Volg ons op YouTube

Het moderne christendom ontmaskerd

‘En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging; En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen, Matth. 24:37-39.’

Ondanks het feit dat Noach dagelijks werkte aan zijn ark, als een levend bewijs van het komende oordeel, zijn de mensen in zijn tijd doorgegaan met de dingen van alle dag. Er werden kinderen, geboren, er werden mensen ziek, er stierven jonge en oude mensen. Er werden feestjes gevierd, mensen trouwden en dachten een hele toekomst voor zich te hebben. Er werd gedronken en gelachen totdat het verschrikkelijke oordeel van God zich voltrok en alleen zij behouden werden die in de ark waren. Zoals het in de dagen van Noach was, zo zal het ook zijn in de tijd als de Heere Jezus terugkomt. Die tijd beleven wij vandaag en het verschrikkelijke is, dat de grote meerderheid van de mensen het niet ziet of niet wil zien. De wereld is dronken van de zonden en hoewel de mensen lijden onder de zinloosheid van het bestaan is er niemand die naar God zoekt, zoals we ook lezen in de Psalmen en in Romeinen 3. Tegelijk is er een grote groep mensen die belijden in God te geloven, ze noemen zich wedergeboren maar onderscheiden zich buiten deze belijdenis in niets van de goddeloze wereld om hen heen. In Amerika is het een hype om jezelf “new born christian” te noemen. De meeste van hen geloven zelfs niet in het oordeel dat God voltrok in de dagen van Noach en ook niet dat er straks een oordeel zal komen. “Want”, zo zegt men; “God is liefde”. Als we met deze groep mensen in gesprek gaan, dan ontdekken we dat zij dezelfde idolen van de wereld volgen als de wereld die niet belijdt in God te geloven. Ze kijken dezelfde films vol zonden van overspel, hoererij, geweld, leugen en bedrog zonder ook maar het idee te hebben dat dit niet samen kan gaan met een leven uit God. Wat is hier het grote probleem? Men gelooft in een zelfbedachte god, een god die niet bestaat maar ook wel de god van deze eeuw wordt genoemd. Als men het over Jezus heeft, dan is dat niet de Jezus van de Schriften, de Heilige, volmaakte, zondeloze en rechtvaardige Zoon van God, maar een zelfbedachte knuffel Jezus, die gekomen is om pijn en verdriet dragelijk te maken, geluk en voorspoed te brengen.

Lieve vrienden, ik weet dat ik scherpe woorden deel, maar de boodschap van God is niet minder scherp. We leven in een tijd die erger is dan die van Sodom en Gomórra. Daar leefden de mensen in overvloed van eten en drinken en leefden zich uit in seksuele zonden waarbij mannen met mannen en vrouwen met vrouwen onreinheid bedreven door te leven alsof zij man en vrouw waren. Vandaag is dat heel normaal, je komt er open voor uit dat je homo bent, je kunt gewoon 100% christen zijn en 100 % gay zoals dat zo mooi klinkt. De boodschap van God is echter heel helder, zij die leven in deze zonden, zullen niet in het Koninkrijk van God binnengaan. Romeinen 1 leert ons dat allen die leven in de zonde van onreinheid en ongehoorzaamheid aan Gods geboden, de dood zullen sterven. Er is geen eeuwig leven voor hen die in deze zonden leven, tenzij zij zich bekeren tot God, breken met deze zonden en door het bloed van Christus gereinigd leven tot eer van God, in gehoorzaamheid aan Zijn Woord. Ik weet dat er nu velen zijn die boos worden, mij een fundamentalist noemen en een veroordelende liefdeloze profeet. Niets in minder waar, ik word verdrietig bij zoveel misleiding en Godslasterlijke woorden en daden. Nederland gaat ten onder vanwege haar Godslasterlijke praktijken. Het Amerikaanse surrogaat christendom spoelt over ons land. Nederland is actief promotie aan het maken voor de homofilie, zebrapaden worden in regenboogkleuren geschilderd om de homo’s een goed gevoel te geven. Het Verbond dat God sloot met Noach wordt op deze wijze belasterd, de parades waarbij losbandigheid de overhand heeft, worden steeds normaler. Een tegenstem wordt strafbaar.

Maar lieve vrienden, ik geloof in God, heb Hem lief boven alles en wil geen enkel mens veroordelen. Ik geloof dat God van alle mensen houdt en niet wil dat zij verloren gaan! God maakt geen onderscheidt, ook een homo is welkom bij God. Maar, volharden in de zonden betekent de dood, dat is niet mijn oordeel maar Gods oordeel. 1 Corinthiërs 6:10 zegt: ‘Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven.‘ En in Openbaring 21:8 lezen we in de laatste profetie van Jezus Christus: ‘Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.’

Het probleem is dat men vandaag niet meer gelooft in het oordeel en het helse vuur. Men spreekt over een God van liefde, die van alle mensen houdt en waarbij je jezelf mag zijn. Vandaag worden wij gehersenspoeld door wat we zien en horen op straat, lezen in de bladen en zien op televisie en films. Zogenaamd christelijke programmamakers leven in de zonden van homofilie en moeten de christelijke achterban voeden met nuttige programma’s. De uitkomst laat op zich wachten. Sodom en Gomorra is vandaag christelijk. Lieve mensen, wat is christelijk? Christelijk zijn betekent dat we Christus liefhebben, volgen en aanhangen met heel ons hart, handel en wandel. Dat betekent dat we weten verlost te zijn van het verschrikkelijke oordeel, verlost van schuld en zonden omdat Christus zo smartelijk heeft willen lijden en voor ons het oordeel op Zich nam. Dan is ons hart vervuld met een heilige liefde tot God boven alles en een grote afschuw tegen dat wat de wereld ons biedt. Als we dan zien dat het zogenaamde christelijke Nederland met haar christelijke popzangers, rockbands, lichtshows en entertainment uit het dak gaat onder het mom van God dienen, dan kun je niet anders dan tot God roepen. Dat de wereld op haar wereldse wijze feest viert dat is te begrijpen, het vlees wil ook wat. Ik word daar niet benauwd van en de liefde van mijn hart gaat uit naar deze mensen in het verlangen dat zij de Heere Jezus leren kennen en bevrijd van deze zonde, heilig voor Hem zullen gaan leven. Maar dat men onder het mom van God aanbidden nog gekker doet dan de wereld, dat maakt dat ik heilig verontwaardigd wordt en iedereen zou willen toeroepen wakker te worden. Jezus is geen rockster, geen popfan of een figuur waarmee je kunt knuffelen terwijl de beat je hersens beïnvloeden, je oren beschadigen en je ziel verwoest.

Lieve vrienden, ik weet dat er mensen zijn die niet weten waar ik over spreek, vergeef het me, maar besef dat dit de grote realiteit is die we vandaag beleven. Misschien kent u het niet, ga in gesprek met kinderen en de jeugd, leer hen het eenvoudige Woord van God, breng hen een diep besef van Gods heiligheid bij en leer hen wandelen in het geloof, dat opziet in heilige eerbied naar de Almachtige God, die door het verzoenend bloed van Christus onze Vader wil zijn. Waarschuw hen voor deze verschrikkelijke onzin waardoor velen in het verderf zullen eindigen, menend al dansend de hemel in te gaan. ‘Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt! Matth. 7:22,23.’

Je hoort vandaag veel mensen zeggen. Pas op met oordelen, God ziet het hart aan. De vorm is niet belangrijk, het gaat om de aanbidding. Velen zullen zeggen; “God heeft de afgoderij gestraft, maar Hem aanbidden dat is wat wij doen.” Ik zeg u; als u een God aanbidt waarvan u denkt dat Hij bij u is, u liefheeft, beschermt en straks in de heerlijkheid zal opnemen, terwijl u gewoon in zonden kan leven, dan is dat niet de God van de Bijbel maar een valse god. Als u zegt Jezus lief te hebben, die u van uw zonden heeft verlost en ondertussen kunt genieten van de zonden op uw scherm of het onzedelijke dansen van de zogenaamd christelijke sterren en beweerd dat het voor God niet uitmaakt of je nu travestiet, homo of lesbie ben, dan zult u straks zien dat u een vreemde Jezus hebt gediend. Het is satan die zich voordoet als een engel van het Licht. Paulus heeft er al voor gewaarschuwd in 2 Korinthe 11:13-15. ‘Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken.’

God de Schepper van hemel en aarde is een Heilig God. Hij wil in gemeenschap met de mens leven en dat is mogelijk door verzoening. Door het geloof, rustend in het offer van Jezus Christus, worden wij teruggebracht in gemeenschap met God. Dan wordt het Woord van Hem ons heilig en zullen we aangespoord worden door Zijn Heilige Geest, Die in ons werkt om heilig te leven. Dat is waar Petrus ons toe oproept in zijn eerste zendbrief hoofdstuk 1 vers 15 en 16: ‘Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw wandel; Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig.’ Deze woorden citeert Petrus uit Gods heilige wet: ‘Spreek tot de ganse vergadering der kinderen Israëls, en zeg tot hen: Gij zult heilig zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig! Lev. 19:2.’ In deze wet lezen we wat God verstaat onder heilig, afgezonderd voor Hem opdat wij Zijn kinderen zouden zijn. En hoewel de HEERE gezegd had dat Zijn volk geen beelden mocht vereren, namen zij een gouden kalf om toch iets te zien en daardoor God te aanbidden. Op één dag werden 3000 mensen gedood als straf op deze ongehoorzaamheid (Ex. 32).

Vrienden laten wij toch nooit zeggen dat het niet uitmaakt hoe je God dient als je Hem maar dient. Dat dachten de zonen van Aäron ook. Zij wilde God dienen en brachten vreemd vuur in de tabernakel, een vuur dat niet geheiligd was voor dit gebruik. Er kwam vuur van de hemel en verteerde deze mannen die dachten op hun manier God te kunnen dienen (Lev. 10). God had Mozes en Aäron aangesteld om het volk te leiden door de woestijn. Korach, Dathan en Abíram waren het niet eens met deze gang van zaken en wilde dezelfde positie als Mozes en Aäron, de aarde werd geopend en zij werden levend verslonden. Verderop staan 250 mannen reukwerk te offeren, een vuur van de HEERE verteerd hen omdat het God wel degelijk uitmaakt hoe Hij gediend wil worden (Num. 16). Dat God Heilig is en niet met Zich laat spotten wordt wel duidelijk als we de geschiedenis van het volk Israël onderzoeken. Velen zijn gestorven, ja uiteindelijk allen die uit Egypte zijn vertrokken. Waarom? Vanwege ongeloof, door ongehoorzaam te zijn aan Gods Woord.

Als later in de geschiedenis het volk is gescheurd in twee rijken, dan zien we koning Jerobeam. Hij staat bekend als de koning die Israël zondigen deed (1 Kon. 15:30). Hoe deed hij dat? Als koning over de tien stammen was hij bang dat zijn volk weer terug zou keren tot de twee stammen als zij in Jeruzalem zouden zijn om de HEERE te aanbidden. Hij maakte twee gouden kalveren, zodat het volk voortaan niet naar Jeruzalem hoefde maar in Dan en Bethel hun God konden aanbidden. Naast dat hij priesters aanstelde die niet van de zonen van Levi waren, liet hij het volk Loofhuttenfeest houden in de achtste maand in plaats van de door God ingestelde zevende maand. In 1 Koningen 14 lezen we het verschrikkelijke oordeel dat God uitspreekt over de godsdienst van Jerobeam die in de ogen van God niets anders is dan afgoderij en een verlaten van God. God liet een kwaad komen over het huis van Jerobeam en deed hen weg zoals men ontlasting en straatvuil wegdoet, door de honden en de vogels werden de doden gegeten.

We zien duidelijk in deze paar voorbeelden dat God gediend wil worden op een manier zoals Hij dat voorschrijft. Zelfs het offeren en het zingen is voor Hem niet aangenaam als het niet gebeurt zoals Hij dat wil: ‘Want’, zo lezen we in Amos 5:22,23 ‘ofschoon gij Mij brandofferen offert, mitsgaders uw spijsofferen, Ik heb er toch geen welgevallen aan; en het dankoffer van uw vette beesten mag Ik niet aanzien. Doe het getier uwer liederen van Mij weg; ook mag Ik uwer luiten spel niet horen.’ Hoe kunnen we dan denken vandaag met alle mogelijke technische bombarie God te kunnen dienen terwijl we de zonden aan de hand houden? Zie het Lam Gods, volg Hem en laat je uit het oordeel leiden zoals Lot. Hij was niet beter dan al die andere zondaars! Het is Gods genade waardoor hij werd gered. Zijn vrouw trok ook uit, maar kon toch diep vanbinnen haar oude leventje niet loslaten. Denk toch aan de vrouw van Lot, die alsnog omkwam in het oordeel en denk niet dat God veranderd is.

De Heere Jezus heeft gebeden tot Zijn Vader: ‘Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid, Joh. 17:17.’ De vervulling van dit gebed uit zich in een onderwerping aan het Woord van God en een afgezonderd leven van de wereld. Diep vanbinnen is er een heilig besef voor Gods Majesteit. Jesaja, Daniël en Johannes vielen als dood neer toen zij iets van Gods heerlijkheid zagen. Gideon en Manoach dachten te sterven omdat zij iets van God gezien hadden (Richt. 6,13). Zo is er diep vanbinnen een heilige vrees om tegen God te zondigen gedreven door liefde tot Hem die haar oorsprong vindt in Hem. Abraham wandelde met God en werd een vriend van God genoemd. Als wij op deze wijze door het geloof als vrienden van God door het leven mogen gaan dan betekent dat dat wij geen vrienden van de wereld zijn. Johannes zegt: ‘Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem, 1 Joh. 2:15.’ Aan hoe wij praten, denken, handelen, ons kleden en met wie wij omgaan, kan de wereld zien of wij hun vrienden zijn of niet. Als wij heilig en rein, zedelijk, ingetogen, vol van Gods liefde en getuigend van Zijn genade over deze aarde gaan, dan kunnen wij geen vrienden van de wereld zijn. Het aanbidden van God is dan ook geen dramatisch gebeuren, waarbij hartstochten, gevoelens en belevingen de boventoon voeren. Nee, de Heere Jezus heeft gezegd. ‘Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden. God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid, Joh. 4:23,24.’ Het is mijn gebed dat ogen geopend worden voor de tijd waarin wij leven. Vaders en moeders, leerkrachten en oudsten van de gemeenten. Laten wij staan voor de waarheid en de leugen ontmaskeren. De Heere zegene ons en onze kinderen tot glorie van Zijn Naam. Amen

Wilco Vos Veenendaal 15-06-2017