Volg ons op YouTube

In alles gehoorzaam

‘Want daartoe heb ik ook geschreven, opdat ik uw beproeving mocht verstaan, of gij in alles gehoorzaam zijt, 2 Kor. 2:9.’

Gehoorzaamheid, een onderwerp waar wij mensen liever niet te diep op ingaan. We weten allemaal dat onze kinderen geboren worden met een eigenwijze ongehoorzaamheid en wij mogen, ja moeten hen leren te gehoorzamen. Van de week liep ik te wandelen met de hond en genoot ik van haar gehoorzaamheid. Ik weet nog goed hoe zij als pup niet wilde luisteren en als ze los liep, dan nam ze het er van, ze ging er vandoor. Dat heeft heel wat spannende momenten opgeleverd, het was voor haar en voor mij een beproeving. Als ik haar dan eindelijk weer te pakken had, dan moest ik haar in haar nekvel pakken en haar streng toespreken. Deze strenge aanpak en de bestraffingen hebben er toe geleid dat het nu een lief en gehoorzaam beestje is geworden, dat ook veel vrijheid krijgt en weet waar het aan toe is. Zij voelt zich veilig bij mij als baas en ik weet dat ze luistert in elke situatie.

Zo is het ook met onze kinderen, de opvoeding is wel heel wat complexer als die van een hond, toch is consequentie, het belonen van gehoorzaamheid en het straffen van ongehoorzaamheid, van levensbelang voor het kind. Als kinderen in de jonge jaren niet leren gehoorzamen, zullen zij daar de rest van hun leven last van ondervinden. Wat is het kind veilig als het weet wat het aan zijn of haar ouders heeft, het zal zich veilig voelen bij een vader en moeder, die doen wat zij zeggen. Zelf ervaar ik vaak dat het moeilijk is om ons ja, ja te laten zijn en ons nee, nee. Als ik als vader gezegd heb dat iets niet gebeurd, dan moet ik mij daaraan houden en niet gaan schipperen. Natuurlijk zijn er situaties waarin ik als vader moet bekennen dat ik niet de goede beslissing heb genomen, ook dan is het goed hier open en eerlijk over te zijn. Steeds meer kom ik er als vader samen met mijn vrouw achter dat wij het zonder de Heere niet kunnen, wat is het een bijzonder voorrecht om samen met onze zoon in afhankelijkheid van de Heere te mogen wandelen. Om zo ons kind steeds weer opnieuw aan de Heere op te dragen en het van Hem te verwachten. Wij zijn kwetsbaar, dat mogen we ook laten zien en onze verwachting is van een Almachtige God en in en met Hem zullen wij nooit beschaamd uitkomen.

Misschien doen deze woorden u pijn, omdat u alleenstaand bent of omdat u als echtpaar geen kinderen kunt krijgen. Geve de Heere u kracht in deze moeilijke omstandigheden, Hij wil u vertroosten. Stel niet alles in het werk om dit kruis van u af te schudden maar zoek uw heil bij God, Hij weet wat u nodig hebt en heeft ook met dit kruis, hoe zwaar ook, een doel. Hoeveel alleenstaande mannen en vrouwen en kinderloze echtparen zijn niet tot rijke zegen geweest voor de kinderen om hen heen. Het is belangrijk dat u met uw verdriet leert schuilen bij God. Als u uw verdriet in Zijn hand mag leggen, dan zult u ervaren dat de pijn wordt veranderd in vrede en vanuit die vrede kunt u tot zegen zijn. Geve God u Zijn vrede, Zijn troost en Zijn rijke zegen opdat uw blijdschap vervuld worde.

Gehoorzaamheid brengt orde. Ongehoorzaamheid aan God geeft chaos. Ongehoorzaamheid aan God is gehoorzaamheid aan de duivel die de chaos creëert. Wij leven met elkaar in de laatste dagen en steeds meer mensen gaan geloven in de kracht van de chaos tegenover die van de orde. De grote wereldleiders (“onzichtbare meesters” onderdeel van de Illuminatie), sturen aan op een totale chaos. Dan zal de antichrist zich openbaren als de redder van de wereld. Zo ontstaat de Nieuwe Wereld Orde die nu al steeds duidelijker vormen begint aan te nemen. Laten wij waakzaam zijn. ‘En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchter, en waakt in de gebeden, 1 Petr. 4:7.’

In Mattheus 16:2 en 3, lezen wij de woorden van de Heere Jezus: ‘Als het avond geworden is, zegt gij: Schoon weder, want de hemel is rood. En des morgens: Heden onweder, want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden, het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden?’ Met andere woorden, mensen weten aan de hand van de kleuren in de lucht het weer te voorspellen maar als het gaat om de naderende oordelen, dan zijn zij blind. Hoe is het met ons? Worden wij bang als wij de tekenen van de tijden zien of begint ons hart sneller te kloppen, omdat de komst van onze Heiland aanstaande is?

Helaas zien we vandaag de dag een grote verblindheid, het is schokkend om te zien en te horen dat zij die zichzelf christelijk noemen, meegezogen worden in het wereldse denken en handelen. Als wij bedenken dat de illuminatie, (de vaak onzichtbare wereldregering) het denken van onze kinderen, de nieuwe generatie, willen beïnvloeden, dan mogen wij wel extra op onze hoede zijn. Voeden wij onze kinderen op, voor en met de Heere God of voor en met de wereld? Voeden wij hen met de Bijbelse boodschap, van zonde, oordeel, genade en redding door het offer van de Heere Jezus Christus of laten wij hen meedoen met de wereld en voeden wij hen met dat wat de illuminatie hen voorschotelt? Ik hoor en zie dat binnen de kerken en de christelijke gezinnen de wereld van Disney, met Donald Duck, Cars, Spongebob enz. gewoonweg is geaccepteerd, zonder dat zij weten wat de verborgen boodschap is van deze boze macht. In plaats van onze kinderen voor te lezen, met hen te spelen, naar het bos te gaan en hen te leren leven met de Heere God, zetten wij hen achter een stripboek of een film die hun hersens en hele wezen beïnvloeden. Wij vinden het vreemd dat onze kinderen zo brutaal zijn, zo druk en onhandelbaar zijn, maar heeft iemand van ons wel eens goed naar de verborgen boodschap van de film en entertainment industrie gekeken? Ongehoorzaamheid, zedeloosheid en immoreel gedrag is de verborgen boodschap. Het aansturen en leuk maken van een complete chaos, overspel, brutaliteit en dan niet te vergeten de hoeveelheid aan satanische tekens die over het netvlies komen. Met de club van de kerk of de schoolklas wordt gekeken naar “Verschrikkelijke ikke”, een film van “Illumination entertainment”. Het is werkelijk onvoorstelbaar dat ouders kunnen lachen om dat wat daar gebeurt. Gaan wij onze kinderen voor op het pad naar de hemel, dat smalle pad waar alleen zij oplopen die zijn ingegaan door de enge poort of wandelen en slingeren wij over de brede weg, vol vermaak, entertainment en plezier waarvan het einde het helse vuur is? ‘Welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken: Dengenen wel, die, met volharding in goed doen, heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven; Maar dengenen die twistgierig zijn, en die der waarheid ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden, Rom. 2:6-8.’

Het is niet fijn om deze dingen te noemen maar het raakt mij diep als ik zie hoe wij met de levens van onze jonge kinderen omspringen. Vaders en moeders die vertellen wat wel en niet mag en ondertussen de wereld dienen. Ik zie ouders strenge wetten op hun kinderen leggen terwijl zij zelf achter het scherm, de zonden indrinken. Lieve mensen, laten wij stoppen met de wereld te dienen, laten wij ons verootmoedigen voor God, onze zonden belijden en bidden om genade. Er is hoop, er is genade voor allen die zich tot Hem keren. De Heere Jezus Christus is gekomen om zondaren zalig te maken. Hij moest komen om ongehoorzame zondaars te redden, door Zichzelf te geven in gehoorzaamheid. ‘Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien enen mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Een velen tot rechtvaardigen gesteld worden, Rom. 5:19.’ Hij, de Zondeloze, wilde Zichzelf zo diep vernederen door Zich onder ongehoorzame, zelfzuchtige mensen, vol eigenliefde te begeven, om hen het eeuwige leven te kunnen geven. Hij heeft Zijn wil onderworpen aan die van Zijn Vader. Wie willen wij gehoorzamen, de duivel met zijn zondige chaos of God, in al Zijn heerlijkheid, bekleed met eer en macht?

‘Weet gij niet dat wien gij uzelven stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen dien gij gehoorzaamt, of der zonde tot den dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Rom. 6:16.’ U hebt een keuze, u dient of God of de wereld. U gehoorzaamd de wetten van de wereld of u gehoorzaamd de wetten van God. U bent of een dienstknecht van de wereld of van God. ‘Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt, Rom. 6:17.’ Wij worden opgeroepen om gehoorzaam te zijn aan de oproep die tot ons komt, de oproep tot geloof en bekering. ‘Doch zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest; want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Rom. 10:16.’ Hoe komt het toch dat zoveel mensen zich verschuilen achter “ja maars”, onkunde en onmacht? Is het niet omdat zij de leugen liever hebben dan de waarheid? Is het niet omdat zij de wereld met zijn chaos, liever hebben dan God? Lieve vrienden, hoe is het met u, wie hebt u lief, wie gehoorzaamt u, de duivel met zijn chaos of God, Die in Zijn liefde Zijn Zoon zond? Leeft u nog in de zonden? kom, sta dan op en bekeert u, nu het nog niet te laat is. Vraag de Heere om vergeving van zonden en reiniging van al dat verkeerde waarmee u uzelf en anderen gevoed hebt en zoek Hem te volgen. Hij is genadig en vol van goedertierenheid. Als u uzelf niet bekeert en volhard in uw ongehoorzaamheid, hoe zult u dan aan het oordeel ontkomen? ‘Met vlammend vuur wraak doende over degenen die God niet kennen, en over degenen die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn, 2 Thess. 1:8.’

Wat een wonder van genade als wij te midden van zo’n verloren wereld de stem van God hebben leren verstaan en gehoorzamen. Als wij mogen bemerken dat God ons Zijn Woord en geboden gegeven heeft om Hem beter te leren begrijpen en door te wandelen in Zijn wegen, Zijn zegen, vrede en blijdschap ons hart en leven vervult. ‘En al deze zegeningen zullen over u komen en u aantreffen, wanneer gij der stem des HEEREN uws Gods zult gehoorzaam zijn, Deutr. 28:2.’ Steeds meer leren wij, dat als wij ons hart, oog, gedachten en heel ons bestaan richten op Christus, Zijn vrede ons hart vervult. Langzaam maar zeker leren wij onze gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. ‘Dewijl wij de overleggingen ternederwerpen, en alle hoogte die zich verheft tegen de kennis Gods, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus, 2 Kor. 10:5.’ Zo leren wij wat gehoorzaamheid is en zien wij dat in die wegen, Gods genadige zegen onze weg voorspoedig maakt. Is het leven met de Heere dan een gemakkelijk leven? Nee, het is een onmogelijke weg voor ons vlees en tegelijk een zalige weg, met een heerlijke toekomst. Blijdschap in het hart en een stille vrede die ons doet wandelen in vreugde. O wat een heerlijke zaligheid is ons gegeven in de Heere Jezus Christus, Hem alleen willen wij dienen, eren, loven en prijzen, ja zo willen wij reizen op weg naar dat wat Hij voor ons bereid heeft. Nog een kleine tijd en deze wereld zal niet meer zijn, dan zullen wij Hem zien zoals Hij is en zullen wij Hem ongestoord kunnen aanbidden, zonder vlees, zonder zonde, verleiding, chaos, verdeeldheid, pijn en verdriet. Kom, broeders en zusters laten wij Hem dienen, Hem gehoorzamen in alles zoals ook Paulus de Korinthiërs en ons oproept. ‘Want daartoe heb ik ook geschreven, opdat ik uw beproeving mocht verstaan, of gij in alles gehoorzaam zijt, 2 Kor. 2:9.’ Wat een heerlijke vrijheid in het dienen van God, een vrij geweten, een vrij en blij vooruitzicht, geen aanklager en geen oordeel. Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen, Gal. 5:1.’ Het juk van de wereld is van onze schouders gehaald. Om ons daarvan te bevrijden, moest Christus zo diep lijden. Zouden wij dan ooit nog iets van ons leven willen geven aan deze wereld? O God laat ons leven, als een kaarsje opbranden in Uw Koninkrijk, tot eer en glorie van Uw lieve Naam. Amen. Geprezen zij Zijn grote Naam.

O Vader, uw barmhartigheden

zijn hoger dan de bergen Gods.

U bent dezelfde, gist’ren, heden;

uw trouw is als een vaste rots.

U weet als Vader wat U doet.

De weg die U bepaalt is goed.

Wij danken voor de zegeningen

die U ons heden hebt bereid.

U zegent ons met goede dingen,

Uw trouwe hand is ‘t die ons leidt.

U ziet in Jezus, onze Heer,

met gunst en goedheid op ons neer.

Wij willen ons U toevertrouwen.

Wij kunnen zonder U niet gaan.

Doe ons op uw genade bouwen

en op geen and’re bodem staan.

Maak ons gehoorzaam aan uw woord,

leid ons in uw gemeenschap voort.


Wilco Vos Veenendaal 29-01-2014