Volg ons op YouTube

De heerlijke Naam van God en van Zijn Zoon

In deze overdenking staan we stil bij de Naam van onze God en van Zijn Zoon.

Hoewel er vele meningen en geluiden zijn rondom het tetragrammaton, het pentagrammaton, de namen Jehova, Jaweh, Jah, Jehoshua, Yeshua, Yashua en vele anderen, zullen we in deze lezing onze focus leggen op de Namen zoals God ze ons openbaarde.

Want de Naam van God te kennen is van levensbelang.

Hieronder de teksten waarbij we stil staan in de overdenking.

Want alle volken zullen wandelen, elk in den naam zijns gods; maar wij zullen wandelen in den Naam des HEEREN, onzes Gods, eeuwiglijk en altoos, Micha 4:5.’

Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren, Maleachi 4:2.’

De Naam des HEEREN is een Sterke Toren; de rechtvaardige zal daarhenen lopen, en in een Hoog Vertrek gesteld worden, Spreuken 18:10.’

Wat is Zijn Naam?

Toen zeide Mozes tot God: Zie, wanneer ik kom tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: De God uwer vaderen heeft mij tot ulieden gezonden; en zij mij zeggen: Hoe is Zijn naam? wat zal ik tot hen zeggen?

En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN, Die IK ZIJN ZAL! Ook zeide Hij: Alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden!

Toen zeide God verder tot Mozes: Aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: De HEERE, de God uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Izak, en de God van Jakob, heeft mij tot ulieden gezonden; dat is Mijn Naam eeuwiglijk, en dat is Mijn gedachtenis van geslacht tot geslacht, Exodus 3:13-15.’

Verder sprak God tot Mozes, en zeide tot hem: Ik ben de HEERE,

En Ik ben aan Abraham, Izak, en Jakob verschenen, als God de Almachtige; doch met Mijn Naam HEERE ben Ik hun niet bekend geweest, Exodus 6:1,2’

Voorts zeide Hij tot hem: Ik ben de HEERE, Die u uitgeleid heb uit Ur der Chaldeën, om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten, Genesis 15:7.’

En hij plantte een bos in Ber-seba, en riep aldaar den Naam des HEEREN, des eeuwigen Gods, aan, Genesis 21:33.’

En ziet, de HEERE stond op dezelve en zeide: Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham, en de God van Izak; dit land, waarop gij ligt te slapen, zal Ik aan u geven, en aan uw zaad, Genesis 28:13.’

En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen, Joël 2:32.’

En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden, Handelingen 2:21.’

Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek; want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen.

Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.

Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?

En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe liefelijk zijn de voeten dergenen, die vrede verkondigen, dergenen, die het goede verkondigen!

Doch zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest; want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd?

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods, Romeinen 10:12-17.’

Zijn Naam is de openbaring van Zijn wezen en de gedachtenis is de erkenning door de mensen.

Hieronder wat teksten waarin God Zijn Naam of Zijn wezen bekend maakt:

Hij is de God van Abraham en Izak – Genesis 28:13

De Almachtige – Genesis 35:11

Hij is de IK ZAL ZIJN die IK ZIJN ZAL – Exodus 3:14

Hij is de God van Abraham, Izak en Jakob – Exodus 3:15

Zijn Naam is ijveraar of een jaloers God – Exodus 34:14

Onze Verlossers Naam is Heere der Heirscharen, de Heilige Israëls – Jesaja 47:4

Heere der Heirscharen of van de legermachten – Jesaja 48:2

Onze Vader en onze Verlosser van ouds af is Uw Naam – Jesaja 63:16

De Naam van de Zoon:

Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten, Jesaja 7:14.’

En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen van den Heere gesproken is, door den profeet, zeggende:

Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons, Mattheüs 1:20-23.’

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst, Jesaja 9:5.’

Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk Gods, en van den Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beiden, mannen en vrouwen, Handelingen 8:12.’

Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd, Mattheüs 6:9.’

En in Zijn Naam zullen de heidenen hopen, Mattheüs 12:21.’

En zo wie zodanig een kindeken ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij, Mattheüs 18:5.’

Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen, Mattheüs 18:20.’

Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven, Johannes 1:12.’

En als Hij te Jeruzalem was, op het pascha, in het feest, geloofden velen in Zijn Naam, ziende Zijn tekenen, die Hij deed, Johannes 2:23.’

Vader, verheerlijk Uw Naam. Er kwam dan een stem uit den hemel, zeggende: En Ik heb Hem verheerlijkt, en Ik zal Hem wederom verheerlijken, Johannes 12:28.’

Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard, Johannes 17:6.’

En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij.

Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de Schrift vervuld worde, Johannes 17:11,12.’

Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam, Johannes 20:31.’

God de Vader maakte Zichzelf bekend als de IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL of de IK ben.

Christus Jezus de Zoon van God heeft gezegd, Ik ben de goede Herder, Ik ben het Licht van de wereld, Ik ben de deur der schapen, Ik ben het Brood des Levens, Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde.

God is van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde.

O wat een Heerlijke heilige Naam.