Volg ons op YouTube

Het onze Vader deel 4 (Uw Koninkrijk kome)

Uw Koninkrijk kome. Matth. 6:10.’

“Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw Naam worden geheiligd. Uw Koninkrijk kome.” Zo bidt de gemeente van Jezus Christus. Maar wat bedoelt zij met de bede: Uw Koninkrijk kome? Wat is dat Koninkrijk? Sommigen die dit bidden zijn van mening dat dit Koninkrijk begonnen is bij de eerste komst van de Heere Jezus Christus, anderen beweren dat dit Koninkrijk begint in het hart van de geredde zondaar op het moment dat hij of zij geloofd. Weer anderen geloven dat de Heere Jezus straks, na een periode van grote verdrukking, terug komt om dan duizend jaar op de aarde te regeren terwijl de duivel gebonden is. Anderen geloven dat de gelovigen in de periode van duizend jaar in de hemel zijn terwijl de aarde woest is achtergelaten na de oordelen, waardoor de duivel als het ware rondgaat zonder iets te kunnen doen. Daarna zal het eindoordeel plaatsvinden.

Het grote probleem is dat wij mensen met ons nietige verstand, de profetieën van God willen begrijpen en er een sluitende verklaring voor willen geven. Met onze sluitende verklaring veroordelen wij dan hen die het anders zien. Als wij de profetieën onbevangen lezen en de boeken Daniël en Openbaring niet aan de kant zetten, dan moeten wij concluderen dat de verschrikkelijke tijden van oordeel nabij zijn. De mensen, bedwelmd door het Babylon zullen slapen vanwege de roep van; vrede, vrede en geen gevaar. Dan zal het oordeel hen overkomen. ‘Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden, 1 Thess. 5:2,3.’ We leven op dit moment in een bijzondere tijd, overal om ons heen zijn spanningen. De economie en de oorlogen zijn de gesprekken van de dag. Hoelang zal het nog duren voor de valse messias zal komen? Velen zullen hem aanbidden. De Moslims, de Joden en de bedwelmde kerk zal juichen rondom deze misleider die een valse vrede zal brengen. Hoe is het mogelijk dat de antichrist niet meer gezien wordt en herkend gaat worden? Omdat wij een cultuur en godsdienst gecreëerd hebben die vervreemd is van het Woord van God. De Paus die zich ziet zitten op de stoel van God en wetten en tijden verandert, wordt aanbeden. Rome met haar afgodendienst wordt niet meer gezien als het babylon, de moeder van de hoererij en zo hoereren haar dochters met haar mee. Wie durft nog te leven bij het Woord van God en te breken met alles dat van de afgoden besmet is? Juist bij het zien op deze verschrikkelijke werkelijkheid van een wereldwijde bedwelming en een verachting van Gods Woord en wetten, roepen wij het uit: “Uw Koninkrijk kome”.

Nog een kleine tijd en de ware Messias zal komen, ja komen op de wolken zoals Zijn discipelen Hem hebben zien opvaren. ‘Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren, Hand. 1:11.’ Dan zal alle knie zich voor Hem buigen.

Lieve vrienden, als wij zo stilstaan bij het gebed dat de Heere Jezus ons geleerd heeft, dan is het goed om te beseffen dat Hij ons ook geleerd heeft om niet te vrezen maar te leven in vertrouwen. De Heere Jezus leert ons om te zien op de vogels, die niet zaaien en maaien en toch onderhouden worden. Hij roept ons op om ons te richten op het hemelse en daar schatten te verzamelen. Niet het hier en nu, niet de mammon met haar geld en goed maar God de Vader te dienen door Zijn Zoon te geloven en te leven zoals Hij ons heeft onderwezen. Hij wijst ons op de leliën en het gras opdat wij Vaders trouwe zorg zouden zien. Weest niet bezorgd over eten, drinken en kleding want Vader in de hemel weet wat u nodig heeft. ‘Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden, Matth. 6:33.’ Vrienden durft u deze Vader te vertrouwen, kunt u zeggen, ja deze Vader is mijn Vader omdat Jezus voor mij stierf en met Zijn bloed al mijn schuld heeft betaald? Hij is opgestaan, opgevaren naar de hemel en zal straks komen in eer en heerlijkheid. Kom, broeders en zusters, laten wij bidden en verlangend uitzien naar de komst van Zijn Koninkrijk; “Uw Koninkrijk kome.”

Als wij geloven dat Jezus onze Redder en Verlosser is, dan roemen wij in Zijn dood en opstanding. Hij is onze Profeet, Die ons de Vader heeft geopenbaard, ja Hij is het levende Woord van God. Hij is onze Priester Die voor ons de verzoening heeft gebracht, niet door het bloed van stieren en bokken, maar door Zijn eigen bloed. Hij is ook onze Koning, Hem zij alle eer. Op deze aarde buigen wij in navolging van Hem onze wil om God en God alleen gehoorzaam te zijn. Geen slaven meer van de zonde maar slaven van de gerechtigheid (Rom. 6:18), om niet meer onszelf maar God de eer te brengen met heel ons leven (Rom 12:1). Zijn Woord is Waarheid en Zijn wetten zijn heilig, rechtvaardig en goed (Rom 7:12), naar die wetten willen allen die Hem liefhebben, hun leven richten. Als wij roepen, Uw Koninkrijk kome dan is het goed om te beseffen dat Jezus scheiding maakt tussen hen die doorgaan voor ware aanbidders. ‘Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is, Matth. 7:21.’

Het Koninkrijk is daar waar Jezus is, Hij werd beschuldigd, vervolgd en verdacht gemaakt, ja uitgemaakt voor de overste van de duivelen. Dan zegt Hij: ‘Maar indien Ik door den Geest Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen, Matth. 12:28.’ Later onderwijst Hij op de vraag van de Farizeeën wanneer het Koninkrijk zou komen: ‘Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden, Luk. 17:21,22.’ Het Koninkrijk is binnen ulieden, of onder ulieden, Jezus bedoelt niet te zeggen dat het Koninkrijk in het hart is, want hun harten waren boos en ongehoorzaam aan God. Nee Hij, Jezus Zelf de Koning der Koningen stond te midden van hen maar zij hebben Hem niet gewild.

Jezus sprak: ‘Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan, Matth. 18:3.’ Laten wij niet wijs zijn bij onszelf maar als kinderen opzien naar onze hemelse Vader en Hem aanbidden in Geest en Waarheid. Laten wij waakzaam zijn om niet verstrikt te raken in de zorgen van deze tijd of ons richten op geld en goed. ‘En Jezus rondom ziende, zeide tot Zijn discipelen: Hoe bezwaarlijk zullen degenen, die goed hebben, in het Koninkrijk Gods inkomen! Mark. 10:23.’ Is het dan verkeerd om geld en goed te hebben, nee maar het is verkeerd als wij daar ons vertrouwen op zetten. ‘En de discipelen werden verbaasd over deze Zijn woorden. Maar Jezus wederom antwoordende, zeide tot hen: Kinderen! Hoe zwaar is het, dat degenen, die op het goed hun betrouwen zetten, in het Koninkrijk Gods ingaan! Mark. 10:24.’

Kom, strekken wij ons uit naar de komst van onze Heere, de Koning der Koningen. Jozef van Arimathea was een goed en rechtvaardig man en hij zag uit naar het Koninkrijk Gods (Luk. 20:50,51). Zo ook de Discipelen van de Heere Jezus: ‘Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in dezen tijd aan Israel het Koninkrijk wederoprichten? Hand. 1:6.’ Het was nu nog niet de tijd en het kwam hun niet toe de juiste tijd te weten, kom, weest waakzaam, weet dat wij die in Christus geborgen zijn door het geloof, alreeds zijn overgezet in Zijn Koninkrijk (Kol. 1:13). Hij komt, Hij komt, de duivel zal gebonden worden en dan zullen wij begrijpen en zien hoe Zijn profetieën in vervulling gaan. Dan geen twisten meer rondom de wet want wij zullen zien en erkennen hoe goed die wet des HEEREN is (Jes. 2:2-4). Lieve vrienden, zult u ook in dat Koninkrijk zijn? Hebt u Jezus lief met heel uw hart en is Zijn regering in uw leven nu en straks op heel de aarde ook uw grote verlangen?

‘En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en een grote keten in zijn hand; En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren; En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geeindigd zijn. En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden. En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren, Openb. 20:1-4.’ Onze Vader Die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Amen.

Psalm 68 vers 1,2 en 17

De HEER zal opstaan tot den strijd;

Hij zal Zijn haters, wijd en zijd,

Verjaagd, verstrooid, doen zuchten;

Hoe trots Zijn vijand wezen moog’,

Hij zal voor Zijn ontzagg’lijk oog,

Al sidderende vluchten.

Gij zult hen, daar G’ in glans verschijnt,

Als rook en damp, die ras verdwijnt,

Verdrijven en doen dolen.

‘t Godd’loze volk wordt haast tot as;

‘t Zal voor Uw oog vergaan, als was,

Dat smelt voor gloênde kolen.

Maar ‘t vrome volk, in U verheugd,

Zal huppelen van zielevreugd,

Daar zij hun wens verkrijgen;

Hun blijdschap zal dan, onbepaald,

Door ‘t licht, dat van Zijn aanzicht straalt,

Ten hoogsten toppunt stijgen.

Heft Gode blijde psalmen aan;

Verhoogt, verhoogt voor Hem de baan;

Laat al wat leeft Hem eren;

Bereidt den weg, in Hem verblijd,

Die door de vlakke velden rijdt;

Zijn naam is HEER der heren.

Hoe groot, hoe vrees’lijk zijt G’ alom,

Uit Uw verheven heiligdom,

Aanbidd’lijk Opperwezen!

‘t Is Isrels God, die krachten geeft,

Van Wien het volk zijn sterkte heeft.

Looft God; elk moet Hem vrezen.


Wilco Vos Veenendaal 28-07-2015