Volg ons op YouTube

Flexibel

‘Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn, Kol. 3:2.’ “Dag meneer, mag ik u iets vragen?” “Ja hoor.” “Van welke kerk bent U?” “Wat bedoelt u?” “Bent u van de rooms katholieke kerk, of van de gereformeerde gemeente, bent u van de pinkstergemeente, van een evangeliegemeente of van een reformatorische baptistengemeente?” “Nee jongen, dat niet.” “Maar wat bent u dan?” “Ik ben flexibel.” “Flexibel, wat bedoelt u daar mee?” “Jongen, als ik zeg dat ik flexibel ben, dan bedoel ik eigenlijk te zeggen, dat ik een beetje verdrietig word van al die verschillende kerken en denominaties. Dan bedoel ik dat ik niet door het leven wil met een stempel van een bepaalde kerk of gemeente op mij gedrukt, ik wil niet gedrukt worden door de dingen die van hier zijn maar mij richten op de dingen die boven zijn.” “Wat bedoelt u met de dingen van hier en de dingen van boven?” “De dingen van hier dat zijn de dingen op deze aarde, denk aan de zorgen en de noden van gezondheid tot financieel, van het bouwen van huizen tot het voeren van oorlogen. Maar ook de dingen waar mensen zich zo druk om kunnen maken, wat we wel en niet eten, waar we ons wel en niet mee kleden, wat we wel en niet moeten doen, welke kerk het nu wel en niet bij het rechte eind heeft enz. Nee, dan zoek en bedenk ik liever de dingen die boven zijn, daar is mijn Heiland, Hij die stierf aan het kruis voor mijn zonden. Jongen, ik ben bij God weggelopen, heb zoveel tegen Hem gezondigd en gedaan wat kwaad was in Zijn ogen, maar Hij zocht mij in Zijn genade op. De Vader trok mij door de prediking van Zijn Woord en door het werk van Zijn Heilige Geest mocht ik al mijn zaligheid vinden in Jezus Christus en Dien gekruisigd. Hij is mijn Hogepriester Die bidt aan Vaders rechterhand, Hij kent mijn zwakheden, mijn zorgen, pijn en verdriet, Hij is mijn vreugde, mijn lied en vult mijn verlangen. Ik weet dat Hij komt, o wat een vreugde zal dat zijn. Dan beste vriend, zullen allen die Hem lief hebben gehad omdat Hij hen eerst heeft liefgehad, bij Hem zijn, en zullen we nooit meer nadenken over kerken en verschillen, maar eeuwig Hem alle lof, eer en aanbidding brengen.” “Als u zo praat, dan heb ik een verlangen om die Heere Jezus ook zo te kennen, maar in welke kerk kan ik Hem dan vinden.” “Dat is een moeilijke vraag jongen, hoewel er meer dan vijftig kerkelijke gemeenten in mijn dorp zijn, durf ik niet te zeggen dat er één kerk is die perfect is. Tussen al die gemeenten zit verschil, de één benadrukt het ene en de ander weer iets anders. Helaas wordt er vanuit die verschillende kerken ook maar al te vaak op elkaar geschoten met woorden van menselijke wijsheid, waarbij het vlees de aanvoerder is en de Geest van God niet wordt gevonden. Men doet elkaar pijn, verheft zichzelf boven de ander met woorden en blikken en beseft niet dat dit de rede is waardoor het Woord geen kracht meer doet. De Heere Jezus zei: ‘Hoe kunt gij geloven, gij, die eer van elkander neemt, en de eer, die van God alleen is, niet zoekt? Joh. 5:44.’ Paulus zegt in Galaten 5:15: ‘Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.’ “Maar meneer, bedoelt u dan dat ik het niet in een kerk moet zoeken?” “Jongen, rust voor je ziel kun je alleen vinden aan de voeten van het kruis. Rust voor je ziel, ja vergeving van zonden en het eeuwige leven is alleen te vinden in de Heere Jezus Christus, de Zoon van God, Die God de Vader gezonden heeft naar deze wereld om zondaren te zoeken en zalig te maken. Jij hebt gezondigd en je hebt de dood verdient. De toorn van God rust op jou en als je sterft dan zul je verloren gaan om eigen schuld, want met je gedachten woorden en werken ben je een vijand van God. Maar weet je jongen, de Heere Jezus is gekomen om zondaren zalig te maken, God de Vader heeft geen lust in de dood van de goddeloze maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Neem het Woord van God, de Bijbel en ontdek hoe genadig barmhartig en vol liefde God de Vader is en dat er eeuwig leven is in en door de Zoon van God. De Heere God heeft gezegd: ‘Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol, Jes. 1:18.’ En de Heere Jezus sprak: ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven, Matth. 11:28.’ Rust voor je ziel, zal je vinden daar waar je jezelf verliest, alles uit handen geeft en door het geloof leert rusten op dat wat de Heere Jezus heeft gedaan. Hij nam de schuld en de zonden vrijwillig op Zich en betaalde wat wij nooit kunnen betalen. O vriend, zie toch het Lam van God, dat de zonde der wereld wegnam. Laat je hart en gedachten vervuld zijn met Deze Jezus. En wat de kerk betreft, als jij door genade mag weten een kind van God te zijn, dan behoor jij tot de gemeente van Christus, dan ben jij een lid van Zijn Lichaam en mag je weten dat jouw lichaam Gods tempel is en dat jij samen met al de heiligen Gods tempel uitmaakt. Wat een geheim en een heerlijke wetenschap. Helaas hebben wij er met al onze kerken een puinhoop van gemaakt en zien we door de bomen het bos niet meer. Helaas is er verschrikkelijk veel mis in de leer die vandaag geleerd wordt, en toch, Gods genade overtreft zelfs deze menselijke dwaasheid door er dwars doorheen te breken en mensen te trekken vanuit de duisternis tot het wonderbaar licht dat gevonden wordt in Jezus Christus en Dien gekruisigd.” “Maar hoe kan ik dan weten of er in een bepaalde kerk de waarheid gepreekt wordt?” “Dat zul je moeten toetsen aan het Woord van God, door dat biddend te lezen, te overdenken en je te laten leiden door de Heilige Geest. Maar jongen, besef wel dat dat alleen mogelijk is als je wedergeboren bent, dat betekent dat je de Geest van onderscheid niet kan ontvangen tenzij je eerst door Gods genade van dood levend bent gemaakt. Zoek daarom niet de dingen die op deze aarde zijn maar de dingen die in de hemel zijn. Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en al die andere dingen zullen je toegeworpen worden. Dat is wat de Bijbel ons leert.” “Bedankt voor dit gesprek meneer, ik besef dat ik haast moet maken met het lezen en onderzoeken van het Woord van God en dat Hij mij dan de antwoorden op al mijn vragen zal geven. O wat verlang ik naar die rust voor mijn ziel, ik verlang ernaar om de Heere Jezus te kennen en kan daarom niet wachten met het lezen van de Bijbel. Nogmaals bedankt en een fijne dag.” “Dag jongen, God zegene je.” Zomaar een gesprekje, dat ontstaat in mijn gedachten na een drukke week met veel indrukken, confrontaties en gedachten over de verschillen in kerkelijk Nederland. Mijn hart huilt zo vaak bij het zien van zoveel verdeeldheid en het vechten om eigen gelijk en menselijke inzettingen. En ja, ik ben het er mee eens, dat de leugen ontmaskerd moet worden, maar helaas valt men zo vaak van de ene leugen in de andere leugen. Men valt van het ene uiterste in het andere uiterste. Van wettisch tot wetteloos, van een strijder voor de kinderdoop tot een strijder voor de geloofsdoop, van een onheilige roekeloze zondaar tot een strijder voor het overwinningsleven in een volmaakte heiligmaking. Weet je, we moeten een beetje flexibel worden en tot het inzicht komen dat we allemaal maar een stukje van het geheel kennen. Daarom moet ons oog gericht zijn op Christus, in Hem woont alle volheid. In Hem vinden zondaren het leven, zullen uit Hem kracht ontvangen en in en door Hem overwinnen. Als we Hem uit het oog verliezen en Hem niet meer centraal stellen in onze prediking en levenswijze dan zal het Koninkrijk van God niet door ons gebouwd worden maar worden afgebroken en tegengestaan. Bij deze wil ik eenieder persoonlijk oproepen om niet langer de vloer aan te vegen met elkaar, niet te vechten voor ons eigen heilige huisje, kerkverband of mening maar laten wij persoonlijk onze knieën buigen en in afhankelijkheid van de Heere elkaar zoeken op te bouwen in het allerheiligste geloof, door met elkaar terug te keren naar het Woord van God en dat boven alles te stellen. Laten wij blijven bidden om Licht van boven en de leiding van Gods Heilige Geest. Hoewel de Heere doorgaat met het bouwen van Zijn gemeente door het zaligen van zondaren, zijn de tijden die wij beleven, donker en kunnen wij niet anders verwachten dan dat er een hevige strijd gevoerd zal worden tegen hen die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben (Openb. 12:17). Laten we daarom niet vol zijn van de dingen van deze tijd maar ons richten op de dingen die boven zijn. Fleixibel zijn beteken dat we niet star zijn door blindelings vasthouden aan onze eigen mening, ook niet dat we alles goed vinden en met alle winden meewaaien, maar dat we alles toetsen aan het Woord van God. Ik wil u oproepen om vragend de Bijbel te lezen en te ontdekken hoe het Woord van God met twee woorden spreekt. Er is evenwicht, deze ontdekking leert ons te waken om in uitersten te vallen. Het is Gods verkiezende genade waardoor zondaren zalig worden (Rom. 9), deze wetenschap en de liefde van Christus dringt mij om Zijn Naam te verkondigen en ik weet dat Gods Geest dit gebruikt om zondaren te brengen aan de voeten van het Lam, waar zij het leven vinden (Rom. 10). Paulus bewoog de mensen tot het geloof (Hand. 18:4), alles stelde hij in het werk om hen de Christus der Schriften voor ogen te schilderen (Gal. 3:1), en Lukas schrijft dat er zovelen geloofden als er tevoren verordineerd waren (Hand. 13:48). O Hallelujah, lof aan God de Vader, lof aan God de Zoon en dat door de Heilige Geest Die het alles werkt. Uit genade worden zondaren zalig, niet uit de werken, opdat zij zouden roemen in God alleen en door de liefde gedreven de werken zouden werken die Hij voor hen bereid heeft (Efeze 2). Christus is onze volkomen verzoening, volkomen heiligheid en gerechtigheid (1 Cor. 1:30) en tegelijk klinkt de oproep om heilig te zijn (1 Petr. 1:15), te doden onze leden die op de aarde zijn (het vlees), het oude af te leggen en het nieuwe aan te doen (Kol. 3). In Christus alleen is de ware rust te vinden, in Hem zijn wij meer dan overwinnaars (Rom. 8:37) en tegelijk worden wij opgeroepen om de goede strijd te strijden (1 Tim. 1:18), te volharden tot het einde (Mark. 13:13) en zo de zaligheid in te gaan. Het Woord van God is een tweesnijdend scherp zwaard (Hebr. 4:12) het dood alles wat van ons is om Christus in en door ons heen te doen schitteren. ‘Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods, Col. 3:1.’ Amen. 

  Wilco Vos Veenendaal 19-04-2017