Volg ons op YouTube

De bijl aan de wortel. Lukas 3:9

‘Hij zeide dan tot de scharen die uitkwamen om van hem gedoopt te worden: Gij adderengebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn? Brengt dan vruchten voort der bekering waardig; en begint niet te zeggen bij uzelven: Wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En de bijl ligt ook alrede aan den wortel der bomen; alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen, Luk. 3:7-9.’

In een tijd van dode orthodoxie, een vormelijk leven zonder inhoud, verschijnt Johannes de Doper. Zijn prediking was niet zoals de mensen gewend waren. Het was zo geheel anders dan de prediking die zij hoorden van de farizeeërs en de Schriftgeleerden. Lange gebeden, zware wetten en vrome gezichten, alles zonder de ware vreze Gods. De farizeeërs zelf legden de mensen een last op die zij niet dragen konden en waarvan Jezus sprak dat zij ze zelf niet hielden. Het waren wit gepleisterde graven, van buiten mooi en van binnen vol dode beenderen. Wat een oordeel. Lieve vrienden, hoe staat het met ons? Wie zijn wij en wat is Gods oordeel over ons?

Als Johannes, de farizeeërs en de Schriftgeleerden ziet komen dan roept hij hen toe: ‘Gij adderengebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn?’ Wat een scherpe woorden tegen hen die zoveel aanzien hadden bij het volk. Adderengebroedsel, de adder was een giftige slang en welbekend bij allen die de woorden van Johannes hoorden. Bij het zien van een adder, vlucht je weg of je doodt het. Een adder geeft niet om het leven van een mens maar bijt en spuit het dodelijke gif in de aders. Wel, het is niet best als we als addergebroedsel betiteld worden. De farizeeërs deden in wezen niet anders dan de mensen vergiftigen met hun dodelijke vormendienst. Zij legden de mensen zware wetten op, zij geloofden dat zij door het houden van de wetten zalig konden worden. Wat een heilloze weg, te leven in onrust, gebukt onder een zware last zonder de zalige hoop op behoud. Vandaag lukt het me om een bepaald gebod te houden en morgen val ik in de zonde, weg is al mijn hoop op behoud. In lange gebeden probeer ik het goed te maken maar ach mijn hart blijft zo koud. Is dat, lieve vrienden, niet de bevinding van allen die het leven zoeken in de wet?

‘Brengt dan vruchten voort der bekering waardig’ Johannes bedoelt, stop met het opleggen van ondragelijke lasten en het bidden van je lange gebeden. En laat in je daden zien dat je bekeert bent. Het zijn niet de woorden maar de daden die openbaar maken wie wij zijn. Gods Woord bedoelt niet te zeggen dat we door onze goede werken zullen zalig worden, nee, de zaligheid brengt goede vruchten voort. De zaligheid is juist de verlossing van het wettische, om vruchtbaar te zijn in de vrijheid die er is in Christus Jezus.

‘en begint niet te zeggen bij uzelven: Wij hebben Abraham tot een vader.’ Roem nu niet op je afkomst, wij zijn Joden, kinderen van Abraham de Vader aller gelovigen. Anderen weten nog te vertellen dat zij een Godvrezende opa, vader of moeder hebben gehad. Lieve vrienden wat zal het ons baten als wij sterven buiten Christus?

‘Want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken.’ God de Almachtige, Schepper van hemel en aarde kan uit een steen een Abraham, opa, vader of moeder voortbrengen. Nee, het is niet onze afkomst. De vraag aan u en mij is: Is ons stenen hart verbroken en vervuld met Gods liefde?

‘En de bijl ligt ook alrede aan den wortel der bomen;’ De antwoorden op de vragen die tot ons komen kunnen geen uitstel meer leiden. Hoe is het met u en mij nu de bijl al aan de wortel ligt. Gisteren zijn er geliefden gestorven, vandaag sterven er duizenden over de hele wereld. Wie weet zal de bijl vandaag onze wortel door hakken. Misschien zijn wij volgende week begraven.

‘alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen,’ Niet het oordeel van de farizeeërs, de Schriftgeleerden of wie dan ook zal dan belangrijk zijn. God heeft het laatste woord. Als wij geen vruchten der bekering waardig hebben voortgebracht in ons korte leven, dan zullen we in het helse vuur geworpen worden. Wat een ernstige woorden. Sta eens even stil en overdenk de toestand waarin u verkeert. Laat even alle plannen, zorg en moeiten los en overdenk wie u bent tegenover een heilig en rechtvaardig God. Als de bijl vandaag uw wortel treft, hoe staat het er dan met u voor? Weet dat geen enkel argument u zal kunnen behouden. Niet uw afkomst, niet uw werken van barmhartigheid, uw bidden, zingen of geven van uw tienden. Niet uw goede voornemens of wat dan ook zal u baten in het oordeel.

De grote vraag die ons vandaag gesteld wordt. ‘Gelooft gij in den Zone Gods?’ Geloven wij dat Jezus Christus de Zoon van God naar deze aarde is gekomen om zondaren zalig te maken? Geloven wij dat het juist onze zonden zijn die Hem zo zwaar deden lijden? Het oordeel over onze zonden is op Hem uitgestort. De volle toorn van God heeft Hij vrijwillig op Zich genomen omdat Hij ons lief heeft. Hij kwam om zondaren zalig te maken. U zult niet verloren gaan omdat u te veel gezondigd hebt, daar is Jezus juist voor gekomen. Als u weigert om te geloven in de kracht van het bloed dan zult u om eigen schuld verloren gaan. ‘Die in den Zone Gods gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van Zijn Zoon, 1 Joh. 5:10.’

Ernstige woorden, en tegelijk een heerlijke bevrijdende boodschap. Allen die geleerd hebben dat in henzelf geen goed woont en mogen rusten op Jezus alleen, die zijn behouden. Voor hen is geen verdoemenis meer. De bijl zal ook eenmaal hun wortel treffen, maar God zij dank, dan zullen zij dit aardse leven verwisselen voor een eeuwig Hallelujah, lof zij het Lam. ‘Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest, Rom. 8:1.’ Verlost van schuld en zonden te mogen uitzien naar Zijn komst.

Wie u ook bent, Jezus leeft! Laat los alles wat geen Jezus is en spoed u om uws levens wil tot Hem. Er is wonderbare kracht in het bloed van het Lam. Ja dat is de belijdenis van allen die die kracht kennen. Jezus Christus en Dien gekruisigd, Hij is het middelpunt van ons verlangen en wij zeggen met Paulus: ‘Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd, 1 Kor. 2:2.’ Over onszelf hebben wij niet veel goeds te melden, wat zal het u baten om u zelf te meten met anderen? Het zijn niet onze woorden maar de woorden Gods die u de Weg ter zaligheid leren.

Lieve broeders en zuster, u die met ons uitziet naar het moment dat de Heere Jezus Christus zal komen. We hebben nog een kleine tijd, laten we de gave die God ons gegeven heeft gebruiken in Zijn dienst. Wat is het heerlijk om ook hierin Christus te gehoorzamen en te volgen. Hij gaf Zijn leven geheel opdat wij zouden leven. Ook wij mogen ons leven offeren tot heil van onsterfelijke zielen. Dat is het offer dat God aangenaam is. (Rom. 12:1) Hebt goede moed, in de wereld hebben we verdrukking, het is juist die verdrukking die ons loutert en ons meer en meer doet rusten op onze Heiland alleen. Wij hebben een hoop en onze hoop zal nooit beschaamd worden. Hij komt, Hij komt: ‘En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien, komende in de wolken met grote kracht en heerlijkheid, Mark. 13:26.’ Amen.

Psalm 96 vers 9

‘t Juich’ al voor ‘t aangezicht des HEEREN;

Hij komt, Die d’ aarde zal regeren

En richten vol van majesteit;

De wereld zal gerechtigheid,

Het mensdom Zijne waarheid eren.