Volg ons op YouTube

Geestelijk groeien

‘Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn, Joh. 15:8.’

Geestelijk groeien is de titel van deze overdenking. Groeien is toenemen en het toenemen van iets kan er pas zijn als het iets er ook is. Wij zien een kind groeien van baby tot volwassene. Na de geboorte schreeuwde het om voedsel dat werd toegediend in de vorm van melk, later werden het kleine hapjes, totdat het groot genoeg was voor het vaste en stevigere voedsel. Als wij dus spreken over geestelijk groeien dan betekent dat, dat wij uitgaan van een geestelijk bestaan. Op deze wereld leven miljarden mensen, allemaal op weg naar een eindbestemming. Het grote merendeel wandelt rustig op de brede weg die eindigt in de dood. De meeste van hen geven niet om God of Zijn gebod, anderen zijn wel bezig met God en Zijn gebod maar wandelen toch nog steeds op de brede weg. Op de smalle weg wandelen ook mensen, dat zijn zij die door God gegrepen zijn en door genade zijn gered van het verderf en overgezet in het koninkrijk van Zijn geliefde Zoon. Het zijn die mensen, die geloof hechten aan het Woord van God, zij die het Woord van God voor waar houden en weten dat er geen andere Weg tot de Vader is dan door Zijn Zoon. Het zijn die mensen die het evangelie gehoord hebben en niet anders konden dan daarvoor buigen. Want dat is de wil van God, dat zondaren het Evangeliewoord horen en door het geloof zouden leven. De Heere Jezus, Gods Zoon heeft gezegd: ‘Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen. Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden, Mark. 16:15,16.’ God wil niet dat mensen verloren gaan maar zoekt zondaren op, opdat zij zouden leven. God de Vader gaf Zijn Zoon, Die vrijwillig in onze plaats tot een vloek is geworden om ons te verlossen van de schuld die scheiding maakte tussen ons en God.

Nu is het de vraag, hebben wij deze Jezus lief of verwerpen wij Hem? ‘Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem, Joh. 3:36.’ Vandaag de dag willen mensen doen geloven dat er meerdere wegen zijn tot God, maar helaas een godsdienst in welke vorm dan ook zal ons niet baten. God is een Geest en die Hem aanbidden moeten Hem aanbidden in Geest en Waarheid, Hij vraagt aanbidders die Hem voor Waar houden. Nooit zullen wij Hem kunnen dienen als wij Hem half voor waar houden. Wij kunnen niet zeggen God lief te hebben terwijl wij zijn Zoon niet kennen als onze Heiland, Die voor ons de dood is ingegaan en weer is opgestaan. Er is geen andere Weg tot de Vader dan door Jezus. Hij heeft gezegd: ‘Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij, Joh. 14:6.’ Als Jezus zegt dat niemand tot de Vader komt dan door Hem, dan is dit een zeer blijde maar ook een zeer ernstige boodschap. Johannes heeft geschreven: ‘En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon. Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam des Zoons van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God, 1 Joh. 5:11-13.’

Vrienden, als wij nadenken over het onderwerp geestelijk groeien dan is het eerst de vraag of wij al geestelijk geboren zijn? Zijn wij van dood levend gemaakt, kunnen wij zeggen wederomgeboren te zijn? De sleutel in dit geheel is niemand anders dan de Heere Jezus Christus. Hebben wij Hem lief? Geloven wij dat er geen andere Naam onder de hemel gegeven is waardoor de mensen moeten zalig worden en is Die Naam voor ons alles waard? Johannes riep van Hem; “Zie het lam Gods, dat de zonde dezer wereld wegneemt”. Als wij onszelf met al onze schuld en zonden gelovig hebben overgegeven aan Hem en rusten in dat wat Hij voor ons deed in Zijn lijden, sterven en opstanding, dan mogen wij weten door het geloof een kind van God te zijn. Dan zijn wij wedergeboren en als geestelijke kinderen van God mogen wij groeien in geloof en kennis. Wat is het heerlijk om dan te drinken van die redelijke onvervalste melk waarvan Petrus schrijft: ‘En, als nieuwgeborene kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen, 1 Petr. 2:2.’

Als nieuwgeboren kinderen rusten wij door het geloof op het fundament Jezus Christus (1 Kor. 3:11). Hij is de ware Wijnstok en Zijn Vader is de Landman, Hij roept ons op tot een vruchtdragend leven want; ‘Alle rank, die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en al wie vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage, Joh. 15:2.’ We zullen dus moeten groeien en vruchten voortbrengen, door het eenvoudige blijven in Hem, de Ware Wijnstok van waaruit de levenssappen stromen. Hij is het Levende Woord en door in dat Woord te blijven zullen wij de waarheid verstaan en zal het ons vrij maken (Joh. 8:31,32). Lieve vrienden, als u de Heere Jezus liefhebt, ongeacht de grootte van uw geloof of de hoeveelheid kennis van Zijn Woord, dan bent u in Christus een nieuwe schepping. U mag geestelijk groeien tot eer en glorie van God en tot vermeerdering van Zijn Koninkrijk, door het getuigenis wat u in deze wereld mag geven door woord en daad. ‘En nu, kinderkens, blijft in Hem; opdat, wanneer Hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben, en wij van Hem niet beschaamd gemaakt worden in Zijn toekomst. Indien gij weet, dat Hij rechtvaardig is, zo weet gij, dat een iegelijk, die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is, 1 Joh. 2:28,29.’ Het groeien gaat niet zonder snoeien, dwars door de weg van vallen en opstaan, beschaming en verheuging, leren wij meer en meer ons vertrouwen alleen te stellen op Hem, Die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. In Hem geborgen, geleid door Zijn Geest, genieten wij Zijn vrede en verlangen naar een heilig leven waarbij we als het ware steeds meer los komen van het hier en nu en verlangend uitzien naar het herstel van alle dingen (Hand. 3:21, 2 Petr. 3:13). ‘Jaagt den vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand den Heere zien zal. Toeziende, dat niet iemand verachtere van de genade Gods; dat niet enige wortel der bitterheid, opwaarts spruitende, beroerte make en door dezelve velen ontreinigd worden, Hebr. 12:14,15.’

Het groeien in geloof en kennis is het gaan op een weg die tegen de stroom in gaat. Het betekent dat oude dingen losgelaten moeten worden en nieuwe worden omhelsd. Het betekent dat God meer wordt en wij met de mening van onszelf en anderen minder wordt. Zoals de Heere Jezus tegen de traditie en de mening van de geleerden inging en Zichzelf onderwierp aan Zijn Vader tot in de dood, zo mogen wij onszelf overgeven aan Gods wil. ‘Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem; Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelve, met dankzegging, Kol. 2:6,7.’ Geestelijk groeien kan niet samengaan met het vlees en de wereld. Het is of God en Zijn heiligheid of de boze met de wereld en haar onheiligheid. Paulus zegt: ‘Wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een Volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen. En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige. Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelven reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods, 2 Kor. 6:16-7:1.’

Door het geloof.. zo begon het nieuwe leven en, door het geloof zal het straks ingaan in de eeuwige heerlijkheid. Rusten in Christus, steeds opnieuw in een volledige overgave voortgaan onder leiding van Gods Heilige Geest. Het leven van een kind van God gaat niet over rozen, nee veel zijn de tegenslagen, het verdriet en de pijn maar ziende op de overste Leidsman en voleinder van het geloof, de Heere Jezus Christus, hebben wij altijd goede moed. In Hem zijn wij meer dan overwinnaars en weten dat alles in het leven van een kind van God moet meewerken ten goede (Rom 8:28,29). Het doel van deze strijd en de vele beproevingen is om ons meer en meer te vormen naar het beeld van de Heere Jezus Christus. Broeders en zusters wordt niet moedeloos als alles soms tegen lijkt te zitten, alles lijkt te mislukken en iedereen zich tegen u lijkt te keren. ‘Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt; Wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt, Jak. 1:2,3.’ Wij heffen het hoofd omhoog, zien Hem onze Hogepriester in de hemel en weten dat Hij voor ons bidt. ‘In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds (zo het nodig is) bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen; Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus, 1 Petr. 1:6,7.’ Laat u niet verleiden of misleiden; ‘Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. Amen, 2 Petr. 3:18.’

Wilco Vos Veenendaal 28-11-2016