Volg ons op YouTube

Dwalende schapen en grijpende wolven.

‘Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven, Joh. 7:15.’

De vorige keer schreef ik over dwalende schapen, wat kan een afgedwaald of weggedreven schaap zich eenzaam voelen. Wat een heerlijke belofte vinden wij voor zulke schapen in het Woord van God. ‘Het verlorene zal Ik zoeken, en het weggedrevene zal Ik wederbrengen, en het gebrokene zal Ik verbinden, en het kranke zal Ik sterken, Ezech. 34:16a’ Hijzelf, God, de Herder der schapen, zal Zich over hen ontfermen, Hij zal het verlorene zoeken en wederbrengen en hun krankheid genezen. De schapen hebben elkaar nodig, om te vertroosten, te bemoedigen en te versterken. Tegelijk zijn zij er om elkaar te wijzen op de Heere, hun Herder en hen te vermanen en te bestraffen als zij in de strikken van de boze vallen. Wat een verdriet als wij als schapen niet meer weten waar wij het zoeken moeten. Wat een verdeeldheid, wat een onrust. Dan roepen wij het uit met de bruid uit Hooglied. ‘Zeg mij aan, Gij Dien mijn ziel liefheeft, waar Gij weidt, waar Gij de kudde legert in den middag; want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudden Uwer metgezellen? Hooglied 1:7.’ Zij die de Heere Jezus hebben leren kennen, willen zijn daar waar Hij is. Zij willen aan Zijn voeten zijn, Zij willen Hem zien en in Zijn vrede wandelen. De schapen zien zo vaak op de gebreken bij de ander, hierdoor worden zij uit elkaar gedreven en moeten dan ook vaak de gemeenschap met Christus missen.

Hoe heerlijk en noodzakelijk is het om gemeenschap met elkaar te hebben. Samen ons te verootmoedigen voor de Heere, Hem te zoeken in gebed, aanbidding en lofprijzing. Om zo samen de gemeenschap in onze Heere Jezus Christus te genieten in het verlangend uitzien naar Zijn komst. We leven in een gebroken wereld, die gebukt gaat onder de gevolgen van de zonden. Die gebrokenheid zien we ook terug in de kudde van de goede Herder. Hij heeft hen gekocht met Zijn dierbaar bloed. Door dat dierbare bloed zijn zij vrij van schuld en zonden, gerechtvaardigd en geheiligd om tot eer en glorie van hun hemelse Vader te leven.

O vrienden, is dat dierbare bloed ook de grond van uw leven? Kunt u met Job zeggen; ‘IK weet, mijn Verlosser leeft’? Zo niet, dan staat het er verschrikkelijk met u voor. Hoe kunt u nog één ogenblik rustig leven in de wetenschap dat u straks voor de Almachtige God, de Schepper van hemel en aarde moet verschijnen? Straks moet u verantwoording afleggen over al uw daden. Eén zondige gedachte maakt u schuldig aan al Gods geboden. God eist volmaakte gehoorzaamheid en de ongehoorzaamheid moet Hij straffen. De straf die God geeft op de zonde is de eeuwige dood, het straflijden in het helse vuur. Kom, bekeert u en gelooft het Evangelie, Jezus Christus is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Hij moest de dood in opdat dode zondaren weer leven zouden, Hij roept ons toe. Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeit en belast zijt en Ik zal u rust geven. Hij schenkt aan allen die tot Hem komen het eeuwige leven. God de Vader spreekt allen, die gelovig komen tot de gekruiste en opgestane Jezus, vrij van schuld en zonden. Zo mogen wij roemen in Christus Jezus, de Zaligmaker der wereld. Door Zijn offer mogen wij leven. Het is door U, door U alleen om het eeuwig welbehagen. Vrienden, kunt of durft u het niet te geloven? Vlucht vandaag nog tot de Heere Jezus, leg uzelf neer aan de voet van het kruis, belijd uw zonden en zie op Hem, Die in gunst op u neerziet. Eén blik op de koperen slang genas de gebetene en zo moest de Zoon des mensen verhoogd worden opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar het eeuwige leven vindt (Joh. 3).

‘Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven, Joh. 7:15.’ Ook vandaag komen er valse profeten tot ons om ons te misleiden. Hun doel is om zielen te winnen, niet voor Jezus maar voor de duivel, niet voor de hemel maar voor de hel. De tekst zegt dat het net schapen lijken. Juist dat maakt het zo gevaarlijk, het kan zo mooi klinken, het kan er zo mooi uitzien maar het is het bedrog uit de hel. Vandaag klinkt de boodschap: ‘Wij zijn één, zie niet op wat ons scheid maar op dat wat ons bindt.’Wat een mooie woorden en wat een waarheid is dit als het gaat om de kudde van de goede Herder. Maar satan heeft zijn grijpende wolven uitgezonden om te verleiden en te verderven. Zij gebruiken ook Gods Woord en gebruiken vaak dezelfde termen, zodat het alles zo echt lijkt. Jezus bad in het Hogepriesterlijk gebed. ‘En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen die door hun woord in Mij geloven zullen. Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn, opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt, Joh. 17:20,21.’ Wat een heerlijke éénheid, één te zijn in Hem, één in geloof en één in boodschap, opdat de wereld zou geloven dat God de Vader, Zijn Zoon zond tot behoud van allen die in Hem geloven. De duivel, de leugenaar, die niets anders kan dan liegen, gebruikt de Waarheid om te misleiden. Hij stelt de wereld een eenheid voor die lijkt op de Goddelijke eenheid en toch niets anders is dan een duivelse eenheid. Hij wil dat wij het niet hebben over de Bijbelse leer maar over liefde en eenheid. Het klinkt allemaal zo lief maar het is zo giftig. Of we nu Reformatorisch zijn of Evangelisch, van de Pinksterbeweging of wat dan ook, wij zijn allemaal katholiek, één grote gemeenschap van broeders en zusters in de Heere, zo klinkt de nieuwe boodschap.

Nu we in het einde der tijden leven, is het zo belangrijk om waakzaam te zijn ‘En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchter, en waakt in de gebeden, 1 Petr. 4:7.’ De wereld maakt zich gereed voor één grote Nieuwe Wereld Orde. Alles in onze huidige maatschappij richt zich daarheen en heel de wereld, inclusief hen die zich christelijk noemen lijken te slapen en te worden meegezogen in het verderf. De Paus, aan het hoofd van de Roomse Kerk, hebben wij binnen de kerken altijd gezien als het Beest uit Openbaring. Nu wordt hij gezien als een lieve vaderfiguur die de eenheid in de kerken zoekt. Het is niet de eenheid van Gods Woord, maar een valse eenheid. De afgezanten van de Paus gaan nu rond om de wereld voor te bereiden op dat wat komen gaat. We zien de profetieën in vervulling gaan. Zij spreken met mooie woorden over eenheid en liefde. Zij noemen de Bijbel getrouwe mensen, onruststokers en hen die verdeeldheid brengen. Verdeeldheid noemt men demonisch. Hoe anders spreekt Gods Woord! De Heere Jezus Zelf sprak: ‘Meent niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard, Matth. 10:34.’ Wij die de voetstappen van de Heere Jezus willen volgen, zullen ervaren dat wij leven in een vijandige wereld. Wij kunnen niet meedoen met de wereld, wij mogen niet luisteren naar de leugen van de satan. ‘Daarom, gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen, 2 Kor. 6:17.’

Gods Woord is de Waarheid. Als Gods Woord zegt dat wij geen beelden mogen dienen dan mag dat niet. Toch leert de Roomse Kerk iets anders. Zij leert ook dat Maria zonder zonde was, de Bijbel leert dat alleen Jezus zonder zonde is. De Bijbel leert ons dat wij moeten weten of wij behouden zijn. ‘Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zone Gods niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam van den Zone Gods; opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God, 1 Joh. 5:12,13.’ De Roomse kerk leert dat wij dat niet kunnen weten. Ook binnen veel kerken horen we dit roomse geluid.

De Bijbel leert dat alle mensen gezondigd hebben en het oordeel verdienen. Ook leert de Bijbel dat er genade is voor de grootste zondaren. Zou een zondaar waarvan de zonden zijn afgewassen door het bloed van de Heere Jezus Christus, dat niet weten? Een dode zondaar wordt door God opgezocht en opgeraapt, levend gemaakt om in een nieuw leven tot eer en verheerlijking van God te leven. Dat is geen vaag iets, dat zal blijken uit de praktijk van het leven. Ik leef maar niet meer ikzelf maar Christus leeft in mij.

Wij zijn niet geroepen om elkaar te oordelen en te veroordelen, God is Rechter Hij beslist. Tegelijk moeten wij alles veroordelen wat ingaat tegen Gods Heilige Woord. Wij zoeken en willen geen gemeenschap met de duivel of zijn volgelingen. Wij haten de duivel en al zijn boze listen, tegelijk hebben wij onze naasten lief en zoeken hun hart, ook al zijn zij vijandig tegenover God. Wij moeten goed en kwaad van elkaar leren onderscheiden. Iemand die een dwaalleer brengt is een dwaalleraar. Wij kunnen niet oordelen over het motief van de dwaalleraar. Vele dwaalleraars zijn goudeerlijk en zoeken het beste voor hun leerlingen, tegelijk zijn zij instrumenten van de duivel. De grijpende wolven waar de Bijbel over spreekt weten vaak helemaal niet dat zij grijpende wolven zijn. Denk aan Paulus die meende een goed werk te doen met het doden van de Christenen. De christenen die vandaag gedood worden, worden gedood door mensen die denken er een goed werk mee te doen, hun motivatie is oprecht, hun werk is duivels. Als ons vertelt wordt dat wij niet alleen door genade gered worden, maar door genade en iets van onszelf dan is dat een leugen. Deze leugen mogen wij niet goedpraten want zij is misleidend en zorgt ervoor dat mensen, gevangen in de leugen, voor eeuwig verloren gaan.

Wij willen geen reclame maken voor een kerk, een gemeenschap of stroming. Alle kerken, gemeenschappen en stromingen die afbreuk doen aan de Bijbelse boodschap, zijn plaatsen waar schapen niet horen. Wij zoeken niet de eenheid van de wereld ook niet de eenheid van schapen door concessies te doen aan de Waarheid. Maar de eenheid in Christus, waar Zijn Woord alle gezag heeft en geredde zondaren zich verblijden in de God van aller genade. Wat een heerlijke gemeenschap als broeders en zusters de Heere eren en dienen in hun gebeden, psalmen en gezangen, in het uitdragen van het Woord en het elkaar vermanen en bestraffen. Samen te dienen in het verlangend uitzien naar Zijn komst.

Nog een kleine tijd en Hij komt. Wat zal dat zijn als heel de wereld in één ogenblik zal weten en belijden dat Jezus, Heere is. Dan zal elke andere mond gestopt worden en zal alle dwaasheid aan het licht gebracht worden. Dan zal zelfs een Obama, in zijn auto die hij “The Beast” (het Beest) noemt, niet veilig zijn. Wat een ontzaglijk moment zal dat zijn als de groten van deze aarde hun knieën zullen buigen voor de Koning der Koningen. Als heel de Nieuwe Wereld Orde één groot duivels plan blijkt te zijn geweest.

Vrienden, zien wij uit naar de komst van onze Heiland of maakt die gedachte ons angstig? Zal Hij komen als onze Redder of als onze Rechter? Nu, vandaag is het nog genade tijd, wie wij ook zijn, hoe goed of hoe slecht wij in eigen oog ook geleefd hebben, wij hebben genade nodig en die is alleen te vinden in het offer van de Heere Jezus. Daarom, neem tot Hem de toevlucht, zie op Zijn bloed en laat u wassen, dan zult u eeuwig leven. Hij is getrouw, Zijn Woord staat vast. ‘Ja, Ik kom haastelijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus. De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen, openb. 22:20,21.’

Psalm 75:1,4

U alleen, U loven wij;

Ja wij loven U, o Heer’,

Want Uw Naam, zo rijk van eer,

Is tot onze vreugd nabij.

Dies vertelt men in ons land,

Al de wondren Uwer hand.

Geen geval, geen zorg, geen list,

Oost, noch west, noch zandwoestijn,

Doet ons meer of minder zijn:

God is rechter, die ‘t beslist;

Die, als aller oppervoogd,

Deez’ vernedert, dien verhoogt.


Wilco Vos Veenendaal 26-03-2014