Volg ons op YouTube

Het gesprek vervolgd (Tom en Peter deel 3)

Het is al weer enige weken geleden dat Tom voor het eerst met andere ogen de Bijbel is gaan lezen. Jaren was hij bekend met de Bijbelse boodschap en toch is het voor hem al die tijd een gesloten boek gebleven. Hoewel hij in zijn dagelijks leven liet blijken een groot gelovig vertrouwen te hebben in allerlei zaken, zoals zijn wekker, de verkeerslichten, de dokter, de apotheker en de tandarts, durfde hij niet te geloven dat God geen lust had in zijn dood maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven (Ezech. 18:23). Hoewel hij wist dat de Heere Jezus gekomen was om zondaren te verlossen van schuld en zonden, kon hij niet geloven dat het bloed van Jezus Christus ook genoegzaam was om zijn zonden te vergeven. Tom zat gevangen in een strik van “ja maars” waarbij het Woord hem leek buiten te sluiten. De Heere God was voor Tom een verterend vuur en een gloed bij wie niemand wonen kan en hoewel dit zeker waar is, had Tom nooit ontdekt dat die Heilige en rechtvaardige God, Zijn Zoon gezonden heeft opdat ook Tom weer met Hem in gemeenschap zou kunnen leven (Joh. 3:16). Tijdens het gesprek met de gelovige Peter is het Woord voor Tom tot leven gekomen. Hij kon niet anders dan geloven dat de Heere Jezus verzoening heeft gedaan ook voor zijn zonden. Hij ging zien dat de Heere Jezus stierf terwijl wij nog vijanden waren (Rom. 5). Tom hoefde niet langer zijn best te doen om bij de Heere God in een goed blaadje te komen, hij mocht met al zijn gebrek, zijn schuld en zonden eenvoudig schuilen bij God. Hij mocht zijn zonden belijden en gelovig rusten in dat wat Christus voor hem gedaan heeft. Tom heeft Peter later weer opgezocht en met hem gesproken over de twijfel en het ongeloof dat steeds weer opnieuw de kop opstak. Peter heeft hem mogen wijzen op het Woord dat vrijmaakt van iedere leugen die de boze influistert en waarmee hij twijfel zaait in het gelovige hart dat nog zo veel leunt op gevoel en ervaring. Het Woord moet het fundament worden van de gelovige, het Woord maakt vrij en werkt door de Heilige Geest de vaste zekerheid dat alle zonden om Christus wil vergeven zijn en doet uitzien naar de heerlijkheid die Hij bereid heeft voor allen die Hem vrezen. Tom is verblijd dat hij Peter heeft leren kennen. In aansluiting op het laatste gesprek las Tom thuisgekomen de woorden uit 2 Petrus 1:10,11: ‘Daarom, broeders, benaarstigt u te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig Koninkrijk van onzen Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.’

Vandaag bladerde Tom door zijn Bijbel en las hij het hoofdstuk uit de brief aan de Hebreeën waar gesproken wordt over het geloof van hen die beleden gasten en vreemdelingen op de aarde te zijn. Zij stierven in het geloof rustend op Gods beloften waarvan zij zeker geloofden dat deze in vervulling zouden gaan. Zij hebben Gods beloften geloofd en omhelsd (Hebr. 11:13). Door het geloof hebben Abel, Henoch, Noach, Abraham, Izak, Jakob en Sara gewandeld en grote dingen gedaan. Tom, las het 6e vers: ‘Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken, Hebr. 11:6.’ Het raakte Tom dat hij al die jaren bezig was geweest met een godsdienst die niets anders was geweest dan een leeg omhulsel. Hij meende God een dienst te doen, hij meende tot God te bidden maar nu zag hij dat het alles, zonder geloof, van geen waarde was.

Wat maakt het een groot verschil hoe we God zoeken, zoeken wij Hem terwijl wij in twijfel zijn of Hij ons genadig wil zijn of zoeken wij Hem omdat Hij de bron van leven is en omdat wij geloven dat Hij een beloner is van hen die Hem zoeken. Dan zullen zoekers vinders worden. Nog eenmaal las Tom het eerste vers: ‘Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.’ Hij stond op, deed zijn jas aan en wandelde in gedachten verzonken naar het huis van Peter. Wat is geloof toch krachtig en zou de Bijbelse hoop niet veel meer betekenen dan de hoop waar wij vaak over spreken? Terwijl Tom daar zo loopt, ziet hij aan één van de voordeuren een hartje hangen. In het hart staan de volgende woorden gegrift: “Geloof, Hoop en Liefde.” Nog nooit had Tom gezien hoe diep de boodschap van dit eenvoudige hart eigenlijk was. ‘Ja Heere laat mijn hart vervuld zijn met dat geloof dat U omhelsd en U verheerlijkt, met een hoop op U en de vervulling van Uw beloften en laat Uw liefde mijn hart vervullen met liefde tot U en mijn naasten.’

Een zoete vrede stroomt door het hart van Tom terwijl hij op de bel drukt van Peters woning. Blij en verrast opent Peter de deur en verwelkomt Tom, die hem broederlijk omhelst. “Kom, verder Tom, wat fijn dat je langskomt, hoe is het met je?” “Peter, ik ben verwonderd over de lessen die ik mag leren. Juist vanavond was ik in gedachten rond het geloof van de zogenaamde geloofshelden die we vinden in Hebreeën 11. Het geloof is een vaste grond en zonder geloof is het onmogelijk om de Heere te behagen. Zonder geloof zullen wij Hem ook nooit vinden. Terwijl ik zo in gedachten naar jou op weg was, zag ik een hartje met de woorden, “Geloof, Hoop en Liefde”. Het heeft mij verwonderd en vervuld met een gevoel van geluk, een vrede die ik moeilijk kan omschrijven. Ik weet Peter, dat jij mij de vorige keer wees op het feit dat ik niet op mijn gevoel moest leven maar op de feiten uit het Woord van de Heere. Dat Woord maakt vrij. Toch is het zo bijzonder bemoedigend als het hart vervuld is met een gevoel van liefde en vrede.” “Tom, wat fijn dat je de les hebt onthouden, dat het Woord ons vrij maakt, vrij van menselijke overheersing, vrij van een drijven op gevoel en tegelijk ook vrijheid omdat het weerstand weet te bieden aan de leugens van de boze. Wat heerlijk dat je een gevoel van vrede weet te beschrijven die is voortgekomen uit verwondering en blijdschap over de dingen uit Gods Woord. Het gevoel is nu een gevolg van het gelovig rusten op de feiten die de Heere geopenbaard heeft in Zijn Woord. Zie je, dat is vrijheid.” “Peter, ik heb zo’n honger om nog veel meer te leren uit het Woord van God, het lijkt wel alsof ik een schat gevonden heb die zoveel meer waarde bezit dan ik kan bevatten. Juist vanavond besefte ik ook hoe uitgehold het woord “geloof” eigenlijk is geworden. Als wij iemand iets vragen, dan krijgen we zo vaak het twijfelachtige antwoord; “ik geloof het wel”. Hier omschrijft geloof veel meer een soort onzekerheid dan een zekerheid.” “Ja Tom ook dat is een list van de boze. En heb je er weleens over nagedacht dat het met hoop en liefde ook zo is? Hoop is een term geworden die een onzeker verlangen uitspreekt. Men zegt; “ik hoop dat het morgen mooi weer is,” terwijl de uitkomst onzeker is. Maar als de Bijbel spreekt over hoop, dan is zij de strijdbare held. De hoop rust op Gods eed en Zijn beloften, het geeft moed en is het anker dat ingaat tot voorbij het voorhangsel (Hebr. 6:19). Zoals je weet Tom, kan een schipper gerust gaan slapen als zijn schip voor anker ligt. Het kan stormen, ja hevig tekeergaan maar de schipper vertrouwt op zijn anker. Zoals dat anker zich vastgrijpt in de grond en het hele schip vast legt, zo is de hoop als het ware het anker van de ziel die zich vastgrijpt in Gods beloften, rustend op Zijn eed en zich veilig en geborgen weet voor vandaag en de in de toekomst. Hoop doet leven. Zo zijn Bijbelse geloof en hoop niet iets zwaks maar iets krachtigs, zij richt zich op de almachtige God, de Waarmaker van Zijn Woord.” “Peter, wat een diepe betekenis hebben deze eenvoudige woorden eigenlijk en wat erg dat het dagelijks gebruik van deze woorden zand in de ogen heeft gestrooid. Geloof en hoop is helemaal niet twijfelachtig. Toch moet ik eerlijk bekennen dat ikzelf ook altijd geloof en hoop als iets twijfelachtigs heb gezien. Wat is het eigenlijk erg en arm dat er mensen zijn die meer ongeloof laten zien dan geloof en tegelijk gezien worden als kinderen van God. Als ik hen vraag hoe het met hun ziel is en of zij gelovig rusten in het offer van de Heere Jezus, dan openbaart zich meer vrees, twijfel en ongeloof dan geloof en hoop.” “Juist Tom en daarom is het zo belangrijk dat jij leert rusten op het Woord van God, dat is geen twijfelachtige basis maar het fundament dat God Zelf gelegd heeft. Het is Jezus Christus en Dien gekruisigd. Je mag afzien van jezelf en geheel rusten op dat wat Hij gedaan heeft, doet en zal doen.”

“Misschien is het goed Peter, dat je me nog wat Bijbelteksten bijbrengt over dit onderwerp.” “Ja dat is goed Tom, dan zul je zien dat de liefde die vandaag gepromoot wordt ook vaak een andere liefde is dan die we in het Woord vinden.” “Hoe bedoel je” “Vandaag wordt liefde vaak ingevuld als liefjes en kan bestaan zonder Waarheid maar Gods Woord leert dat Gods Waarheid het fundament is en dat kan niet samengaan met leugen. De liefde tot God en Zijn Waarheid maakt ook vrij van deze zogenaamde liefde en vult het hart met ware liefde. Als het geloof zich richt op God en de hoop zich vastklemt aan Zijn beloften dan vervult Hij ons hart met Zijn liefde die zich vervolgens uit in liefde tot onze naasten. Zie maar eens hoe mooi Johannes dit omschrijft in Zijn brief. ‘Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk, die liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is. Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben, en Zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God? 1 Joh. 5:1-5.’” “Ja, treffend hoe geloof en liefde hier samengaan, geloof is iets van het hart en wordt gezien door de liefde die uitgaat naar God en de naaste en de wereld overwint, dat is echte vrijheid.”

“Tom, zullen we wat door de Bijbel bladeren rondom geloof, hoop en liefde?” “Ja dat is goed Peter” “Mooi, blader eens naar 1 Korinthe 13, dat is een heel hoofdstuk dat spreekt over liefde. Eerste heeft Paulus onderwezen over de verschillende gaven in de gemeente en dan onderwijst hij dat de liefde van levensbelang is. Al zou je de taal van de engelen spreken en je had de liefde niet, dan zou je maar een luidende schel en een klinkend metaal zijn. Het onderwijst hoe de liefde zichzelf wegcijfert en het goede zoekt voor de naaste. Lees nu eens het laatste vers van dit hoofdstuk. ” ‘En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde, 1 Kor. 13:13.’ Zie je dat de woorden in dat hartje gebaseerd zijn op de Bijbel? En deze tekst leert ons dat de liefde, het geloof en de hoop overstijgt. Het is ook bijzonder om te beseffen dat straks als wij in zullen gaan in de heerlijkheid die Hij voor ons heeft, het geloof en de hoop er niet meer zullen zijn, terwijl de liefde dan volmaakt zal zijn. Tom, wat moet dat een heerlijkheid zijn. Wat kan ik er vaak naar verlangen.” “Peter, als we er zo samen over praten dan kan ik er ook zo naar verlangen en tegelijk ben ik al weer bang voor de twijfel en het ongeloof.” “Ik begrijp het Tom, richt je daarom steeds weer op de Heere Jezus, het voorwerp van je geloof en je zult bemerken dat ongeloof en twijfel moeten wijken. Twijfel en ongeloof komen voort uit angst en zie eens wat 1 Johannes 4:18 en 19 ons leert: ‘Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de vrees heeft pijn, en die vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.’ Vrees en twijfel maakt moe en belast en is dat juist niet datgene wat de Heere Jezus van je af wil nemen? Hij heeft gezegd: ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven, Matth. 11:28.’ Tom, Hij is een volkomen Zaligmaker, Hij belooft en schenkt het eeuwig zalig leven dat je nu alreeds mag leven. Je mag leven in de wetenschap een kind van God de Vader te zijn. Dat vervult het hart met liefde en doet verlangen om te zijn zoals Hij wil dat wij zijn op deze aarde. Zullen we in deze context 1 Petrus 1 eens lezen, lees maar vanaf vers 16-23: ‘Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig. En indien gij tot een Vader aanroept Dengene, Die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze den tijd uwer inwoning; Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is; Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam; Dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, Die door Hem gelooft in God, Welke Hem opgewekt heeft uit de doden, en Hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door den Geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart; Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.’ “Zie je Tom, het is alles uit en door God, geloof, hoop en liefde is de boodschap die zich openbaart in heel de Bijbel. Het leert ons dat wij eerst in de wereld waren zonder hoop en zonder God, maar nu samen met het volk Israël, één in Christus (Efeze 2). Nu niet meer roemen in een besnijdenis, een herkomst of een positie maar in Christus Jezus is het geloof door de liefde werkzaam (Gal. 5:6).”

“Peter, wat is het Woord rijk en wat geeft het mij een blijdschap om al deze dingen te zien. Vindt je het goed als we wat vaker bij elkaar komen, dan kun je mij meer leren over de Bijbelse waarheden zodat het geloof, de hoop en de liefde in mij versterkt kan worden. Want de Bijbel heeft mij geleerd dat, als ik mijn roeping en verkiezing vastmaak ik niet meer zal struikelen (2 Petr. 1:10).” “Dat is goed Tom, je mag best weten dat het mij ook een grote vreugde geeft om zo samen door het Woord te gaan. Zullen we dan nog afsluiten met het gedeelte uit Romeinen 5:1-5. Lees jij het maar voor.” ‘Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus; Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt; En de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop; En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven, Rom. 5:1-5.’ “Tom, de God nu der hoop vervulle je met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat je overvloedig mag zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest (Rom. 15:13).” “Bedankt broeder, zullen we samen danken?” “Dat is goed Tom, doe jij het maar” “Vader dank U wel voor dit bijzondere onderwijs vanuit Uw Woord. Leid ons door uw Geest in deze Waarheid. Dank ook voor deze ontmoetingen, zegen mijn broeder Peter en tegelijk willen wij ook bidden voor hen die verstrikt zitten in hun denken, bevrijd hen door uw Woord en door uw Geest. Sterk uw kinderen opdat zij uw Naam verheerlijken. Wij bidden voor de vrede van Jeruzalem en zien uit naar de vervulling van uw beloften. Amen.” “Amen broeder, ga met God en verblijd je in de Heere.”

Hij die rustig en stil

zich steeds voegt naar Gods wil,

Hem in alles vertrouwt en gelooft,

die slechts hoort naar Zijn stem,

zich geheel geeft aan Hem,

smaakt een vreugde die nimmer verdooft.

Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam Zijn stem;

blijf maar rustig vertrouwen. Altijd ziende op Hem.

Loeit de levensorkaan,

komt er zorg op ons aan:

‘t is Zijn glimlach, die alles verdrijft.

Klagen, zuchten, geween,

vrees en twijfel gaan heen,

als wij rustig vertrouwen in Hem.

Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam Zijn stem;

blijf maar rustig vertrouwen. Altijd ziende op Hem.

Wordt u moeite en strijd

door de mensen bereid:

zie op Hem; slechts Zijn blik schenkt ons moed!

Hij draagt u, ook uw kruis,

brengt straks veilig u thuis,

zorgt dat alles hier meewerkt ten goed’.

Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam Zijn stem;

blijf maar rustig vertrouwen. Altijd ziende op Hem.


Wilco Vos Veenendaal 14-02-2016