Volg ons op YouTube

Hoe weet ik dat ik wedergeboren ben?

‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft, 1 Joh. 4:19.’

De liefde van God heeft zicht ten volle geopenbaard aan het kruishout van Golgotha. De Heere God zoekt verloren zondaren, om de gebroken gemeenschap met Hem weer te herstellen. Allen die Hem hebben lief gekregen, moeten dan ook uitroepen: Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.

Als we beseffen dat we van nature dood liggen in zonden en misdaden en dat onze levensreis eens zal eindigen in de eeuwigheid. Dan mag het wel de grootste vraag van ons leven zijn: Is het wel met mijn ziel? Is mijn ziel gered door het alles reinigende bloed van de Heere Jezus Christus, heeft Hij betaald of leef ik nog voor eigen rekening? Een zondaar, moet wedergeboren worden, opnieuw geboren, dat betekend dat we opstaan vanuit de dood in het nieuwe leven. Dit is een bovennatuurlijk Goddelijk werk dat de Heilige Geest in onze levens bewerkt. Tot een ieder van ons komt het Goddelijke bevel om ons te bekeren en te geloven in het Evangelie dat ons zalig maakt. Als we wedergeboren zijn dan zijn we zalig, zalig in Hem, Die voor ons Zijn leven gaf aan het kruis van Golgotha.

Hoe weet ik dat ik wedergeboren ben? Sommige mensen kunnen precies het tijdstip van hun wedergeboorte benoemen. Zij weten nog precies het moment, de dag en het uur te noemen waarop zij voor het eerst de Heere Jezus mochten aannemen als hun Zaligmaker. Met andere woorden, zij weten nog wanneer zij voor het eerst geloofden, dat de Heere Jezus, voor hen aan het kruishout van Golgotha is gestorven. Zij weten nog hoe hun hart vervult werd met een blijdschap die geen pen kan beschrijven. Denk aan de moordenaar aan het kruis, de mensen op de pinksterdag en de stokbewaarder.

Toch kunnen veel mensen die de Heere Jezus van harte lief hebben, niet precies het uur en de dag aanwijzen. Bij hen ging het allemaal niet zo als bij de mensen op de pinksterdag. Misschien bent u wel iemand die zoveel twijfelt aan uw behoud omdat u niet precies kunt zeggen wanneer u bent wedergeboren. U bent zo jaloers op hen die dat wel kunnen zeggen en u vraagt uzelf af of het wel waar is dat u gered bent. De vraag is niet, of u weet wanneer u bent wedergeboren, de vraag is of u de Heere Jezus van harte lief hebt?

Als we denken aan de stokbewaarder, dan zien we hem daar staan in de gevangenis, het was zijn taak om de gevangene te bewaken. Ineens komt hij tot de verschrikkelijke ontdekking dat alle deuren open staan, er heeft een aardbeving plaatsgevonden. Hij denkt dat de gevangenen gevlucht zijn en weet welke straf hij zal ontvangen voor zijn falen als bewaker. Hij zet het zwaard op zijn borst om zichzelf doden. Dan klinkt de stem van Paulus: ‘Doe uzelven geen kwaad; want wij zijn allen hier, Hand. 16:27.’ Het hart van de stokbewaarder wordt op dat moment krachtig bewerkt door de Heilige Geest. Hij ziet op dat moment zijn zonden en ziet in dat hij de dood verdiend heeft. Hij beseft dat hij verloren is en roept het uit: ‘Wat moet ik doen, opdat ik zalig wordt?’ De eenvoudige woorden van Paulus; ‘geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden,’ dringen diep in zijn hart. Als Paulus dan het Woord van God tot hem spreekt, dan vervult zijn hart zich met blijdschap. Hij weet, ik was dood en nu ben ik levend. Zo zien we ook vandaag mensen met een helder inzicht van hun verlorenheid. Zij zien in dat zij moeten sterven en verloren gaan vanwege hun zonden. De wet verschrikt hun hart en alles roept tot hen dat zij veroordeelt zijn. Als het lieflijke Evangelielicht in hun hart gaat stralen, dan roepen zij het uit: ‘Ik was dood en nu ben ik opnieuw geboren, mijn Jezus leeft, Hij stierf voor mij aan het kruis en nu mag ik eeuwig zalig leven.’ Zij weten precies het uur en het moment. Zij kunnen in alle vrijmoedigheid vertellen, wie de Heere Jezus is voor de grootste der zondaren. Zij kunnen niet meer zwijgen!

Toch zijn zij niet zaliger dan hen die heel rustig en stil getrokken zijn vanuit de duisternis tot het heerlijk wonderbaar Licht. Bij hen ging het allemaal zo anders. Zij weten nog wel hoe zij leefden alsof er geen eeuwigheid aanstaande was.

Zij weten nog hoe zij voor het eerst indrukken kregen onder het Woord van God. Zij hoorden over de rechtvaardigheid van God en het komende oordeel over de zonden. Zij hoorden over de Zaligmaker die gekomen is om zondaren te redden. Zij hoorden over de heerlijke gelukzaligheid die God bereid heeft voor allen die Hem vrezen. Dan eens vervulde schrik hun hart en dan was er hoop op behoud. Vaak gaat dit in een weg van vallen en opstaan. Dan een periode van grote twijfel en dan een, vaak korte periode van geloof, maar ach het is zo wankel. Zo roepen zij het uit met heel hun hart: ‘Lieve Heere Jezus’, en dan is daar weer de angst dat zij zich bedrogen hebben. Dwars door deze weg van zware beproeving, getuigen zij vaak van de genade in de Heere Jezus. Hun hart is zo gunnend geworden voor anderen, zij wijzen hen op de Heere Jezus terwijl hun eigen hart zich steeds met twijfel vult. Lieve broeder en zuster, is de Heere Jezus alles voor uw ziel? Dank Hem dan voor de genade die Hij u geschonken heeft. Hij heeft u liefgehad met een eeuwige liefde, daarom gaf Hij voor u Zijn leven. Wandel maar stilletjes achter Hem aan en oefen uzelf in het geloof. Laat uw hart vervult zijn met lofprijzing en wees dankbaar voor wie Hij Is. U hoeft niet precies te weten wanneer u bent wedergeboren als u maar weet, dat u bent wedergeboren op het moment dat u voor het eerst geloofde dat Hij voor u stierf. Dat moment is voor u misschien onbekend maar weet dat dat moment staat opgetekend in de hemel.

Anderen leven hun leven in de wereld, totdat de liefelijke evangelieklanken hun hart binnendringen. Bij hen is er helemaal geen grote angst en schrik voor de dood en de hel. Zij krijgen helemaal geen diepe indruk van hun verlorenheid maar zien de grote liefde van God de Vader in het schenken van Zijn Zoon. Hun hart vervult zich met honger naar God en naar Zijn Woord. Zij belijden hun zonden, zitten stil aan de voeten van de Heere Jezus en volgen Hem zo heel stilletjes in vrede en blijdschap. Zij spreken misschien helemaal niet zo veel, maar als zij spreken, dan getuigen zij ervan wie de Heere Jezus voor hen is en zij roemen in de trouwe zorg van hun hemelse Vader.

Wie u ook bent en hoe de Heere uw wegen ook geleid heeft. Als u bent wedergeboren, dan is uw oog gericht op uw Zaligmaker, uw Heiland en Verlosser, de Heere Jezus Christus. Hij, van wie Jesaja profeteerde. ‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst, Jes. 9:5.’ Zijn Naam is Wonderlijk en de weg die Hij met ons mensen gaat is al even wonderlijk. Zijn Naam is Raad, Hij zal Raad geven en Zijn oog zal op u zijn (ps. 32:8). Hij is de sterke God van Wie alleen onze verwachting is. Van eeuwigheid tot eeuwigheid is Hij God en in Hem ligt onze eeuwige zaligheid besloten en vast. Hij is de Vredevorst, Die steeds opnieuw ons hart vervult met een hemelse vrede. O, welk een Heiland is Hij. Looft en prijst Hem van nu tot in alle eeuwigheid.

U heeft Hem lief gekregen, omdat Hij u eerst heeft liefgehad. Nu mag u staan op de Rots van uw behoud. ‘Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen, Efeze 2:20.’ Alles wat Zijn Woord tot u spreekt is voor u even heilig, het is Zijn Woord en u wilt Hem volkomen gehoorzamen. Het is de liefde van uw hart om uw leven op het altaar te leggen en alles te geven wat in u is. De wereld heeft haar glans verloren omdat u nu weet wat werkelijk Licht is en als nieuwgeboren kinderen wilt u wandelen in het Licht met Hem. ‘Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts, Ef. 5:8.’ Kom, geeft de duivel geen plaats en roem in uw God.

Lieve vrienden, kent u Die Jezus nog niet? Is uw hart nog hart en stoten de liefelijke klanken van het Evangelie er nog op af? Roept Hem dan aan en gelooft Zijn Woord. ‘Want een iegelijk die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden, Rom. 10:13.’ Er staat zo heel eenvoudig, een iegelijk, u mag uzelf niet uitsluiten van deze belofte, vul uw eigen naam maar in. Hij alleen kan uw stenen hart wegnemen en u een vlezen hart geven. ‘En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlezen hart geven. En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen en Mijn rechten zult bewaren en doen, Ezech. 36:26,27.’ Zoekt den Heere en leeft. Stel het niet langer uit. Amen, Halleluja.

Psalm 84:6

Want God, de HEER’, zo goed, zo mild,

Is t’ allen tijd een zon en schild;

Hij zal genaad’ en ere geven;

Hij zal hun ‘t goede niet in nood

Onthouden, zelfs niet in den dood,

Die in oprechtheid voor Hem leven.

Welzalig, HEER’, die op U bouwt,

En zich geheel aan U vertrouwt.