Volg ons op YouTube

De samenspraak gaat verder over de rechtvaardigmaking (Tom en Peter deel 4)

‘Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus, Rom. 5:1.’

Peter schrikt op uit zijn overdenking bij het horen van de bel. Hij staat op, loopt naar de deur en ontvangt daar Tom, zijn vriend en broeder in de Heere Jezus Christus. “Kom er in man, wat fijn dat je er bent.” “Peter, wat fijn je weer te zien, ik heb zo’n verlangen om samen weer gesterkt te worden door het Woord.” “Dat is goed te horen broeder, ik was juist een Bijbelse overdenking aan het lezen met de titel; “Een schokkende ontdekking”. Het is schokkend om onder ogen te moeten zien wat een verdeeldheid er bestaat onder hen die éénzelfde God willen dienen. De kern van het verhaal laat zien hoe gemakkelijk de geredde zondaar zijn eerste liefde verlaat en verstrikt raakt in allerlei theologische strikken. Met Paulus woorden gezegd, zijn zij met de Geest begonnen en in het vlees geëindigd.” “Maar Peter, waarschuwt Paulus daar niet tegen hen die vervallen in een wettisisme?” “Ja je hebt gelijk Tom, dat is de boodschap die hij zo duidelijk brengt in de brief aan de Galaten en toch geloof ik dat we deze woorden ook mogen toepassen op deze zaken. Is het niet verschrikkelijk als wij onze eerste liefde verlaten en dat wij in plaats van ons te verblijden in de zaligheid in Christus Jezus onze Heiland, Hem te volgen, ons uitstrekkende naar een heilige levenswandel, vervallen in een droge leer zonder leven?” “Ja Peter en ik voel mij daar soms ook schuldig aan. Ik wandel nog maar zo kort in het geloof dat mij uit genade al mijn zonden zijn vergeven om Christus wil en ik word zo vaak heen en weer geslingerd. Als ik mensen ontmoet dan kan ik mij zo schuw en eenzaam voelen. Ik merk dat zoveel mensen om mij heen niet met mij verblijd zijn, maar mij veroordelen. Sommigen hebben voor mij gebeden of ik een nieuw hart mocht krijgen, en nu ik ervoor uitkom dat ik de Heere Jezus lief heb gekregen, worden ze kritisch en voel ik mijzelf veroordeelt. Ik kan mij daar zo ellendig door voelen. Als ik dan bedenk hoe ik zolang zonder God heb geleefd in een dorre godsdienst die alleen maar een schijnvertoning was. Hoe ik mijzelf heb proberen te verbeteren en gezocht heb naar houvast in regels en wetten. Hoe heb ik geroepen tot God om een nieuw hart en hoe ben ik bang geweest om verloren te moeten gaan ondanks al mijn zoeken, roepen, kerkgaan, Bijbellezen en bidden. Soms lag ik ‘s nachts wakker en vloog mij alles zo aan, wat een ellendig leven om te moeten leven met een helse toekomst in het vooruitzicht, ik riep tot God maar Hij bleek mij nooit te horen. Natuurlijk werd ik weleens bemoedigd door het Woord maar, het was altijd maar voor even. Soms was ik zo onder de indruk van een preek of van iets wat ik gelezen had, dan nam ik mij voor om vanaf dat moment mijn hele leven om te gooien. Maar de volgende dag was vaak alles weer verdwenen in de sleur van alle dag. En dan Peter, dat gesprek om nooit te vergeten, hoe we samen het Woord door zijn gegaan en de Heilige Geest mijn ogen opende voor de volle Waarheid. Daar mocht ik alles verliezen en mijzelf overgeven in het geloof. Ik kon gewoon niets anders. Hoe kon ik nog langer ongelovig blijven, mijn hart stroomde vol liefde bij het zien op zoveel onverdiende genade. Daar zag ik Jezus het Lam van God dat voor mijn zonden heeft moeten lijden en sterven, Hij is de dood ingegaan en heeft mij het leven bereidt, ja Hij is opgestaan en opgevaren naar de hemel. O, Peter, wat een liefde, ik kan het nog steeds niet bevatten.” Terwijl Tom volschiet en zijn tranen wegveegt bladert Peter met een verblijdt hart naar Romeinen 5 en leest de volgende tekst voor: ‘Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus, Rom. 5:1.’

“Wat een onbeschrijfelijke gelukzaligheid om een kind van God te zijn, Tom, vrede met God, verzoend met Vader door het reinigende bloed van Zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus. Eerst een vijand van God maar nu gerechtvaardigd.” “Wat bijzonder Peter, dat je nu deze tekst voorleest, het is juist een onderwerp waar ik veel over nadenk. Het is mij inderdaad een grote blijdschap om dit te mogen weten en toch is er een haper, ik mis de vrede zo vaak als twijfel en angst mijn hart vervult.” “Hoe komt dat dan Tom?” “Dat zal ik proberen uit te leggen. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Ik ontmoet mensen die spreken over een bedekte schuld, die nog geen vergeven schuld is en onlangs hoorde ik iemand zeggen dat je wel een geopenbaarde Middelaar kunt kennen terwijl je toch niet gerechtvaardigd bent.

Na enig uitleg begrijp ik dat er bedoeld wordt dat je in de Heere Jezus kunt geloven maar tegelijk ook nog niet gerechtvaardigd kunt zijn. Er wordt ook wel gesproken over een rechtvaardigmaking in de vierschaar van het geweten. Zolang je dit niet kent ben je niet verzekerd en is er ook vaak twijfel. Nu moet ik zeggen dat ik hier nog nooit over nagedacht had en nu ik dat hoorde is er juist twijfel gekomen. Hoe zit dit Peter? Ik weet dat jij altijd zegt dat het Woord ons vrijmaakt, ik hoop, dat ik, dat ook in deze mag ervaren?”

“Tom, ik was er al bang voor dat je dit vroeg of laat zou overkomen. Nu moet je weten dat dit onderwerp voor veel mensen onbekend is, deze zogenoemde vierschaarbeleving of rechtvaardigmaking in de vierschaar is een thema dat voornamelijk onder de bevindelijk gereformeerden bekend is. Het is wel goed om daar even bij stil te staan, het kan namelijk een sta in de weg zijn voor een gezonde gemeenschapsrelatie met God de Vader. De oorsprong van deze gedachte vinden we in de Nadere Reformatie en ook wel bij de Puriteinen. Zij hebben de rechtvaardigmaking van de zondaar willen uitleggen met het bekende beeld van de vierschaar, de vierschaar doelt op de vier gespannen (geschoren) touwen waartussen de rechtspraak plaatsvond. Zo heeft het gerechtelijke bestuur de naam vierschaar gekregen. Met dit beeld hebben de vroegere leraren willen duidelijk maken dat God als Rechter de schuldige zondaar vrijspreekt op grond van de genoegdoening van Christus. Dit beeld maakt duidelijk dat de zondaar die in Christus gelooft, wordt vrijgesproken van schuld en straf vanwege Christus gerechtigheid. Christus is de Borg of Plaatsvervanger, Hij nam de schuld en straf op Zichzelf en daarmee heeft Hij de vrijspraak van de zondaar bij God als rechter mogelijk gemaakt. Dit is wat onze tekst ook duidelijk maakt: ‘Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus, Rom. 5:1.’ Helaas is men later dit beeld van de vierschaar niet meer als illustratie gaan zien maar als een beleving. Men is vervallen in de mystiek. Er wordt beweerd dat deze zaak gekend moet worden wil men verzekerd zijn van de zaligheid. In de beleving wordt de vierschaar gespannen, God wordt daadwerkelijk als Rechter gezien, de wet, de duivel en het geweten klaagt de zondaar aan, dan treedt Christus op als Advocaat en de Heilige Geest is de Griffier. Na deze beleving mag men zich een verzekerde christen noemen. En Tom, voor je denkt dat het alles alleen theorie is, zelf heb ik dit ook beleefd in de tijd dat ik helemaal verstrikt zat in het mystieke denken. Van bevinding op bevinding van leven in de duisternis ging ik van klacht tot klacht steeds verder. Vele gezichten en dromen heb ik in die tijd gedroomd en ik geloof dat als ik deze ervaringen in die tijd niet had gekend, dat ik was omgekomen van verdriet en wanhoop. Het Woord was voor mij gesloten en ik voedde mij met preken en bekeringsgeschiedenissen waar het zo toeging zoals ik nu beschreef. Wat is Gods genade oneindig groot, Hij trekt uit de duisternis tot Zijn wonderbaar Licht. Dan mogen we uitroepen; “Het is door U, door U alleen om het eeuwig welbehagen.” Een streep door eigen bevinding, een streep door het gevoel om dan te leven uit genade, ziende op de overste Leidsman en Voleinder van het geloof, zo gaan wij voort van kracht tot kracht om uiteindelijk in te gaan in de heerlijkheid die Hij bereid heeft voor allen die Hem liefhebben.” Maar Peter zou je dan nu wat teksten willen laten zien die spreken over dit onderwerp? Ik zou na jouw ervaringen, bijna bang worden dat ik nu toch echt iets fundamenteels mis.” “Pas op Tom, ik vertelde dit om duidelijk te maken dat er weldegelijk mystiek bestaat in de kerken en dat we ondanks dat, Gods genade zien schitteren. Het is niet Zijn middel maar ondanks alle dwaalleer en mystieke belevingen die zijn binnengeslopen, werkt Hij door, opdat Zijn Naam verheerlijkt wordt. Voor jou en mij en iedere gelovige is het noodzakelijk dat we alles toetsen aan het Woord. Nergens in heel het Woord komen we deze gedachten tegen. Het heeft de eenvoud van het Woord vertroebeld en strooit tot op de dag van vandaag zand in de ogen van de zondaar die zoekt naar vrede voor zijn hart.” Het beeld van de vierschaar was niet verkeerd maar de beleving die ervan gemaakt is heeft gelovigen benauwd en bedrukt, vele kinderen Gods hebben nooit in de vrijheid durven leven omdat zij dachten dat er nog een haper was in hun leven met God. Ook in deze is het zicht op de Heere Jezus Christus en het leven uit Hem, verwisseld voor een leer en dat heeft verschrikkelijke gevolgen.

“Maar kom Tom, blader eens naar Johannes 3 en lees de verzen 16-18: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.’ Zonder geloof is er geen geestelijk leven. Buiten het geloof in de Heere Jezus Christus als persoonlijke Zaligmaker, leeft de zondaar voor eigen rekening en is doodschuldig. Als de Heilige Geest hieraan ontdekt en de zondaar met al zijn zonden de toevlucht neemt tot de Heere Jezus Christus, dan wordt hij of zij wedergeboren, ontvangt vergeving van schuld en het eeuwige leven. Op het moment dat de zondaar in het geloof zijn aangeboden zaligheid omhelsd wordt hij of zij gerechtvaardigd. Rechtvaardigheid betekent vaardig naar het recht of overeenkomstig het recht en Christus, de Zoon van God, volkomen Mens en volkomen God, is de enige Persoon die ooit op deze aarde geleefd heeft zonder zonden en dus overeenkomstig het recht. Hij is in de plaats van de zondaar gaan staan en heeft Zijn leven afgelegd aan het kruishout van Golgotha waar Hij een vloek geworden is in onze plaats. Nu is zalig worden niets anders dan ruilen. Bij het komen tot Christus, neemt Hij als het ware onze zonden en schuld en geeft ons Zijn gerechtigheid. Wanneer de zondaar haar zonden belijdt, ziende op Jezus, dan vergeeft God als Rechter de zonden en dit kan Hij doen omdat Jezus Christus Zichzelf als Borg heeft gesteld.

Het is van levensbelang dat deze Evangelie boodschap gepredikt en begrepen wordt. Er is alleen in Christus gerechtigheid te vinden en alleen in Hem wordt de zondaar gerechtvaardigd. Paulus, die als geen ander wist wat het was om in eigen kracht de rechtvaardigheid te zoeken, heeft dit helder onderwezen. ‘Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid, Rom. 3:20-22.’ De wet kan geen zondaar rechtvaardigen, nee de zondaar ziet juist door de wet haar oordeel omdat zij bemerkt dat zij faalt. Jakobus zegt zelfs dat als wij één gebod overtreden wij schuldig zijn aan allen: ‘Want wie de gehele wet zal houden, en in een zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle, Jak. 2:10.'” “Dan moet de zondaar toch uitroepen, wie kan dan rechtvaardig worden?” “Ja Tom, dat is onmogelijk van ons mensen kant, maar in Christus vinden wij de volkomen zaligheid, de volmaakte rechtvaardigheid en de zuiverste heiligheid. ‘Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing; Opdat het zij, gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in den Heere, 1 Kor. 1:30,31.’

Tom ‘Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet, Rom. 3:28.’ Dat is ook de prediking die we horen in Handelingen, het is Jezus en Jezus alleen: ‘En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door Dezen een iegelijk, die gelooft, gerechtvaardigd wordt, Hand. 13:39.’ Zie je nu dat de rechtvaardigmaking samenvalt met het moment van wedergeboorte die plaatsvindt daar waar de zondaar de toevlucht neemt tot Christus? Paulus zelf zegt: ‘Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden, Gal. 2:16.’ Het is verdrietig ja verschrikkelijk als we deze eenvoudige waarheid verdraaien en een struikelblok opwerpen in het komen tot Christus en het leven uit Christus in de volle verzekerdheid van het geloof.

“Maar Peter, kan de gelovige dan niet twijfelen en bestreden worden, is het dan altijd volle zekerheid in het hart?” “Nee Tom, Zelfs de meeste sterk gelovige heeft momenten van bestrijding en kan vervallen in momenten van ongeloof. Als de zorgen van alle dag de overhand lijken te krijgen, of als zonden zijn binnengeslopen dan raakt de gelovige het zicht op Christus kwijt en kan de twijfel toeslaan, maar als dan in het geloof de zorgen bij God gebracht worden en de zonden worden beleden, dan is daar het volle Licht. En we moeten goed onderscheiden, dat er verschil is in gered zijn en verzekerd zijn van die redding. Iedere gelovige heeft een moment van volle zekerheid gekend maar leven in deze zekerheid is een andere zaak. Het is daarom belangrijk dat de gelovige zijn roeping en verkiezing vastmaakt door het Woord van God (2 Petr.1:10). In deze weg wil de Heilige Geest de volle verzekering in het hart werken. Het Woord maakt vrij Tom; ‘Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest, Rom. 8:1.’ Als we Gods volle Waarheid omhelzen, overdenken en daaruit leren leven dan zal Zijn vrede en Zijn blijdschap meer en meer in ons overvloedig worden. Het gaat niet om de grootte van ons geloof, een zwak gelovige heeft net zo’n volle zaligheid als de sterk gelovige. Alleen moet de zwak gelovige leren zien op Jezus en Jezus alleen. ‘En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon. Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam des Zoons van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God, 1 Joh. 5:11-13.’ “Peter, ik ben er stil van, ik verlang om in deze zekerheid te wandelen en ik heb gezien dat ook in deze het Woord mij vrijmaakt van de leugens van de duisternis.” “Tom, ik zie uit naar onze volgende ontmoeting, ga heen in Zijn vrede en verblijd je in Hem Die je liefheeft, gegroet.” “Dag Peter.”

Psalm 33 vers 1

Zingt vrolijk, heft de stem naar boven,

rechtvaardigen, verheft den HEER.

Het past oprechten, God te loven;

Zingt Zijnen groten naam ter eer.

Prijst Hem in uw psalmen,

Met de schoonste galmen;

Roept Zijn weldaan uit;

Laat de keel zich paren

Met den klank der snaren;

Looft Hem met de luit.


Wilco Vos Veenendaal 15-03-2016