Volg ons op YouTube

Een liefdevolle Vader

‘Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden, 1 Joh. 3:1a.’

Wat is het een bijzonder voorrecht om hier op aarde een vader te hebben die ons liefheeft. Een vader die ons kent, begrijpt en het goede voor ons zoekt. Wat een zegen om een vader te hebben die de Heere liefheeft en zijn kind leert te wandelen met de Heere. Als we van kleins af aan zien en horen hoe onze vader de Heere lief heeft en vreest en ook ons vertelt van de liefde van God. Als hij ons wijst op dat onbegrijpelijk heerlijke wonder dat er een Vader in de hemel is Die in Zijn liefde tot ons zondaren, Zijn eigen Enig geboren Zoon schonk om ons te redden. Hadden wij allen zo’n vader en waren wij allen zo’n vader of moeder, broer of zus, meester of juf, baas of collega. Dan zoeken wij niet ons eigen belang maar zoeken wij de eer van God en de zaligheid van hen die ons lief zijn.

Misschien hebt u helemaal niet zo’n vader. Hoeveel vaders leven niet los van God, misschien godsdienstig maar ten diepste getuigt hun leven ervan dat zij God niet lief hebben. Toch zijn er gelukkig ook onder deze arme vaders, lieve vaders die het goede voor hun kinderen zoeken, met al hun gebrek en fouten. Helaas kennen zij niets van de liefde van God en kunnen zij hier ook niets van doorgeven, als zij hun kinderen vertellen over God of een leven met Hem, dan is dit vaak zo wettisch, bang en beklemmend. Hoe kan het ook anders, zij leven immers zelf onder de vloek van Gods Heilige wet. Arme vaders, arme moeders die het zo moeten doen. Bent u zo’n vader of zo’n moeder, zo’n broer of zus, meester of juf, baas of collega? Dan mogen wij u, gedrongen door de liefde van Christus, toe roepen, er is een Vader in de hemel, zoek uw leven bij Hem en Zijn liefde zal uw leven vervullen. Lieve kinderen, misschien heb jij een verschrikkelijk ontaarde vader of moeder, broer of zus en gaat jouw leven gebukt door het verdriet om wat zij jouw aan doen of hebben gedaan. Tot jou mag ik vandaag zeggen, er is een Vader die jou kent en jou liefheeft. Het is onze Hemelse Vader, Hij gaf zijn zoon de Heere Jezus Christus om zondaren zoals jij te redden. Kom dan, leer schuilen bij Hem en zijn liefde zal jouw leven vervullen en veranderen.

Ik geloof in God, de almachtige Schepper van hemel en aarde. Hij alleen is God, Hij is niet alleen de Heerlijke Schepper maar ook de Heilige Rechter van alle mensen. Ieder mens, hoe goed of slecht ook in eigen oog, zal straks rekenschap voor God moeten afleggen voor alles wat gedaan is. Vader en moeder, kijkt u eens in uw hart, hoe hebt u geleefd en hoe hebt u uw kinderen opgevoed, kunt u met vrijmoedigheid zeggen dat uw leven een leven met God is en is geweest? Kinderen hoe is jullie leven? Leven jullie je leven met de Heere en durf jij jouw hart voor de Heere open te leggen zodat Hij alles kan zien wat er in leeft? Misschien durf je dat niet omdat je wel weet dat je gezondigd hebt. Toch ziet God vanuit de hemel elk hoekje van je hart. Hij weet nog precies de momenten dat je boos was op je vader of moeder, de juf of meester. Hij weet nog precies dat je een grote brutale mond hebt opgezet. Hij zag het toen jij iets wegpakte terwijl je wist dat dat niet mocht. Hij hoorde je liegen toen je niet meer wist hoe je onder de straf uit moest komen. Hij zag hoe jij iemand vals beschuldigde. Denk eens terug aan die momenten dat je niet gehoorzaam was, zou God ook dat niet gezien hebben? Misschien heb je Zijn naam wel eens misbruikt, zomaar gevloekt, zomaar de Naam van God gebruikt omdat je boos of verdrietig was. Hij zag dat je je broertje, zusje, vriend of vriendin, pijn deed met je woorden of met je handen en voeten. Hij zag wat jij deed op je kamer toen je dacht dat niemand je zag. Hij zag zelfs hoe je dacht in je problemen, als God bestond dan zou dit nooit gebeurt zijn. Hij weet ook dat je zo vaak helemaal geen zin had om na te denken over God en de Bijbel, je wilde je eigen gang gaan. God heeft jouw gemaakt met het doel dat jij Hem zou eren, loven en prijzen en met je hele hart zou liefhebben. Heb jij dat gedaan of moet je eerlijk bekennen dat je in ieder geval gezondigd hebt op één van de manieren die we net gezien hebben? De Bijbel zegt: ‘Want wie de gehele wet zal houden, en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle, Jak. 2:10.’ Dus door die ene zonde ben je schuldig geworden, je hebt Gods wet niet gehouden en daarom rust er een vloek op je. ‘Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen, Gal. 3:10b’ Hoe moet dat nu als je zo voor de hemelse Rechter moet komen?

Lieve vrienden, vaders en moeders, jongens en meisjes, u , jij en ik, wij hebben gezondigd en gedaan dat kwaad is in Gods oog. Wij hebben de dood en de hel verdient. Gelukkig stopt hier de Bijbelse boodschap niet! Er is een Verlosser, Jezus is Zijn Naam. God de Vader, onze Schepper heeft recht op ons leven maar door die verschrikkelijke zonde is het onmogelijk om als zondaar in een relatie met hem te leven. Daarom gaf de Vader Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Hij kwam naar deze aarde, werd als kindje geboren in Bethlehems stal, niet in mooi bedje maar in een kribbe, een voerbak voor de beesten werd Hij gelegd. Zie daar de Zoon van God, Jezus de Messias in een beestenstal, wat een vernedering. Bedenk eens wat dat is, God te zijn en dan mens te worden, wat een diepe vernedering. Als wij kijken in ons hart en om ons heen dan zien wij wat een mens is en toch wilde God mens worden. Hij de Heilige, de volmaakt gehoorzame Zoon van de Vader nam de schuld en de zonden van de mensen op Zich en werd zo als een lam ter slachting geleid. Daar liep Hij, die lieve Heere Jezus, met een kruis op Zijn kapotgeslagen rug en een doornenkroon op zijn hoofd, door de doornen liep het bloed langs Zijn gezicht. Jezus, wat een heerlijke Naam, Hij Die de macht had om met één woord heel de wereld te vernietigen, liet Zichzelf aan het kruishout spijkeren om vernietigd te worden onder de toorn van God over de zonde van de mensen. ‘Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem, 1 Joh. 4:9.’ Onze hemelse Vader gaf Zijn Zoon in de handen van de moordenaars om ons weer aan te kunnen nemen tot Zijn kinderen. Jezus gaf Zichzelf vrijwillig over tot in de dood om ons het leven te geven. O wat een onbegrijpelijke liefde. ‘Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een Verzoening voor onze zonden, 1 Joh. 4:10.’ Wat een dure prijs heeft de Vader moeten betalen om ons weer aan te kunnen nemen. Er is betaald! Niet met zilver of goud maar met het dierbare bloed van het Lam. En daarom lieve vrienden, er is hoop er is leven want Jezus leeft! Hij is niet in de dood gebleven maar is opgestaan en opgevaren naar de hemel. Die vloek die op de zondaar rust heeft Jezus willen nemen. ‘Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt, Gal. 3:13.’

En daarom lieve vrienden, wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt, kom tot de Vader, kom zoals je bent, laat je redden, wassen en reinigen door dat dierbare bloed wat gevloeid is uit de wonden van Jezus de Verlosser. ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe, Joh. 3:16.’ God is zo groot, zo heerlijk, zo barmhartig, genadig en vol van liefde. Liefde tot zondaren, die nooit naar Hem gevraagd hebben. Hij zoekt ons op en roept ons toe, ‘Komt dan, en laat ons tezamen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol, Jes. 1:18.’ Hij kent je zonden, weet alles van je en daarom is er hoop, want ondanks dat roept Hij je toe, kom nu en laat je zaligen. Je hoeft niets te doen, je kunt niets doen, je mag alles loslaten en het overgeven aan je Hemelse Vader in het geloof dat Zijn Zoon, onze lieve Heere Jezus Christus betaalt heeft met Zijn dierbaar bloed. ‘Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren, Rom. 5:8.’ Durf of kun je dit niet geloven? Het is ook zo onbegrijpelijk, zo heerlijk en zo tegenstrijdig met onze eigen gedachten. Maar geloof het omdat God het zegt. Zoek het niet in je werken want daarmee kom je om, zoals we gezien hebben. Kom tot de bron van het geloof en van je zaligheid, ja, de levende God die jouw liefhebbende Vader wil zijn. Nooit, nee nooit is er iemand gekomen en afgewezen maar allen roepen zij het uit: “Ja Zijn liefde zocht mij, en Zijn bloed dat kocht mij door genade ben ik een kind van God!”

Lieve broeders en zusters, wat een heerlijk wonder, Zijn bloed dat kocht ons en nu mogen wij rusten in dat volbrachte werk. Wij mogen uitzien naar het moment dat Jezus, onze Zaligmaker komt om ons tot Zich te nemen en de wereld te veroordelen. O kom, de tijd is kort, laat ons met Paulus uitroepen, ‘Want de liefde van Christus dringt ons, 2 Kor. 5:14.’ Zolang de zon nog schijnt, is er hoop voor hen die om ons heen zijn. Laten wij ons leven opofferen voor hen in het geloof dat God in Zijn genade ons wil gebruiken als gereedschap in Zijn Goddelijke hand. Laat de oproep klinken: Komt want alle dingen zijn nu gereed, er is nog plaats. Ja dwingt hen om in te gaan opdat Zijn huis vol worde. Dat geve de Heere Amen.

Wie vindt er woorden, U te danken;

o Vader, uwe liefde is groot!

Wat zijn hier onze zwakke klanken,

Gij gaaft de Zoon ons uit uw schoot.

Gij gaaft, o God, uw eengeboor’ne,

voor zondaars stondt G’ uw liev’ling af;

voor uwe haters, voor verloor’nen

deedt Gij Hem gaan in dood en graf.

Nu weten wij, God vol erbarmen,

dat Gij de liefde zelve zijt;

dat wij in uwe vaderarmen

door Christus rusten voor altijd.

In Hem gaaft Gij ons ‘t eeuwig leven,

ja, alles… o, wie mint zo teer!

Een God, die zelfs zijn Zoon kon geven,

onthoudt ons in zijn trouw niets meer.