Volg ons op YouTube

De zaligmakende genade Gods. Titus 2:11.

Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, En onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld; Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus; Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Titus 2:11-14′

‘Welke (dat is God onze Zaligmaker) wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus, Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd. 1 Tim. 2:4-5′

De leer van de genade Gods is verschenen aan alle mensen. ‘Om te openen de blinde ogen, om den gebondene uit te voeren uit de gevangenis, en uit het gevangenhuis hen die in duisternis zitten, Jes. 42:7.’ Wat een heerlijke blijde boodschap. God onze Zaligmaker wil dat alle mensen zalig worden en tot de kennis der waarheid komen. Daartoe heeft Christus Zichzelf gegeven tot een rantsoen of betaling voor allen. God heeft ons Zijn Woord gegeven, waarin de reddende boodschap ons gebracht wordt. Opdat allen die in Jezus Christus geloven, niet verloren gaan maar eeuwig zullen leven. Tegenover deze heerlijke blijde boodschap staat de zwartheid van ons bestaan, de vuilheid van onze zonden en de verschrikkelijke staat waarin we verkeren zolang we nog leven onder de leiding van de satan. Door wie laten wij ons leiden? David zong in de 119e psalm, Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad.

Als wij nog leven buiten de genade Gods, dan is de Bijbel voor ons hoogstens een theologisch boek waarin we kunnen lezen en studeren. Dan is Gods liefdesbrief voor ons een wetboek. Een boek vol wetten en regels waaraan wij ons niet kunnen houden. Hoe ellendig, als het hierbij blijft.

Hoe gelukzalig als Gods Woord door de werking van Gods Geest geopend wordt en we mogen zien dat dit Woord ons is gegeven om ons te onderwijzen, door aan te wijzen hoe rampzalig verloren onze toestand is geworden door onze zonden, maar dat God zelf een weg heeft uitgedacht om ons te behouden. Het Woord dat ons twee wegen aanwijst, de brede weg die leidt tot het eeuwige verderf in de hel en de smalle weg die ons brengt in de eeuwige gelukzaligheid.

Een brede weg waarop diegene wandelen, die de kracht van het bloed nog niet kennen. Zij, die leven naar hun eigen inzichten en zich druk maken om van alles en nog wat. Ten diepste zijn zij vijanden van God en de zaligheid die geopenbaard is in Christus. Op deze weg wandelen vele soorten van mensen, van uiterst onverschillig tot ernstig godsdienstig maar één kenmerk hebben zij gemeen, zij missen de kracht van het bloed en de zalige rust in hun ziel. Hun grote vraag in het leven is niet, ‘Hoe komt God aan Zijn eer en hoe zal ik Christus Naam verheerlijken?’ Het draait alles om het hier en nu of om het behoud van eigen ziel en leven. Als zij niet van weg veranderen zullen zij straks voor eeuwig omkomen. Lieve vrienden is dit uw toestand? Kiest dan vandaag wie je dienen zult. Vandaag is er nog behoud. ‘Zie, nu is het de welaangename tijd, zie, nu is het de dag der zaligheid, 2 Kor. 6:2.’ Wat een heerlijk voorrecht dat de woorden van behoud nog gebracht mogen worden. Dat wij in alle vrijheid de Bijbel mogen lezen. In veel andere plaatsen op deze wereld, worden mensen vervolgd vanwege hun geloof en belijdenis. Bijbels worden verbrand, daar is het niet vanzelfsprekend dat mensen de Bijbel kunnen lezen. En toch, Gods Woord wordt ook daar verspreid. Een gevangen voorganger zat ter dood veroordeeld, opgesloten in de gevangenis, ondertussen schreef hij Bijbelteksten op sigarettenvloeitjes die hij doorgaf onder de gevangenen. Velen zijn daar tot bekering gekomen. Mensen komen tot het geloof door eenvoudige woorden, gesproken door de Allerhoogste God. Harde harten worden verbroken onder zoveel liefde. Het kenmerkende van deze mensen is dat ze standvastig staan in het geloof en anderen willen bekendmaken met de zaligheid die in Christus is. En zo wordt de boodschap van de genade Gods verspreid, opdat velen behouden zullen worden.

Zij die behouden zijn, wandelen op de smalle weg, de weg die leidt tot het eeuwige leven.

Een heerlijke zaligheid is weggelegd voor allen die op deze weg wandelen. Het kenmerkende van deze mensen is dat zij uitzien naar het moment dat ze voor eeuwig verenigd mogen worden met hun Zaligmaker de Heere Jezus Christus. Die met Zijn dierbaar bloed voor al hun zonden heeft betaald. Zij weten wat het is om als zondaren te leven, voor eigen rekening, buiten de gemeenschap met God. Maar zij mogen ook weten wat het is om uit genade verenigd te mogen worden met het Gods Lam dat alle schuld en zonden wegnam. Zij mogen nu wandelen aan Vaders hand in de wetenschap dat Hij hen draagt. Hij weet wat voor hen het beste is, al komt er dan vervolging, honger of de dood, Hij zal hen leiden totdat zij straks mogen zijn daar waar Hij is. Welk een vrede, wat een zoetheid in de liefde Gods die ons hart heeft vervuld. Liefde, enkel liefde tegenover zoveel kwaad, trouw tegenover ontrouw en vrede tegenover een niet te bevredigen onvrede.

Deze liefde, door Gods Geest in het hart gewerkt maakt dat zij willen wandelen als kinderen des Lichts. De Bijbel is voor hen de liefdesbrief van God en te wandelen zoals Jezus wandelde is hun begeerte. De Bijbel is geen wetboek voor hen maar daarin staat beschreven hoe Vader wil dat wij zullen leven. Daarin staat hoe Jezus heeft gewandeld, heeft geleden en is gestorven voor onze zonden. Hoe smartelijk is Zijn lijden geweest, als wij denken aan het kruis waar Hij hing als de Man van smarten, gekroond met een doornenkroon en doorboorde handen, dan vervult liefde, ootmoed en stilheid ons hart. Dan roept alles in ons ‘o zonde sterf, Heere Jezus ik wil leven zoals U hebt geleefd, o Vader ik wil wandelen naar al uw geboden.’ Wat een troost om te mogen weten dat de schuld is weggenomen, dat Christus in onze plaats heeft geleden en is gestorven en wij met Hem. Hij is opgestaan en Leeft, ja wij met Hem. Al het oude is voorbijgegaan en ziet het is alles nieuw. Nu geen dood meer die ons verschrikt, geen hel die ons benauwd, Christus is de Triomfator, Hij heeft overwonnen de dood en het graf, satans kop is vermorzeld. Als satan ons dan benauwd mogen we hem weerstaan. Als wij in momenten van aanvechting de toevlucht nemen tot het kruis, dan moet satan vluchten. In Hem zijn wij meer dan overwinnaars. Wat een kracht in het bloed van het Lam.

Op deze weg wandelt het lichaam van Christus die Zelf als het Hoofd in de hemel woont. Dit lichaam is de gemeente, verbonden door het bloed, wandelen zij als broeders en zusters. Deze band kan door geen satan verbroken worden, dwars door gevangenismuren, over landsgrenzen en ondanks verschillende inzichten, zijn zij aan elkaar verbonden, zij dragen elkaars lasten en bidden voor elkaar in de wetenschap dat zij zonder God niets kunnen doen.Tegelijk moeten we opmerken dat deze smalle weg een weg is waarop vlees wandelt. Wij mensen blijven ondanks ontvangen genade, zondaren. Zondaren die worstelen met hun zondige eigen ik en zo zwak zijn dat zij dagelijks struikelen. Wat kan het verdrietig zijn om te moeten constateren dat onze hoogmoed zoveel verdeeldheid en verdriet teweeg brengt. Kinderen van één Vader die niet door één deur kunnen terwijl zij door de Deur hebben mogen ingaan. Vrienden, Laten we voor elkaar bidden. Bidden om liefde, ootmoed en eendracht. Laten wij, een ieder persoonlijk er voor waken om de Naam van onze Koning te besmeuren door ons doen en laten, door ons zwijgen en praten. Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen, ja straks zullen we Hem eeuwig lof eer en aanbidding brengen, daar zal geen zonde, ons scheiden van de liefde Gods, daar zal geen inzicht ons meer van elkaar scheiden. Lof zij het Lam, kom, laten we het goede voor elkaar zoeken en als we beproefd worden door, spot, minachting of uitsluiting, weet dat Jezus onze Heiland ons is voorgegaan. Hoe heerlijk is Zijn Naam.

Allen die niet in de Heere Jezus als hun persoonlijke Zaligmaker geloven, liggen verloren en zij die in Hem geloven zullen niet verloren gaan maar eeuwig leven. De zaligmakende genade Gods is verschenen, opdat velen behouden zullen worden. Niemand van ons hoeft verloren te gaan. Er is genade overvloeiende voor de grootste van de zonaren. Kom laten we ons gehoorzaam bekeren en geloven in de Blijde Evangelie Boodschap. Tot eer van Zijn Naam. Dat geve de Heere, Amen.

Psalm 95 vers 4

Want Hij is onze God, en wij

Zijn ‘t volk van Zijne heerschappij,

De schapen, die Zijn hand wil weiden;

Zo gij Zijn stem dan heden hoort,

Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord,

Verhardt u niet, maar laat u leiden.