Volg ons op YouTube

Het grootste probleem van het christendom zijn de christenen.

‘Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet, Joh. 2:4’

“Het grootste probleem van het christendom zijn de christenen.” Toen ik vanmorgen deze uitspraak tegenkwam, was ik geschokt en tegelijk moest ik toegeven dat er een kern van waarheid in deze uitspraak moet liggen. In mijn gesprekken met de mensen op straat kom ik dit geluid steeds opnieuw tegen. Het lijkt er op alsof veel mensen de christenen zien als een synoniem van de hypocriet. “Je bent een christen? O dan zeg jij dat God bestaat en dat je moet leven naar Zijn geboden maar ondertussen neem je het niet zo nauw.” “Christenen zijn mensen die door de weeks net als andere mensen zijn maar zondags groeten ze je niet als je ze tegenkomt.” “Christenen zijn mensen die altijd hun oordeel over anderen klaar hebben.” “Christenen weten precies hoe een ander moet leven maar ze zien hun eigen fouten niet.” “Christenen zijn arrogant, zij denken dat zij de waarheid hebben.” “Christenen gebruiken macht om anderen hun regels op te leggen.” Het is verschrikkelijk wat je te horen krijgt als je met mensen in gesprek gaat. Gelukkig zijn deze uitspraken erg zwart wit en zal dit waarschijnlijk niet op u van toepassing zijn. Er zijn gelukkig ook oprechte mensen onder hen die zichzelf christen noemen. Wat zou het een zegen voor deze wereld zijn als allen die zichzelf christen noemen, ook echt volgelingen van Christus zouden zijn. Dan zou de wereld zien dat een christen iemand is die anderen geen regels oplegt maar bewogen is met het lot van zijn naaste. Er is iets bijzonders aan die christen, zij hebben onvoorwaardelijk lief en spreken over God alsof zij Hem dagelijks ontmoeten. Zij zijn trouw in het nakomen van hun afspraken en zullen nooit iets doen ten koste van een ander.

Onlangs hoorde ik iemand vertellen over een land waar nog nooit het Evangelie gebracht was. Er kwam daar een man die de mensen bekend wilde maken met het Evangelie van Jezus Christus. De bevolking wilde niet horen van Jezus en de man moest zwijgen of sterven. Jaren later, toen de man al gestorven was, kwam er een zendeling die sprak over de God van hemel en aarde, Die Zijn Zoon naar deze wereld gezonden heeft om zondaren te redden. Toen hij sprak over Jezus, zeiden de mensen, “die kennen wij, hij heeft hier jaren gewoond.” Lieve vrienden, zouden onze buren, collega’s, vrienden en gezinsleden dit ook over ons kunnen zeggen? Ik geloof dat dit onze heilige roeping is. ‘Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde, Efeze. 1:4.’

Er is iets grondig mis met de term christen. Vandaag de dag wordt u een christen genoemd als u bent geboren in een gezin dat naar de kerk gaat. Kinderen worden gedoopt en worden automatisch een christen. Later als ze groot zijn en ze hebben nog niet gebroken met de traditie, dan doen ze belijdenis van hun geloof. Als ik aan deze jonge mensen vraag wat hun geloof inhoud, dan hebben zij geen antwoord. Als ik vraag waar zij dan belijdenis van doen, dan zeggen zij van de waarheid die in de kerk geleerd wordt. Maar beste mensen, dit is niet hetzelfde als wat de Catechismus, het leerboek van diezelfde kerk leert. Deze catechismus spreekt zulke heldere taal. “Zondag 7. Vraag 21 Wat is een waar geloof? Antw. Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus wil.” Hoe kunnen wij belijdenis doen van een bepaald geloof als wij geen amen kunnen zeggen op deze woorden?

Hoe durven wij onszelf een christen te noemen als wij niet begrijpen en uitleven wat wij zelf leren? “Zondag 12 Vraag 32 Maar waarom wordt gij een Christen genaamd? Antw. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo Zijner zalving deelachtig ben; opdat ik Zijn Naam belijde, en mijzelven tot een levend dankoffer Hem offere, en met een vrije en goede consciëntie in dit leven tegen de zonde en den duivel strijde, en hiernamaals in eeuwigheid met Hem over alle schepselen regere.” Hier zien wij een christen, die mag geloven met een vast vertrouwen dat door genade al zijn zonden zijn vergeven en dat alleen om de verdienste van Christus wil. Nu wil deze christen alleen nog leven tot eer van zijn God en Zaligmaker en daarom strijd hij tegen de zonden en de duivel en spreekt vrijmoedig over God en het bloed van zijn lieve Zaligmaker, Jezus Christus en Dien gekruisigd. Als wij deze Zaligmaker en dit geloof niet kennen, dan mogen en kunnen wij onszelf geen christen noemen. Hoe durven wij belijdenis te doen van een geloof dat geen geloof mag heten. Hoe durven de predikanten deze jonge mensen te bedriegen met een geloof dat niets anders is dan een leugen.

Deze woorden zijn scherp maar als wij beseffen dat wij op weg en reis zijn naar de eeuwigheid dan kunnen wij niet anders dan Gods Woord heel serieus nemen. Luister naar dat wat de wereld over uw hypocriete leven te zeggen heeft. Stop alstublieft met een ander te veroordelen en doe hetzelfde als hen, breek met het dubbele leven en leef zoals je hart je ingeeft. Dan ben je oprecht. Wat een bevrijding als je gewoon de films kunt kijken die je graag wilt kijken, als je de boeken wilt lezen die je altijd al hebt willen lezen en als je gewoon kunt doen waar je zelf zin in hebt, zonder bang te zijn voor dat wat anderen van je zeggen. Ik hou van eerlijke mensen en ik geloof dat God ook van eerlijke mensen houd. Hij spuugt van dat halfslachtige lauwe leven dat geen enkele inhoud heeft. Men leest de Bijbel, doet voor het gehoor een ernstig gebed en ondertussen is het hart en leven niet op God gericht. Dit is de lauwheid waar God van walgt. ‘Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen, Openb. 3:15,16.’ Als je openlijk voor de wereld kiest dan ben je eerlijk. Je belijd dan God niet nodig te hebben en je zult er achter komen dat de wereld de leegte in je bestaan ook niet zal kunnen vullen. Net zo min als het halfslachtige leven in de kerk. Ik ontmoet veel jonge mensen en allemaal moeten zij eerlijk belijden dat de wereld hun geen vervulling geeft. Hoe ze ook drinken, welke verdovende middelen zij ook gebruiken, de films, muziek en games, het flirten en het uitgaan geeft hen geen vervulling. De wereld is leeg en holt naar het einde. De wereld staat als het ware in brand, o zag de wereld hoe ernstig de toestand is. Lieve vrienden, in de wereld of in de kerk, hoe is het met u, hoe is het met jouw?

Afgelopen dagen waren wij aan boord bij vrienden op een binnenvaartschip. Onze vrouwen en kinderen waren aan boord terwijl mijn vriend en ik een wandeling maakte. We spraken samen over het leven met de Heere. Het was op een verlaten haventerrein, alles lag in diepe rust vanwege de feestdagen. Wat was het goed om zo samen te zijn. Op een gegeven moment kwamen wij om de hoek van een groot gebouw en zag ik grote rookwolken. Ik zei: “moet je die rook zien.” We keken samen terwijl het aanhoudende getoeter tot ons doordrong. “Het is aan boord!” Riep mijn vriend uit en wij zetten het op een lopen. Van het schip was niets te zien, dikke rookwolken stegen op. Het getoeter drong als een angstige schreeuw tot ons door. Duizenden gedachten kwamen in mij op. Mijn vrouw en kind waren in het vooronder, waar de dikke rook vandaan leek te komen. Hoe was het met de vrouwen en de kinderen. Hoe kon dit gebeuren. O God, help ons, steeg op uit mijn hart terwijl ik hoorde hoe mijn vriend tot de Heere riep. We renden zo hard we konden, het leek een eindeloze tijd, het leek een niet te overbruggen afstand. Eindelijk kwamen we bij het schip en zagen dat de meeste rook uit de schoorsteen op het voordek en uit de machinekamer kwam.

De eerste schrik sloeg om in blijde dankbaarheid, onze geliefden leefden allen, de generator kon tot stilstand gebracht worden en het bleef alles beperkt tot materiële schade. Terwijl wij daar zo rustig liepen te wandelen, was er paniek aan boord, het leek er op dat het hele schip zou afbranden en zij konden ons niet bereiken. Het is een moment dat ik nooit meer zal vergeten.

Wat zal het zijn als straks de Heere Jezus terugkomt als Rechter van de aarde? Waar zult u moeten schuilen als Zijn oordelen de aarde treffen? Als de mensen zullen uitroepen “bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons”? Terwijl mijn vrouw en kind rustig in de Bijbel zaten te lezen, ontwikkelde zich nog geen meter onder hen een enorme bom. Vanaf het achterschip riep men aanhoudend tot hen, totdat eindelijk de boodschap tot hen doordrong en zij zagen hoe de enorme rookwolken onder hen vandaan opstegen. Ze konden vluchten. Vrienden, wij kunnen zien hoe de rook van deze aarde opstijgt. Als wij Gods Woord onderzoeken dan zien wij hoe de profetieën in vervulling gaan. De draak (satan) voert zijn plannen uit en heeft de macht gegeven aan het beest uit de zee, dat is opgekomen, we zien ook hoe het beest uit de aarde nu rondgaat (openb. 13). Wat zal er nog gebeuren, wat hangt ons boven het hoofd? Wie aanbid u? Het beest met zijn getal 666 of dient u God en houd u Zijn geboden? ‘Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet, Joh. 2:4’ Wij wandelen in het Licht of in de duisternis. ‘Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet, 1 Joh. 1:6.’

Stel je voor dat ik bij het schip was aangekomen en ik zag dat mijn vrouw en zoon nog steeds rustig in de Bijbel zaten te lezen. Zou ik dan heel lief en zachtjes aan hen vragen of zij zich rustig uit de ruimte zouden willen verwijderen. Stel je voor dat mijn vrouw het vooronder zou verlaten en mijn zoon pakt de lego om te gaan spelen. Zou ik hem er dan niet uitslepen? Vrienden, wij hebben het nu niet over een brand op een schip, het gaat hier om uw eeuwig behoud of uw eeuwig verderf. God stuurt u vandaag de oproep. Bekeert u en leef. U heeft het verdiend om voor eeuwig verloren te gaan. U heeft het verdiend of voor eeuwig te branden, maar God roept u vandaag nog toe. Zie op Mijn Zoon, Zie op Jezus, Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Hij ging vrijwillig die vuurgloed in opdat u voor eeuwig zou leven. Jezus Zelf heeft het gezegd, dat Hij verhoogd moest worden aan het kruis, opdat een ieder die in Hem zou geloven niet verloren hoeft te gaan maar eeuwig leven krijgt. ‘En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, Opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe, Joh. 3:14,15.’ Dat is de boodschap van genade. Nu hoort u nog de toeter loeien, die u wijst op het gevaar. Nu komt tot u die liefelijke boodschap dat Jezus leeft. Hij is waarlijk opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. Nog zijn de armen uitgespreid om een zondaar te ontvangen. Hij roept en nodigt geen zoete brave mensen maar rebellen, zij die eigenwijs zijn en hun eigen wetten willen maken. Gezonde mensen hebben geen dokter nodig net zo min als brave mensen een Zaligmaker. Maar vrienden, wie u ook bent, u bent niet braaf, u bent zondig! U bent een rebel, een opstandeling tegen God en Zijn Woord. U heeft Zijn geboden overtreden en u zult verloren gaan als u geen acht slaat op de roep van God. Bekeert u en gelooft het Evangelie. Kom dan tot God, belijd uw zonden en smeek Hem om vergeving. Hij zal uit goedheid zonder peil, u het eeuwig zalig leven geven. Hij is getrouw aan Zijn Woord. ‘God dan de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom dat zij zich bekeren; Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een Man Dien Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft, Hand. 17:30,31.’ Nu is Jezus nog de Redder van verloren zondaren, straks zal Hij als Rechter de wereld oordelen. Kiest dan heden wie u dienen wilt. De levende God, Jezus Christus of het beest en zijn beeld.

Wat een genade als u het met Job zeggen mag: ‘Ik weet, mijn verlosser leeft.’ Wat een waarde heeft de Heere Jezus Christus dan voor u gekregen. Hij verloste u uit het oordeel. Hij heeft u bevrijd van de vloek van de wet en van uw schuld. Hij is alles waar uw hart naar uitgaat. Wat een bevrijding om niet meer bang te zijn voor dat wat mensen van ons denken maar alleen nog op God gericht te zijn. Straks als Hij komt zal hij onze werken oordelen, de vloek en het oordeel heeft Hij voor ons weggedragen. Wat een dierbare Zaligmaker is Hij. Toen wij nog dood waren in zonden en misdaden is Hij voor ons de dood ingegaan. Wie zal ooit bevatten wat het God gekost heeft om ons te verzoenen? De Vader moest Zijn Zoon de vuurgloed inzien gaan, Hij kon Hem met eerbied gesproken niet terugtrekken. Had Hij dat gedaan, dan was het voor ons hopeloos verloren. Nee onze hemelse Vader gaf alles wat Hij had om ons te redden. Hij moest de beker van toorn over Hem uitgieten om onze zonden weg te doen. Wie kan bij deze wetenschap nog langer met de zonde leven? O zie dan hoe Jezus daar hangt tussen hemel en aarde. De aarde heeft hem verstoten en de hemel was gesloten. Hoor hoe Hij roept: ‘Mijn God, Mijn God waarom hebt Gij Mij verlaten’ Hij werd verlaten, opdat wij in eeuwigheid niet verlaten zouden worden. Hij riep het uit: ‘Het is volbracht,’ werd in een graf gelegd en stond na drie dagen en drie nachten op uit de dood. Hij is de Overwinnaar over dood, hel en graf. In Hem zijn wij voor tijd en eeuwigheid geborgen. Wie zal ons scheiden van Zijn liefde?

Wordt u nog zo vaak aangevallen door het vreselijke ongeloof? Is het de boze die u influistert, “u hebt geen heil bij God’? Wat een duistere momenten als de hemel gesloten lijkt en de duivel u al uw zonden voor ogen schildert. Juist dan als u God zo nodig hebt, maakt de duivel u wijs dat u met uw onreine gedachten niet tot Hem kunt naderen. Hij fluistert u in, “je bent geen kind van God, want dan zou je niet zo doen.” “Als jij een kind van God was, dan zou je heel wat heiliger zijn.” Kom, zoek uw heil alleen bij God, ga niet in strijd met de boze, luister niet naar zijn leugens. Hij is de leugenaar van de beginne en kan niet anders dan de waarheid verdraaien. Uit genade bent u zalig geworden en door genade alleen, zult u straks de hemel ingaan. ‘Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest, Rom. 8:1.’ Er is geen veroordeling meer, kom zie op het Lam dat geslacht is voor uw zonden. In Hem zult u al het ongeloof overwinnen en in Hem zult u overwinnen over de zonden. Hij is een volkomen Zaligmaker. De macht en de kracht van de zonde is verbroken. Zie niet op uzelf, op uw zwakheid, op uw vleselijke natuur maar zie op Hem en weet dat uw oude mens met Christus is gestorven en begraven en dat u bent opgestaan in het nieuwe leven met Hem. Hij is opgestaan en in de kracht van Zijn opstanding zult u overwinnen. In die kracht zult u de wereld kunnen bereiken met de blijde boodschap van redding en genade. De wereld zit niet op u te wachten, zij heeft u en mij niet nodig. De wereld heeft, Jezus nodig. De wereld ligt verloren in zonde en schuld en zal spoedig verloren gaan, kom laten wij moed houden, het oog op Christus en dat wat Hij deed. Laten wij vrijmoedig getuigen van onze Heiland. Ik weet dat het moeilijk, ja vaak onmogelijk is. Maar als wij onze naasten zien en we denken aan de komende oordelen, zouden wij dan nog kunnen en mogen zwijgen? Is dat liefde? Ik bemerk dat het bij mij niets anders is dan angst om zelf uitgelachen en bespot te worden. Ik ben vaak bang. Maar ziende op Jezus, Mijn overste Leidsman en Voleinder van het geloof, ga ik uit en ervaar ik de kracht van Zijn Geest. Juist door te getuigen, wordt de zekerheid van het geloof steeds vaster. Niet in onszelf maar in Jezus ligt al onze hoop en verwachting. Kom vrienden, Zie op Jezus en u zult leven als Jezus. Als uw leven niet verandert is sinds het moment dat u beleid een christen te zijn dan bent u nog dood en kent Jezus u niet. Maar nog is er tijd, nog komt tot u en mij, voor het eerst of opnieuw de roep: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven, Matth. 11:28.’ O, wat een heerlijke zoete rust. Het is een vrede die alle verstand te boven gaat. Geprezen zij Zijn grote Naam. Amen.

Psalm 19:6

Dus krijg ik van mijn plicht,

O God, een klaar bericht.

Wat is ‘t vooruitzicht schoon!

Hij die op U vertrouwt,

Uw wetten onderhoudt,

Vindt daarin groten loon.

Maar, Heer’, wie is de man

Die, op ‘t nauwkeurigst, kan

Zijn dwalingen doorgronden?

O bron van ‘t hoogste goed,

Was, reinig mijn gemoed

Van mijn verborgen zonden.


Wilco Vos Veenendaal 23-04-2013