Volg ons op YouTube

De volmaaktheid van de gelovige

‘De verkeerden van hart zijn den HEERE een gruwel; maar de
oprechten van weg zijn Zijn welgevallen, Spr. 11:20.’

Boven deze overdenking staat geschreven: ‘De volmaaktheid van
de gelovige.’ Een gedachte die kan opkomen is: ‘Wie is volmaakt?’ Wij mensen
zijn gebrekkig, wij schieten in zo veel tekort, we struikelen, staan op, hebben
nieuwe voornemens en ervaren maar al te vaak dat we toch weer falen. En toch…
Gods Woord roept ons tot nadenken. De Heere Jezus heeft gebeden dat zij die in
Hem geloofden één zouden zijn. Eén onder elkaar, door hun één zijn in God de
Vader door het geloof in Zijn Zoon, opdat zij één van geest, door Gods Geest
zouden wandelen. Hij bad: ‘Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn
in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad
hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt, Joh. 17:23.’
Opdat zij volmaakt zijn in
één, we zouden kunnen zeggen dat de Heere Jezus hier bedoelt te zeggen dat de
gelovigen volmaakt één zullen zijn onder elkaar juist omdat zij één zijn in
Hem. Dat volmaakte, dat is waar we in deze overdenking bij stil willen staan.

Waar bestaat de Bijbelse volmaaktheid uit? Jezus heeft
gezegd: ‘Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen
is, volmaakt is, Matth. 5:48.’
We hopen door samen door de Bijbel te
bladeren, duidelijk te krijgen wat God bedoelt met volmaakt zijn.

We zullen het Oude en het Nieuwe Testament, ook wel het
Eerste en het Tweede Testament genoemd, onderzoeken om meer zicht te krijgen op
wat volmaaktheid voor God inhoud. ‘De verkeerden van hart zijn den HEERE een
gruwel; maar de oprechten van weg zijn Zijn welgevallen.’
Zegt de tekst
boven onze overdenking. Een gruwel voor God is iets dat weerzinwekkends is in
Zijn ogen, denk daarbij aan afgoderij zoals we lezen in Deuteronomium 12:31 ‘Gij
zult alzo niet doen den HEERE, uw God; want al wat den HEERE een gruwel is, dat
Hij haat, hebben zij hun goden gedaan; want zij hebben ook hun zonen en hun
dochteren met vuur verbrand voor hun goden.’
Denk ook aan homoseksualiteit
zoals we lezen in Leviticus 20:13 ‘Wanneer ook een man bij een manspersoon
zal gelegen hebben, met vrouwelijke bijligging, zij hebben beiden een gruwel
gedaan; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!’
Of het
eten van onreine dieren die God niet heeft aangewezen als voedsel zoals we
lezen in Leviticus 11 en Deuteronomium 14:3 ‘Gij zult geen gruwel eten.’
De verkeerden van hart staan in onze tekst tegenover de oprechten van weg. De
één is in Gods oog een gruwel, de ander is Hem welgevallig. Wanner wij geloven
dat ons, om Christus wil, onze schuld en zonden zijn vergeven, dan mogen wij
geloven, dat Hij alles wat ons tot een gruwel maakte, heeft verzoend. Nu mogen
we als nieuwgeboren kinderen leren wandelen aan Vaders hand, waarbij wij ons
uitstrekken om volmaakt te zijn zoals onze hemelse Vader volmaakt is. De
oprechten van weg zijn Hem welgevallig, wat betekent het om oprecht van weg te
zijn? Het woord oprecht komt van het Hebreeuwse Tamiym, dat volkomen, geheel en
gezond betekent. Dat wat volkomen en heel is in overeenstemming met de waarheid
en de feiten. Dus zij die in overeenstemming zijn met de waarheid en de feiten
zijn welgevallig in Gods oog. Wat is waarheid? Jezus geeft het antwoord in het
zelfde gebed waar Hij bad voor de eenheid onder hen die in Hem geloven. ‘Heilig
ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid, Joh. 17:17.’
Het moet voor ons
een vaststaand feit worden dat het Woord van God voor Hem de norm is en dat
allen die overeenkomstig de daarin geopenbaarde waarheid wandelen, welgevallig
zijn voor God de Vader. Naast het Hebreeuwse Tamiym spreekt de Bijbel ook over
Tsaddiyq dat zeer verwant is aan Tamiym. Psalm 7:9 zegt: ‘Laat toch de
boosheid der goddelozen een einde nemen, maar bevestig den rechtvaardige, Gij,
Die harten en nieren beproeft, o rechtvaardige God!’
Wederom de goddelozen
of de gruwelijken, tegenover de rechtvaardigen of oprechten van weg. Tsaddiyq
voor God, betekent dat God de mens heeft gerechtvaardigd en in het gelijk
gesteld. De mens is daar correct en wettig overeenkomstig Gods wet. Van Noach
lezen we: ‘Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach
wandelde met God, Gen. 6:9.’
Noach was Tsaddiyq (rechtvaardig, correct) en
Tamiym (in overeenstemming met de waarheid en de feiten). Hij wandelde met God.

Wandelen met God is alleen mogelijk wanneer we met Hem leven
in gemeenschap en handelen zoals Hij wil dat we handelen. Zijn Waarheid en Zijn
feiten zijn daarin van levensbelang. David zegt zo mooi in Psalm 37 ‘Vertrouw
op den HEERE, en doe het goede; bewoon de aarde, en voed u met getrouwigheid.
En verlustig u in den HEERE, zo zal Hij u geven de begeerten uws harten. Wentel
uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken; En zal uw
gerechtigheid doen voortkomen als het licht, en uw recht als den middag, vers
3-6.’
De gerechtigheid is hier gekoppeld aan vertrouwen op de HEERE, het
goede doen in oprechtheid en met standvastigheid waarbij wij ons verblijden in
de HEERE, ja dan zal Hij het maken. In heel de Psalm zien we de goddeloze
tegenover de rechtvaardige, die nooit beschaamd zal worden: ‘Ik ben jong
geweest, ook ben ik oud geworden, maar heb niet gezien den rechtvaardige
verlaten, noch zijn zaad zoekende brood, vers 25.’
De volgende drie verzen
geven een heerlijke belofte maar ook een opmerkenswaardige sleutel: ‘De
rechtvaardigen zullen de aarde erfelijk bezitten, en in eeuwigheid daarop
wonen. De mond des rechtvaardigen vermeldt wijsheid, en zijn tong spreekt het
recht. De wet zijns Gods is in zijn hart; zijn gangen zullen niet slibberen,
vers 29-31.’
Aan wie zal deze belofte vervuld worden? Aan hen die wijsheid
vermelden en wiens tongen recht spreken, zij in wiens harten Gods wet is, zij
zullen niet uitglijden. Moeten we dan niet denken aan de belofte van het Nieuwe
Verbond? ‘Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van
Israël maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en
zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen
Mij tot een volk zijn, Jer. 31:33.’
Jezus Christus is gekomen om het
Verbond te vernieuwen, Hij heeft een volk gezaligd en door Zijn Geest wordt de
heilige wet van God geschreven in de harten van hen die voor Hem buigen. Er
vindt een wonder plaats, de mens moet van de troon, de gerechtvaardigde zal
leren wandelen als een rechtvaardige, overeenkomstig de waarheid en de feiten
van de God die gediend wordt. Hallelujah. Looft den HEERE mijn ziel en al wat
binnen in mij is. Zijn heilige Naam (Psalm 103).

Noach wandelde met God door het geloof aan Hem verbonden,
zijn wandel was rechtvaardig overeenkomstig Gods heilige wil. Zo ook Abraham,
die voor God rechtvaardig gerekend werd. Geen enkel persoon heeft zonder geloof
ooit God kunnen behagen (Hebr. 11:6) Zowel
onder het Oude als onder het Nieuwe Testament, maakt alleen het geloof het verschil.
Habakuk 4:2 zegt ‘de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.’

De oprechte van weg zal door het leven met God en Zijn
Waarheid, toenemen in kennis en volwassenheid. Spreuken 9:9,10 zegt: ‘Leer
den wijze, zo zal hij nog wijzer worden; onderwijs den rechtvaardige, zo zal
hij in leer toenemen. De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid, en de
wetenschap der heiligen is verstand.’
Wat is voor de gelovige het leerboek
om wijzer te worden, waarin moet zij onderwezen worden om in leer toe te nemen?
Het is het geopenbaarde Woord van God. Hoor wat David heeft gezegd in Psalm 19
vers 7: ‘De wet des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis des
HEEREN is gewis, den slechten wijsheid gevende.’
Hij kon met heel zijn hart
zeggen: ‘Hoe lief heb ik Uw wet! Zij is mijn betrachting den gansen dag. Zij
maakt mij door Uw geboden wijzer, dan mijn vijanden zijn, want zij is in
eeuwigheid bij mij. Ik ben verstandiger dan al mijn leraars, omdat Uw getuigenissen
mijn betrachting zijn, Ps. 119:97-99.’

Juist door het onderzoeken, het overdenken en het toepassen
van Gods heilige principes verwoord in geboden en geschiedenissen, doet ons
groeien van kinderen tot volwassenen in het geloof. Gods wet is geen struikelblok
maar een verlustiging voor hen die God liefhebben en daarin Zijn Vaderlijke
liefde proeven. O hoe goed is het om onze God te dienen, Hem te prijzen en in
Zijn Waarheid te wandelen. De oprechte van weg groeit in kennis en
standvastigheid, beseft dat allen genade van dood heeft levend gemaakt en
verlangt volmaakt te zijn zoals onze hemelse Vader volmaakt is.

In het Nieuwe Testament vinden we het Hebreeuwse begrip
Tamiym en Tsaddiyq in het Griekse Teleios. Paulus zegt: ‘Broeders, wordt
geen kinderen in het verstand, maar zijt kinderen in de boosheid, en wordt in
het verstand volwassen (teleios), 1 Kor. 14:20.’
Hij verkondigde Christus,
Die gekomen is om de wet te vervullen, om haar tot volheid te brengen om de
gelovige van kinderen tot volwassenen te begeleiden. Hij zegt: ‘Denwelken
(Christus) wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens, en lerende een
iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt
(teleios) stellen in Christus Jezus, Kol. 1:28.’

Vrienden, alleen door het geloof in de Heere Jezus Christus
worden wij met God de Vader gerechtvaardigd, de grote vraag is, ben jij
gerechtvaardigd? Zo niet, zoek de Heere en leef. Broeders en zusters, jullie
die door het geloof met God de Vader zijn verzoend, laten wij ons uitstrekken
om van kinderen tot volwassenen (volmaakten) in het geloof te groeien. Laten
wij onze kennis niet putten uit wereldse wijsheid maar uit de Waarheid die van boven
is. Paulus zei: ‘En wij spreken wijsheid onder de volmaakten (teleios); doch
een wijsheid, niet dezer wereld, noch der oversten dezer wereld, die te niet
worden, 1 Kor. 2:6.’

Is dat niet de reden dat de woorden van Paulus door velen
verkeerd worden opgevat en leidt tot het overboord gooien van Gods heerlijke en
heilige wet? De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des Geestes Gods
zijn. Paulus zelf zegt even verderop in dit Bijbelgedeelte: ‘Maar de
natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij
zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk
onderscheiden worden, 1 Kor. 2:14.’
Juist omdat dit geestelijke onderscheid
wordt gemist, wordt Gods Woord verdraaid, tot een voor de natuurlijke mens
begrijpelijk boek dat naar de hand word gezet, maar helaas haar telos, haar
doeleinde mist. Petrus waarschuwde er al voor in zijn tijd: ‘Gelijk ook in
alle zendbrieven (van Paulus), daarin van deze dingen sprekende; in welke
sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen
verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf, 2 Petr.
3:16.’
Laten wij ons losmaken en afkeren van deze dwaling die al zovelen
heeft misleid. En luisteren naar de woorden van Jezus Die zei: ‘Weest dan
gijlieden volmaakt (teleios), gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt
is, Matth. 5:48.’
Zijn Woord is de norm, Zijn Waarheid alleen zal ons vrij
maken. Willen wij ons vermengen en opgaan onder hen die de gruwel bedrijven en
een gruwel zijn in Gods oog? Of willen wij doen wat Hem welgevallig is om zodoende
ook welgevallig te zijn in Zijn oog? Wij doen dat niet om daarmee zalig te
worden maar omdat wij niet anders kunnen sinds wij zalig zijn. Hallelujah.
Amen.

Wilco Vos Veenendaal
29-06-2020