Volg ons op YouTube

Geocaching en de schat in de akker.

‘Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat, in den akker verborgen, welken een mens gevonden hebbende, verborg dien, en van blijdschap over denzelven, gaat hij heen, en verkoopt al wat hij heeft, en koopt dienzelven akker, Matth. 13:44.’

In de Bijbel vinden we het verhaal van een man die op een dag een schat vindt in de akker. De Heere Jezus, de verteller van deze gelijkenis, wil ons een diepere boodschap overbrengen door middel van een eenvoudig praktisch verhaal. Toch blijkt dat het niet eenvoudig is om direct te begrijpen wat de Heere Jezus bedoelt heeft. Het Koninkrijk der hemelen wordt hier vergeleken bij de schat die in de akker verborgen is. Als we bedenken dat de Heere Jezus in vers 38 uitlegt dat Hij de wereld met de akker vergelijkt en het goede zaad vergelijkt met de kinderen van het Koninkrijk, dan kunnen we opmaken dat met de schat, al Gods kinderen bedoelt wordt en dat de koopman niemand minder is, dan de Heere Jezus Zelf. Hij gaf alles wat Hij had, ja Zijn hele leven en kocht daarmee de wereld. Middenin die wereld is een schat verborgen, wie van ons zal die waarde schatten? God gaf Zijn Zoon en allen die in Hem geloven, ontvangen het eeuwige leven.

Niet onze werken, niet dat wat wij doen en laten maar dat wat Christus deed in onze plaats, kan redden van de dood. Als de rijke jongeling aan de Heere Jezus vraagt wat hij moet doen om het eeuwige leven te ontvangen, dan gaat de Heere Jezus hem de haper in zijn leven blootleggen. Deze jonge man was ervan overtuigd dat hij door het houden van Gods geboden het eeuwige leven kon beërven. Hij meende geen Zaligmaker nodig te hebben. De Heere Jezus doorzag hem en sprak: ‘Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt, en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, volg Mij, Matth. 19:21.’ De jonge man wordt verdrietig en gaat weg, omdat hij vele goederen had. We zien hier dat zijn goederen voor hem meer waarde hadden dan het volgen van de Heere Jezus. We weten van de discipelen dat zij alles verlaten hadden en Jezus gevolgd waren.

Nu moeten wij hieruit niet leren dat we dus alles moeten verkopen om de zaligheid te verdienen. Nee, de zaligheid is uit genade en alleen het geloof maakt ons deelgenoot van die rijkdom. Met andere woorden, Christus heeft alles betaald en allen die Hem gelovig aanvaarden als Heere en Heiland, ontvangen Zijn gerechtigheid. Vanaf dat moment ziet God de zondaar aan in Christus en wordt Zijn rechtvaardigheid, de geredde zondaar toegerekend. Zo’n zondaar is overgegaan van de dood in het leven. De liefde die dan het hart en leven vervult, maakt gewillig om alles achter te laten en Jezus te volgen waar Hij ook heengaat.

Vroeger had men nog geen bank en als men dan waardevolle spullen had, verborg men die vaak in de grond. Zo kon het gebeuren dat iemand een schat verborgen had en stierf. De nabestaanden moesten dan op zoek naar de schat. Ook kon het gebeuren dat men jaren later ineens zo’n schat tegenkwam. De eigenaar van de grond waarin de schat verborgen lag, was dan de eigenlijke eigenaar. Om nu de rechtmatige eigenaar van die schat te worden moest men die grond eerst kopen. Voor alle duidelijk moeten we nogmaals benadrukken dat in de gelijkenis, de mens die zocht, niet een zondaar kan zijn, geen enkele zondaar kan alles verkopen om de wereld te kopen en de schat in bezit krijgen. Christus alleen, heeft alles wat Hij had, gegeven om de wereld (akker) te redden. Het is bijzonder om te zien wat 2 Petrus 2 ons leert. Daar wordt gesproken over valse leraars die verderfelijke lering in voeren en daarmee de Heere, Die hen gekocht heeft verloochenen en een haastig verderf over zichzelf brengen. God is als Schepper de Eigenaar van de wereld en heeft met Zijn eigen bloed betaald.

Lieve vrienden, als u nog niet leeft in een relatie met uw Schepper, omdat Jezus niet uw leven is, bedenk dan, dat u geen recht hebt om langer van God gescheiden te leven, God heeft recht op uw leven. Tegelijk moeten wij beseffen dat God ons niet dwingt om Hem te dienen. Hij biedt in Zijn genadige barmhartigheid ons het eeuwige leven in Zijn Zoon. Allen die in dankbaarheid dat genade geschenk aannemen, worden behouden, om met Hem te leven. Kom tevoorschijn en bekeert u tot God. Waarom zoudt u verloren gaan? Zou de boodschap die tot Israël kwam ook niet voor u van waarde zijn? ‘Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik lust heb in den dood des goddelozen! maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg en leve. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israels? Ezech. 33:11.’

Het Woord van God is een schat, het bevat een onuitsprekelijke rijkdom en door te graven in dat Woord ontdekken we steeds opnieuw schatten die voor ons verborgen waren. Terwijl ik nadacht over de gelijkenis van de schat in de akker. Kwam ik op een idee. Op een dag was ik met mijn zoon aan de slootkant. We zochten kikkervisjes en ineens vond mijn zoon een kokertje tussen de wortels van een boom. Vol spanning draaiden wij het dopje van het kokertje en vonden een stukje papier waarop namen, datums en tijdstippen genoteerd stonden. Vreemd, we stopten het buisje maar weet terug. Later hoorden wij van vrienden dat er in 1854 een natuurgids leefde met de naam James Perrot. Hij kwam op het idee om een schat te verbergen. De schat, een letterbox (brievenbus), verborg hij te Dartmoor in Engeland in de natuur bij het Cranmere Pool. De schat had de naam “Perrot’s Pot” in deze pot kon men een briefkaart aan zichzelf geadresseerd achterlaten. De vinder kon deze kaart posten en zo wist men dat de schat gevonden was en kon deze worden geregistreerd. Het idee van James, is uitgegroeid tot een wereldwijd gebeuren. Vandaag niet meer door middel van briefkaarten, maar sinds 3 mei 2000 met behulp van de GPS. Over de hele aarde (geo) vind men zogenaamd verborgen schatten (caches). Zonder dat u het weet bent u al langs vele caches gekomen. Zo vonden mijn zoon en ik op die bewuste dag een zogenaamde geocach op een pad waar we al heel vaak gewandeld hadden. Nu weet ik dat er op dat pad maar liefst 5 geocaches verborgen liggen. Het idee van James, bracht mij op het idee om een echte schat, van onschatbare waarde, te verbergen in de aarde. De vinder treft daar de liefdesbrief van God en mag deze meenemen. Het Woord van God verandert levens, het laat ons zien wie wij zijn, wie God is, hoe Hij ons ziet en wat Hij gedaan heeft om zondaren weer met Hem te verzoenen.

Vandaag hebben wij een Bijbel, in die Bijbel vinden wij de oproep aan zondaren om zich af te keren van de heilloze weg waarop zij wandelen en zich te keren tot God. Hoe groot onze zonden ook zijn, er is verzoening door het offer van Christus Jezus, onze Heere. God eist niets anders van ons dan te komen in gehoorzaamheid. Onze zonden te belijden en te geloven dat Jezus, Heere is en dat er alleen in Hem leven te vinden is. Omdat Hij stierf is er voor u leven. Dat is de boodschap die wij in Gods Woord vinden. Misschien heeft u al jaren gelezen in de Bijbel en heeft het nog nooit tot u gesproken. Misschien kunt u anderen vertellen hoe u denkt en hoe je bepaalde dingen theologisch moet zien, terwijl u nog nooit gebroken aan de voet van het kruis hebt gelegen. Dat komt omdat u tot op heden de schat niet gevonden hebt. U bent nog steeds blind voor Gods liefde. Graaf dan in het Woord en ontdek hoe Gods genade zich openbaart in dat Woord. Heel de geschiedenis vanaf de schepping tot op vandaag laat ons zien dat God een God van genade is. Nog is er hoop, nog is er leven te vinden voor allen die zich tot Hem keren. Straks is het voorbij en zullen allen die niet gewild hebben dat Jezus Koning over hen zijn zou, voor eeuwig verloren gaan. Zoek niet naar de diepte van uw zonden. U bent een zondaar zolang u leeft buiten Jezus. Het zijn niet uw zonden die u zondaar maken, nee u liegt, steelt, bent ongehoorzaam of hoogmoedig, gierig of verslaafd aan wat dan ook, omdat u een zondaar zijn. Daarom hebben wij een Redder nodig. Jezus is gekomen om zondaren te wassen, te reinigen en te verlossen van de zonden.

Hebben wij de Heere Jezus lief gekregen, is Hij ons Heere en Heiland? Dan is het Woord van God voor u het kompas in deze wereld. Zonder dat kompas kunt u niet meer leven. Het kompas wijst u de richting. Het is door het werk van de Heilige Geest in uw hart, dat u steeds weer nieuwe schatten vindt. De geocaches kunnen we alleen ontdekken door middel van een kompas te raadplegen onder leiding van de gps, zo kunnen we de hemelse schatten alleen vinden door de Bijbel te lezen onder leiding van de Heilige Geest. Als we zo wandelend een cache proberen te zoeken kunnen we niet buiten een kaart. De kaart wijst ons de obstakels maar ook de juiste wegen. Zonder kaart, kompas en gps zullen we de schatten nooit ontdekken. Zo is het ook in het geestelijke leven. Als wij ons laten leiden door de Heilige Geest in het lezen van het Woord, dan zal God ons nieuwe schatten openbaren. Dan ontdekken wij Gods Weg, ervaren wij Zijn leiding en genieten wij Zijn vrede. Het geestelijke leven is zo rijk en zo waardevol, daarbij verbleekt ieder aards beeld.

Gods liefde strekt zich uit tot zondaren, zondaar zie op Jezus en hoor Gods stem: ‘Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden, Spr. 8:17.’ Die Mij vroeg zoeken, dat is die mij ernstig, welgemeend zoeken, die zullen Mij vinden. Gebruik dan Gods Woord als uw kompas. Hij schenkt u de Heilige Geest op het moment dat u uzelf, in het geloof aan de Heere Jezus overgeeft. Daarbuiten is geen leven en in dat nieuwe leven kunnen we niet meer zonder Woord en Geest. Dan zijn wij reizende pelgrims op weg naar een beter Vaderland. ‘Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende, Hebr. 13:14.’ Duizenden zorgen kunnen ons overkomen in ons persoonlijke leven, ons huwelijk, het gezin of het werk. Hoe heerlijk is het om te mogen weten dat God in iedere situatie bij ons is en dat Hij weet wat goed voor ons is. Wij mogen ons met onze zorgen op Hem richten en Hij zal voorzien in alle noden. ‘Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden, Matth. 6:33.’ Juist door het lezen van Zijn Woord gaan wij ontdekken hoe rijk wij zijn in het nieuwe leven. Gods Geest gaat onze ogen steeds verder openen als het gaat om de heerlijkheid die Hij bereid heeft voor allen die Hem vrezen. In Christus zijn wij zo onschatbaar rijk. Zo lezend, ontdekken we nieuwe schatten en die schatten mogen we toepassen in ons leven. Dan gaan we uitroepen met de psalmist: ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad, Ps. 119:105. Dat pad is een nauw pad, tegelijk een zalig pad omdat Christus onze Hoop, het hart en leven vervuld met liefde, lijdzaamheid, vrede en verlangen naar de heerlijkheid die Hij voor ons heeft bereid. Dat maakt dat we de diepste pijnen, de grootste wonden en het felste verdriet kunnen dragen met een hart dat een stille diepe vrede kent. Hoe heerlijk als we mogen zeggen dat we Jezus gevonden hebben omdat Hij ons opzocht. Ja wij hebben Hem lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Hij stierf voor ons terwijl wij nog zondaars waren. ‘Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren, Rom. 5:8.’ Zo zien we dat God niets van ons verwacht maar ons alles schenkt.

Lieve vrienden, kent u deze Jezus, is Hij uw leven? Prijst de Heere, aanbid Hem en laat heel de wereld horen dat er hoop is omdat Jezus leeft. Vertel hen eerlijk dat Gods toorn rust op allen die niet geloven in de Heere Jezus Christus als hun persoonlijke Zaligmaker maar vertel ook dat er een oceaan van vrede is te vinden in Hem die alles gaf, opdat wij zouden leven. Kent u deze Jezus nog niet? Zoekt Hem dan:‘Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den HEERE, Spr. 8:35.’ Bekeert u en gelooft het Evangelie en laat Zijn vrede uw hart vervullen. Er is een fontein van vreugde geopend in Christus: ‘Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, 1 Petr. 1:8.’ Nog even en we zullen altijd bij Hem zijn. U ook? Amen.

Jezus heeft mijn hand gevat,

en Hij zal mij veilig leiden.

Hij, mijn hulp, mijn grootste schat,

Hij zal nimmer van mij scheiden.

Jezus richt mijn wank’le schreen;

Jezus is mijn troost alleen.

Ziet mijn ongeloof gevaar,

vrees ik ook des vijands lagen,

Christus is toch altijd daar,

Christus weert des vijands slagen.

U, o Heiland, U alleen

bent mijn troost in tegenheen.

Klaagt de vijand mij ook aan,

U bent in mijn plaats getreden.

Vangt hij ook met ziften aan,

Christus heeft voor mij gebeden.

U, o Heiland, U alleen

bent mijn troost in tegenheen.

Uwe liefde kocht mij vrij,

en uw dood schonk mij het leven;

ja, U deed te veel voor mij,

om mij weder prijs te geven.

Zou uw trouw ooit wank’len? Neen.

Dit is, Heer, mijn troost alleen.


Wilco Vos Veenendaal 07-01-2015