Volg ons op YouTube

Beschikbaar

‘En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Mattheüs; en zeide tot hem: Volg Mij. En hij opstaande, volgde Hem, Matth. 9:9.’

Als wij nadenken over de verschillende karaktereigenschappen die het Woord van God ons leert, dan zien wij deze steeds het duidelijkst openbaar komen in het leven van de Heere Jezus Christus. Hoe kan het ook anders? Hij is het Woord van God (Joh 1:1), Hij heeft ons de Vader geopenbaard (Joh. 1:18), als wij Hem zien, dan zien wij de Vader (Joh. 14:9), want Hij en de Vader zijn één (Joh. 10:30).

Als we nadenken over beschikbaar zijn, dan mogen we in de eerste plaats wel vol verwondering denken aan hoe de Heere Jezus Zichzelf beschikbaar heeft gesteld om te komen naar deze aarde. Door de zonde is er een breuk ontstaan tussen een heilig God en een zondig mens, die niet op zoek is naar de verheerlijking van Gods Naam maar zichzelf een naam wil maken (Gen. 11:4) en leven naar eigen inzicht en verlangen. Gelijk na de val van Adam en Eva heeft God Zelf genade bewezen in het offerdier dat stierf, daar vloeide bloed dat heen wees naar de komende Messias, Die Zijn leven zou geven voor de mens. Daar werden Adam en Eva overkleed met de huid van het dier, als heen wijzing naar de gerechtigheid van Christus, waarmee allen overkleed zouden worden, die de toevlucht tot Hem zouden nemen. Wat een wonder van genade, de mens moest sterven en daar klonk als het ware een roep in de hemel; “Wie zal deze zondige mens ooit terugbrengen in gemeenschap met God?” Luisteren we naar de profetie van David, die spreekt over de komende Messias: ‘Toen zeide ik: Zie, ik kom; in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God! om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden mijns ingewands, Ps. 40:7,8.’ Al het bloed dat ooit gevloeid heeft, wees heen naar het bloed dat gestort zou worden door de Heere Jezus Christus. Hij moest komen omdat het bloed van stieren en bokken nooit kan verzoenen de schuld die wij gemaakt hebben. Wat een beschikbaarheid openbaart de Heere Jezus in Zijn komen naar deze door de zonde vervloekte aarde, wat een beschikbaarheid om die hemelse heerlijkheid te verlaten en onder de mensen te komen als een mens. Wat een beschikbaarheid om hoon en spot, vrijwillig te ondergaan en als een Lam ter slachting geleid te worden om onwillige mensen te redden van de dood en het verderf. Zolang Jezus hier op aarde wandelde, liet Hij zien dat Hij beschikbaar was om de wil van Zijn vader te doen, nooit heeft Hij iets gedaan dat inging tegen de wil van Zijn Vader, Hij is de Rechtvaardige, en zoals Hij, is er nooit iemand geweest. Hij stierf rechtvaardig en zonder zonde om onrechtvaardige, zondige mensen te verlossen van schuld en zonden, hen te overkleden met de mantel der gerechtigheid en het eeuwige leven te schenken. ‘En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt, Joh. 17:3.’

Lieve vrienden, toen deze Jezus hier op aarde wandelde, klonk zijn roepstem voortdurend: “Kom… volg Mij.” In Mattheüs lezen we hoe Hij Zijn prediking begon met de oproep: “Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen, Matth. 4:17.” Er moest iets veranderen in de levens van de mensen, zij moesten zich bekeren, bekeren in hun denken, bekeren van hun verlangens, bekeren van hun daden, ja terugkeren tot de Levende God. Christus Jezus, is de Weg, de Waarheid en het Leven. Bekering is dan ook een tot inzicht komen van de dwaalweg waarop de mens verkeerd om vervolgens de toevlucht te nemen tot de Weg, de Waarheid en het Leven. Daar zien we de vissers, Petrus en Andréas, Jakobus en Johannes bezig met hun werk, en als Jezus langskomt, dan klinkt Zijn stem: “Volg Mij na, en Ik zal u vissers van mensen maken, Matth. 4:19.” Zij werden geroepen en zouden zij beschikbaar zijn? Ja, terstond verlieten zij het schip met de netten en zijn Jezus gevolgd.

Later zien we Levi de tollenaar, die we kennen als Mattheus, de schrijver van het eerste Evangelie. Veracht door de meeste mensen zit hij in zijn tolhuis als Jezus langskomt. Hoor daar klinkt de stem van het Evangelie: “Volg Mij.” Levi, ben jij beschikbaar om alles achter je te laten en Jezus te volgen? Levi, wat is jouw keus? Je geld, je werk, je vriendenkring, je opgebouwde zekerheden of gehoor geven aan de stem van Jezus, Hij die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Levi staat op en volgt Hem. Levi heeft de goede keuze gemaakt, hij verkoos het leven boven de dood.

Lieve vrienden, wat is uw keuze? Waaraan stelt u uzelf beschikbaar? Door heel de geschiedenis heen klinkt de roepstem: “Adam waar zijt gij?” steeds opnieuw blijkt dat mensen zich verstoppen voor God, de één achter vijgenbladeren, de ander achter een carrière, een mooi huis, een auto, vastigheden, een goed inkomen, of een godsdienst, een kerkverband, inzichten en meningen of wat al niet meer. Lieve vrienden zijn wij beschikbaar om alles met Paulus voor schade en drek te achten om de uitnemendheid die daar is in Christus Jezus? Hij zegt: ‘Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus’ wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen. En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof; Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende; Of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden, Fil. 3:7-11.’

Door heel het Woord van God kwam steeds opnieuw de roeping tot de mensen of zij beschikbaar waren. Wij kunnen leren uit de geschiedenissen van Noach, Abraham, Izaäk, Jakob, Jozef, Mozes en zoveel meer, dat beschikbaarheid betekent om niet te leunen op eigen inzicht en verlangens maar gehoorzaam te zijn aan de stem van God. Gedenk aan de vrouw van Lot. De engelen namen Lot, zijn vrouw en dochters mee uit het ondergaande Sodom en Gomorra van deze wereld, op weg naar het leven. Lot, zijn vrouw en dochters kregen het leven voorgesteld, het werd hen uit genade aangeboden en terwijl Lot en zijn dochters zich beschikbaar stelden en behouden zijn aangekomen in Zoar, is de vrouw van Lot, die beschikbaar leek, toch omgekomen, omdat haar hart niet beschikbaar was om te doen wat God van haar vroeg.

Vrienden, tot ons komt vandaag de roepstem: ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven, Matth. 11:28.’ Volg Mij, zo klinkt de echo van het evangelie. Zijn wij beschikbaar? Beschikbaar om onszelf te onderzoeken wie wij zijn tegenover God? Beschikbaar om ons leven te toetsen aan het Woord van God? Beschikbaar om onszelf af te keren van dat wat ingaat tegen Zijn Woord en ons te keren tot de levende God? Zijn wij beschikbaar om onze zonden te belijden en in te gaan op de roepstem die klinkt? Het komen tot Jezus, het toevlucht nemen tot Hem, dat is uw antwoord op Zijn roepstem, die tot u komt in heel de Bijbel: “Kom… Volg Mij.” Zijn wij beschikbaar om tegen de mening van heel de wereld in, onszelf te verloochenen en Jezus te volgen waar Hij ook heen gaat? Zijn wij beschikbaar om ons kruis op te nemen en de weg van moeite, vervolging en pijn te gaan? Beschikbaar om Hem te volgen ook als alles tegen lijkt te zitten? Beschikbaar omdat wij Hem liefhebben met heel ons hart? Ja, beschikbaar omdat alles wat aan Hem is zo begerenswaardig en goed is? Beschikbaar omdat wij weten dat de liefde ons dringt, die liefde die in ons hart leeft omdat wij weten dat Hij ons eerst heeft liefgehad? Lieve vrienden, er is geen grotere vreugde dan om een kind van God te zijn. Het leven met en in Hem is geen gemakkelijk leven, het is een leven tegen de stroom in maar het is tegelijk zo goed, zo zalig, omdat het hart mag rusten in dat wat Hij voor ons deed. Ons hart mag zich verblijden omdat het weet dat wij in Jezus meer dan overwinnaar zijn. Nu nog wat strijd maar straks de volle zaligheid, in een toestand van eeuwige gerechtigheid. Daar zal niets ons meer benauwen, daar zullen tranen en pijn voorgoed verleden tijd zijn, daar zal de zonde ons niet meer kwellen, geen vragen en geen twijfel, geen strijd en geen vrees. O Glorie aan het Lam, Hij is het waard om te ontvangen alle lof, eer en aanbidding.

Broeders en zusters, u die mag weten dat uw verlosser leeft. Wat een genade dat u door het geloof deelgenoot mag zijn van zo’n onbevattelijke zaligheid. Kom, stellen wij ons geheel beschikbaar aan Hem Die ons liefheeft. Laten wij wandelen zoals Hij gewandeld heeft. Niet meer onze wil maar de wil van Vader is voor ons het hoogste doel. Laten wij steeds opnieuw beschikbaar zijn om ons leven, ons hart, verlangens, agenda en motieven te toetsen aan het Woord van God. Laten wij beschikbaar zijn om het oude af te leggen en het nieuwe aan te doen en te wandelen niet in het vlees maar door de geest. In beschikbare afhankelijkheid en onder leiding van de Heilige Geest, zien wij op naar God onze Vader en wandelen wij in het licht met Jezus totdat Hij komt. Amen.

Wilco Vos Veenendaal, 24-01-2017