Volg ons op YouTube

De christelijke vrijheid

Een gezonde boom, gepland in de volle grond, wortelt zich steeds dieper. Knoppen lopen uit tot bladeren en prachtige vruchten zien we gevormd worden. Naarmate de boom ouder wordt zien we hem steeds forser worden. Zo is het nu ook in de genade, Petrus schrijft ons in het tweede boek hoofdstuk 3 vers 18: ‘wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus.’ De gelovige worden aangespoord heilig te wandelen in godzaligheid, uit te zien naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Op te wassen in de genade, dat betekent niet dat de genade meer wordt, de genade is vol en voller kan niet, opwassen betekend dat we dieper wortelen in die genade, dat we alleen leven van die genade en dat we wandelen in de liefde zoals Christus ons heeft liefgehad, Hij heeft Zichzelf voor ons overgegeven tot een offerande en een slachtoffer Gode, tot een welriekende reuk. (Efeze. 5:2) Opwassen in de genade betekent dat wij ons zelf geheel opofferen tot een levende, heilige en Gode welbehaaglijke offerande. (Rom. 12:1)

Alleen dan zullen we de werkelijke christelijke vrijheid ervaren. Onuitsprekelijke liefde zocht ons op, onuitsprekelijke liefde kocht ons, het is genade alleen dat wij van kinderen des toorns geworden zijn kinderen van het Licht. Al Gods kinderen, zijn verlost van zonde en schuld, van een eeuwige verdoemenis gebracht tot een eeuwig leven met een drie-enig God. Wat een zalige volheid in onze God. Christelijke vrijheid is de wetenschap dat mij al mijn zonden om Christus wil vergeven zijn en dat ik met Hem eeuwig zal leven. Dat ik nu al het eeuwige leven ontvangen heb en dat niets of niemand mij ooit meer uit zijn hand zal kunnen rukken. De vrijheid is dat ik leef door de liefde en van harte mijn God gehoorzaam en juist dat wil doen wat Hem behaagd.

Wat een vrijheid om te mogen weten, gestorven te zijn met Christus en met Hem weer te zijn opgestaan. Nu te mogen leven in een nieuw leven, ja al het oude is voorbijgegaan. (2 Kor. 5:17) Nu heeft de zonde en de dood geen heerschappij meer over mij. ‘Ik ben met Christus gekruist; en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef. Dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, Die mij liefgehad heeft en Zichzelve voor mij overgegeven heeft, Gal. 2:20.’ Wie zal deze liefde kunnen beschrijven? Gods Zoon kwam naar deze aarde, vernederde Zichzelf door mens te worden en liet Zich kruisigen om zondaren te redden. O Vader wat bewoog u om Uw Zoon te offeren, o Zoon wat bewoog U om U zelf te vernietigen? Wonder van genade, God is God en ondoorgrondelijk zijn Zijn wegen. ‘O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods! Hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen! Rom. 11:33.’

De vrijheid van een christen is niet meer te leven naar eigen inzicht en het vermaak van deze wereld, maar met Paulus van harte te belijden; ‘Het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin, Fil. 1:21.’ Alles in ons leven dient gericht te zijn op Christus, Die ons heeft liefgehad. Bij alles wat we doen, onszelf de vraag te stellen “Wat zou Jezus in deze situatie doen?” Met al onze vragen, zorgen, pijn en verdriet te schuilen bij Hem die alleen troosten kan. Met al onze fouten, zondige gewoonten en vuiligheid te vluchten tot het kruis. Daar, in Jezus wonden ligt de zekerheid van onze zaligheid, de kracht om zonden te overwinnen. In onszelf is geen kracht, juist dan te mogen zien dat ik niet meer leef, maar Christus in mij. Dat doet de zonde verdwijnen als was voor de zon. De Christelijke vrijheid bestaat juist daarin, te mogen weten dood te zijn voor de zonden. De oude mens is dood en begraven. Nu we leven in een nieuw leven is ons oog gericht op God alleen en in Hem zien wij onze heerlijke toekomst. Dat geeft ons arendsvleugels en doet ons drijven op de wind.

De vrijheid van een Christen bestaat uit vrij te zijn van de vloek en de donder van de wet. Nu is er het suizen van een zachte stilte, en in de stilte van ons hart onderwijst God ons in Zijn diepste heilgeheimen. Stil te zijn voor het aangezicht van God, ons te verwonderen in Zijn onuitsprekelijke liefde en steeds opnieuw ons leven geheel in Zijn Vaderlijke hand te mogen leggen, dat is een vrijheid die de goddelozen niet kent. Wat een zekerheid, wat een kracht, wat een geborgenheid ja wat een genade en vreugde om een kind van God te zijn.

Lieve vrienden, u die mag weten dat Jezus bloed al uw zonden heeft vergeven, kom sta er naar geheel en al alleen voor Hem te leven. Neem geen genoegen met uw geredde positie, maar wast dan op in de genade en kennis van onze Heere Jezus Christus. Blijf niet hangen in de melk die bestemd is voor de kinderen maar laat u voeden met de vaste spijze en wordt volwassen. (Hebr. 5) Onderzoek het Woord van God, doe dit biddend in het vertrouwen dat Gods Geest Die in u is, u de verborgenheden zal openbaren. Laat de wetenschap dat uw ziel gered is u niet verleiden tot verslapping en lauwheid maar wordt krachtig in de Heere en in de sterkte Zijner macht. (Ef. 6:1)

Het huwelijk wordt wel de paradijsbloem genoemd. Wat op aarde is er mooier dan een goed huwelijk? Als man en vrouw werkelijk één zijn, als zij lief en leed met elkaar delen en er geen schuilhoekjes zijn die niet gezien mogen worden. Kortom, een open en eerlijke relatie met de intentie om er voor elkaar te zijn in lief en leed en van elkaar te houden totdat de dood ons scheid. Een goed huwelijk is een levende relatie, geen stilstaande sloot maar een bruisende rivier. Nu, juist dit huwelijk wordt in Gods Woord door de Heere zelf genomen als een beeld van de gemeente Gods. Christus is de Bruidegom en de gemeente is Zijn bruid. Wat een rijkdom vrienden, om Zijn bruid te zijn. Wat heerlijk om met Hem een levende relatie te hebben, wat is het heerlijk om te zien als het leven van Gods kind geen stilstaande sloot is maar een bruisende rivier. Om te zien dat in dat roerige water geen stuurloos schip drijft maar dat midden in dat bruisen het bootje wordt gestuurd door de Bootsman die precies weet wat de juiste koers is. Met Jezus aan boord, zullen we veilig aan land komen. Er is ons geen rustige vaart beloofd maar wel een behouden aankomt. O wat een vrijheid, wat een zekerheid in onze Jezus.

Lieve vrienden, misschien moet u wel zeggen dat u hart niet sneller gaat kloppen als we spreken over deze Jezus. Dan moet u het besluit opmaken dat u Jezus nog niet kent als uw persoonlijke Zaligmaker. Of misschien is het zo dat als u terugkijkt, u nog weet van de tijd dat u een levende relatie had met Hem die u heeft liefgehad, maar heeft u, uw christelijke vrijheid misbruikt en bent u afgedwaald, ver bij uw Herder vandaan. Kom, sta op, beleid uw zonden en keer terug tot uw Jezus. Dat is nu opwassen, groeien in het geloof en steeds dichter bij het Woord te leven. Reikhalzend uit te zien naar het moment dat de bazuinen klinken en wij worden opgenomen in de wolken Hem tegemoet, om dan altijd bij Hem te zijn. ( 1 Thess. 4:17.) Opwassen betekent, dat Christus steeds heerlijker gaat schitteren en dat wij met al het wereldse steeds minder worden. Zoals Johannes het beleed, Hij moet wassen en ik minder worden.(Joh. 3:30) Het kruis van Golgotha schittert in ons bestaan en doet de glans van al het andere vergaan.

Wij geloven en belijden dat er geen afval der heiligen is en tegelijk moeten we eerlijk bekennen dat een heilige, heilig wil wandelen en als de bruid in een levende relatie met haar Bruidegom wil leven. Hij is immers ons leven! Kunt u nog gerust leven buiten een innige relatie met deze Jezus. Onderzoek dan Gods Woord, waarin u zult vinden dat Jezus alleen u kan redden van het eeuwige verderf. Vlucht tot Hem en u zult alles in Hem vinden. Hem zij de glorie van nu tot in de eeuwigheid. Amen.