Volg ons op YouTube

Het Messiasgeheim of het geheim rond de Messias

‘Het begin des Evangelies van JEZUS CHRISTUS, den Zone Gods, Mark. 1:1.’

Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God, handelt over Johannes de doper, de stem van een roepende in de woestijn. Hij roept de mensen op, zich af te keren van hun zonden en zich te keren tot de levende God. Als Johannes door Herodes is gevangen genomen, begint de Heere Jezus Zijn prediking in Galilea. ‘De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen, bekeert u en gelooft het Evangelie.’ Bekeert u en gelooft het Evangelie, zo klinkt het uit de mond van Jezus Christus, de Zoon van God. Aan u en mij wordt de vraag gesteld; Wat doen wij met deze opdracht? Schudden wij het van ons af, hebben wij geen boodschap aan deze oproep? Hebben wij verontschuldigingen gemaakt als, ik kan dat niet, het moet mij gegeven worden of wijzen wij naar anderen waar het alles zo gemakkelijk lijkt te gaan? Wij moeten eerlijk worden voor God. Hij eist geloof en bekering en wij hebben alleen te gehoorzamen. Als wij onze eigenwijze weg blijven vervolgen dan zal dit eindigen in de dood. Alleen zij die zich in de weg van geloof en bekering over geven aan de Heere God en het van Hem verwachten zullen niet beschaamd worden. De Heere Jezus is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is en dat heeft Hij gepredikt. Vluchten wij bij Hem vandaan of zoeken wij bij Hem de toevlucht? Het gaat niet om dat wat wij kunnen vertellen over onze bekering of ons geloof, de vraag is, wat is het voorwerp van uw geloof en naar wie heeft u zich gekeerd? Laat Jezus het middelpunt van uw gedachten, verlangen en leven zijn, dan zult u nooit beschaamd uitkomen.

Wij weten dat de boodschap van het Evangelie de Heere Jezus centraal stelt als de Zoon van God, de lang beloofde Messias, de Redder van de verloren mens. In de Bijbel lezen we hoe de Heere Jezus, blinden de ogen opende, de melaatsen genas en doden weer het leven gaf. Het is treffend dat de Heere Jezus dan vaak verbied om daarover te spreken. Wat is de reden van dit spreekverbod, waarom mogen de mensen niet vertellen welke grote wonderen aan hen gedaan zijn door Christus Jezus?

Het onderwerp waar we nu tegenaan lopen, wordt wel het Messiasgeheim genoemd. In de tijd dat de Heere Jezus op deze aarde wandelde, was er een groot verlangen naar de komst van de Gezalfde. De profeten hebben gewezen op de komst van de Verlosser, de Knecht des HEEREN, Hij is de Gezalfde, dat vertaald wordt door Messias en Christus. Hij zou het Koninkrijk weer oprichten en heersen met macht en majesteit. We lezen in Markus 1 dat er een mens met een onreine geest was in de synagoge. Deze onreine geest riep uit: ‘Laat af, wat hebben wij met U te doen, Gij Jezus Nazaréner? Zijt Gij gekomen om ons te verderven? Ik ken U wie Gij zijt, namelijk de Heilige Gods, vers 24.’ De Heere Jezus bestraft de boze en drijft hem uit deze man. Jezus wil niet dat de boze Hem openbaar maakt. ‘En Hij genas er velen, die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren, en wierp vele duivelen uit, en liet den duivelen niet toe te spreken, omdat zij Hem kenden, Mark. 1:34.’

Het gerucht van Jezus verspreidde zich snel, we horen de discipelen zeggen: ‘Zij zoeken U allen.’ Dan antwoord Hij: ‘Laat ons in de bijliggende vlekken gaan, opdat Ik ook daar predike; want daartoe ben Ik uitgegaan, Mark. 1:38.’ Daartoe is Hij van God gezonden, om de mensen de boodschap van redding en genade te prediken. Hij sprak als machthebbende en niet als de Schriftgeleerden. Voor Hem moesten de duivelen wijken en de zieken ontvingen gezondheid. Hij is gekomen om gevangenen te bevrijden uit de boeien van de zonden.

Ook in Lukas lezen we hoe de Heere Jezus Zichzelf als de Gezalfde openbaart. In de synagoge leest Hij voor uit de boekrol van Jesaja: ‘De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis, Jes. 61:1.’ Na het lezen zegt Hij: ‘..Heden is deze Schrift in uw oren vervuld, Luk. 4:21’

Terwijl Hij de zieken geneest en verkondigt dat Hij niet gekomen is om te roepen rechtvaardigen maar zondaars tot bekering, zien we toch steeds opnieuw dat hij de mensen verbied om Hem openbaar te maken. Mochten de mensen dan niet weten dat Hij de Zoon van God is? Het grote probleem was dat de mensen niet om wisten te gaan met de Zoon van God, Die gekomen was om Zijn leven af te leggen en weer aan te nemen. Zij verwachtten een Messias die hen kwam verlossen van de vijand en begrepen niet dat Hij kwam om hen te verlossen van een veel grotere vijand dan de Romeinen. Wat konden zij begrijpen van een Messias die zou sterven aan een kruis? Zij verlangden een Koning.

Als Jezus Zijn discipelen vraagt wie zij denken dat Hij is, antwoord Petrus: ‘Gij zijt de Christus’. Petrus erkent Hem als de Messias en de Heere Jezus verbied hun om dit openbaar te maken. Direct na deze waarschuwing vertelt Hij hen dat Hij, de Zoon des mensen, veel moet lijden en verworpen worden van de ouderlingen, overpriesters en Schriftgeleerden, Hij vertelt hen dat Hij gedood zal worden en na drie dagen weer op zal staan (Mark. 8:31). Petrus begint de Heere Jezus te bestraffen, we zien dat ook Petrus een verkeerd beeld heeft bij de weg die Jezus gaan moest. Jezus bestraft hem met de ernstige woorden: ‘Ga heen achter Mij, satanas; want gij verzint niet de dingen die Gods zijn, maar die der mensen zijn.’ Het is als het ware de satan zelf die hier door Petrus spreekt. Toch is het diezelfde satan die er alles aan deed om Jezus te doden. Hoe heerlijk dat God heerst over alle dingen en dat Hem nooit iets uit de hand loopt. Hoe heeft de duivel zich vergist! Hij meende te overwinnen en werd juist overwonnen daar aan het kruis van Golgotha. Daar werd zijn kop vermorzeld. Als hij dat geweten had… ‘Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben, 1 Kor. 2:8.’ Juist daar aan het kruis zien we Gods heerlijkheid ten volle schitteren, hoe komen daar Gods liefde, rechtvaardigheid, genade en barmhartigheid bij elkaar. God is liefde en Gods eigenschappen zijn volmaakt. Daar is in Christus de weg geopend voor Jood en heiden. Nu geen scheiding maar éénheid door het offer van Jezus Christus de Gezalfde. In Zijn dood vinden wij het leven.

Ook de verheerlijking op de berg moest geheim blijven totdat het alles zou zijn vervuld (Mark. 9:9).

Gods Zoon is gekomen om zondaren te redden, het hele menselijke beeld van de Messias was verkeerd en vandaar dat Jezus als het ware verborgen moest blijven voor de menselijke massa. Zij zochten een Koning terwijl zij een Verlosser nodig hadden die hen zou verlossen van de macht en de schuld van de zonde. Hoe heerlijk om deze Jezus te kennen als onze schuldovernemende Borg, Heere, Heiland en Koning, ja de Gezalfde van God. Aan de Samaritaanse vrouw openbaarde Hij zich als de Messias (Joh. 4:26), Bij Kajafas de hogepriester, bekend Hij de Christus, de Zoon van God te zijn (Mark. 14:61). Hij, de rechtvaardige, van God gezondene, God en Mens in één Persoon, moest deze weg van hoon en spot, dwars door de dood gaan om ons het leven te bereiden. Jezus boog Zijn hoofd en legde Zijn leven af en de hoofdman roept het uit: ‘Waarlijk deze Mens was Gods Zoon.’ De Koning der Joden moest de dood in en daarmee heeft Hij de dood, de hel en het graf overwonnen. Hij is meer dan Overwinnaar. Satans kop is vermorzeld en Jezus regeert.

Na Zijn dood, opstanding en hemelvaart wordt het geheim ten volle duidelijk. Paulus de man van de wet, onderwezen in de Schriften, vervolgde de volgelingen van Jezus. In Zijn ogen was het een Godslasterlijke daad om een Messias te volgen die niet heerste, maar de dood was ingegaan. Hoe kon dat nu de van God gezondene zijn? Hoe verandert zijn leven als Jezus Zelf hem stilzet op zijn pad van verderf. Paulus vindt het leven, de zaligheid en vrede in Christus, de Messias de Zoon van God. Paulus komt tot de ontdekking dat de dood van Jezus noodzakelijk was om hem het leven te geven. Als Paulus door genade het leven gevonden heeft, begint hij te prediken in de synagogen. Zijn onderwerp is Christus, de Zoon van God (Hand. 9:20). Hoe heeft Paulus ons de diepte van het offer van Christus weten te verklaren. Met hem mogen allen die rusten in Christus Jezus zeggen: ‘Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, Die mij liefgehad heeft en Zichzelven voor mij overgegeven heeft, Gal. 2:20.’

Vijanden worden met God verzoend. Zij die het leven moesten verliezen, vonden het leven in Christus. Vrienden, is deze Zaligmaker uw enige hoop? Is Hij voor u het middelpunt van uw leven geworden? Nog een kleine tijd en Hij, de Koning der Joden, zal komen. Dan zal alle oog Hem zien en Hij zal regeren van zee tot zee en van de rivier tot aan de einden der aarde (Ps. 72:8). Kom vrienden, zoek toch geborgen te zijn in Hem, hoe verschrikkelijk zal het zijn om te vallen in de handen van de levende God, zonder Borg voor uw ziel. Hij heeft Zichzelf geopenbaard als de Verlosser, vlucht dan tot Hem en laat u verlossen. In Zijn zoenoffer is een volkomen zaligheid een oceaan van vrede, blijdschap en zaligheid. Wie zal kunnen bestaan onder de oordelen van deze God als Hij Zijn violen van oordeel uitgiet over de wereld? Niets en niemand zal hem weerhouden Hij volvoert Zijn raad. ‘En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid, Openb. 11:15.’

Hoe heerlijk, lieve vrienden, als wij in deze Messias het leven hebben gevonden. Dan is de Messias het grote geheim van ons leven. In Hem zijn wij geborgen en vinden wij altijd weer de kracht, ook in het grootste verdriet, in de hevigste strijd en de felste tegenstand. Zijn leven is ons leven en Zijn heerlijkheid is de onze. Hij komt, Hij komt om de aarde te richten de wereld in gerechtigheid. Dan zal alle knie zich voor Hem buigen en zal niets of niemand ons meer kunnen vervolgen. Hij maakt alle dingen nieuw. Straks zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. Broeders en zusters, wat een vreugde, dan zal een verschil van inzicht ons niet meer scheiden, dan zullen wij werkelijk ten volle bevatten wat de éénheid in Christus inhoud.

Samen mogen wij de mensen het geheim van de zaligheid verkondigen, laten wij er toch diep van doordrongen zijn dat alle mensen die nog leven zonder Jezus, voor eeuwig verloren moeten gaan. Nog is er hoop, nog is er leven, alleen in Hem, Die Zijn leven gaf. Laten wij het geheim van onze zaligheid toch niet voor onszelf houden maar daarvan delen, opdat er nog velen mogen komen tot de zaligheid in de Messias, Christus Jezus, onze Heere, Heiland en Koning. Amen.

Laat al de stromen vrolijk zingen,

De handen klappen naar omhoog;

‘t Gebergte vol van vreugde springen

En hupp’len voor des HEEREN oog:

Hij komt, Hij komt, om d’ aard’ te richten,

De wereld in gerechtigheid;

Al ‘t volk, daar ‘t wreed geweld moet zwichten,

Wordt in rechtmatigheid geleid.(psalm 98:4)


Wilco Vos Veenendaal 08-04-2015