Volg ons op YouTube

Hoe denkt u over homo’s ?

“Hoe denkt u over homo’s?” Een
vraag die mij nog wel eens gesteld wordt als ik op straat in gesprek ben met
jonge mensen. Een vraag die vandaag de dag heel actueel is en niet alleen op
straat gesteld wordt maar ook op verjaardagen, in gemeentelijke samenkomsten en
kerkelijke vergaderingen.

Deze vraag vereist een serieus
antwoord. We leven in een maatschappij met normen die voortdurend aan
verandering onderhevig zijn. De waarden en normen van 100 jaar geleden zijn
vandaag niet meer aan de orde. De machtige invloed van de media, televisie,
muziek en filmindustrie heeft de moraal bepaald. Waar men vroeger van zou terugschrikken,
is vandaag normaal. Het taalgebruik, de interesse en de onderwerpen van gesprek
onder jongelui laten ons zien hoe de maatschappij zich ontwikkelt. In gesprek
op straat deinzen jongelui niet terug om openlijk te spreken over de immorele games,
de films en de websites waar zij hun vermaak in zoeken. Ook deinzen ze er niet
voor terug om ongevraagd de vuile plaatjes op hun telefoon onder de aandacht te
brengen. Over hun seksuele verlangens en praktijken doen ze niet geheimzinnig.
Het is ook niet vreemd als we alles plaatsen binnen het kader van opvoeding die
men vandaag ontvangt via de vele moderne kanalen.

In een eerlijk gesprek worden zij
geconfronteerd met hun vreemde beeld dat zij ondertussen hebben als het gaat
over personen van het andere geslacht, jongens krijgen door de media het beeld
dat iedere leuke meid met hen het bed wil delen en de meiden die hiervoor
gevoelig zijn moeten wel voldoen aan de heersende moraal. Een meisje wordt
gezien als een lustobject. Zouden wij ons niet moeten schamen als we de
resultaten zien van de heersende moraal?

Maar anno 2019 is het helemaal
niet vreemd als er ook openlijk gesproken wordt over liefde tussen meiden en
meiden en jongens en jongens. Je moet wel heel ouderwets zijn als je hierover
nog je wenkbrauwen optrekt. De media hebben ons immers vertelt dat lesbiennes,
homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBTérs) zich niet hoeven te schamen en
niet gediscrimineerd mogen worden maar juist op een positieve manier in de
schijnwerpers moeten worden gezet. Is het vreemd dat jongens en meisjes zich
beginnen af te vragen of ze wel in het juiste lichaam zitten? Mannen kunnen
eindelijk open en bloot uitkomen voor hun voorkeur tot andere mannen. Het is
vandaag hip om “uit de kast” te komen en openlijk uit te komen voor dat, waar
in Europa ooit de doodstraf op stond.

Terwijl de seksuele immoraliteit
nog nooit zo groot geweest is, de pornografische verslaafden niet te tellen
zijn en de regenboogvlaggen ons land kleur geven, mag de vraag wel gesteld
worden hoe God naar dit alles kijkt? Zou een liefdevolle, genadige God moeite
hebben met de ontwikkelingen van vandaag?

Een christelijk antwoord op de
vraag kan niet gegeven worden zonder terug te gaan naar de bron. God is
werkelijk een God van liefde zoals 1 Johannes 4 dat zegt. God is genadig en
barmhartig maar tegelijk ook rechtvaardig en heel helder over wat in Zijn ogen
zonde is. De Bijbel moet voor iedere christen het uitgangspunt van denken zijn.
Iedere christen zou een Bijbelgetrouw fundamentalist moeten zijn. Helaas is het
de heersende opinie dat iedere fundamentalist, ook de Bijbelse, gevaarlijk is.
Waarom? Omdat de persoon, die de Bijbel als fundament heeft, de heersende
moraal wel moet afkeuren. Hoewel dit waar is, betekent het niet dat een
Bijbelgetrouw christen, met een hard en genadeloos oordeel kijkt naar homo’s, ondanks
dat dat helaas wel door de media geschetst wordt. Voor mij als Evangelist zijn
alle mensen gelijk, ik weet dat iedereen welkom is bij God, Hij gaf Zijn Zoon
om te herstellen wat door ons verwoest is. Christus Jezus de Zoon van God is
naar deze wereld gekomen om zondaren te zoeken en zalig te maken. Iedere
zondaar is welkom bij God, iedere zondaar wordt opgeroepen te komen tot Jezus,
zich tot God te bekeren, zijn of haar zonden te belijden en uit genade
vergeving, verlossing, bevrijding en eeuwig leven te ontvangen.

Maar wat is dan zonde? De Bijbel
leert ons dat zonde, doel missen is. Iedere zonde mist dus het doel. Als wij
bijvoorbeeld eten weggooien dan zeggen wij, “dat is zonde” want het mist haar
doel. Zo heeft God, de Schepper van hemel en aarde, man en vrouw geschapen om
samen met elkaar het leven te delen. Hoewel niet één man of vrouw verplicht is
zich te verbinden aan een levenspartner heeft God nergens bevolen of toegestaan
dat een man een man zou nemen als partner of een vrouw een vrouw. Als een man
ervoor kiest om dat wel te doen, dan mist hij zijn doel. Natuurlijk is er veel
meer te zeggen over de betekenis van zonden. We zouden kunnen zeggen dat alles
wat ingaat tegen de Bijbel zonde is. Als wij ons niet onderwerpen aan de Bijbel,
dan onderwerpen wij ons niet aan God en zijn we dus zondaren. De ernstige
boodschap die de Bijbel ons leert is dat alle mensen zondaren zijn, of we nu
ongetrouwd, getrouwd, homo, lesbi, transseksueel, een dief, een moordenaar of
nette oppassende jongen of meisje zijn. We hebben ons doel gemist door niet
helemaal voor God te leven en Hem te eren boven alles.

Eigenlijk is het zo eenvoudig en
toch worstelt de kerk met de vraag welk standpunt zij in moet nemen rond de
LHBT’ers. Waarom? Omdat wij als mensen niet scheef aangekeken willen worden.
Helaas is de liefde tot onszelf vaak groter dan onze liefde tot God. Onder de
druk van de maatschappelijke moraal en ophef vanuit de media zullen veel kerken
roepen dat zij een veilige kerk willen zijn die wel om homo’s geeft. Waarmee
zij suggereren dat anderen dat niet doen. Ik geloof dat iedere rechtgeaarde
christen de homofiele buren zal accepteren, hen zal helpen als er geholpen moet
worden ondanks het niet eens te zijn met de keuze die de buurmannen hebben
gemaakt. Waarom niet? Omdat het een gruwel is in de ogen van God.

De Bijbel heeft een duidelijke
boodschap, zij die eerlijk de teksten onderzoeken vanuit de context kunnen er
niet omheen dat de moraal van vandaag niet anders is dan een oordeel. Als
Nederland zich niet bekeert dan zal het niet lang meer duren voordat het de
gevolgen zal zien van de opstand tegen God.

Ik weet dat er in veel kerken
geworsteld wordt met de Bijbelteksten rondom dit onderwerp en dat er helaas
maar al te vaak een draai aan wordt gegeven die de boodschap van God verkracht
zonder dat het wordt opgemerkt door de mensen die niet de moeite nemen zelf te
onderzoeken wat God tot ons te zeggen heeft.

In Leviticus lezen we Gods gebod:
‘Bij een manspersoon zult gij niet liggen
met vrouwelijke bijligging; dit is een gruwel, Lev. 18:22.’
Lees de teksten
eromheen om te zien wat God nog meer heeft te zeggen rond seksuele
immoraliteit. Vanaf de 13e tot de 18e eeuw kenden wij in
Europa de wetgeving zoals we die vinden in de Bijbel: ‘Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben, met
vrouwelijke bijligging, zij hebben beiden een gruwel gedaan; zij zullen
zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen! Lev. 20:13.’
Hoewel de zonde
vandaag wordt gepromoot gaat het tegen de natuur in zoals ook Paulus ons dat
zegt: ‘Daarom heeft God hen overgegeven
tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik
veranderd in het gebruik tegen nature; En insgelijks ook de mannen, nalatende
het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen
elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van
hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende, Rom. 1:26,27.’

In de brief aan Korinthe lezen we: ‘Of
weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beerven?
Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch
ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch
dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven. 1
Kor. 6:9,10.’
De Bijbel is heel helder, wie Jezus Christus niet liefheeft,
kan het Koninkrijk van God niet ingaan, of wij nu een dief zijn, een overspeler
of leven in homoseksualiteit. Door Gods genade is er vergeving te vinden voor iedereen
die zich bekeert en laat reinigen van alle zonden. Laten wij niet wijzen met
een veroordelende vinger maar het goede voor elkaar zoeken en eerlijk uitkomen
voor dat wat de Bijbel ons leert. God is liefde en de jongen of het meisje, de
man of de vrouw die worstelt met zijn of haar gevoelens, moet met liefde worden
omringd en weten dat zij welkom zijn bij God om door Hem gered, aanvaard,
gewassen en gereinigd te worden.

De man die worstelt met
overspelige gedachten, de vrouw die verlangt naar de drank, de jongen die
verslaafd is aan zijn games en het meisje dat jaloers is, hebben net als de
jonge man en de jonge vrouw die worstelen met hun seksuele identiteit de
veranderende kracht van Christus opstanding nodig.

Laten wij bidden dat Nederlands
ogen geopend worden voor de verkeerde weg die zij gaat en bidden om Gods genade
over ons land. 

  Wilco
Vos Veenendaal 08-01-2019