Volg ons op YouTube

Blind en gevangen

‘En Hij kwam te Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging, naar Zijn gewoonte, op den dag des sabbats in de synagoge, en stond op om te lezen. En Hem werd gegeven het boek van den profeet Jesaja; en als Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven was: De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden om den armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart; Om den gevangenen te prediken loslating en den blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des Heeren, Luk. 4:16-19.’

Deze woorden uit het Evangelie van Lukas, beschrijven ons de geschiedenis van de Heere Jezus in de synagoge. Het was niet de eerste keer dat Hij daar kwam. Het was de gewoonte om kinderen vanaf hun vijfde of zesde levensjaar mee te nemen naar de synagoge. Vanaf het dertiende levensjaar was het verplicht. Maar deze keer is een bijzondere keer, Jezus staat op, waarmee Hij te kennen geeft een stukje te willen lezen om daarna over de gelezen woorden te spreken. Dit was volgens de gebruikelijke manier. De woorden die Hij las uit de boekrol van Jesaja vinden we terug in het 42e en 61e hoofdstuk van Jesaja. Lukas heeft deze woorden onder de leiding van de Heilige Geest vrij verwoord.

Hier stond Jezus, de Zoon van de levende God, God en Mens in één Persoon. Hij las de woorden uit de rol van Jesaja en Hij Zelf is de vervulling van deze profetie: ‘Ik, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, en Ik zal U bij Uw hand grijpen; en Ik zal U behoeden, en Ik zal U geven tot een Verbond des volks, tot een Licht der heidenen. Om te openen de blinde ogen, om den gebondene uit te voeren uit de gevangenis, en uit het gevangenhuis hen die in duisternis zitten, Jes. 42:6,7.’

We hebben boven deze meditatie geschreven, “blind en gevangen” het zijn geen mooie woorden. Zij die in de gevangenis zitten weten wat het is om van vrijheid beroofd te zijn. Zij die blind zijn weten wat het is om in het duister te leven. Persoonlijk ken ik een jongeman die maar één plaats verkiest en dat is de gevangenis, daar is het veilig en daar tussen die vier muren zijn geen prikkels van buitenaf. Zodra deze jongeman in de vrijheid komt heeft hij maar één verlangen, terug naar zijn veilige plek. Om daar weer te komen moet hij eerst weer een misdrijf begaan. Een gezond mens verlangt niet naar een gevangenis en tegelijk moeten we eerlijk bekennen dat alle mensen van nature gevangenen zijn. Het grote probleem is echter dat de meesten niet weten dat zij gebonden zijn. Zij genieten van hun gebondenheid en wat erger is, velen willen zoals de genoemde jongeman niets liever dan blijven in de gevangenis waarin zij zitten. Dat is immers hun veilige plek. Als wij dan komen en hen vertellen van de levende God, van Zijn toorn over de zonden en Zijn liefde tot ons mensen, dan worden zij angstig of boos. We maken hen onzeker en wij weten dat hun geweten tegen hen getuigd. Lieve vrienden wat is het een groot voorrecht om vanuit de Bijbel te mogen horen dat God de Vader Zijn Zoon naar deze aarde heeft gezonden om zondaren te redden. Hij de levende God die de zonden verdoemd en de zondaren verzoend, Hij is genadig en barmhartig, ja groot van goedertierenheid.

Kent u Die Jezus nog niet? Dan moeten wij u zeggen dat u nog gebonden bent in de gevangenis van satan. Dan moeten wij u eerlijk behandelen en u wijzen op het oordeel van God dat straks komen zal over allen die Hem niet lief hebben. Bent u tot het inzicht gekomen dat u in een geestelijke gevangenis zit? Moet u zeggen dat u nog blind bent voor Gods genade en de kracht van Christus overwinning? Dan hebben wij u maar op één persoon te wijzen. Zijn Naam is Jezus.

In uzelf is geen kracht om uw ogen te openen of om de boeien te verbreken en daarom, kom toch tot Jezus, Hij is gekomen, ‘Om hun ogen te openen, en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en van de macht des satans tot God; opdat zij vergeving der zonden ontvangen, en een erfdeel onder de geheiligden, door het geloof in Mij, Hand. 26:18.’

Ik weet dat er onder de lezers zijn die worstelen met de vraag hoe zij zalig moeten worden. Als wij hen wijzen op het zien op Jezus, dan zeggen zij dat ze blind zijn. Als wij hen zeggen dat ze mogen komen zoals ze zijn, dan zeggen zij dat ze gevangen zitten en niet weten hoe zij er uit moeten komen. Lieve vrienden, persoonlijk weet ik, wat dat is. Ook ik heb jaren in deze toestand gezeten. Er is maar één Middelaar, er is maar één Verlosser, er is maar één Persoon die u de ogen kan openen, er is maar één God die uw boeien kan verbreken, Zijn Naam is Jezus. Zit u gebonden in zonden van verslaving, o vlucht dan tot het kruis en zie Wie daar hangt tussen hemel en aarde, het is de Zoon van God, Zijn Naam is Jezus, Hij moest daar lijden en sterven onder de volle toorn van God over de zonden, ook die van verslaving. Laat satan u niet wijsmaken dat er voor u geen vergeving is, laat u niet bedriegen, Jezus is gestorven, Hij is opgestaan en in Hem zult u al uw slavernij overwinnen. Meen nu niet dat u eerst uw verslaving moet overwinnen voordat u tot Jezus mag komen. U zult dieper zinken in de kolken van ellende. Weet dat satan uw ondergang op het oog heeft en altijd iets nieuws zal bedenken om u aan zich te binden. Hij weet maar al te goed dat er voor uw probleem maar één Verlosser is en hij siddert bij het horen van Zijn heerlijke Naam. Satan zal alles in het werk stellen om u te doen wanhopen aan uw behoud en u verhinderen om uw toevlucht te nemen tot de Heere Jezus. Heb goede moed, Jezus Christus, Gods Zoon is de Overwinnaar, satans kop is al vermorzeld en straks zal hij geworpen worden in de poel van vuur en sulfer, kiest dan nu wie u dienen wilt, satan en uw verslaving of Jezus om eeuwig met Hem te overwinnen.

Gelukkig zijn er velen die niet weten wat het is om verslaafd te zijn, dank God ervoor. Misschien is uw gebondenheid niet zo zeer in de vorm van een verslaving maar als u Jezus nog niet kent als uw persoonlijke Verlosser, dan stelt u iets anders boven Hem. Misschien uw gezin, uw huis, uw geld of uw eigen zaak. Het kan zo subtiel zijn maar uw hart, uw ziel, uw gehele leven is niet gericht op Jezus de Zaligmaker van verloren zondaren. En dat zal nu juist uw oordeel uitmaken. Kom toch tot inzicht dat uw geld of uw zaak uw gevangenis is, u bent verblind door de begeerlijkheden van deze wereld en ziet niet de schoonheid in Jezus Christus. Bij het zien op Zijn bloed vervaagt al het goud tot roet. Zijn Naam is heerlijk, ja zoeter dan honing. Hij verbreekt alle banden en stelt ons in de ware vrijheid.

Wat een zaligheid in onze Jezus, wat een vreugde om met Hem te wandelen in het Licht, in een volkomen vrijheid. Ja dan zingen wij het uit, waar we ook zijn, ik wandel in het bos, aan de zee, in de bergen of in de stad met Jezus, Ik luister naar Zijn dierbare stem. Niets, nee niets kan ons nog scheiden van de liefde die er is in Hem die ons heeft vrijgekocht. En toch, wat kunnen de verleidingen van deze wereld, ook op een kind van God, toch sterk zijn. Als ons oog op Jezus is gericht dan is er niets wat daarbuiten nog aantrekkelijk is. Maar als wij Hem uit het oog verliezen dan zullen ook wij de zwakheid van ons vlees ervaren. En daarom, lieve vrienden, het oog omhoog en het hart naar boven. Zijn er verleidingen en strikken die ons geweten kwellen, zie dan slechts op Hem en volg gehoorzaam Zijn stem. Het kruis van Golgotha is het rustpunt van ons leven. Daar werden wij gekocht, om te leven voor God. Nu mogen we leven in de kracht van Zijn opstanding. Een vrijheid zonder blindheid en verlost van alle banden.

Vrienden, wie u ook bent, wat is uw antwoord op deze woorden? We moeten eerlijk omgaan met elkaar, het is of door Jezus verlost of nog steeds blind en gevangen, er is geen tussenweg. Misschien wordt u boos als we dit zo stellig beweren. Het zal u niet helpen, wij kunnen u geen andere boodschap brengen dan deze bevrijdende woorden. De Heere Jezus heeft deze woorden uit Jesaja gesproken in de synagoge van Nazareth. Het was de plaats waar Hij als kind is opgegroeid. Zij kenden Hem als de timmermanszoon van Jozef en Maria. Zij verwonderde zich over Zijn woorden. Maar als Jezus hun de spiegel voorhoud van hun harde harten en hun onbekeerlijkheid, omdat een profeet niet aangenaam is in zijn vaderland. Wanneer Hij hun verteld over Eila en Eliza tot wie juist de heidenen kwamen, dan worden zij boos en willen Jezus van de rotsen naar beneden werpen. Laten wij niet deze zelfde fout begaan door niet te willen luisteren omdat deze woorden zo anders zijn als u misschien gewend bent. De Joden konden niet behouden worden door hun eigen wetten, of het houden van de tien geboden. Ook u zult verloren gaan als u uw houvast zoekt buiten het bloed van de Heere Jezus. U mag u niet verschuilen achter uw onmacht, uw gevangenschap of uw blindheid. Als u werkelijk inziet dat u blind bent, dan is Jezus uw enige hoop. Worstelt u met uw boeien en meent u te zullen omkomen in uw gevangenis? Jezus is gekomen om u te prediken uw loslating. Hij is onze enige verwachting. Wij mogen u vandaag toeroepen, kom tot Jezus, gewoon zoals u bent en Hij zal u vrijmaken. Dit is de Boodschap die God Zelf ons brengt. ‘De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis, Jes. 61:1.’ Amen.

Waarom, christ’nen, zou u vrezen?

Is uw stuurman niet de Heer?

Waarom zou u angstig wezen?

Is Hij niet dezelfde meer,

die de zijnen, die de zijnen

voerde aan de overzij van ‘t meer?

Mogen stormen om ons woeden,

dreigen ‘t scheepje stuk te slaan,

‘s Heren woord zal ons behoeden,

en brengt golf en wind tot staan;

en met Hem toch, en met Hem toch,

landen wij voorzeker aan.

Daar wil ons de Vader wachten

met zijn armen uitgebreid;

daar stilt God zelf alle klachten,

daar is enkel heerlijkheid;

daar – bij Jezus, daar – bij Jezus,

rusten we uit van d’ aardse strijd.