Volg ons op YouTube

Een beperkte verzoening en een onbeperkte evangelieprediking

‘Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem, 1 Joh. 4:9.’

Wat een rijke boodschap in deze woorden, de liefde van God tot ons mensen, is geopenbaard in het feit dat Hij Zijn Zoon zond, opdat wij zouden leven. Wat een ruimte, wat een troost voor iedere zondaar. Er is genade in God, onze Zaligmaker: ‘Welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen, 1 Tim. 2:4.’

Het Evangelie komt tot u en in die blijde Boodschap hoort u dat er redding is voor iedere zondaar die zich bekeert. Het bloed van de Heere Jezus Christus is gestort tot een rantsoen voor hen, die Hem gelovig omhelzen. Er is zolang de blijde Evangelie boodschap klinkt, al verwarring over de uitgestrektheid van de verzoening. Er zijn verschillende visies, denk aan de visie van de alverzoening, die leert dat de Heere Jezus voor alle mensen gestorven is en dat dus ook alle mensen behouden worden. Er is een leer van de algemene verzoening, hierin wordt geleerd dat de Heere Jezus voor alle mensen is gestorven maar alleen zij die in Hem geloven, worden ook daadwerkelijk behouden. Dan is er een zogenaamde beperkte verzoeningsleer, hierin wordt geleerd dat de Heere Jezus alleen is gestorven voor hen die in Hem geloven (Zijn uitverkorenen).

Het is niet mijn bedoeling om een theologische verhandeling te geven over deze verschillende visies. Toch moet gezegd worden dat het wel degelijk belangrijk is welke visie wij hebben op de verzoening. We leven in een tijd waarin veel verwarring heerst. Er wordt veel gediscussieerd en geredeneerd, waardoor maar al te vaak koude harten en verscheurde relaties zijn ontstaan. Zouden we dan maar moeten zwijgen over dit onderwerp? Het gaat er toch uiteindelijk maar om dat de mensen zalig worden, dat is immers de wil van God. Zo mogen wij niet redeneren, Gods genade is niet goedkoop. Het is een bijzonder voorrecht als de boodschap van wet en evangelie tot ons komt. In Romeinen 10 lezen wij: ‘Want een iegelijk die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij Hem aanroepen, in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? Vers 13,14.’ Hieruit blijkt de noodzaak van de prediking van de blijde Boodschap. Hoe zullen zij geloven als het hun niet gepredikt wordt? Hoe noodzakelijk is de prediking en tegelijk hoe noodzakelijk is het dat deze prediking de hele waarheid van Gods Woord omvat. We leven in een tijd waarin men niet meer wil horen van woorden als zonde, schuld, hel en verdoemenis. Toch spreekt de Bijbel heldere taal over deze wezenlijke zaken. Alle mensen liggen verloren in schuld, dood in zonden en misdaden, onmachtig om zichzelf te kunnen redden en van nature vijandig tegenover God. De wet komt tot de zondaar en laat hem zien hoe zijn natuur niets anders kan dan zondigen tegen God. Deze wet veroordeelt en stelt schuldig tegenover Gods rechtvaardig oordeel. De zondaar moet inzien dat hij door zijn opstand tegen God, de dood en de hel verdiend heeft. God zij dank, dat God nu de mens in deze verloren en hopeloze toestand opzoekt in Zijn liefdevolle genade. Hij weet dat niemand tot Hem zal komen en daarom trekt Hij, vanuit de duisternis tot Zijn wonderbaar Licht. Jezus Christus de Zoon van God is gekomen om hulpeloze, verloren zondaren het leven te geven. Zondaren, gescheiden van God, vinden in Hem het Leven en leren Hem kennen als de Weg de Waarheid en het Leven. Zij roepen het uit: “Ik was blind maar nu kan ik zien. Ik was dood maar nu ben ik levend. Ik wandelde op de brede weg, die naar de hel voert, nu mag ik door Gods genade, wandelen op de smalle weg die ten leven leidt. Geprezen zij Gods grote Naam, voor Zijn genade aan mij bewezen.’

Terugkomend op de verschillende visies op verzoening, is het goed om ze kort te belichten. De alverzoening is een leer die steeds meer ingang vindt. Het is een leer die beweert dat het bloed van Jezus Christus de zonden van alle mensen, zelfs van de duivelen heeft verzoend. Gods straf na het oordeel zou geen eeuwige straf zijn maar een correctiestraf die gericht is op volledige bekering. Vele teksten in de Bijbel worden aangehaald om te bewijzen dat het een Bijbelse visie is. Een eerlijk lezer van de Bijbel zal echter moeten beamen dat het een verzinsel van de duivel is. Ernstig genoeg worden velen erdoor verleid en zullen zij, indien zij zich niet bekeren, straks het tegendeel van hun beweringen ondervinden. ‘Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood, Openb. 21:8.’ Lieve vrienden, laat u niet misleiden, wees eerlijk en toets dat wat u hoort en beweert, aan het Woord van God, lees er niet in wat u wilt lezen maar vraag de Heere om licht en wijsheid.

De algemene verzoening leert dat de Heere Jezus is gestorven voor alle mensen, de straf voor de zonden is betaald. Deze leer is wijd verbreid en komt men overal tegen. De meeste evangelisatie methoden gaan uit van dit principe. Men spreekt de mensen persoonlijk aan en zegt hen dat Jezus voor hen aan het kruis is gestorven, nu moeten zij kiezen voor Jezus om gered te worden. God heeft er alles aan gedaan en nu komt het eropaan dat de mens de juiste keuze maakt. Anderen dringen aan op het gelovig maken van een keuze voor de Heere Jezus. Hij wacht op jou, zo wordt beweert. Hij klopt op jouw deur, jij moet opendoen. Onbewust hebben we in deze visie, de Heere God verlaagt van een Almachtig Soeverein God, naar een God die afhankelijk is van de keuze van de mens. Niet de mens valt op de knieën voor God, maar God ligt op de knieën voor de mens. Daarbij komt het feit dat als de Heere Jezus met Zijn bloed zou hebben betaalt voor de zonden van alle mensen, de hel dan vol is met mensen waarvan de schuld betaald is. Er wordt dus twee keer geleden voor de straf. Ook deze leer is on-Bijbels. God is rechtvaardig en komt niet terug op de zonde waarvoor betaald is. Zij die deze visie delen, ervaren een enorme vrijmoedigheid in het evangelisatie werk, zij dringen er bij de mensen op aan om toch te kiezen voor de Heere Jezus. Vaak gaat dit gepaard met het doen van een zondaarsgebed. De evangelist of pastorale werker zegt een gebed op, de zondaar zegt het na en na het gebed, mag hij of zij zich voor een kind van God houden. Natuurlijk zal niet iedereen die deze visie aanhangt, het met deze manier van doen eens zijn. Vaak zien we dat deze mensen echt bewogen zijn met hun naasten en van vele kan gezegd worden dat zij serieus gelovigen zijn, die niets anders op het oog hebben dan Gods eer.

Maar.. is het ook tot Gods eer als we de waarheid verdraaien en de mensen op het verkeerde been zetten? Door de jaren heen leert de geschiedenis dat er vele tijd gelovigen zijn geweest die naar het leek, hun leven aan de Heere hadden gegeven maar waarvan later bleek dat het niet anders dan een luchtbel was. In een opwelling, een emotioneel moment, kozen deze mensen voor de Heere Jezus. Zij gingen goedsmoeds op weg met de belijdenis een kind van God te zijn maar toen de beproevingen kwamen vielen zij af. Hun hart was niet werkelijk tot God gekeerd. In de Bijbel lezen we niet dat de Heere Jezus en de apostelen lichtvaardig omgingen met de zielen van hun hoorders. De Bijbel is radicaal. Een zondaar is een zondaar en moet zich bekeren tot de levende God. Dat betekent in de eerste plaats tot het inzicht komen dat hij of zij gezondigd heeft tegen de levende God. Als zo’n zondaar zichzelf ziet in het licht van Gods heiligheid, dan blijft er niets anders over dan een roep om genade. “O God, wees mij zondaar genadig” Hij ziet ons hart aan, zijn wij bereid ons hele hart en leven aan God te geven? Dan zult u de vreugde en de blijdschap in de Heere Jezus leren kennen, omdat God het gebed verhoord. De Heere zal dit bij iedere persoon op Zijn manier uitwerken. Zalig worden en zalig zijn is zo eenvoudig.

Nu blijft de vraag over wat dan wel de Bijbelse visie is op de verzoening. Door de hele geschiedenis heen is hier door veel mensen onderzoek naar gedaan. Veel heftige strijd heeft het innemen van een bepaald standpunt teweeggebracht. Toch moeten we eerlijk zijn en de Bijbelse boodschap lezen zoals zij tot ons komt. Niet zomaar een tekst nemen en daaromheen een leerstelling vormen. We moeten teksten altijd in de context laten staan. Als we zo de Bijbel lezen dan moeten we tot de conclusie komen dat God Soeverein is in al Zijn handelen. Dat wil zeggen dat God vrijmachtig is, ongebonden in Zijn handelen. Hij heerst als Opperheer en wij mensen zijn van Hem afhankelijk. God is het die verkiest, Hij schenkt uit goedheid zonder peil, ons het eeuwig zalig leven. Hij raapt de vuile zondaar op, om te wassen en te reinigen, te bekleden met de mantel der gerechtigheid. Om nu die vuile zondaar weer te herstellen in een staat van rechtvaardigheid, moest Gods Zoon naar deze wereld komen. Hij moest in volkomen gehoorzaamheid de weg gaan van de kribbe naar het kruis. Daar op het kruis van Golgotha heeft Hij vrijwillig willen lijden en sterven. Daar heeft Hij de zonde en de schuld van al Zijn kinderen gedragen. Om een volkomen verzoening aan te brengen. Allen die komen tot Jezus, de Heiland en Hem gelovig omhelzen, zullen voor eeuwig behouden worden. ‘Daarom is het hem (Abraham) ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven, dat het hem toegerekend is, Maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, namelijk dengenen die geloven in Hem Die Jezus, onzen Heere, uit de doden opgewekt heeft, Welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking, Rom. 4:22-25.’ Abraham werd zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Allen die in het geloof komen tot de Heere Jezus, wordt dat geloof tot rechtvaardigheid gerekend. Als het ware mag de zondaar ruilen, zijn zonden voor de gerechtigheid van Christus. Dat aannemen of ruilen gaat altijd gepaard met de bekering. Een geloof zonder bekering is geen geloof en een bekering zonder geloof is geen bekering. Het kruis van Golgotha is het middelpunt van onze prediking, Jezus, de Zaligmaker van de wereld heeft Zijn leven gegeven voor allen die tot Hem komen. Iedere zondaar mag komen zoals hij is om te worden zoals Jezus is (Rom. 8:29).

De verzoening is dus beperkt, met andere woorden het is een particuliere verzoening of een persoonlijke verzoening. Niemand van ons mensen hoeft te wanhopen aan zijn of haar behoud. Er is een gestorven en opgestane Zaligmaker. Hij heeft het uitgeroepen en Zijn roepstem komt ook nu tot u en mij. ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven, Matth. 11:28.’ Bekeert u dan, zoekt de Heere en leef. ‘Wij dan, wetende den schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof, 2 Kor. 5:11a.’ Lieve vrienden, wij reizen op een nooit meer eindigende eeuwigheid aan, dan komt nu tot u de vraag; is het wel met uw ziel? Vreselijk zal het zijn om te vallen in de handen van de levende God. Er is genade, er is hoop, omdat Jezus leeft. ‘Want de liefde van Christus dringt ons, Als die dit oordelen, dat indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien Die voor hen gestorven en opgewekt is, 2 Kor. 5: 14,15.’ Als we zo de Bijbel lezen dan zien we hoe vaak er gesproken wordt over allen en velen. Straks zullen wij een schare zien van velen uit alle volken, talen en natiën, zij zullen allen Hem eren, loven en prijzen, o wat een dag. Lieve vrienden, vestig uw hoop op de Heere, van Hem en Hem alleen is onze verwachting. Het is Gods Geest Die harde harten vernieuwt, doden levend maakt, blinden de ogen en doven de oren opent. Hij overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel en dat werk dat God begint zal Hij nooit meer loslaten. Is er een veiligere plaats om te schuilen dan aan de voet van het kruis? Kom in het geloof tot God of ga tot God om geloof, want: ‘Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem, Joh. 3:36.’ Zal u eeuwig de toorn over uw zonden moeten dragen of komt u tot Hem, de volkomen Zaligmaker, om uw zonden te ruilen voor Zijn gerechtigheid? Amen.

Psalm 68 vers 10.

Geloofd zij God met diepst ontzag!

Hij overlaadt ons, dag aan dag,

Met Zijne gunstbewijzen;

Die God is onze zaligheid.

Wie zou die hoogste Majesteit

Dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil;

Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,

Ons ‘t eeuwig zalig leven;

Hij kan, en wil, en zal in nood,

Zelfs bij het naad’ren van den dood,

Volkomen uitkomst geven.


Wilco Vos, Veenendaal 14-01-2014