Volg ons op YouTube

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid.

‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid, Hebr. 13:8.’

Jezus Christus, Zijn Naam is Zaligmaker, Gezalfde van de Vader, de gezonden Verlosser tot heil van ons mensen. ‘En de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder den hemel geen andere naam, die onder de mensen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden, Hand. 4:12.’ Van alle woorden die er op deze wereld gesproken worden is er geen heerlijker, dan de Naam van Jezus Christus. In Zijn Naam en Zijn Naam alleen, ligt de verlossing van de wereld. Zijn naam wordt gebruikt door hen die Hem van harte liefhebben maar ook door hen die Hem haten. Zijn Naam is onze vrede geworden of Zijn Naam is voor ons een aanstoot. Of u nu een persoon bent die zonder God in de wereld leeft en doet wat u zelf graag wilt of dat u met uw mond belijd een christen te zijn, als de Naam, Jezus Christus u niet dierbaar is, dan bent u dood in zonden en misdaden. Als u Jezus Christus niet kent als u persoonlijke Zaligmaker en Verlosser van uw zonden, dan bent u nog steeds zelf verantwoordelijk voor de schuld die u hebt bij God de Allerhoogste.

Alle mensen hebben gezondigd, er is niemand die goed doet, zo leert ons de Bijbel en de praktijk van alle dag. Natuurlijk zijn er lieve mensen, met het hart op de goede plek, zoals wij dat wel eens zeggen. Maar ten diepste is ieder mens, buiten Christus, een hater van God en een liefhebber van zichzelf. Ieder van ons kent wel mensen die een geweldig karakter hebben, zij zijn lief, goed voor hun naasten en houden hun beloften. Toch zegt God, en aan Hem is het oordeel, dat ook zij haters van God zijn. Niet ons mooie karakter kan ons redden maar alleen het geloof in de Zaligmaker, Jezus Christus. Of wij nu voor het oog bijzonder slecht of bijzonder goed zijn, wij allen moeten voor God verschijnen en rekenschap afleggen van al onze daden. Hebben wij ons leven dan geleefd in afhankelijkheid van Hem of hebben wij steeds weer gehandeld naar ons eigen inzicht? Hebben wij God liefgehad en gehoorzaamt of hebben wij Hem voor een leugenaar gehouden? Er is geen andere optie.

1 Johannes 5 van vers 10-13, zegt het zo helder:

‘Die in den Zone Gods gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van Zijn Zoon, 1 Joh. 5:10.’ Jezus Christus is zo’n 2000 jaar geleden, als de lang beloofde Messias, in deze wereld gekomen. Hij heeft Zijn leven afgelegd en weer aangenomen. Hij stierf aan het kruis van Golgotha, werd begraven en stond op uit de doden, opdat allen die in Hem geloven niet verloren zullen gaan maar eeuwig leven ontvangen. Dit wonder, moet het wonder van ons leven worden. Als wij geloven dat Jezus dit deed in onze plaats, voor u persoonlijk, dan mag u weten en geloven dat u eeuwig leven hebt, omdat Jezus leeft. ‘En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon. 1 Joh. 5:11.’ God gaf ons het eeuwige leven en dat leven is alleen in Zijn Zoon. Er is geen andere weg, of u ontvangt het leven in het geloof, door het zien op Jezus of u verwerpt dit Godsgeschenk en volhard in uw zonden. ‘Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zone Gods niet heeft, die heeft het leven niet, 1 Joh. 5:12.’ Gods Woord laat geen andere ruimte over, uw gedachten, uw belijdenis of uw goede werken kunnen het geloof in de Zoon van God niet vervangen. Al uw eigen gerechtigheid moet u verwerpen om Jezus aan te kunnen nemen als uw Redder en Zaligmaker. Zolang u nog leunt op uw eigen gerechtigheid, kan Jezus niet uw Verlosser zijn. ‘Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam van den Zone Gods; opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God. 1 Joh. 5:13.’

Deze dingen zijn niet geschreven om u bang te maken of af te houden van de zaligheid. Heel de Bijbel is geschreven opdat u het eeuwige leven zou vinden. Het is als het ware één grote liefdesbrief vanuit de hemel waarin zondaren als u en ik worden uitgenodigd, niet te zien op onszelf maar op Jezus. Zo schreef Johannes ook in zijn Evangelie. ‘Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid Zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek; Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zone Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in Zijn Naam, Joh. 20:30-31.’

Door al de wonderen en tekenen van de Heere Jezus heen, schittert Zijn almacht en Zijn Godheid. Hij is God en mens in één Persoon, Hij is gekomen als het Licht van de wereld om te schijnen in de duisternis. God de Vader; ‘Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, Kol. 1:13,14.’ Wat een heerlijk wonder als u dit geloven mag. Getrokken te zijn uit de duisternis, de duisternis van ons eigen bestaan, de duisternis van onze zonden en eigengerechtigheid. De duisternis van het rijk van de duivel, met al zijn schijnlicht, schijnvermaak en duistere kwelling. Om nu te mogen wandelen in het Licht met onze lieve Zaligmaker de Heere Jezus Christus. Het is genade en genade alleen, te mogen weten gewassen te zijn door het alles reinigende bloed van Jezus.

Misschien twijfelt u er aan of u ook mag komen tot deze Heilsfontein? Als u deze boodschap hoort dan wordt u bang dat uw zonden nog niet vergeven zijn. U zoekt naar vrede met God maar vindt het niet. U bid maar u ontvangt niet, de hemel lijkt wel gesloten voor u. Als u de Bijbel leest, leest u meer oordeel dan liefde. ‘Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem, Joh. 3:36.’ Deze tekst maakt u misschien wel wanhopig, u kunt en durft niet geloven dat Jezus ook voor u stierf, dus de toorn van God is nog op u. Hoe verschrikkelijk zal het zijn om te vallen in de handen van de levende God. Hij, de Almachtige, de Rechtvaardige, Die elke schuilhoek van uw hart kent en niet kan leven met de zonde, nodigt ook u. ‘Komt dan, en laat ons tezamen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol, Jes. 1:18.’ Deze uitnodiging is alleen mogelijk omdat Jezus is gestorven, is opgestaan en opgevaren naar de hemel. Hij is gisteren en vandaag Dezelfde tot in de eeuwigheid. Kom dan met al uw zwartheid en leg u als het ware neer aan de voet van het kruis. Hoor hoe Hij daar bidt voor zijn vijanden: ‘Vader, vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen (Luk. 24:34)’ Hij riep het uit: ‘Het is volbracht’. Het is betaald, er hoeft, er kan niets bij. Het offer dat Hij bracht door Zijn leven en Zijn sterven is volmaakt. Hij is opgestaan, omdat Hij God is en Hij leeft tot in alle eeuwigheid. Stop maar met het verbeteren van uw eigen leven, het zal u niet lukken. Stop met zoeken in uzelf naar betere momenten, betere gedachten en meer volharding in uw bidden, het zal u niet lukken. Stop maar met wachten en uitzien naar het moment dat u meer voelt van uw zondigheid. De Bijbel zegt u dat u zwart bent van de zonden en daarom de dood verdient hebt. Kom tot het kruis, ja kom tot Christus en laat Zijn liefde en Zijn vrede, uw liefde en vrede zijn. Hij zal u stukje bij beetje meer leren inzien hoe zwart, hoe vuil u bent in uzelf en hoe heilig, ja volmaakt Hij u gemaakt heeft op het moment dat u gelovig Hem aanvaard als uw Heere en Heiland. In het licht van Zijn volmaaktheid zult u steeds kleinere gedachten van uzelf krijgen. Door het zien van Zijn volmaakte liefde zult u steeds meer uw eigen liefdeloosheid ervaren en langzaam maar zeker gaan leren dat u door genade leert leven uit genade. Om die genade en die liefde uit te delen aan hen die om uw heen zijn. Uit ons is geen vrucht, maar al onze hulp, verwachting en vrucht is in en uit Hem.

Het leven met God is zo heel anders dan het leven met onszelf en de wereld. Het zoekt niet de dingen die hier beneden zijn maar die boven zijn. Het zoekt en doet niet de wil van onszelf maar de wil van God onze hemelse Vader. En dit nieuwe leven begint pas daar waar wij Jezus gevonden hebben. Lieve vrienden, laat u niet bedriegen! Er is buiten Jezus geen leven. Misschien bent u echt serieus, u spreekt over God en leest in de Bijbel, u doet goede werken en leeft stipt volgens de Bijbelse normen en waarden. Toch moeten wij op grond van de Bijbel zeggen dat ook u verloren gaat als u zich niet bekeert. Al uw kennis, goede werken en belijdenis zal niet baten op het moment dat u voor God staat. Alleen het bloed van Jezus Christus Gods Zoon kan ons reinigen. Alleen Zijn gerechtigheid maakt ons aangenaam voor God. Al het andere is niets dan eigengerechtigheid en zal ons oordeel verzwaren. ‘Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader dan door Mij, Joh. 14:6.’ Er is een vrije toegang tot de Vader omdat Jezus de Weg, de Waarheid en het leven is. Door Hem mogen wij vrijmoedig naderen tot de Vader. ‘Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, den Zone Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester Die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd, Hebr. 4:14-16.’ Als het u aan geloof ontbreekt, ga dan tot God, lees zijn Woord en zoek Zijn gemeenschap, Hij schenkt u uit goedheid zonder peil het eeuwig zalig leven. Zie niet op uw geloof maar op Jezus. Hoe meer u begerig en biddend zult lezen in het Woord hoe meer u zult ervaren dat u niet anders kunt dan geloven. Als wij zien op de Almacht van God, de zwakheid en hulpeloosheid van onszelf en de Barmhartigheid van God, dan zullen wij Hem aanroepen en geholpen worden. ‘Want een iegelijk die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden, Rom. 10:13.’ Van Hem zijn alle dingen, Hij is de bron van ons leven, geloof en zaligheid. ‘Daarom zeg Ik u: Alle dingen die gij biddende begeert, gelooft dat gij ze ontvangen zult, en zij zullen u geworden, Mark. 11:24.’ Is uw geloof nog zwak, wordt het aangevallen en wordt u geschud, ga dan tot Hem in het geloof en u zult grotere dingen in Hem vinden.

‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid, Hebr. 13:8.’ De wonderen die Hij deed, de woorden die Hij sprak, de liefde die Hij had, is onveranderd omdat God onveranderlijk is. Hij sprak van Zichzelf: ‘Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste, Openb. 22:13.’ Zoals de zieken in het geloof tot Hem kwamen om genezing, zo mogen wij vandaag tot Hem gaan met al onze zorgen en noden, angsten en pijnen, verdriet en teleurstelling. Hij is Dezelfde tot in der eeuwigheid. Hij sprak van Zichzelf: ‘Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven, Joh. 11:25.’ Zoals de dode Lazarus is opgewekt door Zijn Woord, zo worden vandaag dode zondaren levend, omdat Hij leeft! ‘En een iegelijk die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Joh. 11:26.’ Wat een vraag aan het einde van deze overdenking; Gelooft gij dat? Gelooft u dat u het eeuwige leven hebt omdat u gelooft in Jezus, de Zoon van God? Prijst de Heere, Zijn Naam is; Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. In Hem is alles voor tijd en eeuwigheid. Niets kan ons scheiden van de liefde die in Hem is. Laat los alles wat geen God en Christus is en laat uw leven, een leven zijn vol van Waarheid, liefde en vrede omdat u niet meer uzelf leeft maar Christus, die voor u is gestorven, begraven en opgestaan. Hij is opgevaren naar de hemel en bid voor alleen die Hem liefhebben. Nog een kleine tijd en wij zullen Hem zien en voor altijd bij Hem zijn. Hij zal alle tranen van onze ogen wissen. O wat een vreugdevol uitzicht. Kom Heere Jezus, Ja kom spoedig. Amen.

Psalm 52:7

Mijn God, U zal ik eeuwig loven,

Omdat Gij ‘t hebt gedaan;

‘k Verwacht Uw trouwe hulp van boven,

Uw waarheid zal bestaan;

Uw Naam is voor ‘t oprecht gemoed

Van al Uw gunstvolk goed.


Wilco Vos Veenendaal 12-02-2014