Volg ons op YouTube

Het einde is nabij…

‘En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchter, en waakt in de gebeden, 1 Petr. 4:7.’

Als wij onze oren niet dicht doen voor de geruchten die rondgaan en onze ogen niet sluiten voor het nieuws dat langskomt, dan hoeven wij niet veel moeite te doen om met elkaar te erkennen dat het onrustig is in de wereld. Hoelang zal het nog duren voor de derde wereldoorlog een feit is? Terwijl ik dit schrijf ben ik mijzelf bewust van de onrust, de angst en de paniek die er bij velen is vanwege alles wat er gebeurt. Velen zeggen; “spreek niet over deze dingen, laat ons met rust en maak ons niet banger dan we al zijn. Waarom zouden wij elkaar en onze kinderen bang maken met al het verschrikkelijke dat gebeurt in de wereld om ons heen en dat misschien ook ons zal overkomen? “

Het is inderdaad niet goed om elkaar bang te maken, maar moeten wij dan doen alsof er overal vrede is en geen gevaar ons dreigt? In het leven van alle dag leren wij onze kinderen hoe zij handelen moeten in verschillende situaties, wij wijzen hen op het gevaar van een hete kachel en een drukke autoweg. Zouden wij dan ook niet met elkaar nuchter moeten zijn en onze kinderen meegeven dat zij hier niet in een paradijs leven maar in een zondige wereld die voorbijgaat? Een wereld, waar honger en pijn is, vervolging en verdrukking en dat als gevolg van de zonde, waarmee wij mensen opstaan tegen God? Dat is de realiteit en hierin leven wij. Het is niet de schuld van God dat het alles zo toegaat in deze wereld, nee het is alles het gevolg van de zonden.

Er zijn mensen, die slapeloze nachten hebben vanwege de geruchten over het einde der tijden. Mensen worden bang als er gesproken wordt over de oordelen van God die straks over deze aarde zullen komen. Toch heeft de Heere ons in Zijn Woord deze boodschap wel meegegeven. Er wordt ernstig opgeroepen om waakzaam te zijn en niet in te slapen met de wereld om ons heen waarin geroepen wordt; vrede, vrede en geen gevaar. Juist tegen dezulke wordt ernstig gewaarschuwd. ‘Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden, 1 Thess. 5:3.’

De Heere Jezus heeft Zijn discipelen verteld over verdrukking en vervolging. Tegelijk heeft Hij hen bemoedigd en gewezen op de kracht van de Heilige Geest en de heerlijke toekomst voor hen die volharden tot het einde. ‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd, Joh. 14:27.’ Hij, de Vredevorst, sprak van een vrede die het verstand te boven gaat en niet gekend wordt door de wereld die leeft buiten het geloof in de Heere Jezus. ‘Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen, Joh. 16:33.’ Hij is de Overwinnaar en Hij is bij de Zijnen. ‘En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen, Matth. 28:20.’

Nu is het een persoonlijke vraag aan u en mij; kennen wij deze vrede? Hebben wij ooit ervaren dat er helemaal geen vrede kan zijn buiten de Vredevorst? Hebben wij ooit ervaren dat er een Zaligmaker en een Verlosser nodig is om ons te bevrijden van de zonde, de schuld, de dood en de hel? Dat er een Middelaar nodig is Die ons verzoend met God de Vader door Zelf te lijden en te sterven? Lieve vrienden, wat wordt alles anders in het leven als de Heilige Geest ons iets laat zien van onze ellendige toestand, in een leven zonder relatie met God. Ons laat zien dat wij in vijandschap leven tegen God en met onze zonden de schuld steeds groter maken. Wat een ellende als wij dan ontdekken dat er in ons niets is dat die breuk tussen God en onze ziel weer kan herstellen. Maar wat een wonder als dan ons oog gericht wordt op Jezus, de Zoon van God, Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Als wij onze knieën mogen buigen en in Zijn offer de vergeving van onze zonden mogen vinden. Door onszelf over te geven in de hand van God en te rusten in dat wat Hij doet. Zo vinden wij vrede, vergeving van zonden en het eeuwige leven. Vrienden, buiten deze troost is alles hopeloos. Dan is uw angst gegrond en is het te hopen dat u nooit rust, voordat u de rust in Hem gevonden hebt.

Hoe kunnen wij onze kinderen beschermen voor de angst vanwege de onrust in de wereld? Door hen bij de hand te nemen en hen de Weg ten leven te wijzen. Door hen voor te gaan in een afhankelijk leven met de Heere en samen de troost te putten uit Zijn Woord: “Zie, Ik ben met u”. Is er een grotere troost denkbaar. Wij leven vandaag nog in een land van vrede, een land waar nog een zogenaamde vrijheid van meningsuiting is en waar men nog mag geloven wat men wil. Wat hebben wij gedaan met deze vrijheid? Heeft het ons bij de Heere gebracht en hebben wij de vrijmoedigheid genomen om van deze vrijheid gebruik te maken en anderen de Weg tot God de Vader te wijzen? Vrienden, wat een puinhoop hebben wij er met elkaar van gemaakt. Ik begin bij mijzelf en moet eerlijk bekennen dat ik vaker gevochten heb voor mijn eigen gelijk, dan dat ik mensen bracht tot Jezus. Laten wij met elkaar ons verootmoedigen, onze knieën buigen en onze zonden belijden. Laten wij de tijd benutten die ons nog rest om niet te doen alsof er vrede is en geen gevaar ons dreigt. Nee laten wij stilstaan bij de verdrukking in de wereld, die er nu is en die straks over heel de wereld komen gaat. Laten wij bidden voor onze broeders en zusters die vandaag vervolgd worden en moeten sterven om de Naam van hun Zaligmaker, die zij ook in het uur van de dood, niet willen verloochenen. Vaders en moeders, laten wij onze kinderen voorbereiden op deze ure, door ons nu te verblijden in de zaligheid die geopenbaard is onder de hemel. Laten wij, ouderen, jongens en meisjes, ons richten op God de Vader in de hemel Die Zijn Zoon gaf opdat wij leven zouden. Zonder dit leven en zonder deze gemeenschap zullen wij en onze kinderen, sterven en verloren gaan. Maar, hebt goede moed, de Heere heeft geen lust in de dood van de zondaren maar daarin dat zij zich bekeren en leven (Ezech. 33;11).

Broeders en zusters; ‘Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus, Rom. 5:1.’ Wat een genade, een kind van God te zijn. ‘En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus, Filip. 4:7.’ In Christus Jezus ligt de vrede van ons hart, Hij is in de hemel waar Hij voor ons bidt. Hij die beloofd heeft bij ons te zijn heeft ook gezegd dat wij vervolgd zullen worden. ‘Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren, Joh. 15:20.’ Paulus schrijft het aan zijn geliefde broeder Timotheüs. ‘En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden, 2 Tim. 3;12.’ Kom, laten wij godzalig leven door geduldig te gaan in de weg die God voor ons bereid heeft met de belijdenis van Mozes in ons hart: ‘Verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben, Hebr. 11:25.’ Laten wij ons buigen voor God, gewillig ons kruis opnemen terwijl wij zien op dat wat de Heere Jezus voor ons deed. ‘Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd, 1 Petr. 5:6.’ Dan hoeven wij ons geen zorgen te maken, maar: ‘Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u, 1 Petr. 5:7.’

Wij weten niet wat ons te wachten staat, misschien sterft u vandaag waarbij uw zorg voor morgen met u sterft. Vrienden, dat toch uw hart gericht zal zijn op God, laat alles wat geen God en Christus is, voor wat het is en leef door het geloof, dan zult u ervaren dat er geen vijand groot genoeg is om de vrede uit uw hart te roven. Broeders en zusters, ook wij weten niet wat er nog over ons zal komen. Velen die gewandeld hebben in het geloof zijn de marteldood gestorven, met een loflied in hun hart en vaak ook op hun lippen. De Heere Jezus heeft gezegd: ‘Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen, Openb. 3:10.’ Geborgen in Hem, zullen wij misschien met Henoch worden weggenomen voor het oordeel, misschien met Noach bewaard worden in het oordeel, hoe het ook zij, met Zijn vrede in ons hart zien wij over het oordeel heen op die heerlijkheid die Hij bereidt heeft voor allen die Hem liefhebben. Kom, laten wij nuchter en waakzaam zijn. Het einde aller dingen is nabij, Jezus leeft en Hij is Overwinnaar. In Hem zullen wij overwinnen en ingaan in Zijn heerlijkheid. ‘De Heere nu des vredes Zelf geve u vrede te allen tijd, in allerlei wijze. De Heere zij met u allen, 2 Thess. 3:16.’Amen.

Wat de toekomst brengen moge,

Mij geleidt des Heeren hand;

moedig sla ik dus de oogen

naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;

Vader, wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen

met een rustig kalmen moed!

Heer, ik wil Uw liefde loven,

al begrijpt mijn ziel U niet.

Zalig hij, die durft gelooven,

ook wanneer het oog niet ziet.

Schijnen mij Uw wegen duister,

zie, ik vraag U niet: waarom?

Eenmaal zie ik al Uw luister,

als ik in Uw hemel kom!

Laat mij niet mijn lot beslissen:

zoo ik mocht, ik durfde niet.

Ach, hoe zou ik mij vergissen,

Als Gij mij de keuze liet!

Wil mij als een kind behand’len,

dat alleen den weg niet vindt:

neem mijn hand in Uwe handen

en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge,

aan des Vaders trouwe hand

loop ik met gesloten oogen

naar het onbekende land.


Wilco Vos Veenendaal 27-10-2015