Volg ons op YouTube

De zuivere godsdienst

‘De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en den Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking, en zichzelven onbesmet bewaren van de wereld, Jak. 1:27.’

Een Christen, een mens die door wedergeboorte een kind van God geworden is, wordt in deze woorden onderwezen in de zuivere godsdienst. In de eerste plaats het bezoeken van weduwen en wezen in hun verdrukking. Zij die eenzaam en alleen met hun verdriet zijn, hebben het zo nodig om bezoek, liefde en warmte te ontvangen. We kunnen hen bemoedigen door bij hen te zijn, met hen te lezen uit het Woord van God, te bidden en hen te ondersteunen in hun zorgen. Er zou veel over deze woorden te zeggen zijn, maar we willen nu in het bijzonder stilstaan bij de woorden uit de tekst die ons vertellen dat we ons onbesmet moeten bewaren van de wereld.

Wat is de wereld, wat is zonde, hoe staat God tegenover de zonde en hoe moet een Christen staan tegenover de wereld, de zonde en de mensen die niet wedergeboren zijn?

Wat een vragen, toch zijn deze vragen belangrijk en is het goed om ons te bezinnen op dit onderwerp. Als Christen willen we toch leven zoals God dat van ons vraagt? Het is goed om onszelf te onderzoeken. Wat houd ons geloof in, wat betekent het eigenlijk dat ik een kind van God ben, ben ik eigenlijk wel een kind van God? ‘Onderzoekt uzelven of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet, dat Jezus Christus in u is? Tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt, 2 Kor. 13:5.’

In de eerste plaats is het goed om te beseffen dat de zonde de oorzaak is van al de ellende in deze wereld. Door de zonde is de dood in de wereld gekomen (Rom. 5:12) en de toorn van God komt over de zonde. ‘Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, Rom. 1:18.’

De wereld ligt in de zonde en onder het geweld van de duivel (1 Joh. 5:19). Zolang wij leven naar de maatstaven van deze wereld en nog niet wedergeboren zijn, leven wij dus zonder God onder de macht van de duivel. We leven in een tijd waar wedergeboorte een vreemd woord is geworden. Voor duizenden is God alleen een verterend vuur en een gloed bij wie niemand wonen kan. Zij verlangen ernaar om God te kennen maar de afstand is zo groot. Lieve vrienden Deze God, Die een verterend vuur is (Hebr. 12:29), is ook een liefhebbend God, Die Zijn eigen Zoon schonk opdat u en ik eeuwig zouden leven. Hij, Jezus is gekomen om de kloof tussen u en de Vader te overbruggen. In Hem vinden wij het leven. Kom dan met al uw zonden, al uw schuld, uw vragen, zorgen en verdriet tot Jezus en Hij zal u redden. Als u gelovig tot Hem komt, dan zal Hij u wassen van al uw zonden en schuld en dat is de wedergeboorte. Vanaf dan bent u een nieuwe schepping en leeft u verzoend met uw hemelse Vader. Er is ook een andere groep mensen, zij hebben het hier op aarde best naar hun zin. Ze leven hun leven zoals zij dat willen en daarnaast hebben ze Jezus aangenomen om gerust te kunnen leven, want Jezus heeft voor al hun zonden betaald. Lieve vrienden, het is of de wereld of Jezus. Het is of in de wereld verloren of in Jezus behouden. Als Jezus ons leven is, dan is Hij ook werkelijk alles voor ons.

God kan absoluut niet leven met zonden. Naar Zijn streng en rechtvaardig oordeel moet de zonde gestraft worden. Nu was er geen andere weg, geen ander middel dan dat God de Vader Zijn Zoon zond om in onze plaats te lijden en te sterven. O, bedenk hoe zwaar en smartelijk Jezus moest lijden om onze zonden. Zie Hem daar hangen aan het vloekhout op Golgotha. Zie Zijn doorboorde handen, zie Zijn doorboorde voeten en de doornenkroon op Zijn hoofd. Hoor hoe Hij bidt: ‘Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.’ Wie van ons kan nu nog ooit genieten van de zonde? Ieder zonde is als het ware een klap op de doornenkroon van onze Heiland.

Er is ook een groep mensen, die nog nooit echt stil hebben gestaan bij het feit dat zij zondig zijn en dat er een God in de hemel is, De Schepper van Hemel en aarde die straks verantwoording zal vragen van al Zijn schepselen. Hij heeft recht op ons en Hij wil dat wij leven naar Zijn wil, tot eer en glorie van Zijn Heilige Naam. Kom vrienden, ook voor u is Jezus gekomen. U bent niet te zondig, erken uw God. Belijd uw zonden en kom zoals u bent, Hij zal u reinigen en herscheppen naar Zijn beeld.

We hebben stilgestaan bij Gods Heiligheid en bij Gods genade die ons wordt aangeboden in de Heere Jezus Christus. We hebben gezien dat het de zonde is die scheiding maakt. ‘Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen ulieden en tussen uw God, en uw zonden verbergen het aangezicht van ulieden, dat Hij niet hoort, Jes. 59:2.’ Nu is het belangrijk om onder ogen te willen zien wat met zonde bedoeld wordt. We willen immers leven in gemeenschap met God. Als wij eenmaal geproefd hebben wat het is om werkelijk alleen te zijn met Jezus, om te wandelen in Zijn Licht en te ervaren dat het God Zelf is Die ons draagt, dat het Gods Geest is Die ons leid in alle waarheid en ons optilt boven al onze zorgen om ons te verblijden in onze God. Dan weten we maar al te goed dat het de zonde zijn die deze gemeenschap verbreken. Eigenlijk is het zo eenvoudig. Als wij heel dicht bij onze Zaligmaker leven, van Hem alles verwachten en geen dingen doen, zonder Hem om raad te vragen. Als wij ons laten voeden door het Woord, en door de Heilige Geest ons laten leiden, dan weten wij wat zonde is. En toch heeft God ons in Zijn Woord duidelijk aangegeven waarvan wij ons als Christenen moeten onthouden.

‘Maar hoererij en alle onreinheid of gierigheid, laat ook onder u niet genaamd worden, gelijkerwijs het den heiligen betaamt, Noch oneerbaarheid, noch zot geklap, of gekkernij, welke niet betamen, maar veelmeer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid, Ef. 5:3-6.’ Wij zijn dus ongehoorzaam als we leven zoals in deze woorden is aangegeven. God heeft ons op deze aarde gezet om te leven naar Zijn wil. Als we dat niet doen, dan missen we ons doel. Dan zijn we doelmissers en dat is nu net de inhoud van het woordje zonde. Zonde betekent doelmissen. En zo in deze omstandigheid zoekt God ons in Zijn liefde op. ‘Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Maar wanneer de goedertierenheid van God onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes; Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker; Opdat wij gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hope des eeuwigen levens, Tit. 3:3-7.’ Als wij door het geloof met God verenigd zijn, gewassen van schuld en zonden, dan zijn we van dood levend gemaakt. ‘En u heeft Hij mede levend gemaakt , daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, EF. 2:1.’ Van dood in de zonden, nu levend in Christus Jezus onze Heere. ‘Ik zeg dan dit en betuig het in den Heere, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds, Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten, Ef. 4:17,18.’

Lieve vrienden, dan wandelen we nu niet meer zoals de heidenen, maar we wandelen als kinderen van het Licht. ‘De nacht is voorbijgegaan en de dag is nabijgekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts, Rom. 13:12.’ Kinderen van het Licht leven dicht bij de bron van het Licht. Hij Die ons gewassen heeft van schuld en zonden is het Licht der wereld. En daarom kunnen wij de wereld met al haar duisternis niet liefhebben. ‘Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem, 1 Joh. 2:15.’ Als wij zeggen dat we de liefde van de Vader kennen, dan haten wij de wereld met al haar vermaak dat ons de gemeenschap met Christus en de Vader ontneemt.

Nu wordt er door ieder verschillend geredeneerd over wat wereld en wat zonde is. De één heeft een heel nauw geweten en de ander een heel ruim geweten. De één kan alles en de ander niets. Nu is daar inderdaad onderscheid in. Zoals Paulus ons ook leert. ‘De een acht wel den enen dag boven den anderen dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Die den dag waarneemt, die neemt hem waar den Heere; en die den dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar den Heere. Die daar eet, die eet zulks den Heere, want hij dankt God; en die niet eet, die eet zulks den Heere niet, en hij dankt God, Rom. 14:5,6.’ Maar ongeacht onze eigen inzichten en gewetensvragen, geeft Gods Woord ons duidelijk richting aan. ‘Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld, 1 Joh. 2:16.’ Hier vinden we het woord wereld in een negatieve zin. De Vader tegenover de wereld. We kunnen niet leven aan de hand van onze hemelse Vader terwijl we genieten in de wereld. ‘En wordt dezer wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is, Rom. 12:2.’ Heel duidelijk omdat de wereld in het boze ligt. Als kinderen van God haten we daarom de wereld omdat het, het terrein van de duivel is. ‘Wij weten dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze, 1 Joh. 5:19.’

Satan heeft duizenden soorten van vermaak bedacht om ons daarmee bezig te houden, zodat ons hart wordt afgetrokken van God en de zaligheid in Jezus Christus. Zoals het volk Israël zich steeds vermengde met de volken die de afgoden dienden zo vermengen vele christene zich met de afgoden van deze tijd. De Bijbel noemt dat overspel. Zoals in een huwelijk, de man de vrouw liefheeft en overspel bedrijft als hij zijn liefde geeft aan een andere vrouw. God zegt ons, dat als we zo leven, we zijn vijanden zijn. ‘Overspelers en overspeelsters, weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand Gods gesteld, Jak. 4:4.’

Een kind van God is geheiligd in Christus, om vruchten te dragen tot eer van God. Wij hebben een roeping om anderen te wijzen op de weg die er geopend is in het bloed van het Lam. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Allen die de wereld de rug toekeren, en hun leven leggen in de hand van God de Vader, rustend op het volbrachte werk van Christus hebben vrede in het hart en hebben eeuwig leven ontvangen. En juist daarom hebben zij een vijand, dat is de duivel hij zal alles in het werk stellen om die vrede te verstoren. Hij zal alle verleidingen van de wereld op ons afsturen om ons weg te houden bij de Bron van het Leven. Satan en alles wat satan toebehoort haat het leven van een kind van God, zoals Jezus gehaat werd. ‘Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld, Joh. 15:19.’ Wij mogen de voetstappen van de Heere Jezus drukken, we mogen Hem volgen in een kruis dragend leven. ‘Ik heb hun Uw Woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben, Joh. 17:14.’

Het is niet gemakkelijk om te leven terwijl een hatende satan ons leven probeert te verwoesten. Het is niet gemakkelijk om te leven in de wereld daar waar satan heerst. Maar wonder van genade, God Zelf heeft ons Zijn Geest gegeven die in ons is komen wonen toen wij weder geboren werden. En Die Geest wil ons leiden door deze wereld. Jezus is de Overwinnar, in Hem is al onze kracht.

Hoe moeten wij dan staan tegenover de mensen die nog niet zijn wedergeboren? Zoals we gezien hebben behoren zij bij de wereld. De wereld waar wij niet in kunnen en mogen leven. Een vriend van de wereld is een vijand van God. Nu is het natuurlijk niet zo dat wij de mensen in de wereld moeten verachten en hen links moeten laten liggen. Nee het is onze roeping om hen ondanks hun manier van leven, lief te hebben en het goede voor hen te zoeken. Het is onze dierbare roeping om hen te leiden tot de Heere Jezus Christus. Maar zoals we zien in het Woord van God, kan een Christen nooit leven in de zonde van deze wereld en dus geen vriendschap hebben met de zondige uitspattingen en gewoonten van de wereldse mens.

Als ons leven op God gericht is dan kan het ook niet anders of de mens die leeft onder de macht van de duivel, wil niet met ons leven. Omdat hun geweten tegen hen getuigt. Hoe zou een kind van God kunnen leven in vriendschap met hen die hun vermaak vinden in de wereld. Zij die leven in dronkenschap, overspel, stappen en uitgaan? Hoe zou onze relatie met God zuiver kunnen zijn terwijl wij een vriend zijn van hen die de wereld liefhebben?

Op ons werk, in de straat en op school, ja op vele terreinen van de samenleving hebben wij te maken met heidenen, dat zijn mensen die niet leven in een levende relatie met God. Wat is het een heerlijke opdracht om deze mensen te mogen wijzen op de zaligheid in onze Jezus. Wat is het mooi om te zien dat we ondanks het feit dat we zo geheel verschillend zijn toch heel goed met elkaar kunnen opschieten en het goede voor elkaar kunnen zoeken. Maar als het gaat om het leven met God, dan moeten we onder ogen willen zien dat we zo heel anders zijn. Wij zijn niet van hier. We zijn pelgrims op weg naar het Vaderhuis.

Voor een ieder persoonlijk is het belangrijk om het van God te verwachten. Ook als het gaat om deze zaken. Niet te luisteren naar andere mensen, niet te doen wat goed in het gevoel ligt. Maar te luisteren naar de stem van God. We kunnen geen lijst maken van dingen die wel en niet geoorloofd zijn. U zult zelf iedere stap voor God moeten verantwoorden. Als u meent dat u naar een pretpark kunt om daar uw tijd door te brengen, dan is het goed om dit eerst met de Heere God te bespreken. Hem te vragen om leiding in die dag en te gaan in het vaste vertrouwen dat Hij uw Leidsman is. Wij mogen het Licht dat Christus door ons heen wil verspreiden, dragen, opdat anderen tot Hem gebracht worden. Dan zal de wereld aan ons zien en merken dat we anders zijn. Zij zullen vragen waarom je niet mee doet, waarom ze jouw niet in dat pretpark zien, dan is het onze schone taak om te mogen getuigen van dat zo heerlijke leven met God dat alles van deze wereld te boven gaat. Onze vreugde, ons vermaak onze blijdschap is in God de Vader, in God de Zoon en in God de Heilige Geest. Van Deze Drie-enige God is al onze verwachting, Hij draagt ons dwars door deze wereld om ons straks op te nemen in Zijn volzalige heerlijkheid.

Christus bracht het offer voor onze zonden. Hij heeft Zichzelf geheel weggecijferd, Zichzelf vernietigd opdat wij zouden leven. Nu mogen wij ons leven offeren opdat het alles is tot eer van Zijn Naam. Dan zullen we bij alles wat we doen, de boeken die we lezen, de films die we kijken, de muziek die we luisteren en de gelegenheden waarheen we gaan, leggen voor Gods aangezicht. Hij zal ons bekend maken hoe we wandelen moeten. Wat een veilig geleide op ons levenspad. Wat is het heerlijk om alle zorg, alle blijdschap en alle vragen kwijt te kunnen bij Hem die ons liefheeft. Wat een troost, wat een blijdschap om een kind van God te zijn.

Lieve vrienden, de hemel is nog niet vol. Er is nog plaats. Op school, op de werkvloer, op straat en in de kerkelijke gemeenten, mogen wij het Woord van God verspreiden, het licht laten schijnen en getuigen zijn van de liefde die er is in Jezus Christus. Er is, zolang de zon nog schijnt, hoop voor de grootste zondaren. Het bloed van Jezus Christus Gods Zoon reinigt van alle zonden. Kom broeders en zusters, laten wij de wereld en al haar boze werken achter ons om ons geheel te richten op onze God en Vader en getuigen zijn van Zijn liefde. Wie weet voor hoeveel mensen we nog het middel mogen zijn om hen tot inzicht te brengen hoe dwaas en leeg de wereld is en hoe groot en goed de Heere is. Laten we de energie die God ons geeft gebruiken tot eer van Zijn Naam. In het vaste vertrouwen dat God de Heilige Geest nog mensen zalig maakt. Niet door kracht nog door geweld maar door Zijn Geest zal het geschieden (Zach. 4:6.). Wat een blij vooruitzicht om straks met een ontelbare hoeveelheid mensen, voor eeuwig God groot te mogen maken. Daar zal geen zonde, geen pijn, geen twist of meningsverschil ons meer scheiden. Daar zal God zijn alles en in allen. Amen ja Amen.

U, o Heer, zal ‘k eeuwig prijzen,roemen uwe liefde en macht;’t loflied zal ten hemel rijzen:alles, alles is volbracht. Al mijn zonden zijn verdwenen,’k ben gereinigd door uw bloed;uw gena, aan ‘t hart verschenen,dreef de vrees uit ‘t bang gemoed. Op het kruis wou U me ontrukkenaan der zonde heerschappij;niets kan nu mijn hart meer drukken,eeuwig, eeuwig ben ik vrij. ‘k Ben gestorven en begraven,in uw graf daalde ik ter neer;’k ben nu in een veil’ge haven:een met U, o dierb’re Heer. Nu, ontrukt aan ‘t aards gewemel,ben ‘k een vreemd’ling hier beneen.’k Ben een burger van de hemel;daarheen richt ik mijne schreen. U, o Heer, zal ‘k eeuwig prijzen,roemen uwe liefde en macht;’t loflied zal ten hemel rijzen:alles, alles is volbracht.