Volg ons op YouTube

Attent

‘Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is, Filip. 2:4.’

WWJD, What Would Jesus Do, of wat zou Jezus doen? Is een vraag die ons helpen kan bij het maken van de juiste beslissingen. We staan voor een moeilijke keuze en weten niet goed wat we doen moeten, we vragen ons zelf af; “Wat zou Jezus doen?” en we volgen Zijn voorbeeld. Hoezo dan? Waarom Zijn voorbeeld volgen? Dat is een goede vraag. Ik geloof dat alle mensen Zijn voorbeeld zouden moeten volgen. De Heere Jezus Zelf zegt: dat Hij de ware Wijnstok is en Zijn Vader de Landman. Alle rank die in Christus, de levende Wijnstok, is ingeënt, zal vrucht dragen. De Vader snoeit de levende rank, zodat er meer vrucht zal zijn. Zoals een dorre rank geen vrucht voorbrengt en wordt afgehouden en in het vuur geworpen, zo wordt de mens die geen vrucht draagt uiteindelijk in het vuur geworpen. In deze lijn zegt Johannes: ‘Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft, 1 Joh. 2:6.‘ De woorden van de Heere Jezus en van Johannes leren ons dat er alleen van leven sprake kan zijn door in Christus te zijn en dat dat leven vruchten voortbrengt die zichtbaar worden in de levenswandel. Alle mensen zouden dus zo moeten leren wandelen zoals Jezus gewandeld heeft, omdat Hij de Zaligmaker van de wereld is en er alleen bij en door Hem vergeving van zonden is. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Het leren wandelen zoals Jezus gewandeld heeft kan niet eerder beginnen dan daar waar de zondaar in het geloof zijn of haar knieën buigt, in erkenning gezondigd te hebben tegen de levende God. Christus is de Zaligmaker, de Verlosser van schuld en zonden, de zondaar mag met alle schuld en zonden bij Hem vergeving zoeken en vinden. ‘Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid, 1 Joh. 1:9.’ Navolging van Jezus is een vrucht van het nieuwe leven. Onszelf de vraag stellen: “Wat zou Jezusdoen?”, is een bijzondere vraag, waarbij de Heilige Geest de verloste zondaar de kracht, de liefde en de wijsheid wil geven om zo te wandelen zoals Jezus gewandeld heeft.

Er zijn mensen die idolen volgen, als er iets te beluisteren of te zien valt van hun idool dan zullen ze dit volgen. Hun gedachten kunnen vol zijn van hun idool en sommigen gaan zover dat zij zich kleden en gedragen zoals hun idool. Dit kan op een wereldse manier gebeuren maar ook op een godsdienstige manier. Er zijn in de kerkgeschiedenis verschillende mannen bekend die door hun eenvoudige en sobere levenswandel vele navolgers hebben gekregen. Zo is het ook goed mogelijk om de historische Jezus te volgen en steeds de vraag te stellen; “Wat zou Jezus doen?”, zonder Hem te kennen en lief te hebben als persoonlijke Zaligmaker en Verlosser. Waarom nu weer zo scherp en oordelend? Omdat het belangrijk is onszelf te toetsen. Er gaan zoveel mensen verloren omdat de Bijbelse boodschap wordt verdraaid tot verderf (2 Petr. 3:16). Dit zijn mensen die de Bijbel bezitten maar haar hebben leren lezen door een bril die de boodschap verdraait. Sommigen worden al misselijk als zij de Naam Jezus horen omdat dit ‘evangelisch’ klinkt en blijven serieus vasthouden aan een vorm en beleving, zonder de Heere Jezus lief te hebben. Anderen nemen de Naam van Jezus gemakkelijk op hun lippen en willen Hem volgen zonder ook maar te beseffen dat we te doen hebben met een heilig en rechtvaardig God, Die harten en nieren proeft. Een heilig God Die geen gemeenschap kan hebben met de zonde en gediend wil worden op Zijn manier zoals geopenbaard vanaf Genesis 1 tot en met Openbaring 22. Geen Oud of Nieuw Testamentische God maar de Eeuwige, onveranderlijke God, Die Zichzelf geopenbaard heeft als de Ik ZAL ZIJN, De Amen en Getrouwe, Die alle mensen straks zal oordelen over hun werken. Hij de Schepper van hemel en aarde, Die geen gemeenschap kan hebben met de zonde en de zondige mens, gaf ons Zijn heilige wet, kwam naar deze aarde om de wet te vervullen, door haar volkomen te gehoorzamen en stierf aan het kruis om zondaren zalig te maken. Deze opgestane Levensvorst is de bron van alle leven. Allen die Hem in het geloof aannemen als hun Zaligmaker, ontvangen eeuwig leven. Zij hebben Hem lief omdat Hij hen eerst heeft liefgehad. Zij haten de zonden omdat Jezus de zonden haat. Zij leven anders als de wereld, omdat Jezus anders als de wereld leefde. Zij vragen zich niet af wat andere mensen vinden of denken maar vragen zich af hoe zij kunnen wandelen naar de wil van God, geleid door de Heilige Geest, met het oog gericht op Jezus. Laat niemand zich veroordeeld voelen maar zichzelf onderzoeken of deze Jezus het hart en leven vervuld.

Lieve vrienden, als ik deze dingen schrijf dan besef ik dat sommigen dit niet attent zullen vinden, terwijl anderen dit zullen kunnen plaatsen binnen de tekst van onze overdenking: ‘Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is, Filip. 2:4.’ Het is vandaag de dag gemakkelijk om vrienden te maken van streng gereformeerd tot uitbundig evangelisch, als we maar spreken naar dat wat de mensen willen horen. Toch geloof ik dat er veel gesproken wordt wat niet valt onder het kopje “attent”. “Attent”, afgeleid van het Engelse woord: “considerate” betekent; rekening houdend met. Het zoekt zichzelf niet maar de ander, het is niet uit op eigenbelang maar wil de ander dienen. Het is niet uit op veel volgers of een grote volle zaal maar wordt gedreven door de liefde in de ernstige overtuiging dat er geen leven is buiten de Heere Jezus Christus en Zijn navolging. Het wil geen concessies doen aan de waarheid om mensen te sparen, vanwege het besef dat zielen met een halve waarheid verloren gaan.

Vrede in Christus Jezus is de basis voor het nieuwe karakter dat door Gods Geest zichtbaar wordt in de verloste zondaar. Het zoekt gemeenschap met anderen, die door dezelfde liefde gedreven, weten verlost te zijn van schuld en zonden. Samen zoeken zij te wandelen naar de wil van God hun Vader, ziende op Jezus hun Heiland. Hem willen zij verheerlijken in woord en daad, in lied en gebed. Denk aan de eerste gemeente na de uitstorting van de Heilige Geest. Wat een pure vreugde werd daar beleefd, daar zochten broeders en zusters elkaar op, verkochten wat zij hadden en deelden dat onder elkaar. Diezelfde Geest leeft vandaag nog steeds in broeders en zusters, die hun hart niet gericht hebben op het hier en nu maar op God, de bron van alle goed. Wat is het heerlijk om zo met elkaar te genieten van Gods genade en het leven dat Hij ons geeft. Dan krijgt, “attent,” een diepere betekenis.

Jozef was attent door zelfs in de gevangenis niet zichzelf maar de ander te dienen. Zo sprak Jezus van de barmhartige Samaritaan die zo attent was om te stoppen bij de gewonde man, hem op te pakken en te laten verzorgen op eigen rekening. Zo gaf Jezus Zijn eigen leven, betaalde alles wat nodig was om ons in het leven te kunnen behouden. Ja allen die Hem liefhebben willen zo attent door het leven gaan. Broeders en zusters verkochten na de uitstorting van de Heilige Geest, hun goederen om dit heel attent, met elkaar te kunnen delen. Annanias en Safira leken heel attent hetzelfde te doen, toch bleek het vrome schijn, waarbij zij de boel verdraaiden tot hun eigen verderf. Lieve vrienden, broeders en zusters, in de eerste plaats, laten wij de Heere Jezus liefhebben boven alles en dan, in de beroeping waarin Hij ons roept, doen wat onze hand vindt om te doen. Paulus maakte tenten en was zo attent om niet zichzelf te zoeken maar zichzelf weg te cijferen door het Woord van God te delen tot bemoediging, vertroosting, bestraffing en vermaning. Andere broeders en zusters genoten zijn onderwijs en waren zo attent om Paulus te steunen in dit werk door voor hem te bidden en hem financieel te steunen. Paulus zou deze attentie niet kunnen uitvoeren als anderen zijn gaven niet erkenden en hem niet, heel attent, zouden steunen. Kortom, laten wij attent zijn zoals Jezus het van ons vraagt.

Attent zijn, kan betekenen dat we vandaag een brood delen met een broeder in nood, morgen een gift overmaken, terwijl we een ander steunen in het verdriet en weer een ander vermanen tot behoud van de ziel. ‘Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenenden, Rom. 12:15.’ Laat niemand zich het leven of de roeping van een ander aanmeten maar zien op onze overste Leidsman en Voleinder van het geloof. De Heere Jezus mag het rustpunt van ons leven zijn, de bron van ons behoud en tegelijk het grote voorbeeld door onvoorwaardelijk lief te hebben zelfs tot in de dood. ‘Zo dan, laat ons najagen, hetgeen tot den vrede, en hetgeen tot de stichting onder elkander dient, Rom. 14:19.’

Broeders en zusters: ‘Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des Geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn; Zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van een gemoed en van een gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelven. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is, Filip. 2:1-4.’