Volg ons op YouTube

De beste verzekering

We leven met elkaar in een maatschappij waar alles draait om zekerheden. Zekerheden op zowat elk denkbaar vlak. Het begint al bij het inenten van de baby’s, om ziekten te voorkomen. De baby moet natuurlijk ook verzekerd worden tegen onverwachte ziektekosten. Een aansprakelijkheidsverzekering is ook fijn in het geval de kleine straks iets kapot maakt bij oma of een ander. Een gemiddeld huishouden heeft een inboedelverzekering waardoor de eigendommen gedekt zijn bij diefstal en brand. Een rechtsbijstandverzekering zodat de juridische kosten in geval van conflicten zijn gedekt. Een zorgverzekering met allerlei aanvullende pakketten zodat er geen onverwachte ziektekosten betaald hoeven te worden. Een autoverzekering heb je zeker nodig in deze drukke verkeersomstandigheden. Je zult iemand omver rijden, de kosten zijn niet te overzien. Deze verzekeringen zijn echt noodzakelijk. Daarnaast kun je als je op vakantie gaat een reisverzekering afsluiten, je weet maar nooit, stel dat ze je camera of je koffer stelen, dan ben je goed gedekt. En dan als laatste maar zeker niet de onbelangrijkste heb je een uitvaart verzekering nodig, in het geval van overlijden. De kosten zijn tegenwoordig niet meer te overzien. Kortom, heel wat zaken die geregeld moeten worden.

We kunnen duizenden voorbeelden opnoemen van verschrikkelijke situaties waarin de verzekeringen uitkomst boden. Wat te denken van een ziekhuisopname op de IC, een nachtje kost al snel €3000,-. De prijzen van medicijnen zijn schrikbarend. Je komt gewoonweg niet meer onder verzekeren uit. En toch, moeten wij met elkaar niet zeggen dat ons niets overkomt zonder de wil van onze hemelse Vader? Heeft Hij niet alle dingen in Zijn Goddelijke hand? Hij zegt dat er geen haar van ons hoofd valt zonder Zijn wil. En alle haren van ons hoofd zijn geteld. (Luk. 12:7, 21:18.)

We lezen in Haggaï 2:9: ‘Mijne is het zilver en Mijne is het goud, spreekt de HEERE der heirscharen.’ Alles wat wij hier op aarde zien en hebben, zou niet kunnen bestaan zonder God in de hemel. Wij mensen zijn Hem onderworpen en zijn afhankelijk van dat wat Hij ons toebedeelt. ‘Want al het gedierte des wouds is Mijne, de beesten op duizend bergen, Psalm. 50:10.’

Mogelijk vraagt u zich af waar dit schrijven op uit gaat lopen. Mogen wij ons dan niet verzekeren? Het is niet aan ons mensen om elkaar daar over te oordelen. Met wat maat wij meten, zullen wij gemeten worden. Aan ons komt het oordeel niet toe. (Matth. 7:1,2) En toch zouden wij ons ernstig moeten afvragen hoe het is met ons vertrouwen in de God van hemel en aarde. We lezen in de Bijbel dat de Goddelozen hun vertrouwen stellen op hun eigen zekerheden. ‘De tenten der verwoesters hebben rust, en die God tergen, hebben verzekerdheden, om hetgeen dat God met Zijn hand toebrengt, Job. 12:6.’ We zien dat zij die geen levende relatie hebben met God, hun rust zoeken in de dingen van deze wereld. Vaak gaat het hen voor de wind. Zij hebben niet die tegenslagen die de kinderen van God ondergaan. Zoals Asaf ook schrijft; ‘Zie, dezen zijn goddeloos; nochtans hebben zij rust in de wereld, zij vermenigvuldigen het vermogen, Psalm 73:12.’

Maar lieve mensen, als u alles “goed” op de rit hebt, huisje boompje beestje, een goed inkomen en de nodige verzekeringen. Uw AOW en pensioen is geregeld en u hebt niet meer dan dat, bent u dan niet nameloos arm? Wat zal uw verzekering baten als straks de grote verdrukking losbarst en Gods oordelen over deze wereld worden uitgegoten? Wat moet u beginnen als u straks voor Gods Rechterstoel moet verschijnen? Wat kunnen alle verzekeringsmaatschappijen en al uw zogenaamde verzekeringen dan nog uitrichten?

‘Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem, Hij zal het maken, Psalm 37:5.’ De HEERE, Jaweh van Hemel en aarde, roept ons op om ons leven toe te vertrouwen aan Hem. Vertrouwen op Hem en Hij zal het maken. Nooit zullen we beschaamd met Hem uitkomen. Geen kind van God zal kunnen zeggen dat hij of zonder moeite en verdriet en vele beproevingen leeft maar tegelijk kunnen zij roemen in hun God die hen nog nooit beschaamt heeft.

Abraham kreeg de belofte dat zijn zaad zou zijn als de sterren aan de hemel, (Gen. 15:5) Abraham had geen kinderen en het leek er niet op dat deze ooit nog zouden komen uit het huwelijk met Sara. Toch bleef Abraham geloven en vertrouwen dat wat de Heere gesproken had ook zeker zou uitkomen. ‘En hij (Abraham) heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer, En ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, Hij ook machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven, dat het hem toegerekend is, Rom. 4:20-23.’ Hij leefde in de volle verzekering. Wat een troost in het verdriet, wat een uitzicht. En dan, als daar Izak geboren is en een grote jongen is geworden. Krijgt Abraham de opdracht om hem te offeren. Vrienden, wie van ons zou nog enig respect hebben voor een Abraham in onze tijd? Zou u hem nog voor vol aanzien of uitmaken voor een zieke geestgestoorde man? Maar Abraham ging in het geloof in de vaste overtuiging dat wat God doet, goed is. Hij is machtig om Zijn Zoon weer uit de dood terug te geven. ‘Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Izak geofferd, en hij die de beloften ontvangen had, heeft zijn eniggeborene geofferd ( Tot denwelken gezegd was: In Izak zal u het zaad genaamd worden), overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken; Waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft, Hebr. 11:17-19.’ Hoe heerlijk is de kracht van het geloof. Als we dan zien op Izak, hoe hij zichzelf overgaf in de handen van zijn vader en gewillig liet binden op het altaar, dan zien we daarin het beeld van de Heere Jezus Christus. En toch Izak werd gered van de dood en de ram moest sterven in zijn plaats. En zo, lieve vrienden, kwam Jezus naar deze aarde en stierf aan het kruis inplaats van zondaren. Hij liet Zich gewillig vangen door hen die Hem zouden doden. Hij droeg de doornenkroon, de spot en hoon en liet zich vastspijkeren aan het kruis op Golgotha. Daar hing de Zoon des mensen, tot zonde gemaakt opdat hij de toorn van God over de zonde van het hele menselijk geslacht zou dragen.

Wie u ok bent, wat u ook ooit gedaan hebt en in welke zonde u ook verstrikt bent geraakt. Als deze Jezus uw vertrouwen is, als Hij de liefde van uw hart vervult en u mag geloven dat Hij het is, die al uw schuld en zonde op Zich nam. Dan hangt daar op Golgotha uw verzekering. ‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Rom. 8:35.’ Deze liefde vervult ons hele wezen en alles in ons is op Hem gericht. Hij heeft de volle prijs betaald. Hij heeft Zijn liefde in ons hart gestort en nu is de begeerte van ons hart om iedere stap te wandelen in Zijn spoor tot eer en heerlijkheid van Zijn grote Naam. ‘Want ik ben verzekerd dat noch dood noch leven, noch engelen noch overheden noch machten, noch tegenwoordige noch toekomende dingen, Noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere, Rom. 8:38,39.’ Deze verzekering zal nooit tekortschieten. Als straks alle elementen zullen verbranden, en de goddelozen zullen verwezen worden naar het helse vuur zullen u en ik die verzekerd zijn in de wonden van deze Jezus, voor altijd met Hem wezen. Wij zullen Hem zien zoals Hij is en eeuwig Hem alle lof eer en aanbidding mogen brengen. Daar, op de nieuwe Hemel en de nieuwe aarde zal Hij alles en in allen zijn. O wat een heerlijke toekomst wat een zekerheid.

Mogelijk zegt iemand, hoe kom ik aan deze verzekering? In uzelf zult u deze nooit vinden. Maar al te veel mensen ontmoet ik die menen iets te moeten doen om zalig te worden. Ze doen hun uiterste best om netjes te leven, ze gaan naar de kerk en lezen hun Bijbel. Maar tot de zekerheid van het geloof komen zij niet. Vaak weten zij zich geen raad en verlangen naar het geloof en de rust in hun ziel. Wat zij ook proberen, zij ervaren dat zij steeds tekort schieten en juist dat maakt de angst om verloren te gaan alleen maar groter. In dit licht zijn zij meer bezig met een rechtvaardig en vertoornd God dan met een genadig en liefhebbend God. En dat alles door een totaal verkeerd beeld van zichzelf en van God. Altijd leeft er de hoop op betere tijden, soms zouden ze de oceaan over willen zwemmen om zalig te worden. Eens meisje zij eens tegen mij, ik zou mijn benen willen afstaan in ruil voor mijn zaligheid. En zo zitten er duizenden verstrikt in zichzelf en een verkeerd beeld van God.

Gods Woord leert ons zo eenvoudig. ‘Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme, Ef. 2:8,99.’ Jezus is tot zonde gemaakt en heeft de schuld betaald. Zie hoe Hij daar hangt aan het kruis. God wist dat er nooit iemand van de mensen zou kunnen behouden worden. ‘Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt; Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe, Rom. 3:11,12.’ Of u nu serieus zoekt of onverschillig leeft, dit is zoals God u ziet. En juist daarom gaf Hij Zijn eigen Zoon. Daarom moest Jezus, de rechtvaardige sterven. ‘Opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verderve maar het eeuwige leven hebbe, Joh. 3:16.’ Het is genade alleen dat ons red van de dood. Het is genade alleen dat ons leven veranderd. Het is genade alleen dat ons de verzekering geeft.

Wie u ook bent, lees het Woord van God en ontdek dat u, de verzekering ontvangt als u gelooft in het Borgwerk van Jezus Christus. Als u in Hem gelooft, Hem aanneemt als u verlosser en Zaligmaker dan ontvangt u het eeuwige leven in Hem, dan bent u vanaf dat moment een kind van God. ‘Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn, Joh. 1:12,13.’ Gods Woord onderwijst ons opdat wij komen tot de volle verzekering. ‘Opdat hun harten vertroost mogen worden, en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot allen rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en den Vader, en van Christus, In Denwelken al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Koll. 2:2,3.’ Zodra een zondaar wordt wedergeboren ontvangt hij de Heilige Geest. De Heilige Geest is onze verzekering en geeft ons de stille en geruste verzekering in ons hart. ‘In Welken ook gij zijt, nadat gij het Woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid, gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte, Ef. 1:13.’

Wat in de wereld kan ons deze troost en deze vrede afnemen? ‘Om welke oorzaak ik ook deze dingen lijd, maar ik word niet beschaamd; want ik weet Wien ik geloofd heb, en ik ben verzekerd dat Hij machtig is mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot dien dag, 2 Tim. 1:12.’ Het leven in en met Jezus is een leven met een kalm en rustig gemoed. Hij is onze verlosser en in Hem zijn wij meer dan overwinnaars. ‘En het werk der gerechtigheid zal vrede zijn; en de werking der gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid. En mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen, en in welverzekerde woningen en in stille geruste plaatsen, Jes. 32:17,18.’

Lieve vrienden, waar is uw zekerheid op gebouwd? Wat is uw enige troost in leven en sterven? Alles buiten Jezus zal eens vergaan maar in Jezus zullen wij eeuwig leven. Tot eer en roem van Hem die ons heeft liefgehad en liefheeft met een eeuwige liefde. ‘En dewijl wij hebben een groten Priester over het huis Gods, Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van de kwade consciëntie, en het lichaam gewassen zijnde met rein water, Hebr. 10:21,22.’ Hij leeft en is gezeten aan Vaders rechterhand, Hij bidt voor ons en het is Zijn begeerte dat wij voor altijd bij Hem zijn zullen.

George Whitefield, een bekende Schotse prediker uit de 18-de eeuw, werd eens gevraagd: “Wat zou je doen als vannacht om 0.00 u de Heere Jezus terug zou komen?” Hij antwoordde: “Ik zou eerst nog wat zieken bezoeken, daarna de maaltijd gebruiken. Dan heb ik vanavond een vergadering, die zou ik bijwonen. Als ik dan om 22.30 u thuiskom, zal ik zoals ik altijd doe, iets lezen uit de Bijbel en een korte overdenking houden. Daarna zal ik op mijn knieën gaan om de dag voor de Heere neer te leggen. Als het dan 23.30 u is geworden, zal ik mijn ziel aan Hem bevelen en slapen gaan in de wetenschap dat ik na een half uur voor eeuwig bij Hem zal zijn.”

Ik stel mijn vertrouwen op de Heere mijn God. Amen.