Volg ons op YouTube

De zonde van onkuisheid.

‘Mijn zoon, geef mij uw hart, en laat uw ogen mijn wegen bewaren. Spr. 23:26.’

De Heere God roept ons op om ons hart aan Hem te geven en ons oog op Hem te richten, zodat we niet van Zijn wegen zullen dwalen. Het hart van een mens is van nature gebonden aan de zonden en heeft geen behoefte aan de gemeenschap met de levende God. Toch is het de Heere zelf Die ons oproept om ons te bekeren van onze boze wegen opdat we eeuwig zullen leven. ‘Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden die hij gedaan heeft, en al Mijn inzettingen onderhoudt en doet recht en gerechtigheid, hij zal gewisselijk leven, hij zal niet sterven, Ezech. 18:21.’ De goddelozen, dat zijn allen die de Heere nog niet van harte hebben lief gekregen. Dat zijn zij die nog leven buiten de gemeenschap met de Heere Jezus Christus. Zolang deze goddeloze nog leven is er hoop, want God zelf is genadig en roept hen op om zich te bekeren. ‘Zou Ik enigszins lust hebben aan den dood des goddelozen? spreekt de Heere HEERE; is het niet, als hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij leve? Ezech. 18:23.’

Eén van de hoofdzonden van deze tijd is wel de zonde van onkuisheid, hoererij en overspel. Het is een zonde waar duizenden door gebonden zijn en niet weten hoe ze ooit nog uit deze strikken verlost zullen worden. Deze strik heeft niet alleen hen gebonden die nog dood in zonden en misdaden liggen maar ook zij die weten verlost van schuld en zonden te zijn door het bloed van de Heere Jezus Christus. Zelfs in de eerste Christengemeenten kwam deze zonde voor zoals we op kunnen maken uit de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Het is een onderwerp waar we liever niet over zouden spreken, toch geloven we dat het belangrijk is om samen eerlijk te zijn en stil te staan bij dat waar de Bijbel open over spreekt. De Heere God heeft in Zijn wijs beleid aandacht geschonken aan deze zonden in Zijn Woord, opdat wij zouden waken tegen alles wat ons in die strikken zou kunnen vangen.

De vermanende woorden: ‘Mijn zoon, geef mij uw hart, en laat uw ogen mijn wegen bewaren. Spr. 23:26.’ worden direct gevolgd door: ‘Want een hoer is een diepe gracht, en een vreemde vrouw is een enge put. Ook loert zij als een rover, en zij vermenigvuldigt de trouwelozen onder de mensen, Spr. 23:27,28.’ De Heere wil dat wij op Hem zien, zodat ons oog niet wordt afgetrokken naar de vrouw die ons in zonde wil laten vallen. Hoeveel mensen zijn er trouweloos geworden omdat zij zwart zijn geworden door deze zonden? Dit onderwerp is niet alleen gericht tot de man maar net zo goed tot de vrouw. Als u meent dat het u niet aangaat en geen belang hebt bij een heilig leven voor Gods aangezicht dan mag u stoppen met lezen. Uw hart is nog hard en ongevoelig voor de liefde van God. O, kon ik u eens meenemen naar Golgotha opdat u daar zou zien hoe Jezus leed en stierf aan het vervloekte kruishout. Daar hing Hij de zondeloze, die tot zonde is gemaakt opdat Hij voor ons de straf zou dragen. Hij heeft daar de vloek en het oordeel weggedragen en daarmee de weg voor ons geopend tot de Vader. Er is verzoening voor dieven, doodslagers, hoereerders, homo’s, lesbi’s, verkrachters, pornoverslaafden en wie of wat u ook bent. Jezus Leeft, Hij is opgestaan, heeft satan, dood en hel overwonnen, opdat wij met Hem zouden leven in een eeuwig leven. Bedenk toch wie u bent, zet uw zonden eens op een rijtje, niet alleen uw zondige daden maar ook al uw onzuivere gedachten. Het is in Gods ogen een gruwel en Zijn oordeel is rechtvaardig. ‘Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood, Openb. 21:8.’ Buiten Jezus is er geen vergeving, buiten Jezus is geen leven maar een eeuwig zielsverderf. En tegelijk, kom zoals u bent, kom tot Jezus en u zult gereinigd worden van al uw zonden. Hij roept u toe: ‘Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, Matth. 4:17.’ En Johannes de Doper riep het uit: ‘Bekeert u en gelooft het Evangelie, Mark. 1:15.’ Vandaag is het nog niet te laat. Er is leven voor de grootste zondaren, als zij komen tot Jezus, de Weg de Waarheid en het leven. In Hem is alle Zaligheid en vrede voor nu tot in alle eeuwigheid.

In Genesis 19 lezen we hoe er twee engelen tot Lot komen en hem waarschuwen om het goddeloze Sodom te verlaten. De mannen van Sodom komen naar het huis van Lot om de engelen, die er uitzagen als gewone mannen, te verkrachten. Dit was één van de grote zonden van Sodom, een gruwel in Gods oog. We lezen van deze zonde ook in de brief aan de Romeinen ‘Daarom heeft hen God overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature; En insgelijks ook de mannen nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende, Rom. 1:26,27.’ We weten hoe God het goddeloze Sodom en Gomorra letterlijk heeft omgekeerd. Zwavel en vuur kwam van de hemel en heeft de steden met haar inwoners in één keer verwoest. Het was eeuwigheid voor deze mensen, wat een verschrikking om zo te moeten verschijnen voor de levende God, om dan rekenschap af te leggen van al de daden die men op aarde heeft bedreven.

De geschiedenis van Sodom en Gomorra is al weer lang geleden, het lijkt wel alsof wij met elkaar niets geleerd hebben van deze geschiedenis. Persoonlijk geloof ik dat de losbandigheid en het onkuise denken in deze tijd vele malen groter is dan toen. Alles in deze maatschappij is gericht op verleiding. Satan weet hoe hij de mensen moet binden, de één aan het geld, de ander aan zijn eigen gedachtengoed en miljoenen worden er in de greep gehouden van een geest die niet meer helder kan denken maar gefixeerd is op alles wat bloot is. Nu moeten we niet denken dat dit overtrokken is.

Enkele jaren geleden moest men moeite doen om naaktfoto’s te bemachtigen. De drempel om in een benzinestation een tijdschrift te kopen met naaktfoto’s is voor de meeste mensen een grote drempel. Toch waren er toen al duizenden mannen en vrouwen gebonden in de strik van porno verslaving. Om iets te begrijpen van dit fenomeen is het belangrijk om het iets wetenschappelijk te onderbouwen: Zodra men een pornografische afbeelding ziet dan wordt er in ons lichaam Testosterone, Dopamine, Oxitocin, Norepinephrine (Adrenaline) en Serotonine aangemaakt. Deze stoffen prikkelen ons gehele zenuwstelsel en geven een heerlijk gevoel. De ervaring die deze stoffen verwekt maakt dat men verlangt naar een nieuwe beleving. In de drugswereld weet men hoe gevaarlijk het is om je eerste shotje te nemen. Je kunt niet eenvoudig bij één keer blijven, de cocktail werking van de stoffen die bij alleen het zien van een pornografische tekening of foto worden aangemaakt is vele malen sterker dan bij drugs. Een mens die in aanraking komt met zo’n foto ervaart een bijzonder intense opwinding die verschillende gevoelens wakker maakt. Verrassing, begeerte, angst, boosheid, haat, afkeer en vijandigheid. Het Limbische systeem in onze hersenen dat betrokken is bij deze emotie, werkt sterker dan de prefrontale cortex, het deel van onze hersenen dat verantwoordelijk is voor het nemen van beslissingen. Vandaar dat het in aanraking komen met deze materie zo gevaarlijk is. Men heeft namelijk geen stuur meer om keuzes te maken maar leeft geheel op gevoel. Hoe meer men in aanraking komt met deze materie hoe meer men slaaf wordt van gevoel. Het volgende onherroepelijke gevolg is dat men steeds verder moet gaan. Het lichaam heeft namelijk steeds meer stimulerende stoffen nodig om dezelfde ervaring te hebben. En zo valt een verslaafde van het één in het ander. Ted Bundy, de seriemoordenaar die in Amerika de elektrische stoel heeft gekregen kwam in zijn cel tot geloof. Hij kwam voor het eerst in aanraking met pornografie door een blad dat hij vond in een prullenbak. Dit was de aanleiding tot al het kwaad dat hij later heeft aangericht. Hij was in de ban gekomen en had geen macht meer over zijn eigen keuzes. Hij vertelde hoe hij er uit zag als een gewoon burger maar leefde in twee werelden. Dat wat hij gezien had, kreeg een eigen leven, totdat hij alle remmen verloor en wel moest verkrachten en vermoorden. In een interview geeft hij aan dat je er van op aan kunt dat elke gewelddadige moord gepleegd wordt door iemand die pornoverslaafd is.

Waarom al deze informatie? Omdat het zo ontzettend belangrijk is dat wij ervoor waken om ons ooit te begeven in deze vreselijke vuile wereld. Wij die leven in deze eeuw hebben het nog veel moeilijker dan zij die er niet meer zijn. Wij leven in een maatschappij waarin alles lijkt te draaien om verleiding. Vroeger moest men een shop zoeken, waar men stiekem naar binnen kon, nu lopen onze jonge mensen met het bordeel in de broekzak. We hebben net gezien hoe gevaarlijk de eerste aanraking is met een naaktfoto. Wat te denken van de miljoenen filmpjes die men geheel privé kan bekijken op pc en telefoon. Duizenden jongeren moeten eerlijk bekennen geen rein geweten meer te hebben doordat zij in aanraking zijn gekomen met deze vuiligheid. Hebben zij het zelf niet opgezocht, dan werd het onder hun neus gedrukt door hun vrienden. Eén maal gekeken is gebonden. Het kan lange tijd sudderen maar vroeg of laat in een zwak moment breekt het uit. Meer dan de helft van de predikanten geeft aan dat pornografie de meeste schade aanricht aan de gemeentes, daarbij komt dat 37% van predikanten en voorgangers zelf wekelijks porno kijkt. 90% van de kinderen tussen 8-16 jaar heeft online porno gekeken. Deze gegevens zijn afkomstig uit een verouderd onderzoek, ik denk dat we zouden schrikken als we de werkelijke huidige percentages zouden zien.

Nu we deze dingen weten is het belangrijk om ons te richten op de Bijbel en te luisteren naar dat wat God ons wil leren. We begrijpen allemaal dat we een vreselijke strijd hebben te voeren, een strijd die we in eigen kracht onherroepelijk moeten verliezen. Maar kom, hebt goede moed, allen die hun toevlucht zoeken bij de Heere zullen kracht vinden tegen de grootste verleiding. Het is het bloed van jezus Christus, Gods Zoon dat ons reinigt van alle zonden en in de kracht van dat bloed zullen we overwinnen over satan en hel. ‘Doodt dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst; Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, Koll. 3:5,6.’

De wijze Salomo had nog geen mobiel en geen internet, toch wist hij te verwoorden hoe gevaarlijk het is om ons te begeven in de strikken van onkuisheid. Hij verwoord in het boek Spreuken het gevaar van de verleiding. Hij vertelt over een jonge man die op de straat langs het huis van een hoer komt. Zij grijpt hem aan en kust hem ze verleid hem met haar woorden en dringt er op aan dat hij met haar mee naar binnen gaat. ‘Hij ging haar straks achterna, gelijk een os ter slachting gaat, en gelijk een dwaas tot de tuchtiging der boeien, Totdat hem de pijl zijn lever doorsneed; gelijk een vogel zich haast naar den strik, en niet weet dat dezelve tegen zijn leven is, Spr. 7:22,23.’ Wat een ellende, één moment van onbedachtzaamheid en hij is voor zijn leven ongelukkig. ‘Nu dan, kinderen, hoort naar mij, en luistert naar de redenen mijns monds. Laat uw hart tot haar wegen niet wijken, dwaal niet op haar paden. Want zij heeft vele gewonden nedergeveld, en al haar gedoden zijn machtig vele. Haar huis zijn wegen des grafs, dalende naar de binnenkameren des doods, Spr. 7:24-27.’

Wij moeten op onze hoede zijn ‘Een zotte vrouw is woelachtig, de slechtigheid zelve , en weet niet met al; En zij zit aan de deur van haar huis, op een stoel, op de hoge plaatsen der stad, Om te roepen degenen die op den weg voorbijgaan, die hun paden recht maken, zeggende : Wie is slecht? Hij kere zich herwaarts. En tot den verstandeloze zegt zij: De gestolen wateren zijn zoet, en het verborgen brood is lieflijk. Maar hij weet niet dat aldaar doden zijn; haar genoden zijn in de diepten der hel, spr. 9:13-18.’ Vanzelf zou Salomo vandaag ook de gevaren van nu benoemen. Het is niet goed als wij met elkaar net doen alsof het er niet is. Laten we dit onderwerp openlijk met elkaar bespreken. Mannen en vrouwen, bespreek dit onderwerp in uw gezin, als man en vrouw maar ook met uw opgroeiende kinderen. Worstelt u persoonlijk met dit probleem, deel dit met uw echtgenoot zodat u samen deze nood voor de Heere kunt brengen. Het doen alsof het er niet is, is een valkuil waarin velen zijn omgekomen.

‘Maar hoererij en alle onreinheid of gierigheid, laat ook onder u niet genaamd worden, gelijkerwijs het den heiligen betaamt, Noch oneerbaarheid, noch zot geklap, of gekkernij, welke niet betamen, maar veelmeer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God, Ef. 5:2-5.’ Deze woorden zijn specifiek gericht tot de heiligen, dat zijn zij die in Christus voor tijd en eeuwigheid geborgen zijn. Zij weten dat hun schuld en zonden zijn uitgewist door het alles reinigende bloed van onze lieve Zaligmaker de Heere Jezus Christus. Toch maken deze vermanende woorden ons duidelijk dat een heilige niet vrij is van deze verleiding en het vallen in deze zonde. Hoe noodzakelijk is het dan om ons oog te richten op onze Heere Jezus Christus en steeds weer te bedenken wat Hij voor ons deed en nog voor ons doet. In eigen kracht zullen we deze verleiding niet weerstaan nog minder ons verlossen uit de strik van deze verslaving. Hoe noodzakelijk is het om ons te reinigen van al deze vuile gedachten en te bedenken dat de Heere Jezus heeft geleden ook voor deze zonden. Komt de verleiding op ons af, dan mogen we bedenken dat ook deze zonde reeds aan het kruis is genageld. We mogen onze gedachten onder de heerschappij van Jezus brengen en zodoende zullen we kunnen staan in dat wat op ons afkomt. Het Woord van God reinigt ons, door ons daarmee te voeden zullen we de boze en vuile gedachten overwinnen.

‘Maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid, ontvangen hebbende, baart zonde; en de zonde voleindigd zijnde, baart den dood, Jak. 1:14,15.’ Ernstige woorden die ons de noodzaak van waakzaamheid aanwijzen. Het begint met de verleiding en door daar antwoord op te geven vallen we in de zonde en de strikken van de dood. Zo heeft satan er al duizenden wijsgemaakt dat zij met al hun vieze gedachten echt niet tot God kunnen komen. Wat een list om er duizenden in het helse vuur te slepen. Lieve vrienden, we moeten eerlijk zijn, deze zonde is vies en vuil maar weet dat het bloed van Jezus Christus Gods Zoon ook deze zonde wegwast. ‘Komt dan, en laat ons tezamen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol, Jes. 1:18.’

Nu we weten dat dit gevaar van de vreselijke vleselijke verleiding op de loer ligt is het goed dat we ons er tegen wapenen. Als u nog niet weet dat uw zonden vergeven zijn, dan is dat het allereerste waar u naar moet staan. Zoek de Heere en leef. Leg u neer aan de voet van het kruis, belijd uw zonden, bekeert u en gelooft het Evangelie. Als wij weten dat duizenden mannen en vrouwen rond lopen met een brein dat niet meer fatsoenlijk kan denken doordat het limbische systeem de hartstochten volgt. Hoe belangrijk is het dan om met elkaar deze zonden voor God te blijden. Om elkaar te wijzen op hoe we wandelen moeten voor Gods aangezicht. Als wij de kracht van het bloed hebben leren kennen dan is het ons hartelijke verlangen om rein voor God te leven. Bedenk dan wat we kunnen aanrichten met de manier van ons kleden. Hoeveel vrouwen kleden zich met kleding waarin ze meer showen dan bedekken! Als we weten dat we heilig en rein voor God moeten leven, waarom zouden we dan te koop lopen met onze benen of uitgesneden strakke shirtjes? Laten we als we voor onze kledingkast staan of nieuwe kleren kopen aan de Heere vragen wat we mogen kopen en aandoen. Hoe verschrikkelijk is het dat zelfs op plaatsen waar we samenkomen om te bidden of te luisteren naar Gods stem geconfronteerd moeten worden met bloot. Lieve vrouwen en meisjes besef wat je jonge en oude mannen aandoet met je gedrag. Doe dit nu niet weg als vieze mannengedrag maar vraag de Heere om raad. In Efeze 1: 4 lezen we dat we ‘uitverkoren zijn in Hem opdat we zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde.’ Wat is er voor een man die de Heere vreest mooier om te zien dan een vrouw die zich daarnaar gedraagt. Wat is er heerlijker om te ontmoeten dan een vrouw die de Heere vreest en zich daarnaar kleed, ze leeft voor haar Zaligmaker en niet voor haarzelf of de ogen van de man. De ware schoonheid zit vanbinnen en straalt van ons uit door ons leven met de Heere.

Als we mogen leven, in de hartelijke begeerte om rein en heilig voor God te zijn en Hem te smeken om kracht in deze duistere tijd, dan alleen zullen we in de momenten van verleiding met Jozef kunnen zeggen: ‘hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Gen. 39:9.’ Het is een onderwerp waar ik liever niet over had willen schrijven, maar toch weet ik me gedrongen het te doen in het hartelijke verlangen dat u verlost of bewaart wordt voor deze vuile zonden en de strikken. Ik hoop en bid dat dit onderwerp uit de taboe sfeer gehaald wordt opdat we met en voor elkaar in eerlijkheid de toevlucht zullen nemen tot de Heere God en het alleen van Hem zullen verwachten. ‘De HEERE is goed dengenen die Hem verwachten, der ziele die Hem zoekt. Kl.v.Jer. 3:325.’

De zomernacht werd zwart,

Toen, zacht en duidlijk klonk er
Een klare stem door ‘t donker:
Mijn zoon, geef Mij uw hart! 
Ik aarzelde… verward…
Was het de wind die zoefde?
En weer zei, maar bedroefder,
De stem: geef Mij uw hart! 
Ik wrong mij op de grond,
Tot ik de woorden vond:
Heer, ‘t moet door U genomen! 
En nog eens overviel
Die stille stem mijn ziel:
Daartoe ben Ik gekomen.  


Willem de Mérode