Volg ons op YouTube

Hervormingsdag

‘Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, Rom. 1:17.’

Wat een ontnuchtering moet dat geweest zijn voor de zoekende Maarten Luther. Hoe hij ook worstelde, hoe hij ook zocht, bad, kroop en zichzelf pijnigde, zijn hart bleef onrustig. Maarten zag zichzelf als een zondaar tegenover God en wist niet hoe zijn onrust ooit in vrede kon veranderen. Hoe raakte hij zijn zonden schuld kwijt? Hoe zou hij ooit rechtvaardig kunnen worden in het oog van God? En dan klinkt als het ware de stem van God tot de lezende Maarten: ‘Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, Rom. 1:17b’ Wat een openbaring, niet mijn krachten, niet mijn inzet, niet mijn tranen en gebeden maar het gelovig vertrouwen in de Heere Jezus, red van de dood. ‘En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven, Rom. 3:11.’

Toen Maarten Luther dit eenmaal mocht zien, zag hij de diepe leugen waarin hij verstrikt had gezeten. Gods genade had hem bevrijd uit de strikken van de macht der duisternis, nu was er vrede. ‘Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onzen Heere Jezus Christus, Rom. 5:1.’ Nu wilde Maarten dat iedereen deze blijde boodschap zou kennen. Stop met het aanbidden van mensen, stop met het opknappen van het vuile vlees, zie toch in hoe verdorven de natuur van de goddeloze mens is. Alle mensen liggen dood in zonden en misdaden en zijn vijanden van God of we nu godsdienstig zijn of niet. Onze werken of leefwijze kunnen ons niet dichter bij God brengen. Geloof in de Heere Jezus en gij zult zalig worden. Het is eenvoudig geloven, geloven dat u een zondaar bent en dat Jezus Christus gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Om uzelf vervolgens uit te leveren aan Hem als uw Heiland, Verlosser en Zaligmaker.

Ieder mens, die gelooft dat Jezus de enige Weg is en in Hem leert rusten, is zalig. Dat is de wedergeboorte, de rechtvaardigmaking en het ontvangen van het eeuwige leven. ‘Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem, Joh. 3:36.’ Allen die niet in Hem geloven liggen nog steeds onder de toorn van God omdat zij God tot een leugenaar hebben gemaakt. ‘Die in den Zone Gods gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van Zijn Zoon, 1 Joh. 5:10.’ De reformatie is een rijke zegen geweest. De duisternis van de Roomse overheerser week en het eenvoudige Woord van God kwam met haar Licht, de huizen en de harten van de mensen binnen.

Wat een vreugdevolle tijd is dat geweest, toen de leugen openbaar kwam en de mensen verlost werden van het Roomse juk. De Bijbel werd toegankelijk voor iedereen. De Boodschap klonk: ‘Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden.’ Velen hebben lange tijd geworsteld met zoveel vragen omdat hun gedachten beïnvloed waren door de leugens die zij hoorden in de kerk. Nu ontdekten zij hoe het Woord van God hen vrijmaakte zodat zij de Heere konden dienen met heel hun hart en leven. ‘Jezus dan zeide tot de Joden die in Hem geloofden: Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen, En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken, Joh. 8:31,32.’ De Bijbel, het Woord van de levende God miste haar doel niet. Zondaren vonden het leven en gaven hun leven in dienst van de Heere. Zij volgden gehoorzaam de stem van hun Herder. ‘Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij, Joh. 10:27.’

Vandaag gedenken wij aan dit vreugdevolle feit van de hervorming, die begon op de 31 oktober van het jaar 1517. Maarten Luther keerde zich openlijk tegen de heersende orde. Hij kreeg de Waarheid liever dan zijn eigen leven. Hij gaf er niet om wat de mensen van hem zouden denken als hij ineens iets anders vertelde dan dat wat de kerk leerde. Vandaag, lieve mensen hebben wij Maarten Luthers nodig! Mannen en vrouwen die zich geen zorgen maken om hun eigen eer maar de eer van God zoeken. We hoeven geen Maarten Luthers te worden, want ook Maarten heeft zwarte bladzijden in zijn geschiedenis. Wij moeten geen mensen volgen maar de Heere, de levende God. Kennen wij door genade Zijn vrede? Heeft Zijn liefde ons hart vervult en willen wij niet meer onszelf maar Christus leven? Dan komt tot u en mij de oproep: ‘Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer Gode, tot een welriekenden reuk, Efeze 5:1,2.’ In die liefde willen wij de Heere Jezus volgen en handelen zoals Hij gehandeld zou hebben.

U en ik, wij worden opgeroepen om navolgers van Christus te zijn. Dat betekent dat wij Hem dienen met heel ons hart, dat wij net als Hij, onze wil onderwerpen aan de wil van onze hemelse Vader. Paulus zegt: ‘Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus, 1 Kor. 11:1.’ Diezelfde Paulus heeft als geen andere Bijbelschrijver gewezen op de vrede in Christus door het gelovig rusten in Zijn volbrachte werk. Paulus heeft de wettische mens ontmaskerd en ons gewezen op een wettig leven in navolging van Christus. Hij waarschuwde net als de Heere Jezus voor de wolven die zouden komen om de schapen te grijpen. Vervloekt zij diegene die een andere leer brengt dan de zaligheid door het eenvoudige geloof. ‘Doch al ware het ook dat wij, of een engel uit den hemel, u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt, Gal. 1:8,9.’

Lieve vrienden als de Heere Jezus, Paulus of Maarten Luther vandaag de dag bij ons de kerk zou binnenlopen. Wat zou dan hun boodschap zijn? Is de boodschap die u brengt of hoort de eenvoudige prediking des geloofs (Gal. 3:2)? Het is zo noodzakelijk dat wij beseffen dat de Heere ons in Zijn Woord leert, dat alles wat afwijkt van de leer waarin Christus Jezus centraal staat, een valse leer is. Vervloekt is die leer waar de Heere Jezus Christus niet gepredikt wordt voor de zondaar. Wie u ook bent u bent welkom bij Jezus. Als de prediker voorwaarden predikt dan is hij vervloekt. Ik hoor preken waar in veertig minuten de naam Jezus niet genoemd wordt. Ik hoor preken waar de mensen gewaarschuwd worden om Jezus aan te nemen. De mens staat centraal met al zijn bevinding en de eenvoudige boodschap van redding en genade is verdraait tot een ingewikkelde leer. Mensen die jaren onder deze prediking zitten zijn verhard en of verward. Het is een door God vervloekte leer. O mensen wie heeft u betoverd (Gal. 3:1)? Uw opgeknapte leven, uw eigen mode, uw eigen Bijbelvertaling of genootschap, uw eigen scholen en instanties, het kan u niet redden. Er is maar één Weg tot behoud het is Jezus en Jezus alleen. Een leer waarin u gewezen wordt op allerlei gevaren en gewaarschuwd wordt voor wereldgelijkvormigheid, zonder dat u gewezen wordt op de kracht van het bloed en gedrongen wordt om te zien op Jezus, is een vervloekte leer. De eenvoudige waarheid dat de zondaar gerechtvaardigd wordt op het moment dat hij of zij geloofd, is verandert in een ingewikkeld theologisch systeem van rechtvaardig-makingen. Misschien herkent u niets van deze leer en bent u blij dat u vrij bent van de wet en Jezus aangenomen hebt als uw Zaligmaker. Bent u werkelijk vrij en dient u de Heere met heel uw hart en is de wereld voor u gekruisigd? Hebt u Zijn geboden lief gekregen en ervaart u dat u hier op vijandig gebied bent als een pelgrim die reist door de woestijn? Zie omhoog, uw wandel is in de hemel vanwaaruit wij Hem verwachten. Als u een leer hoort waarin de vrijheid van de wet betekent dat u mag leven zoals u dat zelf wilt, dan is dat een vervloekte leer. ‘Wee dengenen die het kwade goed heten en het goede kwaad, die duisternis tot licht stellen en het licht tot duisternis, die het bittere tot zoet stellen en het zoete tot bitterheid, Jes. 5:20.’

Misschien zegt u, wij worden door de Geest geleid en iemand anders hoeft niet te oordelen. Lees het Woord van God: ‘Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood, Jak. 2:17.’ Als uw leven niet verandert is dan bent u nog dood. Misschien hebt u Jezus aangenomen en probeert u nu anders te leven, terwijl er in uw hart een verlangen is om (bepaal)de zonden te doen. Misschien spijt het u dat u niet zo kunt leven zoals u dat zou willen. Dan bent u niet wedergeboren. Want door de wedergeboorte wordt u een nieuw mens en bent u een nieuwe schepping, al het oude is voorbijgegaan en alles is nieuw geworden. ‘Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden, 2 Kor. 5:17.’ O zondaar, kom tot inzicht, buig uw knieën, belijd uw zonden en geef uzelf over in Gods handen, zie op het bloed van Jezus en laat dat u reinigen.

We zien dat er twee uitersten zijn. Aan de ene kant een bedekt evangelie waar de mens centraal staat en afgehouden wordt van het kruis en aan de andere kant een uitgeholde boodschap over een Jezus die anders is dan de Jezus van de Bijbel. De Bijbel leert dat verloren zondaren welkom zijn bij God, er is een volle zaligheid geopend in Christus Jezus en allen die eenvoudig in Hem geloven zijn zalig! Dat betekent dat Hij hun leven wordt en dat hun leven helemaal nieuw geworden is. Het stenen hart is verwijderd en een vlezen hart (Ez. 11:9, 2 Kor. 3:3) is vervuld met Gods liefde en dat geeft dat wij de zonde haten en niet meer mee kunnen doen met dat wat de wereld ons biedt. Iedere keer opnieuw worden wij geconfronteerd met ons eigen ik, het zondige vlees en de begeerten die tegen Gods Woord ingaan. Juist dat doet ons verlangend uitroepen: “Kom Heere Jezus, ja kom haastig”. Dan zullen Wij Hem zien in al Zijn heerlijkheid en Hem dienen zonder ooit gehinderd te worden.

Vandaag zijn er vele kerken, gemeenten en samenkomsten die zich beroepen op de Bijbel. Een ieder van ons wordt geroepen om waakzaam te zijn en te toetsen aan het Woord van God of het ook werkelijk Bijbels is wat daar geleerd wordt. Welk thema staat centraal? Genezing, levensheiliging, voorspoed, het duizend jarig rijk, Israël, de opname van de gemeente, de doop, of opwekking? Als het thema niet is, Jezus Christus en dien gekruisigd, dan is het niet naar Gods Woord. Zijn genade verandert levens en doet ons leven in het verlangen naar Zijn komst.

Hervormingsdag, vandaag de dag is het nodig om te bezinnen. Ieder beroept zich op zijn of haar leer en ondertussen zijn wij met elkaar in slaap gevallen. ‘Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen. Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt, Openb. 3:15-17.’ Wat een oordeel en tegelijk hoe genadig is onze God: ‘Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt, Openb. 3:18.’

Het is mijn verlangen dat wij allen de ernst van Gods boodschap inzien. Er is een volle vrede in Christus Jezus, voor allen die eenvoudig in Hem geloven. De lengte, de breedte en de diepte van uw zonden kunnen geen verhindering zijn in het gaan tot Jezus. Hij kwam om zondaren te redden. Elke; “ja maar” die in u opkomt is vervloekt. Kom laten wij onze knieën buigen; tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus, Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genaamd wordt, Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens; Opdat Christus door het geloof in uw harten wone en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt; Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte is, En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods, Ef. 3:14-19.’ Amen.

“Een vaste burcht is onze God”

1. Een vaste burcht is onze God,

een toevlucht voor de Zijnen!

Al drukt het leed, al dreigt het lot,

Hij doet zijn hulp verschijnen!

De vijand rukt vast aan

met opgestoken vaan;

hij draagt zijn rusting nog

van gruwel en bedrog,

maar zal als kaf verdwijnen!


2. Geen aardse macht begeren wij,

die gaat welras verloren.

Ons staat de sterke Held ter zij,

dien God ons heeft verkoren.

Vraagt gij zijn naam? Zo weet,

dat Hij de Christus heet,

Gods eengeboren Zoon,

verwinnaar van de troon:

de zeeg’ is ons beschoren!


3. En grimd’ ook d’open hel ons aan

met al haar duizendtallen,

toch zal geen vrees ons nederslaan,

toch doen wij `t krijgslied schallen.

Hoe ook de satan woedt,

wij staan hem voet voor voet,

wij tarten zijn geweld;

zijn vonnis is geveld:

één woord reeds doet hem vallen!


4. Gods Woord houdt stand in eeuwigheid

en zal geen duimbreed wijken.

Beef, satan! Hij, die ons geleidt,

zal u de vaan doen strijken!

Delf vrouw en kind’ren `t graf,

neem goed en bloed ons af,

het brengt u geen gewin:

wij gaan ten hemel in

en erven koninkrijken!

Wilco Vos Veenendaal 29-10-2014