Volg ons op YouTube

Een evaluatie met getuigenissen rondom de valse eenheid in de muzikale eindtijd

‘… weet gij niet, dat de
vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der
wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld. Jak. 4:4.’

Het is alweer acht maanden
geleden dat ik de studie “de valse eenheid in de muzikale eindtijd” afsloot
met het plaatsen van de geschreven studie op mijn site en de schokkende video
op YouTube.

De studie heeft niet alleen mijn
leven en dat van mijn gezin veranderd maar ook dat van vele anderen. Ondertussen
is de studie meer dan 19.000 keer bekeken. Bekeken met verbazing,
verontrusting, afschuw, boosheid en vijandigheid. De één raakte geschokt, werd
aangespoord tot verder onderzoek en brak met dat wat eens zo mooi leek maar nu
zo’n vieze smaak had gekregen. Wat eerst een manier van aanbidden leek is nu
een vorm van zonde en afgoderij gebleken. Een ander schrok van de boodschap,
dacht er over na, maar vond het loslaten een te groot offer. Weer een ander
reageerde boos en verontwaardigd over het in een kwaad daglicht stellen van
deze manier van lofprijzing. Kortom de één is dankbaar dat de studie hem of
haar heeft aangespoord tot breken met en terugkeren tot de eenvoud van Gods
Woord, terwijl de ander, misschien meer dan ooit, zich heeft gestort op de koers
die was ingeslagen.

Je begrijpt dat ik naar
aanleiding van de studie ook veel reacties heb ontvangen. (Hieronder vindt je
een greep uit de vele reactie) Reacties die mij bemoedigden en onderstreepten dat
de studie niet voor niets openbaar gemaakt is. Het is opvallend dat van de
honderden reacties er maar enkele negatief waren. Geen enkele negatieve reactie
heeft de studie inhoudelijk weerlegd. Waar de één meende dat ik iets nuttigs
met mijn leven moest gaan doen en bijvoorbeeld doden moest gaan opwekken, vond
de ander dat ik moest opstaan en gaan schitteren in plaats van geloofsgenoten
in een kwaad daglicht te stellen. Ook is mij de vraag gesteld waarom ik niet heb gekozen om in gesprek te
gaan met hen die ik in de studie benoem.

De uitspraken, getuigenissen en daden
die in de studie naar voren komen zijn gebaseerd en op dat wat iedereen kan onderzoeken
/ lezen op internet. 
Sommigen zijn van mening dat we niet mogen oordelen over hen met wie we niet verbonden zijn. Toch geloof ik, op grond van de Bijbel, dat we
met elkaar de verantwoording hebben om elkaar op te scherpen te waarschuwen en
te bemoedigen om in alles ons leven te toetsen aan de Bijbel. Wanneer een
broeder andere broeders onderwijst, dan betekent dat, dat hij zichzelf uitgeeft voor een lid van het Lichaam van
Christus. Op grond van 1 Korinthe 5 moeten we elkaar dan ook opscherpen en er
voor waken dat we ons niet vermengen met hen die zich uitgeven voor broeders
die ondertussen de afgoden dienen.

‘Ik heb u geschreven in den
brief, dat gij u niet zoudt vermengen met de hoereerders; Doch niet geheellijk
met de hoereerders dezer wereld, of met de gierigaards, of met de rovers, of
met de afgodendienaars; want anders zoudt gij moeten uit de wereld gaan. Maar
nu heb ik u geschreven, dat gij u niet zult vermengen, namelijk indien iemand,
een broeder genaamd zijnde, een hoereerder is, of een gierigaard, of een
afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover; dat gij met
zodanig een ook niet zult eten. Want wat heb ik ook die buiten zijn te
oordelen? Oordeelt gijlieden niet die binnen zijn? Maar die buiten zijn
oordeelt God. En doet gij dezen boze uit ulieden weg, 1 Kor. 5:9-13.’

Anderen geven aan dat ik in gesprek
had moeten gaan om de motivatie van de genoemde personen te proeven, op zoek
naar elkaars hart, samen op weg gaan in plaats van waarschuwen tegen. Waarom niet gewoon zaken benaderen vanuit het positieve zonder negatief te zijn over
dat waar we het niet mee eens zijn?

Hoewel ik deze redenatie goed kan
volgen wil ik onderstrepen dat ik hiervoor juist bewust niet heb gekozen.
Natuurlijk kan ik om tafel met ieder genoemd persoon, al betekent dat wel dat
ik dan de hele wereld moet overvliegen, we kunnen gezellig een bakkie thee
drinken, elkaar recht in de ogen kijken, elkaars hart proeven om van elkaar te
scheiden met een gevoel van; “we gaan elkaar nooit vinden.” Natuurlijk zou ik
wensen dat we elkaar wel zouden vinden, dat de genoemde personen zouden breken
met de wereld waarin zij bewust of onbewust zijn terecht gekomen om samen onze
knieën te buigen en met elkaar God te gaan dienen zoals Hij dat in Zijn Woord
geopenbaard heeft.

Daarbij wil ik onderstrepen dat
ik niet oordeel over iemands hart en motieven. Naast de wolven in schaapskleren
zijn er ook veel voorgangers / muzikanten / zangers die zelf misleid zijn en
geen enkel idee hebben dat hun leringen of manier van voorgaan, besmet is van
de afgoden en valse ideeën. Hoe mooi is het dat deze broeders en zusters als
het ware de roepstem horen: Bekeert u!

Voor deze waarheid wil ik
staan en die met alle liefde uit blijven delen. In de hoop dat er vele bewaard
zullen blijven voor een oppervlakkige manier van omgaan met Gods Woord en het
heilige geloof. Het is mijn verlangen dat er weer een besef gaat komen dat de
God Die aarde en hemel schiep, een heilige en rechtvaardige God is Die alleen
gediend kan worden door hen die Hem aanbidden in Geest en waarheid. Wanneer we in een relatie met God de Vader leven, ontstaat er een hekel aan de wereldse manier van denken en aan
alles wat van de afgoden besmet is, denk aan Hollywood, de muziek en
entertainment wereld, en alles wat niet heilig apart gezet is voor God.

‘Hebt de wereld niet lief,
noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des
Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid
des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet
uit den Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij, en haar
begeerlijkheid; maar die den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid, 1 Joh.
2:15-17.’

Ik weet dat voor vele de
achtergrond en het doel van de muziekwereld, de filmwereld en de hele
mediawereld onbekend is. Maar geeft ons dit dan een vrijbrief om daaraan mee te
doen of zou het ons juist alert moeten maken? Moet iemand die belijd een
christen te zijn, meedoen aan dezelfde dingen die de buren, vrienden en familie
doen? Of moeten zij in alles zoeken dat te doen wat God behaagt? Wanneer wij
geloven dat het bloed van Christus ons gekocht heeft, dan zijn wij het eigendom
van God en niet van de wereld. De wereld is vijandig tegen God, ook al ziet u
dat niet altijd. Onderzoek en beproef de dingen en houd u er bij twijfel verre
van.

Wanneer iemand de Bijbel opent en
een boodschap wil delen rondom Gods Woord, dan past eerbied en diep ontzag voor
de Heilige God. Men moet spreken zoals God geeft te spreken. Vandaag de dag kan
het met een grap, hoe meer lachers op de hand hoe beter, men lijkt geen ontzag
meer te hebben en zal dit schrijven dan ook als ouderwets, bekrompen en te zwart
gallig bestempelen.

Juist dat maakt zo duidelijk dat
we in twee totaal verschillende werelden leven. Ik geloof met heel mijn hart
dat we in een duistere tijd leven, hoewel velen denken dat we in een tijd van
grote opwekking leven, geloof ik dat we midden in de grote afval leven.

‘Indien gij van de wereld
waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet
zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld, Joh.
15:19.’

‘Ik (Jezus) bid niet, dat Gij
hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze. Zij zijn
niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben. Heilig ze in Uw
waarheid; Uw woord is de waarheid, Joh. 17:15-17.’

Lieve vrienden, laten we met
elkaar onze knieën buigen, onszelf onderzoeken hoe wij God zien, hoe wij naar
Zijn Woord kijken. Is het voor ons een boek dat ons inspireert of is het voor
ons het allerheiligste dat we bezitten en willen we met elke vezel van ons
bestaan ons leven daarnaar richten?

Zo ja, dan zullen we beseffen dat
we leven in een tijd waar afgoderij en zonde nog net zo springlevend is als in
de tijd dat de Bijbelse geschiedenissen zich afspeelden. De boze is nog net zo
boos, alleen heeft hij wat meer tactiek en ervaring opgedaan. Hij weet precies
hoe hij als een engel van het licht zijn duizenden kan misleiden.

‘Ik betuig dan voor God en den
Heere Jezus Christus, Die de levenden en doden oordelen zal in Zijn
verschijning en in Zijn Koninkrijk: Predik het woord; houd aan tijdelijk,
ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer. Want er
zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar
kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar
hun eigen begeerlijkheden; En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en
zullen zich keren tot fabelen. Maar gij, wees wakker in alles, lijd
verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten
volle verzekerd zij, 2 Tim. 4:1-5.’

Als afsluitende opmerking wil ik
nog zeggen: Pas op voor de eenheidsbeweging, pas op voor de vele initiatieven
die vandaag de dag worden gestart, onderzoek de herkomst en wanneer je ontdekt
dat alles samen op weg kan, dan weet je dat het ten koste zal gaan van de
waarheid.

En een eenheid zonder waarheid
zal straks een verderfelijk leugen blijken te zijn.


Hieronder
een greep uit de vele reacties; ter ondersteuning en bemoediging.


Ik wil je hartelijk danken voor
de verhelderende overdenking over de hedendaagse “christelijke”
muziek, m’n ogen zijn er voor open gegaan en velen in onze familie ook.

We hadden
zo klakkeloos maar Grootnieuwsradio aanstaan in huis en in de auto, ik heb de
radio zender de link van je overdenking opgestuurd met enkele vragen maar ik
krijg helaas geen antwoord.


Mag ik je hartelijk bedanken voor
de studie over de hedendaagse christelijke muziek. Al eerder heeft God mij
laten zien dat de liederen van o.a. opwekking niet uit een goede bron komt, en
heb ik hier soort gelijke studies over gehoord ook op YouTube. Maar deze gingen
niet over bijv. ….. (personen en muziekgroep in studie besproken maar hier niet
vermeld) . Juist deze week was ik in gebed gegaan voor jongeren die muziek
maken bij ons in de gemeente. Ja net wat jij ook zei was het ook voor mij dat
ik dieper moest graven.

En zo kom
ik de link van jou studie tegen, de Heere wilde laten zien dat ook van die
mensen, … de bron niet goed is. Het is echt zo’n bevestiging voor mij die
studie van jou, dat God echt wil dat we de bron van alles onderzoeken.


Ik heb net jou YouTube video
gezien over Worship muziek en de verleiding ervan.

Zelf heb ik 15 jaar muziek
gemaakt in de gemeente waar ik kom. Ik ben ermee gestopt omdat ik een leegte
voelde. Heel vaak is de muziek tot glorie van God geweest en kwam het diep uit
mijn hart. Geleidelijk aan werd de Opwekkingsmuziek moeilijker en heel
ritmisch. Prachtige akkoorden: maar opeens vroeg ik mij af wat mij nu zo
aansprak, de woorden of de muziek. Die vraag kon ik pas veel later
beantwoorden. Ook heb ik mij al meer dan tien jaar bezig gehouden met studie
over occulte zaken. Homeopathie kreeg ik van huis mee. De laatste ca. 3 jaar
bestudeer ik vooral de eindtijd en de dingen die in de bijbel voorzegt zijn.
Ook de een wereld kerk ben ik daarin tegengekomen en heb daar de eerste tekenen
van gezien en meegemaakt. Maar God is groter heb ik mogen ondervinden. Jou
studie heeft weer een aantal zaken duidelijk gemaakt. Een heleboel onderdelen
wist ik (voelde) ik al wel, maar de venijnige basis van het hele Worship
gebeuren is mij nu duidelijk. Dank voor het vele werk dat je hebt verricht!
Gods zegen voor het werk toe gebeden dat je doet.


Vanmiddag
met mijn vrouw jou video gezien over de valse eenheid. Bevestigd heel veel wat
wij al jaren rondom ons heen zien gebeuren. In de geest ervoeren wij in de
jaren 90 al de invloed van de Toronto blessing. (Persoonlijk geweest) Niet goed
dus. Ook in de muziek zien we de invloed hiervan, Bethel en ook Hillsong.
Verbazend is het om te zien hoe velen zich daarin begeven vandaag de dag en
daardoor verder van de Waarheid af komen te staan. Wij proberen ook rondom ons te
waarschuwen voor de Toronto effecten (Randy) Hillsong en Bethel songs te bannen
uit de gemeente. Wens je veel zegen en kracht toe want zullen dit niet in dank
afnemen.


Ik bid vaak of er weer ‘mensen
mogen opstaan, die profetisch zullen spreken’… of ik zelf, of anderen. En ik
denk echt dat je dat met deze waarschuwing hebt gedaan;

ik
begrijp het als sommige mensen moeite hebben met sommige connecties en de
daaraan verbonden conclusies (met name bij John Piper) – maar eigenlijk denk ik
dat je het bij het rechte eind hebt. En daarmee wil het niet zeggen dat de
bedoelingen van iedereen verkeerd zijn – en ook wil het niet persé zeggen dat
de Heere God ze niet kan gebruiken – maar het gevaar is groot. Er kan een
gevaar in schuilen dat we overal gevaren zien – maar helaas (b)lijkt onze tijd
ook echt zo te zijn.


Ik wil u bedanken voor het delen
van de video over de muziek in de kerk. Veel dingen wist ik, maar het is echt
heel schokkend en verdrietig wat er allemaal gebeurt. En het gaat nog veel
verder dan ik dacht of wist. Ik voel een grote noodzaak om deze zaak in gebed
te brengen. Dat vele ogen hiervoor geopend zullen worden.

Ik wens u
van harte Gods rijke zegen toe en veel wijsheid bij het maken van studies, video’s enz.


Ik heb met interesse en huiver je
studie op YouTube gevolgd. Ik heb zelf jaren verstrikt gezeten in de Dance
scène. Ik was dj en raakte verslaafd aan alcohol en cocaïne.

Ik ga daar nu niet verder over
uitwijden. Ik wil graag een keer met je afspreken voor een gesprek over onze
gezamenlijke zorgen rondom kerkmuziek.

Ik ben van nature geen activist
en ik mag zeggen dat ik ook enige levenswijsheid heb opgedaan om niet meteen in
de emoties en sentimenten te schieten. Maar ik denk dat het probleem wat jij
aankaart zo ontzettend wezenlijk en gevaarlijk is dat we binnen de kerken van
de reformatie misschien maar eens een tegenbeweging moeten proberen op te
zetten.

Ik weet dat er verschillende
predikanten zijn uit de CGK en PKN die ook proberen om tegen deze invloeden in
de kerk te waarschuwen.

Maar alsjeblieft niets uit dode
rechtzinnigheid of om behoudend te zijn zondermeer.

We moeten
de mensen waarschuwen vanuit een levende relatie met Christus en staand op het
fundament van het woord.


Toevalligerwijs kwam ik uit bij
je filmpje aangaande de muziek. Ik was net bezig met ’95 stellingen tegen de
evangelische kerk’.

Waarin ik de muziek, Opwekking,
rechten op gezangen en oppervlakkigheid beschreef. Mijn vrouw hoorde een
interview op Groot Nieuws (ze dacht, ik ga dat weer eens even luisteren na 10
jaar) met … ( persoon wordt in de studie genoemd maar hier niet vermeld) . Ze
vroegen hem; waar krijg je brandstof van?
(één antwoord mogelijk, lijkt mij) … antwoord; ‘drummen, sporten en in
m`n zuid Afrikaanse bijbel lezen, daar staan zulk een grappige woordjes in’

Ik vind je stukje steengoed en
wil je vragen te bidden of je dit wellicht niet verder kunt uitbouwen tot boek.
Er is zoveel meer loos. Neem nu de rechten op `t zingen van Opwekking. Elke
gemeente moet geld betalen om deze liederen te zingen. De muzikant verdient dus
geld aan de eredienst! En wat een oppervlakkigheid!

Vergelijk Johan de Heer

Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis,
dat Christus alleen mijn gerechtigheid is.
Nu heerst er geen dood, nu verwin ik het graf,
nu neemt mij geen satan de zegekroon af.

Met Opwekking

Al mijn zorgen, al mijn zonden neem ik mee
naar de rivier, Heer vergeef mij. Kom ontmoet mij hier

Een
totaal andere geest!


Dit weekend heb ik een filmpje
van jou gezien op YouTube over Hillsong en de gevaren daarvan. Goed dat je hier
aandacht aangeeft en waarschuwt voor deze ‘club’. Ik heb hier ook een
zelfstudie van gemaakt, omdat ik steeds meer mensen in mijn omgeving zag/zie
die naar liedjes van Hillsong e.d. luisteren. Ze verkondigen ‘eenheid’ maar ten
koste van de ‘waarheid’. De ‘god’ van deze eeuw is de oecumenische ‘god’
waarvan het satanische doel is om te komen tot één wereldreligie / systeem.
Hier doen inmiddels bijna alle kerken aan mee. Zo heeft Kenneth Copeland (jij
kent hem wel) een tijd geleden een oecumenische dienst geleidt waarin
toenadering is gezocht tot Rome / Paus. Tony Palmer (Roomse bisschop) was
namens Rome aanwezig in dienst. Hij zei letterlijk dat er geen verschillen meer
zijn tussen de protestanten / en rooms katholieken. Iedereen ‘juichte’, de paus
verscheen live via een videoverbinding op een groot scherm, er werd voor hem
gebeden en iedereen begon de paus in vreemde talen te zegenen. Ook Tony Palmer
begon in een ‘duivelse’ tongentaal te bidden, samen met Kenneth Copeland. Wie
wordt er wakker en ziet deze grote godslastering? De huidige is paus behoort
tot de orde van de Jezuïeten en hij kon weleens de laatste paus zijn!

Het oecumenische ‘christendom’ in
onze tijd is gevaarlijker dan de Islam of andere religies. De aanval komt
namelijk van binnenuit in een gedaante van godzaligheid. Daarom merkt bijna
niemand het op. Een paar weken geleden werd ik ‘s nachts wakker; de Heere sprak
duidelijk dat het einde nadert en dat voorbereiding noodzakelijk is. Het rijk
van de antichrist zal zich steeds meer manifesteren. Onze overheid werkt daar
hard aan mee door alle macht over te dragen aan de EU dictatoren. Het gaat
allemaal zo sluw. Het is net zoals met die kikker in de pan die langzaam tot
het kookpunt wordt gebracht. Je went eraan maar het betekend wel de dood.

Er staat
niet voor niets; maar zal Ik nog geloof vinden…. in deze dagen geldt het
echt; indien de rechtvaardige nauwelijks wordt waar zal de goddeloze en zondaar
verschijnen? De duistere krachten die gaan komen zijn zo sterk, dat indien God de
dagen niet verkort zou hebben, dat zij (indien het mogelijk ware) ook de
uitverkorenen zouden verleiden, geen vlees zou behouden worden.


Ik kwam via mijn zusje op jouw
YouTube kanaal en ik ben met stomheid verslagen.

Sinds kort ben ik gedoopt en heb
mezelf volledig aan onze Heere Jezus Christus gegeven. Ik was moslim maar nu
met trots een christenen.

Ik heb tot onze Heere gebeden om
mij te leiden en om de stem van de Heilige Geest duidelijk te horen.
Eergisteren heb ik mezelf van Facebook verwijderd en van Instagram en ben me
meer gaan verdiepen in de Bijbel en toen kwam ik jou via mijn zusje tegen en toen
jou filmpje over ´schokkend de valse eenheid van de muzikale eindtijd´
bekijken. Ik als baby christenen weet natuurlijk niets over de christelijke
muziek. Ik had mijn Spotify vol met Hillsong en Worship en Sela nummers.

God heeft
mij geleidt om naar jou stuk te kijken en te luisteren. Ik ben God zo dankbaar.
Mijn gebed was of Hij mij wilt leiden zodat ik steviger in Zijn Woord ga staan
en kijk wat er gebeurd. De Heere is Groot, waarachtig Groot.


Toevallig, wat natuurlijk nooit
toevallig is, kwam ik op jouw videokanaal terecht bij de film over hedendaagse
chr. muziek.

Het heeft al langere tijd mijn
interesse, omdat ik merkte dat er van alles in de christelijke wereld gebeurd,
waarbij ik geen onderscheid meer zie met de wereldse muziek. Ook qua stage performing,
lichtshows, laagdrempelige boodschap e.d.

Zelf heb ik ook in de occulte
wereld gezeten qua geneeswijzen e.d. en ben daaruit getrokken door de Heer. Dat
zijn ook jouw ervaringen.

Het lijkt net of je door die ervaringen een
onderscheidingsvermogen hebt gekregen om de error sneller te herkennen.

Wat ben ik blij met jouw studie,
en wat ben ik blij dat je hebt volhard om dit af te maken. Wat een klus!!

Er zijn best veel video’s gemaakt
van onderdelen van de chr. muziekindustrie zoals Hillsong en Bethel e.d., maar
jij neemt ook de Nederlandse situatie mee en dat is heel verhelderend. En voor
veel mensen is het feit dat het Nederlands gesproken is heel fijn.

Je hebt het grondig onderzocht en
wijst de ‘rotte’ plekken aan.


Je studie doet me denken aan they sold
their soul for rock and roll. Ik ben
zelf in 1997 tot bekering gekomen en tot geloof in de Here Jezus Christus en de
Here God. De Here Jezus heeft mij toen geweldig en voor de eeuwigheid verlost
uit de New age beweging waarin ik door mijn moeder betrokken raakte van jongs
af aan. Nog voor mijn bekering, een aantal jaren daarvoor, was ik ook betrokken
bij death metal muziek.


Zojuist heb ik jouw uitgebreide
video (m.b.t. CCM en New Age eenheid) gezien.

De Heere God heeft je rijk
gezegend met inzicht en wijsheid. En met moed. Jouw bewogenheid raakt mij ook.

Ik ben dankbaar voor wat je
onderwijst en laat zien. En vooral ook voor je telkens wijzen naar Gods Woord
en naar het feit dat onze God een heilig God is.

Ik ben 30 jaar geleden tot levend
geloof gekomen. Opgegroeid met Elvis en U2 en zoveel van wat jij laat zien…
en later in de kerk ook zeer beïnvloed (23 jaar lang) door zoveel van de zgn.
christelijke muziek die in jouw video voorbij komt…

Sinds een aantal jaar echter is
de Heere mijn ogen aan het openen voor alle valse leer en onderwijs die met
rasse schreden de kerken overspoelt. Mijn waarschuwingen aan vrienden worden
lachwekkend en met meewarig kijken richting mij van tafel geveegd…

Maar ik ben zo dankbaar dat de
Heere God mij wakker heeft gemaakt, zodat ik waakzaam kan zijn / worden. En
vooral veel en vaak kan bidden.

Ik zou
nog zoveel kunnen schrijven, maar dat is niet nodig. Ik wilde je gewoon even
zeggen hoe dankbaar ik ben voor jouw video.


Bedankt voor je muziekstudie. Je
hebt het ook over … (naam wordt genoemd in de studie maar wordt hier niet
vermeld.) In oktober 2018 was hij in …. om de vakantie bijbel week voor de
kinderen af te sluiten. Een aantal van onze kinderen hadden die week meegedaan
en er zou als afsluiting die week een verrassing komen. Dat was dus … Een en al
theater wat we voorgeschoteld kregen tot grote ergernis van mijn vrouw en ik.
Hij had de lachers op zijn hand en van heiligheid en eerbied en ontzag voor God
en de Here Jezus was niets te merken. Onheilige klanken was het wat we hoorden
maar kinderen en volwassen moesten enorm om zijn optreden lachen. Op een
gegeven moment betrok hij Noach in zijn
spel op een zo onwaardige manier dat ik niet meer kon blijven zitten en
ben de zaal uitgelopen. In de hal van de kerk hoorde ik hem verder gaan met het
bespotten en belachelijk maken van Noach. Toen, door de Heilige Geest gedreven,
stond ook mijn vrouw op, liep het podium op naar … toe en sprak hem en het
publiek in de zaal toe hoe hij durfde om Noach de man Gods belachelijk te maken.
En nou is het genoeg! Had ze door de Geest mogen spreken. Toen ik zag dat mijn vrouw naar … toe liep
besloot ik terug de zaal in te gaan, liep eveneens het podium en heb … ook
aangesproken op de manier hoe hij de mensen in het publiek, kinderen en volwassenen,
aan het lachen maakte om Noach te bespotten en uit te lachen. Dat hij daar mee
moest stoppen. Het was verschrikkelijk wat … daar die avond deed. Hoe durf je
een man Gods, in zijn tijd de enige rechtvaardige onder de mensen, belachelijk
te maken en dat iedereen erom moest lachen was een gruwel voor God. Na deze
confrontatie zijn mijn vrouw, de kinderen en ik samen de zaal uitgelopen en
zijn naar huis gegaan.

Dan nog
een toevoeging / aanvulling over de muziek. Door mijn leven voor mijn bekering
was ik betrokken in de wereld van de death metal muziek. Dat heb ik je in mijn
eerste schrijven aan jouw verteld. Ik weet van de sfeer, de agressie en alles
wat zich daar afspeelt. Na mijn bekering liet men mij wel eens christelijke
metal muziek horen. De christenen die mij dit lieten horen vonden dit prima
kunnen. Ze zingen toch over de Here Jezus en over God? Jazeker dat klopt. Maar
van het begin af aan dat ik met christelijke metal muziek geconfronteerd werd
ervaarde ik dezelfde sfeer en dezelfde geest als bij wereldse metal en
rockmuziek. Het is een wereld vol occultisme en demonen.. Christelijke death
metal en alle andere aanverwante stromingen zijn niet geleid en geïnspireerd
door de Heilige Geest. Christelijke metalmuziek zweept de mensen met zo hard op
als wereldse metal muziek op waardoor mensen ook in extase kunnen raken en niet God aanbidden
maar de muzikanten. God is geen God van wanorde maar van rust.


Ik wil je heel erg bedanken voor
die CCM video op YouTube. Eindelijk zoiets in het Nederlands 🙂

Heel veel wist ik al, en jij legt
mooi de verbanden, die wist ik niet. Het bijzondere is dan weer dat ik met die
mensen (…,…) al niks had en met de opwekkingsbijeenkomst heb ik ook nooit iets
gehad.

En dan
plaats jij die video en dan is daar even later het coronavirus en gaan heel
veel samenkomsten en opwekking 2020 niet door. Dát is niet voor niets. Er
vallen er veel door de mand, ik denk dan o.a. aan gebedsgenezers… waar zijn
ze nu?


Een behoorlijk project. Wat een
werk zit er in! Heel goed gemaakt. Ik heb er geen woorden voor, hoe
overduidelijk slecht alles is. Maar men lijkt wel verdooft. Jaren geleden las
ik; ‘zal Ik nog het geloof vinden?’

Ik dacht; ‘deze vraag beantwoord
zichzelf. Natuurlijk zal de Heere geloof vinden. Hij is machtig genoeg om
zondaars de ogen te openen (kijk maar naar jij en ik) en om Zijn kerk te
bewaren’ En dat geloof ik nog steeds.

Toch wordt deze vraag steeds
scherper. Waar klinken de zuivere woorden van geloof en waar wordt geloof
gepraktiseerd?

Wij zitten al jaren thuis en
bidden om een gemeente. Maar nu wij aan de zijlijn staan raken we steeds meer
vervreemd van de tegenwoordige manier van ‘kerken’ De automatisme,
oppervlakkigheid, wereldsgezindheid, eenheidsworst. Geen Sola Scriptura, maar
waterige preken zonder dogma`s. De pinksterkracht van de Heere, de wonderen en
tekenen geloven wij. Maar dit leidt altijd tot bekering, opwekking en
levensheiliging en gaat nooit tegen Gods woord in. Het pinkstervuur van de
jaren 50-80 lijkt geheel te zijn overschaduwd door mensen die dit naspelen met
excessen en kunstmatige effecten. Je hoort soms dezelfde woorden, maar de
eerbied voor onze Heere is geheel verdwenen.

In jouw video heb je dit scherp
aan de kaak gesteld. Ik bid dat mensen dit zullen zien en dat dit als een last
op hun hart blijft rusten; ‘Doorgrond mij, o God! en ken mijn hart; beproef
mij, en ken mijn gedachten. En zie, of bij mij een schadelijke weg zij; en leid
mij op den eeuwigen weg’


Er zijn niet heel veel mensen die
inzien hoe demonisch de hedendaagse “gospelmuziek” is. Het gros van christenen,
opgegroeid met Hillsong, Jesus Culture, Michael W. Smith, Casting Crowns etc.
zijn zelfs beledigd en verontwaardigd, wanneer je probeert op grond van Gods
Woord de oecumenische geest achter zo goed als alle C.C.M. “gospelartiesten”
(alleen al die term is Bijbels gezien een paradox) te ontmaskeren.


Tot zover een greep uit de vele
reacties.

Om mijzelf werk te besparen, zal
ik negatieve reacties zonder onderbouwing, verwijzen naar dit geschreven stuk
met getuigenissen.

Er zijn ook vragen of er ook
getuigenisvideo’s gemaakt kunnen worden en of er doorgepraat kan worden met hen
die vanuit ervaring spreken. Hoewel ik eigenlijk liever dit onderwerp verder
laat rusten, sta ik open om een video te maken waarin anderen aan het woord
zijn en vertellen hoe zij denken over dat waaruit zij met eigen woorden verlost
zijn. Dit niet om een bepaalde groep in een kwaad daglicht te stellen maar om wakker
te schudden en te bewaren voor de machten van de duisternis.

‘Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij Zijn
leven voor ons gesteld heeft; en wij zijn schuldig voor de broeders het leven
te stellen, 1 Johannes 3:16.’

Hartelijke groet en Gods zegen,

Wilco Vos Veenendaal 24-09-2020