Volg ons op YouTube

Jezus en de belasting

‘Geeft dan den keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is, Matth. 22:21b.’

What would Jezus do? Wat zou de Heere Jezus doen? Een vraag die wij onszelf best mogen stellen. Als Paulus ons oproept om navolgers van hem te zijn zoals hij van Christus, is het belangrijk dat wij weten hoe Christus gewandeld heeft. Als wij niet weten hoe Jezus dacht, sprak en handelde, dan kunnen wij Hem nooit navolgen. Er zijn vele zonden op te noemen waarover de meesten die willen leven met de Bijbel, een uitgesproken oordeel hebben. Dan denken we aan zonden van overspel, hoererij, moord en dronkenschap. Als wij in de kerk zijn opgegroeid, dan hebben wij allemaal wel eens meegemaakt dat er iemand was die schuldbelijdenis moest afleggen voor een bepaalde zonde. Meestal de zonde van overspel, waarbij het zevende gebod wordt overtreden. Toch heb ik het niet meegemaakt dat er iemand schuldbelijdenis moest afleggen omdat hij te hard gereden had of bekend stond als een gierigaard. Zou het niet goed zijn, als wij bij alles wat wij doen, onszelf zouden afvragen hoe de Heere Jezus zou gehandeld hebben? Het is helemaal niet zo belangrijk hoe de mensen ons zien en wat zij van ons denken. Het is veel belangrijker hoe wij staan in onze relatie met God. Hebben wij Hem lief en willen wij Hem gehoorzamen, dan is Zijn Woord onze leidraad. Hij zegt als het ware door de mond van Salomo: ‘Mijn zoon! geef mij uw hart, en laat uw ogen mijn wegen bewaren, Spr. 23:26.’ Als wij buiten Zijn wegen wandelen dan kunnen wij het Koninkrijk van God niet ingaan. ‘Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beerven, 1 Kor. 6:10.’

Opmerkelijk dat in dit rijtje van zondaren, ook de gierigaards genoemd worden. Laten wij alstublieft niet naar elkaar wijzen maar een ieder onderzoekt zijn eigen hart tegenover de Heere. Als het uw verlangen is om te leven tot eer van God en Hem te dienen met alles wat u hebt, dan is het goed om eens na te denken over de zonde van gierigheid.

Toen Mozes oversten over het volk moest uitkiezen, moest hij van de HEERE uitzien naar oprechte, Godvrezende mannen die de gierigheid haatten. (Ex. 18:21) Waarom wordt hier nu expliciet de zonde van gierigheid genoemd? Omdat de geldgierigheid de wortel is van alle kwaad. ‘Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelven met vele smarten doorstoken, 1 Tim. 6:10.’ In het Engels staat er; de liefde tot het geld is de wortel van alle kwaad. Door de liefde tot het geld zijn er velen tot grote zonde verleid. Hoeveel liefdeloosheid, leugen en bedrog, moord en afgunst komt niet voort uit de liefde tot het geld? Hoeveel zijn er niet verstrikt geraakt door de liefde tot het geld, en daarmee afgevallen van het geloof? Zij zijn meer gericht op het geld dan op God. U kunt uzelf de vraag stellen op wie u meer vertrouwen stelt, op God of op uw geld? In de Bijbel lezen we: ‘Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon, Matth. 6:24.’ De Mammon is hier tegengesteld aan God en staat voor rijkdom. Het is dus of God of de Mammon. Waar is uw hart en uw verlangen mee gevuld?

De Heere wil met ons in een relatie leven en wil ons leren om in alle zorgen op Hem te vertrouwen. Wij moeten leren om vergenoegd te zijn bij alles wat wij hebben en missen. ‘Uw wandel zij zonder geldgierigheid; en zijt vergenoegd met het tegenwoordige; want Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven en Ik zal u niet verlaten, Hebr. 13:5.’ Als wij in dat vertrouwen leven dan is het voor ons geen optie om op oneerlijke wijze aan geld te komen. Het is zo gemakkelijk om allerlei negatieve punten op te noemen over onze overheid en de belastingdienst. Het arglistige hart is uit op geld en goed en camoufleert dat door te wijzen op de ander.

In de tijd van de Heere Jezus bestond de overheid uit Romeinen, die echt niet zo geliefd werden door de Joden. Als de farizeeërs er op uit zijn om de Heere Jezus te vangen, proberen zij Hem te verstrikken. Zij stellen aan Hem, door middel van hun discipelen en de herodianen, de vraag of het ook geoorloofd is de Keizer schatting te betalen? De farizeeërs waren van mening dat de joden geen belasting moesten betalen aan de Romeinen maar de herodianen, volgelingen van Herodus, dachten daar anders over, hoe zal dit uitpakken? Het antwoord van Jezus is eenvoudig. Hij doorzag hun boze list en vroeg hen of zij de munt konden laten zien waarmee de belasting betaald diende te worden. Hij vroeg: “Wiens is dit beeld en het opschrift?” ‘Zij zeiden tot Hem: Des keizers. Toen zeide Hij tot hen: Geeft dan den keizer, dat des keizers is, en Gode, dat Gods is, Matth, 22:21.’

Geeft dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. Betalen wat wij schuldig zijn, dat is de opdracht. Het vereiste geld aan de belasting en ons hart aan God, want Hij alleen komt dat toe. Een andere keer werd er gevraagd om de tempelbelasting, de Heere Jezus geeft aan dat Hij met de zijnen geen tempelbelasting zou hoeven te betalen maar door middel van een wonder, geeft de Heere Jezus ons het voorbeeld. Petrus moet zijn hengel uitgooien en de vis die hij zal vangen, zal het geld voor de belasting in zijn bek hebben (Matth. 17).

Juist deze week kreeg mijn vrouw een bericht of zij wilde spreken met de vluchtelingen die hier in Nederland zijn komen wonen. Zij krijgen geld van de overheid, waarvan zij moeten leven. Nu is dat niet veel en er zijn erbij, die wat proberen bij te verdienen met zwartwerken. Zwartwerken is strafbaar en zij die betrapt worden verliezen hun uitkering en krijgen een boete opgelegd. Dit resulteert vaak in een uithuisplaatsing met alle gevolgen van dien. Zwartwerken is stelen van de overheid. Even bijklussen, zonder het op te geven, wie van ons kent het niet? Wij kunnen over allerlei zaken een oordeel hebben maar als het over geld gaat, dan zijn de meeste mensen ineens niet zo principieel meer. Zien we juist hierin niet de waarheid van Gods Woord. ‘Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het; wie zal het kennen? Jer. 17:9.’ “Ach de belasting krijgt al genoeg, moet je kijken waar ze ons geld al niet aan uitgeven. Die paar uur dat ik zwart werk, zullen zij ook niet missen.” Een klein beetje stelen is niet zo erg of ligt het toch anders? Ook hierin ontdekken wij dat het vertrouwen op de mammon groter kan zijn dan op God. Zou God niet weten wat wij nodig hebben? Zou Hij ons gebed niet horen en hoe zouden wij nog om een zegen kunnen bidden terwijl wij ongehoorzaam zijn aan Zijn bevel?

‘Mijn ogen zullen zijn op de getrouwen in het land, dat zij bij mij zitten; die in den oprechten weg wandelt, die zal mij dienen, Ps. 101:6.’ De Heere ziet ons hart en kent ons verlangen. Laten wij met de psalmdichter bidden: ‘Neig mijn hart tot Uw getuigenissen, en niet tot gierigheid, Ps. 119:36.’ Als wij verlangen naar Gods zegen, dan moeten wij alles dat niet is naar Zijn wil achter ons laten. Soms vraagt dit diep ingrijpende keuzes. Toch is Gods Woord er helder in. We mogen zelfs geen gemeenschap hebben met hen die zich uitgeven voor een broeder terwijl zij de zonde goedpraten. ‘Maar nu heb ik u geschreven, dat gij u niet zult vermengen, namelijk indien iemand, een broeder genaamd zijnde, een hoereerder is, of een gierigaard, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover; dat gij met zodanig een ook niet zult eten, 1 Kor. 5:11.’ Zwartwerken is maar één vorm van gierigheid, er zijn er zoveel meer. God komt alles toe, hoe heerlijk als wij gaan zien dat werkelijk alles van Hem is. Dan is het niet meer mijn geld maar Gods geld. Dan wordt het ons gebed: “Heere, wat wilt U dat ik met Uw geld doe?” Lieve vrienden, is uw leven al in Gods hand? Hebt u uzelf al over gegeven aan de Heiland van deze wereld? Hij is het zo waard, Hij schenkt uit vrije genade het eeuwige leven aan allen die in het geloof tot Hem komen. Hij stierf ook voor de zonde van gierigheid. Er is vergeving, er is hoop, want Jezus leeft. Buiten Hem is er geen leven, kom, zie dan op Hem en leef door Zijn genade in Zijn overvloedige rijkdom. Amen.

Wilco Vos Veenendaal 17-02-2015