt op de gevaren van het bovennatuurlijke aspect denk aan de spirituele en filosofische achtergrond van de behandelaar en de behandelwijze.

  De meeste natuurgeneeskundigen, waaronder ook mevrouw Rebel, hechten veel waarde aan de Chinese geneeskunde of de Oosterse geneeskunde. Zij denken niet vanuit zonde en genade, God de Heelmeester en het als gevolg van de zonde onvolmaakte menselijke lichaam. Hoewel de Bijbel oproept om op niets anders dan God ons vertrouwen te stellen en ons niet in te laten met afgoderij, is de Oosterse geneeswijze gebaseerd op de taoïstische filosofie.

  “Traditionele Chinese geneeskunde vindt haar oorsprong in een unieke, veelomvattende en systematische theoretische structuur waaronder de theorie van de Vijf Elementen, het meridiaanstelsel van het menselijk lichaam, Yin-Yang en andere systemen. Elke behandeling wordt uitgevoerd volgens dit filosofische raamwerk.

  Het grootste deel van de filosofie van de traditionele Chinese geneeskunde werd afgeleid van de taoïstische filosofie, en reflecteert het Chinese geloof dat individuele ervaringen van mensen de principes van de menselijke beweegredenen uitdrukken. Deze beweegredenen, zij het materieel, essentieel of spiritueel, liggen ten grondslag aan het lot dat door de goden wordt bepaald. Bron: Wikipedia.”

  We zien dus dat de bron waaruit geput wordt occult en afgodisch is. Nu is de vraag of we dit occulte en afgodische los kunnen koppelen van de diagnose en behandeling.

  Er is voldoende bewijs dat de apparatuur, die gebruikt wordt, absoluut ondeugdelijk is om een ook maar enig serieus te nemen diagnose te stellen. De therapeut kan op grond van de anamnese, vanuit ervaring, kennis en intuïtie een diagnose stellen. In het gunstigste geval is het advies een onschadelijk advies, gebaseerd op gezond verstand met kennis van gezond eten, drinken en bewegen enz.

  Het grootste gevaar verbonden aan het bezoeken van dit soort therapeuten is jezelf overgeven aan hun filosofische inzichten en soms ook bovennatuurlijke gaven die een gebondenheid opleveren. De Heere God heeft afgoderij namelijk verboden en allen die zich daar wel mee inlaten, halen Zijn vloek over zichzelf en hun nageslacht. Als we het zo bekijken kunnen we er nooit laconiek mee omgaan.

  Mijn persoonlijke ervaring en die van vele anderen is dat deze vloek daadwerkelijk een verschrikkelijk zware belasting is. ‘Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen, Ps. 32.’ We gaan naar een alternatieve genezer voor vermoeidheid en halen allerlei andere klachten over onszelf vanwege de zonde tegen Gods gebod. Verstrikt raken in de duisternis is zo verschrikkelijk dat ik iedereen zou willen toeroepen om ernstig onderzoek te doen voordat we ergens mee in zee gaan.

  Lees eens wat artikelen op de website van Stichting Promise. Een aanrader zijn de boeken “Genezing uit het Oosten” van R vd Ven, “Occulte machten en bevrijding” van Dr M.J. Paul, Het boekje “De strik ontkomen” van Frida Mout of mijn boekje “De duivel was op mijn nek gesprongen”

  Laten we nooit iemands klachten of kwalen bagatelliseren. Het is verschrikkelijk om met een ziekte of kwaal te lopen waar geen oplossing voor lijkt. En toch is het nog verschrikkelijker om steeds hoop te krijgen en bedrogen uit te komen. De strik sluit zich alsmaar dichter…

  Veel ziekten en kwalen vinden hun oorsprong in een negatief zelfbeeld, geestelijk en of lichamelijk misbruik, niet beleden zonden, wrok en haatgevoelens, onvergevingsgezindheid, verslavingen aan drank, sigaretten, pornografie ed.

  Er is hoop want Jezus leeft, God wil ons niet alleen verlossen van schuld en zonden maar ons ook genezen van innerlijke pijn, bevrijden van schuldgevoelens, verwerping, minderwaardigheid, enz.

  De liefde van God is zo groot, Zijn vrede zo diep en Zijn ontferming zo alles overtreffend.

  Ik geloof dat als de energie die nu gestoken wordt in het bezoeken van verschillende therapeuten op zoek naar bevrijding, geïnvesteerd zou worden in een relatie met God, het onderzoeken van Zijn Woord en samen met anderen wandelen in het Licht er grote doorbraken gezien zouden worden.

  ‘Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden; Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest; Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden; Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als eens arends, Psalm 103:2-5.’

  Een hartelijke zegengroet.

  Marja maandag 11-03-2019 15:40

  Dag Wilco,

  Dank je wel voor het antwoord op mijn vraag. Deze natuurlijke geneeswijzen geeft geen echte genezing. Ook onze vriend moet iedere keer weer naar de praktijk voor natuurlijke geneeswijzen. Het geeft een bepaalde gebondenheid. Mooi dat je aangeeft waar ziekten en kwalen vandaan kunnen komen. Wat wordt er dan beperkt gekeken bij een diagnose?!


  Arjen M zaterdag 09-02-2019

  Goedenavond,

  Laatst heb ik een paar accu punctuur behandelingen gehad. Nu ik deze meditatie gehoord en gelezen heb vraag ik mij af of deze geneeswijze samen kan gaan met het dienen van God?

  Met vriendelijke groet, Arjen

  Wilco Vos (Moderator) maandag 11-02-2019 09:59

  Beste Arjen,

  Bedankt voor je vraag en je kwetsbare opstelling.

  Met de vraag die je stelt raak je de kern van het probleem. “Kan God dienen samen gaan met acupunctuur?”

  Naast acupunctuur kunnen we vele andere alternatieven noemen.

  Het is mijn verlangen dat we met elkaar tot een dieper onderscheidend inzicht komen.

  Al 1500 jaar voor Christus is er geschreven over acupunctuur. Het is dus al een zeer oude “geneeswijze” en filosofie.

  Juist als de vraag stellen of acupunctuur kan samen gaan met het dienen van God, is het goed om te beseffen dat deze filosofie is gekoppeld aan de taoïstische filosofie. Het taoïsme is een religieuze stroming, met taoïstische tempels, taoïstische priesters en heilige plaatsen.

  Tao wordt omschreven als “de Weg”, het denkt vanuit het Yin-Yang principe en de vijf elementen.

  De vraag is of acupunctuur los te koppelen is van haar filosofische en religieuze context.

  “De Weg”, die de meeste beoefenaars bewandelen, is niet de Weg, de Waarheid en het Leven zoals wij die geopenbaard hebben gekregen van God de Vader.

  Uit het boekje “Occulte machten en bevrijding”van Prof.dr.M.J.Paul, wil ik het volgende citeren:

  “Acupunctuur (acus=naald; pungure=steken) is een onderdeel van de oosterse geneeskunde, waarbij door het behandelen van bepaalde punten op de huid of de slijmvliezen het energetisch evenwicht van de mens beïnvloed zou worden. Deze geneeswijze is voortgekomen uit het taoïsme. Een groot aantal acupuncturisten hangt de taoïstische religie aan en past occulte methoden toe in hun behandelingen. Anderen proberen echter de geneeswijze los te koppelen van de geestelijke achtergrond. Vooral op het gebied van de pijnbestrijding zijn er aanwijzingen voor de werkzaamheid van acupunctuur en daarom past men deze methoden wel toe in ziekenhuizen. Maar Van der Ven (van het boek “Genezing uit het Oosten”), die zelf acupunctuur heeft gestudeerd en toegepast, komt tot de conclusie dat er geen enkele neurologische of anatomische overlapping of samenhang aantoonbaar is met het anatomisch systeem dat gebruikt wordt in de acupunctuur; meridianen en acupunctuurpunten hebben geen verwantschap met zenuwbanen of andere systemen in ons lichaam. het is mogelijk dat er in de toekomst toch een verklaring gevonden wordt, maar dan nog blijft de vraag bestaan of er, naast een gedeeltelijk wetenschappelijke verklaring, ook niet aanvullende, geestelijke verklaring bestaat. In dat geval spelen niet alleen lichamelijke, maar ook geestelijke aspecten mee in het eindresultaat.”

  Mijns inziens is het grote gevaar van het ons begeven in deze oosterse wereld, dat we onszelf overgeven in de handen van een religieus systeem waarop we vertrouwen en dat terwijl het haaks staat op de Heelmeester, Die alle macht heeft in hemel en op aarde en niet wil dat we ons inlaten met andere goden. God de Vader gaf Zijn Zoon, als de Weg, om ons weer terug te brengen in Zijn gemeenschap. Wij worden geroepen om op hem te vertrouwen met ons hele hart. Hoe gevaarlijk is het dan om via “de Weg” van tao genezing te zoeken.

  Op de website van “Stichting Promise ” is veel informatie te vinden rond de alternatieve geneeswijzen en haar vaak occulte achtergrond.

  Ook aan Acupunctuur is ruimschoots aandacht besteed.

  Gerard Feller, schrijft: “Als fysiotherapeut die reeds 15 jaar dagelijks bij nieuwe patiënten informeert naar “alternatieve” contacten wordt ik steeds meer geconfronteerd met mensen die occult belast zijn en daardoor vaak ook psychosomatische klachten hebben die nauwelijks meer op therapie reageren. Gevolgen van occulte vormen van acupunctuur zijn vaak gevolgen op geestelijk terrein (gebedsleven, gemeenschapszin, bijbel lezen verminderd) daarna vaak op psychisch niveau (angsten, depressies, prikkelbaarheid) en tenslotte op lichamelijk niveau. (ongeneeslijke lichamelijke klachten). Klachten die door patiënten vaak niet in relatie gebracht worden met een eerder “alternatief contact”, zeker omdat de gevolgen zich slechts sluipend manifesteren. Toch moeten wij ons als Christenhulpverleners gedrongen voelen om langs fijngevoelige wegen ,mensen hierop attent te maken, niet alleen om acupunctuur af te wijzen, maar te wijzen op het bloed van Christus dat waarlijk vrij kan maken.”

  In mijn boekje “de duivel was op mijn nek gesprongen” kun je lezen hoe verschrikkelijk verstrikkend het eindresultaat kan zijn van het ons begeven op de verkeerde weg.

  Mijn bescheiden conclusie op je vraag: “Kan God dienen samen gaan met acupunctuur?” is dan ook, onderzoek alle dingen, toets het biddend aan het Woord van God en laat je leiden door Gods Geest en niet door je verlangen naar genezing. Zoek genezing in Christus, want Zijn striemen hebben ons genezing gebracht.

  Hartelijke groet en Gods zegen,

  Wilco Vos

  Arjen M donderdag 14-02-2019 21:05

  Dankjewel voor het duidelijke antwoord! Het heeft mij bevestigd in het vermoeden dat ik had. De behandelingen hebben bij mij ook geen effect gehad.

  Gods zegen op het werk dat jij en je gezin mogen doen op deze plek in Zijn wijngaard, en dat in alle afhankelijk van Hem die jou geroepen heeft dit te mogen en moeten doen!
  Gods zegen

  Broederlijke groet,
  Arjen