Volg ons op YouTube

Besluitvaardig

‘Doch zo het kwaad is in uw ogen den HEERE te dienen, kiest u heden, wien gij dienen zult; hetzij de goden, welke uw vaders, die aan de andere zijde der rivier waren, gediend hebben, of de goden der Amorieten, in welker land gij woont; maar aangaande mij, en mijn huis, wij zullen den HEERE dienen! Joz. 24:15.’

In gedachten zien we de twaalf stammen van Israël staan en horen we Jozua de wonderlijke geschiedenis van dit bijzondere volk vertellen. Abraham werd geroepen om zich los te maken van zijn vader die de afgoden diende, om te gaan naar het land dat God hem wijzen zou. Hij vertelt van Izak en van Jakob die terecht kwam in Egypte. Van Mozes en Aäron en de plagen die zijn gekomen over Egypte vanwege het verdrukken van Israël. Hij vertelt van de wonderlijke redding uit de slavernij, het komen aan de zee en de vijand die verzwolgen werd in het water terwijl Israël zojuist droogvoets is doorgeleid. Jozua richt zich hier op de wonderlijke ontferming van God in het leiden van Zijn volk en verzwijgt het gemopper en het ongeloof waardoor zovelen zijn gestorven in de woestijn. Hij gaat verder met het wijzen op hoe de HEERE steeds voor hen is uitgegaan, de overwinning heeft gegeven op de vijanden en hen bracht in het beloofde land. Wie zou niet stil en verwonderd worden over zoveel liefde, trouw en genade? Hoor daar klinkt de stem van Jozua: ‘En nu, vreest den HEERE, en dient Hem in oprechtheid en in waarheid; en doet weg de goden, die uw vaders gediend hebben, aan gene zijde der rivier, en in Egypte; en dient den HEERE. Doch zo het kwaad is in uw ogen den HEERE te dienen, kiest u heden, wien gij dienen zult; hetzij de goden, welke uw vaders, die aan de andere zijde der rivier waren, gediend hebben, of de goden der Amorieten, in welker land gij woont; maar aangaande mij, en mijn huis, wij zullen den HEERE dienen! Joz. 24:14,15.’

Wat een heerlijke onderwerping klinkt er in deze besliste keuze: “Maar aangaande mij, en mijn huis, wij zullen den HEERE dienen!” Volk, wat jullie ook doen, wat jullie keuze ook is, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen, Hij is alle lof, eer en aanbidding zo waard. Zoals Abraham de afgoden moest verlaten, zo moest ook het zaad van Abraham de afgoden achter zich laten. Kom vrienden, hebt u de Heere Jezus Christus lief? Is Hij uw enige grond van behoud? Gelooft u dat Zijn bloed ook u gereinigd heeft van al uw zonden? Dan bent u door het geloof in Christus een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij, alles is nieuw geworden. Ook u wordt opgeroepen om al het oude achter te laten, laat de wereld gaan met al haar afgodendienst, vermaak en zeepbellen die straks allemaal zullen verdwijnen. In Christus zijn Jood en heiden één om te wandelen tot glorie aan God. Of we nu een Jood zijn of een Turk, een Canadees of een Nederlander, er is leven, eeuwig leven in Christus, Die Zijn leven gaf opdat wij zouden leven. ‘En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen, Gal. 3:29.’ De grote vraag is, hebben wij Hem lief en onderwerpen wij onze wil aan de wil van God onze hemelse Vader door een gehoorzame levenswandel? Dan mogen wij zeggen Abrahams zaad te zijn.

Vrienden, broeders en zusters, vandaag denken we na over besluitvaardigheid, dat is het beschikbaar zijn tot het maken van een keuze. Aan wie stellen wij ons beschikbaar, waar kiezen wij voor? “Kiest u heden wie gij dienen zult”, zo klonk de oproep van Jozua. Ons hele leven bestaat uit het maken van keuzes. Wij kunnen niet zeggen onpartijdig te zijn, want ons denken en handelen openbaart onze keuzes. U kiest ervoor om uit bed te gaan of te blijven liggen. U kiest of u ontbijt of niet, uw hele dag bestaat uit het maken van keuzes. Ook als de oproep van de Heere klinkt om te kiezen, dan blijkt uit uw reactie wat uw keuze is. Ik weet dat er velen zijn die zeggen dat wij niet kiezen kunnen omdat het ons van God geven moet worden. Lieve vrienden, het is een leugen uit de hel, waarom? Omdat het een halve waarheid is. Als u ‘s morgens uw brood eet dan dankt u God voor het voedsel dat Hij u gaf. Toch hebt u de keuze gemaakt om het te nemen en te eten. Nu, zo is de Zoon van God geschonken als de genadegift van God de Vader, ja als het Brood des Levens, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven krijgt (Joh. 3:16). Het loon op de zonde is de dood maar de genadegift van God is het eeuwige leven door Christus Jezus onze Heere (Rom 6:23).

Wat doet u met dit geschenk? Haalt u verachtelijk uw neus op? Gaat u verder omdat u meent niet op Gods aanbod in te mogen gaan? Blijft u maar luisteren naar al die tegenwerpingen die de hel opborrelt of buigt u eenvoudig uw knieën omdat u weet dat er nergens anders leven is dan in de Zoon van God? Wat is uw keuze?

In gedachten zien we twee vrouwen, Orpa en Ruth, zij maken allebei een keuze: De één keert terug naar Moab de ander kiest voor de levende God. We zien een Elia staan op de berg Karmel, wat roept Hij? ‘Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de HEERE God is, volgt Hem na, en zo het Baäl is, volgt hem na! 1 Kon. 18:21.’ Voor Elia stond het besluit vast, Hij zou de Heere dienen maar voor wie kiest u? We zien een jonge koning Josia, hij had de keuze gemaakt om het huis des HEEREN te laten herstellen en dan wordt het wetboek gevonden. Wat een keuze blijkt er in de daad van Josis, Hij scheurt zijn kleren, hij huilt en vernederd zich voor de HEERE. Hij beseft dat hij en het volk gezondigd heeft tegen de Almachtige door Zijn wet met voeten te treden (2 Kon. 22). Lieve vrienden een keuze maken hoeft niet brutaal te zijn, u mag uzelf eenvoudig verootmoedigen voor de Heere, Hem uw zonden belijden en uzelf overgeven in Zijn hand. God heeft geen lust in de dood van de zondaar maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Wat is uw keuze? Gelooft u in de werking van Gods Geest en dat het zaad gestrooid wordt als het Woord van God tot u komt? Wat doet u met het zaad? Laat u het verstikken door de zorgen van alle dag, of laat u de vogels komen en het kostbare zaad wegpikken? Er zijn zoveel vreemde vogels die komen om dat zaad weg te nemen, kom sta op, weest waakzaam en geef uzelf over aan de Heere. De Heere Jezus, de Amen en Getrouwe heeft gesproken: ‘Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij, Matth. 16:24.’ Wat is uw keuze?

Vandaag komt de roep van het Evangelie tot u zoals het ook eens tot de Joden kwam door de mond van Stefanus. Hij koos ervoor om te getuigen van de Almachtige en zag hoe zijn hoorders hun harten sloten voor het werk van de Heilige Geest: ‘Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd den Heiligen Geest; gelijk uw vaders, alzo ook gij, Hand. 7:51.’ Wat een verschrikkelijke keuze om zo hoogmoedig het eenvoudige Evangeliewoord te negeren. Zij werden boos op Stefanus en kozen ervoor om hem te doden. Daar staat Stefanus, vol van de Heilige Geest, hij ziet de hemel geopend en Jezus staande ter rechterhand Gods, terwijl de stenen op hem neerkomen valt hij op zijn knieën en kiest er voor om voor zijn moordenaars te bidden: “Heere, reken hun deze zonde niet toe!, Hand. 7:60.” Wat een verschillende keuzes en wat een verschillende gevolgen, voor de één de rampzaligheid, het helse vuur, vanwege hun eigen keus. De ander de eeuwige heerlijkheid omdat God de Vader er voor koos om Zijn Zoon te offeren in de plaats van de doodschuldige. Het eeuwige leven voor de zondaar die in het geloof de Zaligmaker omhelst Die er voor koos de dood in te gaan om de zonde, de dood en de hel te overwinnen. Hij is opgestaan, Hij leeft, Hij is gezeten in de hemel vanwaar Hij komt. Straks zal alle oog Hem zien, wat de keuze ook geweest is, dan is het te laat voor hen die gekozen hebben voor zichzelf, de wereld en de duivel. O wat een vreugde voor hen die het leven hebben gekozen boven de dood. Hallelujah.

Lieve vrienden, Mozes heeft ons het Woord van God doorgegeven dat in de eerste plaats kwam tot het volk Israël. Hoor wat hij sprak: ‘Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde; het leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek! Kiest dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad, Deutr. 30:19.’ Vandaag stelt het Woord van God u het leven en de dood voor, wat is uw keuze?

Ik ben zo dankbaar dat ik het eenvoudige Woord van God aan u mag doorgeven, terwijl ik besef dat ik niemand kan overtuigen of bekeren. Ik weet dat Mijn Verlosser leeft en dat Zijn Woord nog steeds kracht doet, ja de Heilige Geest werkt door het Woord en daarom mag ik het in alle vrijmoedigheid en in afhankelijkheid met u delen. Want; ‘Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid, Hebr. 13:8.’ Kiest dan heden wie u dienen wilt. Hem zij alle eer, glorie aan het Lam. Amen Hallelujah.