Volg ons op YouTube

Het onze Vader deel 2 (Onze Vader Die in de hemelen zijt)

‘…Onze Vader, die in de hemelen zijt,….. Matth. 6:9.’

Geen hoop hebbende en zonder God in de wereld, dat is de toestand van allen die leven zonder de vrede van Christus (Efeze 2). Misschien lijkt het leven buiten Christus een leven van vrede te zijn maar weet dat er tussen een heilig God en een zondig mens, geen gemeenschap kan zijn zonder het alles reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. Een mens, buiten Christus, is gescheiden van God en is als het ware in oorlog met God om straks te eindigen in een verschrikkelijke onomkeerbare helse werkelijkheid. Wat een onbegrijpelijke goedheid dat God Die ons gemaakt heeft Zijn genade aan ons heeft geopenbaard in het zenden van Zijn Zoon opdat wij in Hem het leven zouden vinden. God is liefde, God roept ons op om ons te bekeren en in het geloof terug te keren tot een leven in gemeenschap met Hem. ‘Want de Schrift zegt: Een iegelijk die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, noch van Jood, noch van Griek; want Eénzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die Hem aanroepen. Want een iegelijk die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden, Rom. 10:11-13.’ Vrienden, u die nog buiten Jezus leeft, zie toch op dat wat Hij gedaan heeft, Hij heeft vrijwillig willen lijden en sterven om daarmee de breuk tussen u en God te helen. Hij gaf zichzelf als prijs voor onze zonden. Het is Zijn dierbare bloed waarin zondaren vergeving vinden. Blijf niet zien op uw zonden maar vlucht tot Jezus en zie Gods liefde in Zijn wonden. Zijn handen, voeten en zijde moesten doorwond worden opdat u zou leven. Bij het zien van deze tekenen roept Thomas het uit: ‘Mijn Heere en mijn God!’ Vrienden, het is Jezus en Jezus alleen. Kom, verlaat alles wat geen waarde heeft en rust in deze Jezus, de Zaligmaker van de wereld. Zie hoeveel liefde daar is geopenbaard op het kruis van Golgotha, waar gerechtigheid en genade, toorn en vrede u verkondigd wordt. Er is een wereldwijde gemeente van mensen die het bij het zien op Jezus, uitroepen; ‘Mijn Heere en mijn God!’ In deze Jezus hebben zij een vrijmoedige toegang tot hun God en Vader, Die in de hemelen woont.

Broeders en zusters, u die God uw Vader noemt; ‘Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent, 1 Joh. 3:1.’ Het is Vader Zelf Die ons tot Zich trok door het offer van Zijn Zoon. ‘Een iegelijk die den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet, 1 Joh. 2:23.’ Buiten Jezus waren wij geestelijk dood en actief in de zonden, doende wat wij zelf wilden. Nu, geborgen in het offer van Zijn Zoon, gewassen en gereinigd door Zijn bloed, kennen wij de Vader en verlangen wij Zijn wil te doen. Ja, door Zijn wil te doen, leren wij om vrij te zijn. Nu niet meer werken om de zaligheid te verdienen maar leven in liefde tot eer van Zijn Naam. ‘Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader! Rom. 8:15.’ Hoe heerlijk lieve broeders en zusters dat wij mogen roepen; Abba Vader, onze Vader. ‘Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn, Rom. 8:16.’ Iedere keer als wij bidden; ‘Onze Vader, Die in de hemelen zijt,’ dan bidden wij dat in verbondenheid. Jood en Griek, Marokkaan en Turk, Rus en Nederlander, ja wereldwijd is er één gemeente van duurgekochten door het bloed van het Lam. Zij belijden zwak te zijn en leren steeds opnieuw dat de kracht van Christus juist dan ervaren wordt. Zij kennen het verlangen om samen één te zijn en schouder aan schouder in Gods wijngaard te staan. Wat een verdriet dat Gods gemeente zo versnippert en verdeelt is, De Heere Jezus heeft voor ons gebeden dat wij één zouden zijn (Joh. 17), wij weten dat Zijn gebed verhoord is en dat die eenheid straks gezien zal worden. Tegelijk worden wij opgeroepen en vermaand om te stoppen met het doen van onze eigen wil en te gehoorzamen aan de wil van onze Vader. Als wij allen meer gericht zouden zijn op Zijn wil, zouden wij ook meer zien van die eenheid die Christus heeft verdient. Hij heeft gebeden dat de zijnen zouden geheiligd worden in de Waarheid. Het is Die Waarheid Die ons vrijmaakt (Joh. 8:36) en door gehoorzaamheid en de leiding van Gods Geest wordt Zijn gehoorzame gemeente geheiligd zoals Hij heilig is. ‘Maar gelijk Hij Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gij zelven heilig in al uw wandel; Daarom dat er geschreven is (in het Oude Testament): Zijt heilig, want Ik ben heilig, 1 Petr. 1:15-16.’

Het verlangen naar die heiligmaking en het dagelijks worstelen tegen de zwakheden in onszelf die wij ervaren bij de verleidingen die op ons afkomen, doet ons roepen tot onze Vader die in de hemel is. Wetend dat wij gekocht zijn door het dierbare bloed van het Lam roepen wij tot Vader en wandelen met een heilige eerbied, bevreesd om niet door de zondige verleidingen afgetrokken te worden van onze wandel in gemeenschap met Hem. Wat een blijdschap om zo het oog te richten op God in de wetenschap dat Hij altijd hoort. Wat een troostvolle gedachte dat de Heere Jezus Christus ons zo lief heeft gehad dat Hij voor ons de dood is ingegaan, is opgestaan en nu voor ons bidt. ‘…Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt, Rom. 8:34.’ Zijn gebed heiligt onze gebrek volle gebeden en als wij gezondigd hebben weten wij dat Hij onze voorspraak is bij de Vader. ‘Mijne kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt; en indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige, 1 Joh. 2:1.’

Nietige, zwakke schepselen roepen tot God de Vader wetend dat zij buiten Hem niets kunnen. In verbondenheid met allen die Hem aanroepen vanuit een rein hart, geloven wij dat Hij hoort en erkennen Hem als onze Vader aan Wie wij als kinderen alle eer willen bewijzen. Samen roepen wij tot onze Vader om Zijn bewaring temidden van het geweld tegen allen die Hem vrezen. De wereld kent ons niet omdat zij Hem niet kennen en niet willen erkennen. Dagelijks sterven er broeders en zusters die hebben volhard tot het einde. Vader, gedenk hen in de ure van het sterven, geef hen de kracht, de vrede en een vrij vooruitzicht op die heerlijkheid die U bereid hebt voor allen die volharden zullen tot het einde. Vader ontferm u over hen en over hen die achterblijven opdat zij staande zullen blijven. Laat er een krachtig getuigenis klinken van allen die U liefhebben opdat de wereld ziet dat U, Die voor ons bent zoveel machtiger bent dan die tegen ons zijn. Vader wij bidden voor de vijand opdat zij zullen inzien hoe dwaas hun vijandschap tegen U is en wij verlangen er naar dat zij hun vijandschap verliezen bij het zien op dat wat U voor ons deed in het schenken van Uw Zoon. Vader verleen Uw zwakke kinderen de kracht om staande te blijven in de moeilijkste uren en om vanuit de liefde tot U te getuigen van het alles reinigende bloed van de Heere Jezus Christus.

Er is veel strijd in de wereld, er is veel strijd tegen God en dat openbaart zicht in haat en verderf tegen hen die Hem belijden. Komt, hebt goede moed, in de wereld zullen wij verdrukking hebben maar Jezus heeft de wereld overwonnen. Laten wij ons geen zorgen maken voor de tijd. God is getrouw, die zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst zal geven. Onze Vader Die in de hemelen zijt, wij zijn één kudde met één Herder en al zouden wij dan allen als schapen ter slachting geleid worden, vervul ons met Uw liefde opdat wij die liefde leven onder elkaar en de wereld zal zien hoe heerlijk het is om een kind van U te zijn.

Broeders en zusters, wij hebben een Vader in de hemel, Hij is getrouw en weet wat wij nodig hebben. Ook de tegenslagen, het verdriet en de pijn moeten meewerken ten goede opdat wij meer en meer het beeld van Zijn Zoon zullen uitdragen in deze wereld. Kom, het zout brengt smaak en het licht mag nog schijnen in deze wereld, straks zullen allen die de Heere Jezus niet hebben omhelsd, verloren gaan. Laten wij ons leven geven in de dienst van de Heere opdat er nog velen tot de zaligheid geleid zullen worden. Laten wij niet verstrikt raken in de strikken van de boze door te strijden over zaken die niet strekken tot eer van de Heere. Juist deze strijd zal ons opbreken in de ure van de verzoeking die langzaam maar zeker over de hele wereld komt. Laat een ieder van ons zich richten op het Woord van God en Vader bidden om de leiding van Zijn Geest in het verstaan en toepassen van deze bevrijdende Waarheid.

Wat is er een gezegender aanblik dan een gezin te zien met gehoorzame kinderen die luisterend naar hun vader, bewondering hebben voor zijn wijsheid en hun eigenwijze wil onderwerpen aan die van hun vader. Laat dit aardse beeld ons aansporen tot een heilige wandel waarin Vader verheerlijkt wordt. Onze Vader, Die in de hemelen zijt, aan U alle eer, Amen.

O grote Christus, eeuwig licht!

Niets is bedekt voor Uw gezicht;

Die ons bestraalt, waar wij ook gaan,

Al schijnt geen zon, al licht geen maan.

Toon ons Uw goedheid en Uw macht,

Door Uw bescherming, dezen nacht,

Behoed ons tegen ramp en leed,

En blijf tot onze hulp gereed.

Verkwik ons door een zoete rust,

Om goed te doen met nieuwen lust.

Dat onze slaap gematigd zij,

Ja zelfs Uw Naam tot eer gedij’.

Houd ons gemoed voor U bereid,

Opdat het blij Uw komst verbeid’,

Daar ‘t in een stil vertrouwen leeft,

Dat Gij ons onze schuld vergeeft.

Bescherm ons, in den bangen tijd

Van zielsverzoeking en van strijd;

Laat nooit den bozen vijand toe,

Dat hij ons enig’ hinder doe.

Behoed het ganse Christendom;

Geef dat in kruis Uw vreugd weerom;

Vertroost het neergebogen hart,

En heel in gunst der kranken smart.

O Vader, dat Uw liefd’ ons blijk’;

O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;

O Geest, zend Uwen troost ons neer;

Drieenig God, U zij al d’ eer.

Wilco Vos Veenendaal 16-07-2015