Volg ons op YouTube

Huwelijk en gezin

‘En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt! Gen. 1:26-28.’

Man en vrouw schiep God naar Zijn eigen beeld met de opdracht vruchtbaar te zijn en te heersen over alles wat op de aarde leeft. Wat een harmonie, een vrede en hoe onbevattelijke mooi moet het geweest zijn in de tijd voor die verschrikkelijke keuze van Adam en Eva. Wat een vertrouwen hadden zij gekregen van hun God en Schepper en hoe pijnlijk hebben zij dit vertrouwen beschaamd. Wat een genade dat God ondanks deze keuze tegen God en het luisteren naar de duivelse tegenstander, gezorgd heeft voor een terugkeer in Zijn gemeenschap. Jezus Christus, de Zoon van God is gekomen om zalig te maken, dat is; te verlossen van de schuld en de zonden die scheiding maakte tussen God en de gevallen mens. Allen die geloven in het plaatsvervangende werk van Christus aan het kruis van Golgotha, hebben eeuwig leven. Hij is gekomen om de, door onze keuze, gemaakte duisternis te overwinnen. ‘Ik ben een Licht, in de wereld gekomen, opdat een iegelijk, die in Mij gelooft, in de duisternis niet blijve, Joh. 12:46.’ Wat een zegen om door het geloof te mogen wandelen in het Licht met Jezus. Verzoend met God de Vader, uitziende naar het moment dat Hij komt om alle dingen nieuw te maken. O wat een dag zal dat zijn.

Zolang het nog niet zo ver is, hebben wij de opdracht om door het geloof te wandelen tot glorie van God en te genieten van dat wat Hij ons uit genade schenkt. Hoewel de satan met zijn demonen alles in het werk stelt om de chaos op aarde groter te maken, mogen wij weten, in Christus meer dan overwinnaar te zijn (Rom. 8:37). Als we vandaag na denken over het huwelijk en het gezin dan is het goed om voor ogen te houden dat de satan niet het laatste woord heeft. Zijn kop is vermorzeld op Golgotha en straks zal hij voorgoed geworpen worden in de poel van vuur en sulfer (Openb. 20:10), Hallelujah. Zien we juist ook vandaag niet dat alles in het werk gesteld wordt om de schitterende paradijsbloem van het huwelijk te vernietigen? Als God in Zijn wijsheid man en vrouw geschapen heeft om met elkaar te leven, er voor elkaar te zijn en vruchtbaar te zijn op deze aarde, dan wil de satan deze orde vernietigen. Kinderen moeten vandaag al geleerd worden dat het verschil tussen jongens en meisjes er eigenlijk niet toe doet. In landen om ons heen is het al verboden om te spreken over een verschil. Zoals satan de mens in twijfel bracht over het woord van God en hen voor een keuze stelde, zo worden vandaag de kinderen door dezelfde helse tegenstander in twijfel gebracht en verleid tot een keuze tegen God en tegen zichzelf. Wat een pijn, verdriet, een schaamte en kwelling heeft Adam ondervonden door te luisteren naar de leugen. Hoe werd de schoonheid van dit eerste door God ingestelde huwelijk verwoest door het luisteren naar de leugen en de opgewekte begeerte in de opstand tegen God. Zouden wij daarvan niet moeten leren? Zouden wij niet moeten waken en moeten staan voor Gods ingestelde scheppingsorde? God bracht Eva tot Adam met het doel een hulp voor Adam te zijn (Gen. 2:18,22). De Adam van vandaag wordt door de leugenaar in twijfel gebracht of hij wel een Adam is en de Eva van vandaag twijfelt of zij wel een Eva is. Artsen maken het mogelijk om van een Adam een Eva te maken. En hoewel Sodom en Gomórra in Gods toorn zijn omgekeerd vanwege hun wellustige leven in overvloed en de zonden van homofilie (Ezech. 16:49,50, Judas :7), zijn er ook vandaag Adams die ervoor kiezen om geen Eva maar een Adam als partner te nemen. Vandaag worden jongens en meisjes door de media en het algemene humanistische denken wijs gemaakt dat wij zelf moeten kiezen wie wij willen zijn en hoe wij willen leven. Men meent dat respect voorop staat maar vergeet dat dit zogenoemde respect een aanval is tegen de levende God en wat zullen wij verwachten als wij ons hierin mee laten zuigen? God heeft het laatste woord en de duivel is een leugenaar (Joh. 8:44). God schiep Adam en gaf hem Eva, zij hebben de heerschappij gekregen en het bevel om vruchtbaar te zijn. Geen enkele Adam kan bij een Adam een kind verwekken en geen enkele Eva kan bij een Eva een kind verwekken. Nooit zal iemand die God liefheeft iemand veroordelen die worstelt met homoseksuele gevoelens maar op grond van Gods Woord, het eeuwig blijvend getuigenis, kunnen wij niet anders dan buigen voor Gods orde en waarschuwen voor de straf die volgt op het daartegen ingaan (Lev. 18:22, 20:13, Rom. 1:24-27, Ef. 5:5). Lieve vrienden, bedenk dat Eva, nadat zij geluisterd had naar de verleidelijke woorden van de slang, tot twijfel werd gebracht en vervolgens koos voor het verderf (Gen. 3:1). Vandaag is de tactiek van de boze nog steeds hetzelfde. Weet u wel zeker dat u een vrouw bent, weet u wel zeker dat u aangetrokken wordt tot het mannelijk geslacht, weet u wel zeker dat u zich wil onderwerpen aan uw man, weet u wel zeker dat u vruchtbaar wil zijn in deze tijd? Zo zijn er nog vele vragen meer, die doen twijfelen aan de wijsheid van God. ‘Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden, 1 Petr. 5:8.’

Wat wij vandaag nodig hebben is mannen en vrouwen die zich onderwerpen aan hun God en Schepper Die zij mogen kennen als hun Vader, door het geloof in de Heere Jezus Christus. Mannen en vrouwen die gehoorzaam aan het Woord van God in het gebed op zoek gaan naar die levenspartner waar zij samen mee mogen wandelen in de weg die God wil dat zij gaan zullen. Mannen en vrouwen die elkaar trouw beloven totdat de dood hen scheidt en in liefde tot God en elkaar zien wat God voor hen heeft weggelegd. Wat een zegen als er dan kinderen mogen komen die zij in afhankelijkheid bij de hand nemen op de levensweg met God. Wat een verdriet, pijn en gebrokenheid zien wij om ons heen als gevolg van eigen gemaakte keuzes. Als God zegt dat hij Licht is dan moeten wij in dat Licht wandelen, als Hij ons in Zijn Woord onderwijst dat wij geen juk moeten aangaan met de ongelovigen, dan moeten wij dat niet doen (2 Kor. 6:14). De orde van vandaag is verliefde worden en je gevoelens volgen terwijl de orde van de Bijbel is om in de eerste plaats in gemeenschap met God te wandelen en vanuit die relatie met Hem te bidden en uit te zien naar die echtgenoot die ook door het geloof een kind van God mag zijn. Hoe zouden wij anders in het licht met Jezus kunnen wandelen? Wij moeten niet denken dat het huwelijk een evangelisatie project is waarbij de een de ander wel tot Christus zal brengen. Het is een wonder als dit wel gebeurt maar meestal zien we het tegenovergestelde gebeuren. Laten we toch niet vragen naar de mening die vandaag in de mode is maar laten wij buigen voor Gods Woord, dat zal vrede, geluk en eeuwig leven brengen. Zelf wist ik niet van deze principes af, wel had ik vaak gehoord van de uitspraak: “Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen.” De uitleg was dan, dat het niet goed was om te trouwen met iemand van een andere kerk. Vandaag weet ik dat de kerk niet het verschil maakt maar het geloof in de Heere Jezus Christus. Als man en vrouw de Heere Jezus liefhebben dan is hun huwelijk door het werk van God een drievoudig snoer en dat zal niet snel gebroken worden (Pred. 3:12). Mijn vrouw en ik hebben een gelukkig huwelijk waarvoor wij de Heere oneindig dankbaar zijn. Het is niet onze keuze geweest maar Zijn genade dat wij nu samen de Heere Jezus liefhebben en samen met onze zoon willen wandelen op de weg die Vader ons wijst. Ik moet eerlijk zeggen dat het in ons huwelijk voor mij persoonlijk om mijzelf draaide totdat de liefde van de Heere Jezus Christus mijn hart vervulde. Toen leerde ik om niet meer mijzelf maar het goede voor mijn lieve vrouw te zoeken. En toen zij na enkele jaren, door genade een kind van God mocht worden, werd ons huwelijk pas dat huwelijk waarbij God de eerste plaats innam. Wat een zegen om zo door het leven te mogen gaan. Hoe zouden wij het kind dat God ons toevertrouwt heeft ooit de Weg kunnen wijzen als wij zelf de Weg niet kennen? De Heere Jezus, de Weg, de Waarheid en het Leven, heeft gezegd: ‘Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods, Mark. 10:14.’ Zo mogen wij dagelijks ons kind of kinderen bij de Heere Jezus brengen en hen leren hoe zij door het geloof met Hem in het licht mogen wandeden.

Kinderen opvoeden is nooit gemakkelijk geweest maar in het bijzonder in deze tijd moeten wij zeggen: “Wie is tot deze dingen bekwaam?” Wie van ons zal de perfecte vader of moeder zijn? Wie van ons kan het werkelijk goede voorbeeld geven? Daarom lieve vrienden, moeten wij luisteren naar het onderwijs uit de Bijbel. Voordat Paulus ons onderwijst over de positie van man, vrouw en kinderen, roept hij op om vervuld te worden met de Heilige Geest. Kom, vrienden, buig uw knieën voor de Almachtige God, belijd Hem de zonden die scheiding maken tussen Hem en de ziel, zie in het geloof op Christus en laat Hem uw zonden afwassen. Broeders en zusters, laten wij onszelf onderwerpen aan God, Hij zal ons verhogen en in deze weg zullen wij de vervulling van Zijn Geest genieten. Samen mogen wij zoeken naar het plan van onze God, samen zingen, samen bidden en overvloedig zijn in dankzegging. Hebben wij, ziende op de Heere Jezus Christus en het werk dat Hij voor ons volbracht heeft niet overvloedig rede om dankbaar te zijn? Hij roept ons op om onszelf te onderwerpen in volledige overgave en zoals Hij het voorbeeld gaf van het voetenwassen bij elkaar, zo mogen wij leren om ons niet te verheffen maar de ander uitnemender te achten dan onszelf. Ja dat is elkaar onderdanig zijn in de vreze Gods waartoe Paulus ons in de brief aan de gemeente van Efeze (hfdst. 5 en 6) oproept. Vandaag is onderdanig zijn een vies woord, maar allen die het doen zullen Gods zegen genieten. Het onderwerpen heeft niets te maken met een machtsstrijd maar met een Goddelijke orde waarbij Christus het Hoofd is van de man en de man van de vrouw. Zoals de man zich onderwerpt aan God en verwonderd is over het feit dat Christus Zijn leven voor Hem gaf, zo geeft hij zichzelf in liefde voor zijn vrouw, die in liefde zichzelf onderwerpt aan haar man in wie zij Christus ziet. Geen machtsvertoon maar liefde die alles overwint. Geen overheersing maar een liefdevolle overgave aan God waarbij Zijn orde geëerbiedigd wordt en de man als het hoofd en geestelijke leider zijn positie in het gezin inneemt. Als wij afwijken van deze orde dan zal wanorde in het gezin de overhand krijgen. Vandaag zien we hoe in de gezinnen de ouders luisteren naar de kinderen in plaats van dat de kinderen naar hun ouders luisteren. Vaders en moeders willen het zo gezellig mogelijk houden waarbij zij tegemoetkomen aan de verlangens van hun kinderen. Het gevolg is verwende kinderen die zichzelf niet kunnen beheersen, niet meer om kunnen gaan met gezag en ouders die met de handen in het haar niet meer weten hoe het ooit nog goed zal komen. Geliefde broeders in onze Heere Jezus Christus, onderwerp uzelf aan God uw Vader, neem in afhankelijkheid uw positie in, wees de man die uw vrouw nodig heeft en ga uw kinderen voor in de vreze des Heeren. De Bijbel zegt dat wij onze kinderen de Woorden van God moeten inscherpen: ‘En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat, Deut. 6:7.’ Wat een bijzondere taak, laten wij ons hierop richten en ons daaraan toewijden, laten wij waken voor dat wat onze huizen binnensluipt en de kwetsbare harten van onze kinderen bederft. Nee, het is niet gemakkelijk om nee te zeggen en te roeien tegen de stroom in, maar als Jezus nodigt, om onze kinderen bij Hem te brengen zouden wij ze dan niet leren hoe zij wandelen moeten met Hem? Broeders het wordt van ons verwacht, want er staat geschreven: ‘Die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende, met alle stemmigheid, 1 Tim. 3:4.‘ U die het licht van Christus mag laten schijnen in uw gezin, wees ervan doordrongen dat uw kinderen een vader nog hebben die er voor hen is, een vader die tijd vrijmaakt om met hen te spelen, hen voor te lezen en hen te leren hoe zij moeten omgaan met dat wat de wereld hen aanbiedt. Broeders, wij kunnen dit niet in eigen kracht maar hebben de kracht van de Heilige Geest nodig. Als wij in afhankelijkheid opzien naar boven, en onze kinderen in Vaders handen leggen dan zullen wij Zijn zegen genieten.

Broeders en zusters, laten wij onszelf onderwerpen en ziende op Gods heilige orde, de weg met Hem gaan. Eén van de moeilijkste dingen die ik heb moeten leren in mijn huwelijk is; “sorry” te zeggen. Wat is het gemakkelijk om de ander de schuld te geven. Wat is het moeilijk om de minste te zijn, om te erkennen dat we fout zaten, wat is het moeilijk om hierop terug te komen en het te belijden. Maar wat een zegen als we onszelf hierin onderwerpen, het erkennen en samen zoeken naar het goede voor elkaar en het gezin. ‘Gij mannen, insgelijks, woont bij haar met verstand, aan het vrouwelijke vat, als het zwakste, eer gevende, als die ook mede-erfgenamen der genade des levens met haar zijt; opdat uw gebeden niet verhinderd worden, 1 Petr. 3:7.’ Ook hierin ligt de boodschap om niet onszelf te zoeken maar rekening te houden met elkaar en ik geloof dat de sleutel ligt in de vreze des Heeren en samen te genieten van dat wat God ons gegeven heeft. Het huwelijk is een paradijsbloem, daar mogen wij van genieten zoals de Bijbel ons ook leert. ‘Geniet het leven met de vrouw, die gij liefhebt, al de dagen uws ijdelen levens, welke God u gegeven heeft onder de zon, al uw ijdele dagen; want dit is uw deel in dit leven, en van uw arbeid, dien gij arbeidt onder de zon, Pred. 9:9.’ Kom broeders en zusters, de wereld leert ons dat hoererij en overspel erbij hoort, maar wij zien op God, willen Hem gehoorzamen en Zijn gemeenschap genieten. Hij gaf Eva aan Adam, zij zouden tot één vlees zijn en vandaag mogen wij, tegen de stroom van het wereldse denken in, binnen het huwelijk genieten van elkaar terwijl wij niet onszelf zoeken maar de ander. ‘Uw springader zij gezegend; en verblijd u vanwege de huisvrouw uwer jeugd; Een zeer liefelijke hinde, en een aangenaam steengeitje; laat u haar borsten te allen tijd dronken maken; dool steeds in haar liefde, Spr. 5:18,19.’ Broeders en zusters, als wij zo op God en elkaar gericht zijn, dan zullen wij niet hoeven te vallen in de strik van hoererij en overspel. ‘Het huwelijk is eerlijk onder allen, en het bed onbevlekt; maar hoereerders en overspelers zal God oordelen, Hebr. 13:4.’ Kom, maak God groot in onze gedachten, woorden en werken, de Heere zegene ons, met onze huwelijken en gezinnen als afspiegelingen van Gods gemeente waarvan Christus het Hoofd is. Amen.

Wilco Vos Veenendaal 31-10-2016