Volg ons op YouTube

Consistent

‘Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere, 1 Kor. 15:58.’

Geliefde vrienden, broeders en zusters, het doet mij goed om u in navolging van broeder Paulus aan te mogen spreken als geliefden. In de achterliggende periode hebben wij samen nagedacht over veel verschillende karaktereigenschappen van God, ons geopenbaard in het Woord, dat wij tot leven hebben zien komen in Jezus, de gekruiste en opgestane Heiland. Als evangelist heb ik geprobeerd aan de hand van de Bijbel de verschillende karaktereigenschappen te belichten en praktisch te maken. Dwars door de overdenkingen heen heeft de oproep geklonken tot navolging van Christus waarbij ik het niet kon laten om steeds opnieuw dringend te wijzen en te nodigen tot een komen tot Christus. Want ik weet en geloof vast en zeker, dat er niets belangrijker is dan een levend geloof in de Zoon van God, waarbij wij onder leiding van de Heilige Geest leren om Zijn voetstappen na te volgen in een kinderlijk vertrouwen en wandelend aan de hand van God de Vader. Zolang wij niet leven in dit kinderlijke vertrouwen en Godzalige overgave, zijn wij de ellendigste van alle mensen, die als doelmissers niet leven tot glorie van God maar als slaven van de duivel zullen eindigen in de poel van vuur en sulver. Hoe zou ik met deze vaste wetenschap na kunnen laten u te dwingen om in te gaan in het Koninkrijk der hemelen? Hoe zou ik kunnen zwijgen van Die lieve Heiland, Die zijn leven gaf voor zondaren, als ik weet dat de grootste der zondaren welkom zijn bij Hem? Lieve vrienden, ik ken geen grotere vreugde dan om bezig te zijn met de dingen van het Koninkrijk der hemelen, ik ken geen zoetere Naam dan de Naam van Jezus. Ik wens dan ook niemand anders na te volgen, te eren en te prediken dan deze Jezus. Heel de wereld gaat voorbij met alles wat zo mooi lijkt, maar het Woord van God bestaat tot in der eeuwigheid en allen die Hem liefhebben zullen straks ingaan in de heerlijkheid die Hij voor hen bereid heeft. Kom vrienden, zouden wij roemen in iets anders dan in de genade van onze God. Niet ons o Heere, niet ons, maar Uw Naam alleen zij de eer.

Terwijl ik dit schrijf besef ik terugkijkend op het leven dat achter mij ligt, hoe groot Zijn genade, liefde en trouw is. Het is niet mijn keuze, standvastigheid, trouw of liefde tot God, dat mij kracht geeft, nee het is alles in en door Hem. Hij zocht mij, Hij trok Mij, Hij openbaarde Zichzelf aan mijn ziel, Hij waste mij, verzoende mijn schuld en bracht mij terug in gemeenschap met Zijn Vader, die nu door genade mijn Vader mag zijn. De liefde van God die mijn hart vervuld dringt mij om Zijn Naam bekend te maken zolang ik leef. Als ik dan vanmorgen samen met vrouw en zoon de woorden uit Markus 13 lees, dan besef ik de waarheid van Jezus woorden. ‘En gij zult gehaat worden van allen om Mijns Naams wil; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden, Mark. 13:13.’ In de Openbaring die de Heere Jezus Christus gaf aan ons door de mond van Johannes, lezen we duidelijk dat zij die de Heere Jezus liefhebben en de geboden van God onderhouden, vervolgd zullen worden door de machten van de duisternis (Openb. 12:17, 14:12). Zij die volharden tot het einde zullen straks ingaan in Zijn heerlijkheid en eten van de Boom des Levens (Openb. 22:14). Dit spoort mij aan om de Jezus van de Schriften te verkondigen, waarbij ik Hem niet loskoppel van Gods Heilige eeuwigdurende en rechtvaardige wet. Dit levert verdrukking, vervolging en vijandschap op en dat is waarom we de vervulling van Gods Geest zo nodig hebben om te volharden tot het einde.

Omdat God een consistente God is, Die van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde is, moeten wij een consistente boodschap verkondigen. Die consistente boodschap is vast, duurzaam, strikt en niet tegenstrijdig. Het grote probleem van vandaag is dat de boodschap zo vaak wel tegenstrijdig is en niet consistent naar het Woord van God is. Het is niet de God van het Oude Verbond of de God van het Nieuwe Verbond maar de God van het Oude Verbond dat in het Nieuwe Verbond haar vervulling krijgt. Niet de God met de wet van Mozes of de God met de wet van Christus, Maar de God met de wet die Hij ons geopenbaard heeft door Mozes en die wij ten volle in vervulling zien gaan in Christus. Door Mozes maakte God ons Zijn heilige wil bekend en gaf tegelijk met haar ceremoniën en schaduwen een verzoening voor onze zonden in het bloed van de lammeren die stierven als heen wijzing naar de Christus der Schriften Die gekomen is als Het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt.

De gelovige zondaar die schuilde achter het bloed van de lammeren was niet gevrijwaard om los van de wet te leven, maar was verlost van zijn schuld, door de verzoening in de Christus Die komen zou. Zo is iedere gelovige zondaar die vandaag schuilt achter het bloed van het Lam niet verlost van Gods heilige eis maar van de schuld op de ongehoorzaamheid aan die eis. Door de verzoening die daar is in Christus mag de gelovige vervuld van Gods Geest opzien naar boven en leren wandelen zoals Vader het ons heeft geopenbaard in Zijn Woord.

Dit is het consistente getuigenis waartegen heel de wereld in komt, dit is het getuigenis dat vervolging en verdrukking oplevert. Waarom? Omdat men een zelfgekozen god geformeerd heeft, waaraan men allerlei namen heeft gekoppeld. De één volgt Boeddha, de ander, Allah, en weer een ander een Jezus die niet de Jezus van de Schriften is. De Enige ware God is de God die tot ons komt in de Bijbel, Die God, Die Zijn Zoon Jezus zond om zondaren te verlossen van schuld en zonden. Zonden heeft Hij gedefinieerd als overtredingen van Zijn wet, en door de verzoening mogen wij terugkomen bij God de Vader Die ons aanneemt als Zijn kinderen en ons Zijn Heilige Geest geeft Die ons leert om als navolgers van Christus Zijn heilige wil te doen. Door Gods kracht leren wij consistent te zijn.

Vrienden, besef wel dat wij niet alles in één dag kunnen en in praktijk brengen. God wil ons onderwijzen en zoals een kind leert wandelen met vallen en opstaan zo leert Gods kind om Hem te dienen met vallen en opstaan. En als wij dan vallen, dan moeten wij niet moedeloos worden maar opstaan en tot de Vader gaan in de lijn van 1 Johannes 1:9: ‘Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.’ Ongerechtigheid is wetteloosheid en daar wil Vader ons van verlossen. Hij wil ons opvoeden, niet om wettische kinderen te worden die gebukt gaan onder dienstbaarheid maar liefdevolle vertrouwende kinderen die wettig leven in de volle vrijheid. Dan is het dienen van God een grote vreugde met een ongekende vrijheid, verlost van menselijke dienstbaarheid. God Zelf wil onze kracht zijn, Hij heeft beloofd in ons te willen wonen: ‘Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelven reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods, 1 Kor. 7:1.’

Vrienden als u de Heere Jezus nog niet liefheeft, uzelf nog niet heeft overgegeven in de hand van God de Vader en Zijn Woord van Genesis tot Openbaring nog niet ziet als het geïnspireerde Woord van God dat u leert wie Christus is en hoe u moet wandelen, dan roep ik u toe: “Bekeert u, bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.” Geef uzelf over, belijd uw zonden en laat u leiden. Broeders en zusters, u die gelovig mag rusten in het offer van Christus en meer en meer ontdekt hoe u door Zijn genade als kinderen van de Vader mag wandelen tot Zijn eer, hebt goede moed. In de wereld zullen wij vervolgd worden, we zullen gehaat worden en de duivel zal alles in het werk stellen om ons te doen zwijgen van die liefdevolle Heiland, Die Zijn leven voor ons gaf. Maar laten wij consistent zijn, geen water bij de wijn doen en krachtig getuigen van de hoop die in ons is tot eer en glorie van God de Vader en tot zaligheid van zondaren. Laten wij niet verslappen maar waakzaam zijn en volharden tot het einde in de kracht van onze God. Wij zien hoe Gods oordelen zich voltrekken over het grote Babylon der hoererijen dat haar duizenden heeft verleidt. Jezus komt! Hij zal de antichrist verslaan de satan binden en alles gaan herstellen tot Zijn glorie: ‘Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede, 2 Petr. 3:14.’ Straks zullen wij, Die Hem liefhebben, binnengaan in Zijn heerlijkheid, Hij is voor ons de dood ingegaan opdat wij heilig, onberispelijk en onbeschuldiglijk voor Hem zouden verschijnen, zoals Paulus ons leert in Kolossenzen 1 ‘Indien gij maar blijft in het geloof, gefondeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hope des Evangelies, dat gij gehoord hebt, hetwelk gepredikt is onder al de kreature, die onder den hemel is; van hetwelk ik Paulus een dienaar geworden ben, Kol. 1:23.’

Lieve vrienden ik moedig u aan om consistent te zijn, door onszelf te laten vernieuwen in ons denken door de reinigingen van het badwater des Woords en op te groeien in de genade en kennis van onze Heere Jezus Christus. Nog een kleine tijd en Hij komt, o wat een vreugde zal dat zijn. Eeuwig zij geprezen Zijn heerlijke Naam Amen, Hallelujah.

Wilco Vos Veenendaal 05-07-2017