Volg ons op YouTube

De grootste zegen in de wereld.

‘Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buitengeworpen en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn, Matth. 5:13-14.’

De vorige keer schreef ik boven de overdenking de confronterende woorden: ‘Het grootste probleem van het christendom zijn de christenen.’ Toen zagen we hoe de term christen verwaterd is. De Bijbel leert ons dat een christen iemand is, die heeft leren inzien dat er van hem of haar niets goeds te verwachten is en die zijn of haar hoop alleen op Christus bouwt. Er wordt veel gediscussieerd over het hoe en wanneer nu iemand werkelijk een christen is. De Heere Jezus Zelf leerde Nicodemus en ons allen, dat; tenzij iemand wederom geboren wordt, hij het Koninkrijk Gods niet kan ingaan. De wedergeboorte betekent opnieuw geboren worden. Het is een opstanding uit de dood in het leven. Dat betekent kortweg dat een ieder die niet opnieuw geboren is ook daadwerkelijk geestelijk dood is. Het grootste probleem is dat zij die geestelijk dood zijn, de grootste mond hebben als het gaat over de manier waarop iemand wederom geboren wordt. Het is verdrietig om te horen hoe mensen schuilen achter hun onmacht, terwijl zij tegelijkertijd precies weten hoe God een mens moet bekeren. Lieve vrienden, het doet mij pijn om dit te moeten schrijven, mede omdat ook anderen dit kunnen lezen. Stop met redeneren, stop met God voor de voeten te lopen en erken de waarheid dat Jezus alleen de Waarheid is. Zeg niet langer, “het begint niet met Jezus”. Het begint namelijk wel met Jezus! Hij is het Leven, allen die tot Hem komen vinden het leven. Wat daarvoor allemaal plaatsvindt in het leven van een mens, is niet het nieuwe leven. Ik hoor veel mensen spreken over wat zij meemaken Zij zijn minder zonde gaan doen en veel boeken gaan lezen. Ze zijn anders gaan luisteren naar de prediking en zien hoe verschrikkelijk zondig de wereld is. Ze zijn vaak eenzaam en alleen en weten niet hoe ze de vrede moeten vinden. Ook midden in de wereld kom ik mensen tegen, die deze enorme leegte ervaren. Zij zien de leegheid van de wereld, terwijl zij er midden in leven. Zij verlangen ook naar vrede in hun leven maar weten niet waar zij het zoeken moeten. Beide groepen mensen, binnen de kerk en buiten de kerk, gaan verloren als zij het leven niet vinden in Jezus de Levensvorst. En daarom wordt vandaag de Blijde Boodschap van redding en genade nog gepredikt. God Zelf roept de mensen op dat zij zich zouden bekeren. ‘God dan de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom dat zij zich bekeren Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een Man Dien Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft, Hand. 17:30,31.’ Wat een genade, wat een zegen als zulke hulpeloze mensen hun wapens van opstand in mogen leveren en door genade mogen zalig worden. Als zij mogen inzien dat zij gezondigd hebben tegen God en daarmee het oordeel verdiend hebben. Wat een blijdschap als zo’n zondaar dan door genade mag geloven dat Jezus, Christus, de Zoon van God gekomen is om juist zulke ellendige zondaren zalig te maken. Als zij mogen danken voor de genade die hen geopenbaard is in het lijden en sterven van de Heiland, Borg en Middelaar, Die Zichzelf gaf opdat zij zouden leven. Deze mensen, lieve vrienden, mogen stapje voor stapje leren wandelen in de voetsporen van hun Meester, de Heere Jezus Christus. Zij gaan leren wat het zeggen wil om het vlees met alle lusten te kruisigen en te wandelen door de Geest. Zij gaan door genade ervaren dat de liefde van Christus hun hart en leven vervult waardoor ze anders zijn dan vroeger. Dit noemt de Bijbel, de vruchten van de Geest. Zij moeten vaak hun hoofd stoten waardoor zij leren dat er van henzelf geen goed te verwachten is, zodat zij steeds meer gaan leren, dat het genade alleen is.

Lieve vriend en vriendin, hoe is het in uw leven? Bent u zo’n persoon die al jaren naar de kerk gaat, gedoopt bent als kindje en belijd een christen te zijn, terwijl u niets kent van het verlossende werk van Jezus de Zaligmaker? Bekeert u dan en zie in dat alles buiten Christus niets anders is dan een luchtbel die straks klapt. Misschien bent u wel een persoon die juist helemaal niets moet hebben van de kerk en al dat wettische gedoe. U belijd dat Jezus uw Zaligmaker is en u bent vrijmoedig in het spreken over God. Maar kent u ook de kracht van Zijn verlossende werk? Heeft Hij u verlost van de zonde en de trek naar de wereld? Ik kom zoveel mensen tegen die belijden een christen te zijn. Zij hebben hun wereldse muziek gewisseld voor een soort christelijke muziek. De tonen zijn hetzelfde, alleen de tekst is wat anders. Zij zijn vrij van de wet en weten vaak hele stukken uit de Bijbel uit te leggen naar hun eigen invulling. Ze zijn vol overtuiging en hebben niet in de gaten dat zij zonder God in de wereld leven, drijvend op een leugen.

Misschien vraagt u zichzelf af, waarom moet dit nu allemaal zo? Waarom moeten deze mensen nu veroordeelt worden? Wie ben ik om anderen te veroordelen? Het is ook niet mijn bedoeling om anderen te veroordelen. Het is alleen zo’n ernstig situatie waar u en ik in verkeren dat wij niet lichtvaardig om kunnen springen met deze dingen. Wij allen moeten straks voor God verschijnen. Wij zullen dan rekenschap moeten afleggen van wat wij gedaan hebben. ‘Zo dan, een iegelijk van ons zal voor zichzelven Gode rekenschap geven, Rom. 14:12.’ Wat zal het dan tegenvallen als het blijkt dat Jezus een heel andere Jezus is dan wij verwacht hadden. Hij Die Zich nu openbaart als de Verlosser en Zaligmaker, zal dan Rechter zijn. Hij zal een rechtvaardig oordeel vellen. Alleen zij die rechtvaardig zijn zullen dan ingaan. ‘Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan der schriftgeleerden en der farizeeën, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan, Matth. 5:20.’

Onze gerechtigheid moet dus overvloediger zijn dan die van de schriftgeleerden en farizeeën. Dat is nogal wat. Deze mensen leefden namelijk erg stipt, zodat de mensen om hun heen zich ongelukkig voelden zodra zij bij hen in de buurt waren. Zij voelde zichzelf veroordeeld in de aanwezigheid van zo’n schriftgeleerde. En dan zegt de Heere Jezus, als jullie gerechtigheid niet overvloediger zal zijn dan die van hen, dan kun je in Mijn Koninkrijk niet ingaan. Zet de Heere Jezus de mensen hier nu aan het werk? Nee, Hij wil een streep zetten door alle verwachting die de mensen nog koesterden. Hij zegt niets anders dan dat de schriftgeleerden en de farizeeën met al hun wettische werk om zullen komen als zij zich niet bekeren. Hij wijst de mensen er op dat er van hun kant geen verwachting is, want wie kan nog rechtvaardiger zijn dan de schriftgeleerden en de farizeeën. Dit is het geheim dat geopenbaard wordt in Christus Jezus. Hij is onze vrede, Hij is onze heiligmaking en onze rechtvaardigmaking. ‘Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing, 1 Kor. 1:30.’ De gerechtigheid van Christus wordt toegerekend aan allen die Hem gelovig omhelzen. ‘Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onzen Heere Jezus Christus, Rom. 5:1.’ Een zondaar die met al zijn zonden is gekomen tot het kruis van Golgotha, en in Christus het leven heeft gevonden mag geloven dat de heiligheid en rechtvaardigheid van Christus ook aan hem of haar wordt toegerekend. Deze wetenschap, dit feit, maakt het hart zo vol blijdschap dat het al de dagen van het leven wil leven tot eer van God. Dan zegt zo’n ziel, Heere wat moet ik doen, ik wil U volgen al de dagen van mijn leven. Dan gaat het leren, Vader Uw wil geschiedde en niet die van mij. Als zo’n verloste zondaar dan in aanraking komt met dat wat de wereld hem of haar aanbied dan schrikt het terug als een poes voor het vuil. Dat wat vroeger een vermaak was wordt nu een gruwel. Waarom? Omdat een verloste zondaar gaat leren dat al deze dingen een obstakel zijn in het gemeenschapsleven met God de Vader.

Het nieuwe leven is een teer leven. Het heeft maar één verlangen, dicht in de nabijheid van God te leven. Zodra er ook maar iets wordt toegegeven aan de verleiding van de zonde dan verflauwt het gebedsleven of de honger naar Gods Woord. Er komt een verflauwing in het gemeenschapsleven en langzaam maar zekere wordt het tere leven een sleur. Maar wonder van genade, zo’n geredde zondaar moet wel vallen omdat God een jaloers God is en niet wil dat Zijn duur gekochte kinderen in de zonde leven. Het vallen kan zo’n pijn doen maar het heeft dat ene doel, weer terug naar de gemeenschap met de Vader. Een christen die deze les een paar keer heeft ondervonden zal steeds voorzichtiger worden en zijn afkeer van de zonde zal steeds groter worden.

Betekent dit dan dat een kind van God, een christen, beter is dan de mensen om hen heen. Nee! Het is de genade van God waardoor een christen anders leeft en een ander verlangen kent dan de wereld. Lieve vrienden, wie u ook bent, Er is hoop, want Jezus leeft. ‘Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam van den eniggeboren Zone Gods, Joh. 3:17,18.’ Wat een heerlijke boodschap en tegelijk wat een onderscheid makende boodschap. Het is of behouden in Christus Jezus, door het geloof of verloren omdat men niet heeft willen geloven. Moeten wij dan de nadruk leggen op het geloof? Nee, zie op uzelf en wie u bent, hoe hopeloos en reddeloos is het van uw kant, zie dan op Jezus de Verlosser. Zie hoe lief God de wereld had, dat Hij Zijn Zoon zond. Zie hoe Jezus heeft geleden opdat zondaren weer zouden leven. Hij stierf, is begraven en weer opgestaan opdat een ieder die tot Hem komt het eeuwige leven vindt. Is Hij niet al ons geloof waard? Maar wat is dan geloof? Stoppen met iets proberen en stoppen met wachten en hopen op geloof. Geloven is niets anders dan een volkomen overgave aan God. O God, ik heb gezondigd, ik heb de dood verdiend, hier ben ik, o zalig mij dan uit genade. ‘En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, Opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe, Joh. 3:14,15.’ Zie dan op het kruis, zie hoe Jezus daar sterft en het uitroept, Vader vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen. Bij Hem is vergeving, Bij Hem is leven, Hij is onze enige hoop en verwachting, ja onze gerechtigheid en heiligheid. Kunt u nog langer uw rug in ongeloof naar Hem toekeren? O, zag de wereld toch de rijkdom in deze Jezus.

Wat een zegen voor de wereld dat er nog christenen zijn, zij zijn het die getuigen van de Hoop des levens. Zij hoeven de wereld niet te veroordelen maar mogen de blijde Boodschap van Gods redding en genade verkondigen. Door de eeuwen heen heeft het bloed van de martelaren gestroomd tot een getuigenis dat Jezus leeft. Dwars door de angsten en pijnen van de martelingen heen klonk de boodschap van hoop en genade. Onder de verschrikkelijkste folteringen bleef het hart gesterkt in de Heere Jezus. Zijn genade maakt nieuwe mensen. Zijn genade doet geen half werk. Zijn genade poetst geen mensen op maar raapt ze op uit de dood en geeft ze het nieuwe leven. Kom vrienden, is deze Jezus uw hoop, uw verwachting, uw heiligheid en uw gerechtigheid? Zo niet, vandaag is er nog overvloeiende genade, wie u ook bent, wat u ook gedaan hebt, Jezus bloed reinigt van alle zonden. Is Hij uw vreugde? Verblijd u dan in Hem. U bent het Licht en het zout van de wereld, daar hoeft u uw best niet voor te doen. U zult bemerken dat het niet altijd even gemakkelijk is, het is een strijden van de goede strijd. Zout in de wonden doet pijn en daar waar dingen zijn die het licht niet kunnen verdragen, daar wil met het licht niet zien. Maar kom, hebt goede moed, als wij zien wat Jezus deed in onze plaats, zouden wij dan niet alles wat wij hebben, willen geven opdat zondaren Hem zullen leren kennen? Jezus zegt: ‘En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen, Matth. 28:20.’

Genade, zo oneindig groot,

dat ik, die’t niet verdien,

het leven vond, want ik was dood

en blind, maar nu kan ‘k zien.

Genade, die mij heeft geleerd

te vrezen voor het kwaad.

Maar ook, als ik mij tot Hem keer,

dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast

en tranen aan het kruis.

Hij houdt mij door genade vast

en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid

mag stralen als de zon,

dan prijs ik Hem in eeuwigheid

dat ik genade vond.


Wilco Vos Veenendaal 30-04-20104