Volg ons op YouTube

Blijdschap

‘Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart, Ef. 5:19.’

Blijdschap, dat is een vreugdevol woord en een heerlijk genot voor hen die daarin leven. De blijdschap waar wij op doelen is niet een blijdschap die haar grond vindt in een gevoel en omstandigheden maar zich verlustigt in dat wat het hier en nu overstijgt. In deze vroege morgen wandelde ik in het bos om mijn hemelse Vader te danken voor wie Hij voor mij is, terwijl ik mij mocht verblijden in de zaligheid die ik uit genade heb ontvangen door het kostbare bloed van het Lam, de Heere Jezus Christus. Als ik het prachtige groene bos instap, genietend van de zonnestralen, luisterend naar het prachtige concert van de vele vogels, dan kan een gevoel van geluk mij doorstromen. Maar als ik na een half uur, vermoeid en bezweet ben vanwege mijn slechte conditie en de benauwdheid in het warme bos, terwijl ik de muggen en andere insecten van mij af moet slaan, dan is er van dat geluksgevoel niet veel meer over. En toch is daar blijdschap, een blijdschap omdat ik mij geborgen mag weten in de Heere Jezus Christus, blijdschap omdat ik mijn Vader mocht ontmoeten, al mijn zorgen en verlangens bij Hem mocht brengen terwijl ik weet dat Hij voor mij zorgt en ik straks met een nieuw lichaam, zonder zonde en verdriet, voor eeuwig bij Hem zal zijn. Wat een vreugde om een kind van God te zijn.

Lieve vrienden, ik geloof dat er geen echte blijdschap bestaat in de levens van hen die niet leven in een overgave aan God de Vader, wandelend in het geloof, met het oog gericht op Christus, onder leiding van de Heilige Geest. Zonder Christus is alles dood en is de blijdschap niets anders dan een holle vreugde die zal eindigen in een verschrikkelijk oordeel. Heel de wereld ligt onder een helse bedwelming, waarbij mensen leven onder het motto; “Pluk de dag”. Geniet vandaag, denk niet na over morgen en al helemaal niet over de dood. Men is blij met een dode mus, blij terwijl de wereld in brand staat en het oordeel van God zich ieder moment over mensenlevens kan voltrekken. Eens riepen de profeten op tot bekering van de boze wegen en een terugkeer tot de levende God. Denk aan Jesaja die de woorden van de HEERE sprak: ‘En te dien dage zal de Heere, de HEERE der heirscharen, roepen tot geween, en tot rouwklage, en tot kaalheid, en tot omgording des zaks. Maar ziet, er is vreugde en blijdschap met runderen te doden, en schapen te kelen, vlees te eten, en wijn te drinken, en te zeggen: Laat ons eten en drinken, want morgen zullen wij sterven, Jes. 22:12,13.’ In plaats van bekering was er een blijdschap die wel blijdschap leek, maar niet anders was dan een bevredigen van de lusten van het verdorven vlees. “Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij.” Dat klonk toen en dat klinkt ook nu. Het is een onbevredigende blijdschap, die altijd maar weer zoekt naar nieuw vertier. Zojuist loop ik vanaf mijn werkkamer naar beneden en zie ik op de deurmat een uitnodiging liggen, de titel luidt: “Lekker eten en drinken.” Met deze titel wil de wereld mij uitnodigen om te komen en onder dat mom haar begeerlijkheden te verkopen. Wat zegt Salomo? ‘Die blijdschap liefheeft, die zal gebrek lijden; die wijn en olie liefheeft, zal niet rijk worden, Spreuken 21:17.’

Het verlangen naar eten en drinken, zal ons niet rijk, maar arm maken, daarom wil ik u oproepen om te hongeren en te dorsten naar gerechtigheid, want dat zal ons de rijkdom in Christus doen genieten. Daar is echte blijdschap te vinden. Blijdschap is noodzakelijk om gelukkig te kunnen leven. Bij blijdschap in Christus moeten we niet denken aan sombere gezichten, afhangende schouders, een kromme rug en holle woorden die ons och en ach preken. Nee dat is net zo teleurstellend en op niets uitlopend als de holle vreugde van de wereld, het is alleen in een vroom jasje gestoken. Tegelijk is het waar dat er mensen zijn, die door deze moeilijke en duistere weg toch het leven vinden in Jezus Christus. God is getrouw en trekt zondaren uit de grootste ellende tot Zijn wonderbaar Licht. De blijdschap in Christus, bestaat uit de zekere wetenschap dat mij al mijn zonden om Christus wil vergeven zijn. Dat is een blijdschap die ons de vrede doet genieten die al het verstand te boven gaat en ons doet verlangen naar meer te kennen van Christus in de kracht van Zijn opstanding, terwijl wij reikhalzend uitzien naar het moment dat wij mogen ingaan in die heerlijkheid die Hij bereid heeft voor allen die Hem vrezen. Daar zal de blijdschap volmaakt zijn en nooit meer eindigen.

Salomo zegt: ‘Een blij hart zal een medicijn goed maken; maar een verslagen geest zal het gebeente verdrogen, Spr. 17:22.‘ Met andere woorden: Een verslagen geest, een geest die neergebogen is, zal het gebeente verdrogen maar een blij hart is een medicijn voor het leven. De duivel weet dit, en probeert mensen wanhopig te maken, door hen te bedwelmen met de troep van deze wereld en hen te verblinden voor de blijdschap die er te vinden is in Christus Jezus. De duivel kan ook erg vroom en godsdienstig zijn en tegelijk mensen een verkeerd beeld van God voor ogen schilderen. Hij maakt mensen bang voor God, bang voor de dood en de eeuwigheid en verstrikt hen tegelijk in de zonden door hen te binden aan zogenaamd leuke spulletjes, ontspannende momenten en andere verstrikkende omstandigheden. Vrienden, breek met de duisternis, verlang niet naar dat wat voorbijgaat maar verlang naar de geborgenheid bij God, Hij ontfermt Zich over allen die tot Hem de toevlucht nemen. Misschien bent u verdrietig, bedenk dan wat de reden is: ‘Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid; maar de droefheid der wereld werkt den dood, 2 Kor.7:10 .’

Ik wil u oproepen om naar de Heere Jezus te verlangen, Hij is het Licht wat gekomen is om de duisternis te doorbreken. Hij is de Herder die verdwaalde schapen zoekt en hen wil weiden. Hij is het Lam, dat voor onze zonden geslacht is. Wat een blijdschap om ons op Hem te richten. Er was eens een machtig man, hij wist van de blijdschap die er te vinden was in het eten van vlees en het drinken van wijn en toch lezen we van hem dat hij zeer verblijd was toen hij Jezus zag. ‘En als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijd; want hij was van over lang begerig geweest Hem te zien, omdat hij veel van Hem hoorde; en hoopte enig teken te zien, dat van Hem gedaan zou worden, Lukas 23:8.’ Ik geloof dat er vandaag velen zijn, die ook blij worden als er van Jezus gezongen wordt, als er wonderen in Zijn Naam gebeuren, als er machtige tekenen worden gezien in Zijn Naam en als er over Hem en Zijn Koninkrijk met al wat daarbij komt, wordt gesproken en gediscussieerd. En toch, helaas, net zoals het bij Herodes ging, wordt Jezus veracht en overgegeven om gedood te worden.

Misschien zijn er hier die niet meer weten hoe het moet, misschien zit u wel vast aan uw spullen, aan bepaalde zonden, en hebt u helemaal geen zicht, op hoe u ooit kunt zalig worden. Ik wijs u op Jezus, de Zoon van God, omdat er buiten Hem niets is waar u ooit leven zult vinden. Er is geen andere Naam onder de hemel gegeven waardoor de mensen moeten zalig worden (Hand. 4:12). Kom, sta op en bedenk dat Jezus iedereen ontving die tot Hem kwam, Hij is nog dezelfde. De blijdschap die het hart van Zacheüs vervulde, toen Hij Jezus ontving (Luk. 19:6), zal ook uw hart vervullen als u ingaat op Zijn roepstem: ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven, Matth. 11:28.” De blijdschap die uw hart zal vervullen is de blijdschap uit God, en weet dat Jezus als de goede Herder Zelf zegt dat ook Hij verblijd is als Hij het verloren schaap op Zijn schouder neemt, lees maar in Lukas 15:5: ‘En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde.’ Ja die blijdschap zal groot zijn en doorwerken tot in de hemel, zoals de Heere Jezus ons leert: ‘Ik zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben, Lukas 15:7.’

Vrienden, Jezus, de Zaligmaker der wereld, heeft Zijn leven afgelegd aan het kruis van Golgotha, daar heeft Hij de satan, de dood en de hel overwonnen opdat wij in en met Hem zouden leven. Hij is opgestaan en laat de blijdschap, die de harten van de vrouwen vervulde toen zij hoorden dat Hij was opgestaan (Matth. 28:8), ook ons hart vervullen. De kamerling zat op zijn wagen en las hoe de Zaligmaker der wereld als een Lam ter slachting is geleid. Wat een vreugde toen deze man in dit Lam, zijn blijdschap mocht vinden. Hij zag water en ging in navolging van Zijn Heiland, onder in het watergraf om daar weer uit op te staan en in Blijdschap zijn weg te gaan; ‘En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de Geest des Heeren Filippus weg, en de kamerling zag hem niet meer; want hij reisde zijn weg met blijdschap, Handelingen 8:39.’ Kom vrienden, buig u neer voor deze Heiland en ontvang uit genade het eeuwige leven.

Broeders en zusters, laat niets of niemand de blijdschap in Christus roven. Zie op uw Zaligmaker, verblijdt u in Hem en laat de kracht van Zijn opstanding uw kracht zijn. Het is alles genade, Hij zocht u op, Hij kocht u en Hij zal u binnenbrengen. Verblijd u dan in Hem, zingt van Hem, spreek van Hem, getuig met alle vrijmoedigheid van Zijn liefde en laat de Heilige Geest uw hart vervullen. Want; de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap en vrede (Gal. 5:22).’ ‘Dit is de dag, dien de HEERE gemaakt heeft; laat ons op denzelven ons verheugen, en verblijd zijn, Ps. 118:24.’ Van nu, tot in alle eeuwigheid. De Heere zegene u. Hallelujah. Amen.

Wilco Vos Veenendaal 23-05-2017