Volg ons op YouTube

Mag ik God mijn Vader noemen?

‘Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader, Romeinen 8:15.’

Mag ik God mijn Vader noemen? Is God voor alle mensen een liefhebbende Vader? De Heere Jezus leerde Zijn discipelen het “Onze Vader” bidden, mag ik dat ook? Wil God een Vader van alle mensen zijn?

Wat een belangrijke vragen en wat kan het verlangen naar een Bijbels antwoord groot zijn. Wat een noodzaak om te weten of God werkelijk uw en mijn Vader is. De Bijbel is erg duidelijk als het gaat om de positie van ons mensen. God is niet een liefhebbende Vader van alle mensen maar de Schepper van hemel en aarde Die gediend wil worden naar Zijn eigen voorschrift. Doordat wij mensen van nature eigenwijs zijn en onze eigen weg willen gaan zonder God, liggen wij onder de toorn van God. ‘Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, Rom. 1:18.’ Iedereen die dus de waarheid van God verdraaid, verandert, of niet gelovig aanneemt ligt onder de toorn van God en kan en mag God geen Vader noemen. Allen die door die waarheid tot inzicht komen dat het onze zonden zijn die scheiding maken tussen God en ons, zich in de weg van geloof en bekering onderwerpen aan God, vinden door Jezus Christus de gemeenschap met God hun Vader. ‘Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem, Joh. 3:36.’ Van nature willen wij God niet geloven en zoeken wij onze zaligheid niet in Jezus de Zaligmaker maar volgen wij onze eigen begeerlijkheid. ‘Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen, Efeze 2:3.’ Maar als wij door Gods genade de Heere Jezus Christus leren kennen als onze Zaligmaker dan zijn wij niet meer kinderen des toorns, maar kinderen van de Allerhoogste God, Die onze Vader is.

Het zijn onze zonden en schuld tegenover de verzoening in het bloed van Jezus. Het is of voor eigen rekening verloren of door de verzoening in Christus behouden. Het is of een vertoornd God die in Zijn rechtvaardigheid onze zonden voor eeuwig moet straffen of een liefhebbend Vader die ons aanziet in het offer van Zijn Zoon. De wezenlijke vraag is: Bent u geborgen in het offer van Gods Zoon? Is het bloed van Jezus Christus u dierbaar geworden? Gelooft u dat Jezus Christus in uw plaats uw schuld heeft gedragen? Dat is het geloof dat God aangenaam is en dat is de enige weg tot behoud. Als Jezus uw Zaligmaker is dan is God uw Vader.

Toch kan het zo zijn dat wij de Heere Jezus lief hebben gekregen maar niet vrijmoedig durven zeggen dat God onze Vader is. Het is zo belangrijk dat als wij tot geloof gekomen zijn, wij de Bijbelse Boodschap leren kennen en leren leven vanuit de wetenschap wie wij zijn in Christus Jezus onze Heere. Hij is onze zaligheid, Hij is onze rechtvaardigheid, heiligmaking en volkomen verlossing. ‘Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing, 1 Kor. 1:30.’ Onze zaligheid ligt buiten onszelf in Christus en juist dat is zo bevrijdend. Niet in onszelf te hoeven zoeken naar de gerechtigheid of heiligheid, maar te weten dat wij in Christus zijn. ‘Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest, Rom. 8:1.’

Geen veroordeling meer maar een vrede die alle verstand te boven gaat. Lieve vrienden als wij de Heere Jezus liefhebben en toch die vrede moeten missen, dan komt dit omdat wij ten diepste niet weten of geloven wie wij geworden zijn in Hem. Gelovigen zijn zo onnoemelijk rijk, dat zij met Paulus mogen zeggen: ‘Want ik ben verzekerd dat noch dood noch leven, noch engelen noch overheden noch machten, noch tegenwoordige noch toekomende dingen, Noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere, Rom. 8:38,39.’ Als u deze zekerheid nog niet kent dan roept Gods Woord u op om uw roeping en verkiezing vast te maken: ‘Daarom, broeders, benaarstigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen, 1 Petr. 2:10.’ Lees biddend het Woord van God en laat u door de Heilige Geest leiden in het opwassen in de genade en de kennis van onze Heere Jezus Christus. ‘Wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. Amen, 2 Petr. 3:18.’ Dan zult u niet meer struikelen. Als dan de boze leugenaar komt om u te laten struikelen, dan weet u waar u schuilen moet. Als dan de duivel u influistert dat u geen heil bij God hebt dan mag u hem wijzen op het kruis. Als hij u wijsmaakt dat u gezondigd hebt dan mag u hem gelijk geven en gelijktijdig wijzen op het alles reinigende bloed van uw Zaligmaker. Zo leert u de boze weerstaan door te leunen op Christus en te leven in Zijn genade. Er is geen grotere schrik voor de duivel dan het bloed van Christus. Er is voor hem geen grotere angst dan de prediking van het kruis. Luister niet naar de ruis om u heen maar zie op Jezus, volg Hem die uw ziel liefheeft en leef tot roem van Zijn Naam.

Abba Vader, Wat een vreugdevolle wetenschap, een lieve Vader in de hemel te hebben Die ons kent, ons hoort en ons liefheeft. Het was de Heere Jezus Die het in Zijn onbeschrijfelijke lijden uitriep: ‘Abba, Vader, alle dingen zijn U mogelijk; neem dezen drinkbeker van Mij weg; doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt, Mark. 14:36.’ Hij onderwierp Zijn wil aan die van Zijn Vader, dronk de beker van toorn leeg, opdat wij de beker van dankzegging mogen drinken in stille verwondering dat Zijn Vader nu ook onze Vader is geworden. Is er een groter wonder denkbaar, is er een belangrijkere wetenschap op aarde dan de wetenschap een kind van God te zijn? ‘Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader, Rom. 8:15.’ Nu niet meer de geest van de wereld die onze harten vervult maar de Geest van God, Gods Heilige Geest in ons hart die roept Abba Vader. ‘En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader, Gal. 4:6.’

Lieve vrienden, twijfelt u aan Gods liefde, bent u bevreesd dat Hij wel andere mensen liefheeft maar u voorbijgaat? Is de heerlijke boodschap van de Bijbel voor u verborgen en leest u wat er niet staat? Als ik terugdenk aan mijn eigen worsteling dan weet ik dat zelfs de heerlijkste beloften van God voor mij niets anders waren dan veroordelingen. Kom vrienden, zoek het leven bij het Leven. ‘Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage, Joh. 6:44.’ Deze tekst houd u niet op een afstand, deze tekst roept u op om de stem van God gehoorzaam te zijn. Roept u tot God om redding, is het u werkelijk te doen om God en wilt u bij Hem schuilen? Weet dan dat dit de trekking van God Zelf is, onderzoek Zijn Woord en ontdek hoe gewillig God is in het zaligen van zondaren. Verschuil u niet achter uw onmacht maar kom en als u niet wilt, wees dan eerlijk en kies wie gij dienen wilt. Doe niet alsof u God wilt dienen terwijl u daar geen behoefte aan hebt, dien de wereld en ervaar haar leegte, dien de duivel en ontdek dat er geen grotere leugenaar is dan hij die niets anders kan. Wie is er gebaat bij een dubbelleven? God kent uw hart en voor Hem zult u verantwoording af moeten leggen.

Is uw hart werkelijk verlangend naar de zaligheid, de vrede en de rust in God. Kom luister naar Zijn stem en laat Zijn Woord u overtuigen. ‘En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten, Joh. 6:35.’ Jezus nodigt ons, door Zichzelf voor te stellen als het Brood des levens, Hij is de werkelijke vervulling van al onze noden. In Hem, de Vredevorst vinden wij de rust en vrede en is er geen behoefte aan bevrediging buiten Hem. Hij spreekt: ‘Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. Want Ik ben uit den hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar den wil Desgenen Die Mij gezonden heeft, Joh. 6:37,38.’ Om deze woorden te verstaan moeten wij de hele context lezen. Niemand die komt zal uitgeworpen worden en die komen, zijn zij die door de Vader aan de Zoon geschonken zijn. En wie zijn dat? Dat zijn zij die de wil van de Vader opvolgen. ‘En dit is de wil Desgenen Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk die den Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage, Joh. 6:40.’ De wil van God is dat zondaren van zichzelf afzien en gelovig zien op de Zaligmaker van deze wereld, Jezus de Christus. Hij wil dat wij gelovig aanvaarden dat er in ons geen goed woont en dat Hij het is die kwam om zondaren zalig te maken opdat wij zouden rusten in Hem en leven uit Hem, tot eer van Hem. Zoals niemand tot Jezus komt dan door gehoorzaamheid aan God de Vader, zo komt niemand tot de Vader dan door Jezus. ‘Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader dan door Mij, Joh. 14:7.’

De Bijbel spreekt altijd met twee woorden. En het is van levensbelang dat wij dat verstaan en vasthouden. Daar waar wij Gods Woord gaan ontrafelen en teksten uit de context halen, gaat het verkeerd. Als wij Goddelijke waarheden tegen over elkaar gaan zetten of diepe verborgenheden gaan overbelichten dan verdraaien wij het Woord van God tot ons eigen verderf en dat van anderen. O wat een verantwoording in het uitdragen van Gods Woord. Als God spreekt over vloek en zegen, hel en hemel, rechtvaardigheid en liefde dan moeten wij dat ook doen. Juist dan zien we Gods grootheid en Zijn liefde. Gods heerlijkheid schittert tegenover onze zwartheid. Aan het kruis van Golgotha zien wij onze lijdende Borg, Hij moest lijden om onze zonden, hoe zouden wij nog ooit willen zondigen? In het lege graf zien wij Zijn victorie, Hij is de Overwinnaar over zonde, dood, hel en graf en in Hem zijn wij opgestaan in het nieuwe leven om niet meer onszelf maar Hem te leven. Hij is opgevaren naar de hemel waar Hij zit om voor ons te bidden. Zijn bloed is onze vrijbrief om tot God te gaan. Zijn gebed is onze kracht en wij weten dat het Zijn verlangen is dat ook wij bij Hem zijn. ‘Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld, Joh. 17:24.’

Lieve Vader, onze Vader, dank U wel voor Uw verkiezende liefde, dank U wel voor Uw liefde in het schenken van Uw Zoon. In het offer van Uw Zoon zien wij Uw liefde en rechtvaardigheid. U strafte in Hem onze zonden en omdat wij mogen rusten in dat offer ziet U ons genadig aan. Dank U wel dat U ons het geloof schonk om af te zien van onszelf en te rusten in de Zoon van Uwe liefde. In Hem hebben wij onze rust gevonden en Vader, nu willen wij leren om onze wil te onderwerpen aan U om te leven zoals Uw Zoon leefde. Leer ons te strijden tegen de zonde van ongeloof, tegen de verleidingen van de wereld en ons eigen verdorven vlees opdat de wereld zal zien dat wij een rust en vrede gevonden hebben die alle verstand te boven gaat. Dank U wel Heere Jezus voor Uw bloed, heilig ons leven, ja heilig ook dit gebed, tot roem van Uw genade. Amen.

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

U alleen doorgrondt mijn hart,

U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,

U laat nooit alleen.

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn

slechts van U alleen,

Dat mijn wil voor eeuwig zij

d’uwe en anders geen.

laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.

laat mij nimmer gaan.

Abba, Vader, laat mij zijn

slechts van U alleen.


Wilco Vos Veenendaal 04-07-2014