Volg ons op YouTube

Merkteken 666 het teken van het beest

‘Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij, Openb. 1:3.’
Johannes, verbannen op Patmos ontvangt de openbaring van Jezus Christus. Zoals hij zelf schrijft was hij in de geest op de dag des HEEREN. Johannes krijgt dus een visioen of een gezicht van de gebeurtenissen die zullen komen, de dingen die zouden plaatsvinden op de dag des HEEREN. Deze dag, ook wel de dag van de wrake genoemd, zal een verschrikkelijke tijd zijn. ‘Ach die dag! Want de dag des HEEREN is nabij en zal als een verwoesting komen van den Almachtige, Joël 1:15.’ Verschrikkelijk zal het zijn om te vallen in de handen van de levende God. ‘Wee dien die des HEEREN dag begeren! Waartoe toch zal ulieden de dag des HEEREN zijn? Hij zal duisternis wezen en geen licht, Amos 5:18.’

Johannes moest schrijven dat wat hij gezien had, zoals beschreven in hoofdstuk 1 en hetgeen is zoals beschreven in Hoofdstuk 2 en 3 en dan hetgeen geschieden zal na dezen, te lezen vanaf hoofdstuk 4. ‘Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na dezen, Openb. 1:19.’

Hij zag zeven gouden kandelaren als een beeld van de zeven gemeenten, met in het midden de Heere Jezus Christus bekleed met een lang kleed en een gouden gordel om de borst. Zijn hoofd en haar, waren wit als witte wol of als sneeuw. Zijn ogen waren als een vuurvlam, voeten van blinkend, gloeiend koper. Zijn stem was krachtig als het geluid van vele wateren. In Zijn rechterhand waren zeven sterren en uit Zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. Zijn aangezicht was als de zon schijnt in haar kracht. Als Johannes dat ziet, valt hij als dood aan Zijn voeten. Dan legt Christus Jezus Zijn rechterhand op Johannes en zegt: ‘Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste; En die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen En ik heb de sleutes der hel en des doods, Openb. 1:17,18.’ Hier staat Johannes oog in oog met “Ik Ben”, hij moest schrijven de woorden die wij lezen in het boek Openbaring en zalig zijn wij die lezen en horen de woorden die daarin geschreven zijn.

Als wij de kerkgeschiedenis leggen naast de brieven aan de zeven gemeenten die we vinden in hoofdstuk 2 en 3, dan kunnen we niet anders concluderen dan dat wij leven in het einde der tijden. Hoe indringend ernstig en ontdekkend zijn de woorden die we lezen in de brief aan de laatste gemeente, die van gemeente Laodicéa. ‘Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit mijn mond spuwen. Openb. 3:15,16.’ Als wij ons leven en onze christelijke gemeente leggen naast deze woorden, gaan wij dan vrijuit? ‘Want gij zegt; Ik ben rijk , en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt, Openb. 3:17.’ Hoe is het in onze gemeente? Rusten wij op het feit dat we de wet proberen te houden, verschuilen wij ons achter onze onmacht en beschuldigen God er van dat Hij ons niet bekeerd? Vertrouwen wij op eigen krachten en durven wij zo het oordeel Gods tegemoet te gaan? Of hebben wij een bruisende gemeente waar wij genieten van de vrijheid van de wet zonder ons te bekommeren of ons leven wel is naar Gods Woord? Lieve vrienden, hoe staat het met ons leven? Vandaag kunnen wij er nog over na denken, wie weet zijn wij morgen al gestorven. Misschien menen wij wel dat alles op rolletjes loopt en hebben we niet in de gaten dat Jezus buiten de deur staat. We zingen uit volle borst maar buiten staat de Levensvorst. ‘Zie Ik sta aan de deur en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij, Openb. 13:20.’

Wat een genade als wij persoonlijk en als gemeente mogen leven van genade. Ieder dag te leven in het verlangen om er tot eer van Hem te zijn. ‘Vader, wat wilt U dat ik doen zal?’ Op te zien op het kruis in stille verwondering en aanbidding. Ons te verblijden in de wetenschap dat wij een biddende Hogepriester hebben die voor ons bid. In een uitziend verlangen naar het moment dat Hij komt om ons tot Zich te nemen. Dan zijn de woorden gericht aan de gemeente van Filadélfia ook op ons van toepassing: ‘Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen, Openb 3:10.’ Zie Ik kom haastelijk, zo klinken de woorden nog na. ‘Die oren heeft, die hore wat de geest tot de gemeente zegt, vers 13.’

Voor veel mensen is het boek Openbaring een gesloten boek. We mogen hierin de hand van satan wel opmerken, het is er hem om te doen om zowel het eerste boek van de Bijbel als het laatste te verduisteren. Een schepping in zes dagen kan niet bestaan en een zondeval moeten we niet zo letterlijk nemen. De profetieën in het boek openbaring zijn te duister, laat het maar rusten. Lieve vrienden, merk op hoe de noodzaak van het kruis wordt verduisterd. Zonder zondeval hebben wij geen vergeving nodig en zonder opmerkzaam te zijn op de profetieën zullen de mensen in slaap vallen. Satan zal alles in het werk stellen om ons niet te laten verdiepen in het boek Openbaring, daarin staat immers zijn ondergang voorzegt! Wij moeten de listen van satan kennen, willen wij ze op kunnen merken. Het is er hem om te doen om zoveel mogelijk mensen in de hel te trekken. De hel, die niet voor ons maar voor de duivel en zijn engelen bereid is (Matth. 25:41). Hij zal ons of in slaap doen vallen zodat wij geen zonden zien, of als Gods Geest ons de zonden laat zien, tot ons zeggen dat we te zondig zijn om tot Christus Jezus te komen. Hij zal ons wijzen op ons verleden, vrienden als hij dit doet, wijs hem dan op zijn toekomst en hij zal verstommen!

Er wordt veel gespeculeerd en gediscussieerd over de uitleg die we moeten geven aan het boek Openbaring. Hiermee zullen we ons nu niet bezighouden, maar eenvoudig stilstaan bij één van de tekenen van het einde der tijden die we allen rondom ons kunnen opmerken.

Als wij opmerkzaam zijn dan weten we dat een zonde vaak sluipend binnenkomt. Wij allen zijn vatbaar om af te glijden. Het begint zo onschuldig en waar is het einde? Zo is het met al de listen van satan. Als we direct zouden doorzien wat zijn plan is dan zouden velen bewaard worden om in zijn strikken te vallen. Maar als hij langzaam binnenkomt en ons slaven maakt van zijn plan, dan gaat het bijna vanzelf. Als wij om ons heen kijken dan zien we dat de techniek ver gevorderd is, is er nog wel een plekje in de stad waar geen muziek en geen bewegende beelden zijn? Waar vinden wij een plaats waar we de stilte van ons hart nog op kunnen merken? We staan op en één van de eerste dingen die we doen is onze mobiel aanzetten. Wie weet heeft er iemand gebeld of een sms gestuurd. Dan zetten we de pc aan om te kijken of we nog email hebben. Onze kostbare tijd wordt beheerst door de techniek! Maar is dit dan alles zo verkeerd, nee en daar zit nu juist het probleem. Op een gegeven moment zijn wij blind voor de listen van de satan. Hij zal onze tijd vullen met “geoorloofde” dingen, totdat er geen tijd meer is! Neem de uitvinding van de computer, vele van ons zullen zich de eerste modellen nog wel herinneren, wat een antieke rommel, zeggen we nu. Wie zich nog de eerste internet verbinding weet te herinneren, begint te grinniken om de snelheid waarmee toen de pagina’s geladen werden. Maar ondertussen, raken wij nu gefrustreerd als onze verbinding even niet al te snel is. Ongetwijfeld herinnert u nog uw eerste internet aankoop, wat een spanning gaf dat, zou het wel goed gegaan zijn, zou het wel echt binnenkomen? Wat een opluchting toen het eerste pakketje binnenkwam. Wie nu iets nodig heeft, kijkt eerst op Internet wie het voordeligst is en besteld dan zonder pardon de grootste aankopen, zomaar zonder iemand te spreken. Via internet weten we het pakketje precies te traceren en o wat een gefoeter als het één dagje langer duurt als wij gedacht hadden. Ondertussen heeft de techniek, van ons een stelletje gejaagde slaven gemaakt. Is het dan niet handig, O ja, maar onze onderlinge contacten zijn een stuk verminderd. Menig winkelier krabt zich achter de oren over deze ontwikkeling. Klanten komen niet meer of ze komen even halen wat ze op internet als best vergeleken product hebben gevonden. De grote firma’s drukken de kleine ondernemers de markt uit. Waar is ons afhankelijke gebedsleven? U en ik wij zijn allen gevangen. De techniek en al de ontwikkelingen proberen onze afhankelijkheid van God over te nemen. Voor wie is het nog een vraag wat het morgen voor weer zal zijn? En als er mooi weer voorspelt is en ons dagje uit valt toch in het water, hoe reageren wij dan op de zegen van de vruchtbare regen?

Wie weet zich nog te herinneren dat de caissière alle producten op de kassa aan moest slaan? Vanaf 1977 kwam de streepjescode op gang, de caissière hoefde alleen nog maar te scannen. Een geweldige verbetering. In 1978 kregen we voor het eerst een postcode toegewezen een geweldige stap vooruit als het gaat om automatiseren en sorteren. In 1982 kregen we een bankpas waarmee we geld bij de bank konden halen, drie jaar later konden we ermee betalen in de winkel. In 1986 kregen we een fiscaal nummer van de belastingdienst en in 1989 werd dit het sofinummer. Niemand kan zich nog een maatschappij voorstellen, zonder deze ontwikkelingen.

Een ieder die dit leest zal zich nog weten te herinneren hoe in 1992 de EU werd opgericht, we weten nog hoe onze glimmende guldens en vertrouwde briefjes in 2002 werden ingewisseld voor de Euro. Misschien weet u zich de checks nog te herinneren die we uitschreven. En nu, we hebben bankpassen, creditkaarten, en we betalen tegenwoordig gewoon met onze mobiel. Dat ding waar we in de jaren 80 om moesten lachen en iemand een uitslover noemde als hij er één in bezit had. Tegenwoordig is er geen gezin meer waar niet één mobiel gevonden wordt en dan een mobiel met een processor, sneller als de gemiddelde pc van 10 jaar geleden. Een mobiel, waar we mee sms’en, whatsappen, chatten, beeldbellen en gewoon onze boodschappen betalen, die ons treinkaartje vervangt en waarmee we naar Londen vliegen zonder een papieren ticket. Handig toch.

Langzaam maar zeker willen we helemaal geen losse munten meer in onze zak, we worden zonder dat we dat in de gaten hebben, gestuurd in de richting van een geld loze maatschappij.

Nu kunnen we ons natuurlijk afvragen of al deze feiten nu echt zo gevaarlijk zijn. We kunnen ons beter een andere vraag stellen. Kunnen wij nog terug?

We zien dat de ontwikkeling ons mee neemt van de ene onthutsende ontwikkeling op weg naar de volgende. Of we nu willen of niet, niemand van ons heeft nog een gulden waarmee hij of zij kan betalen. Niemand kan zich een maatschappij indenken zonder mobiele telefoon. Waar zouden we zijn zonder het gemak van Internet en emailverkeer? We hebben allemaal een bankpas en misschien hebben we het in de gaten, ook dit werkt sinds kort anders dan voorheen. We betalen met onze chip.

Wij burgers worden ongemerkt als proefkonijnen ingezet om de allernieuwste ontwikkelingen te testen. Wie van ons heeft er nu bezwaar bij dat we betalen met de chip die op onze bankpas zit. De nieuwste ontwikkeling is nu betalen met je telefoon, vanaf 2007 kwam dit in ons land opgang. Mensen konden eenvoudig hun Rabo mobiel als toegangsbewijs gebruiken voor de dierentuin, Diergaarde Blijdorp, heel handig je hoeft niet meer te wachten bij de kassa! Bij de C-1000 startte de proef om te betalen met je mobiel, de flessenautomaat schreef automatisch het statiegeld tegoed over naar de mobiel en bij de kassa werd het verrekend. Als we onze auto in een Q-Park parkeerplaats parkeren kunnen we eenvoudig onze mobiel gebruiken in plaats van contanten of een pinpas. Wat een ontwikkelingen, het is wel handig, want een mobiel vergeet je praktisch nooit, terwijl contanten of een pasje nogal eens vergeten worden. De Chip die verwerkt is in vele mobiele telefoons noemen we NFC of Near Field Communication.

We hebben ondertussen misschien ook wel in de gaten dat er op allerlei artikelen die we kopen een vierkant plakkertje of kaartje zit. Dit is de nieuwe ontwikkeling die de streepjescode gaat vervangen. Koopt u panty’s of haalt u boeken in de bibliotheek, dan ziet u dat deze reeds voorzien zijn van de laatste ontwikkeling. We noemen dit de RFID of Radio Frequentie IDentification-chip. Deze chip, voorzien van antenne bevat alle informatie over het product en kan eenvoudig van een afstand worden gescand.

De ontwikkeling gaat zo hard dat chips ter grote van een zandkorrel verbluffende informatie kunnen bevatten. Er zijn chips verwerk in protheses of in pilletjes om duidelijk te kunnen zien hoe het er in het lichaam aan toe gaat.

We zullen nu niet verder uitweiden over de ontwikkelingen die we allemaal om ons heen zien en waar we “dankbaar” gebruik van maken.

Als we het boek Openbaring nauwkeurig lezen dan wordt dit alles ons voorzegd. Er zal een beest uit de aarde opkomen die de mensen zal verleiden, ze zullen gedwongen worden om het beest te aanbidden onder bedreiging van de dood. Dit beest zal er voor zorgen dat alle mensen een merkteken zullen ontvangen. ‘En het maakt dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geeft aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden, En dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams. Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig, Openb. 13:16-18′

Op de Fifth Avenue, nummer 666 in New York City staat het bedrijf Lucent Technologies dat de RFID chip heeft ontwikkeld. Ondertussen lopen er proeven met duizenden mensen die in hun rechterhand de zogenaamde Verichip hebben geïmplanteerd. Militairen die zich op deze manier eenvoudig kunnen laten identificeren. Verder zijn er discotheek bezoekers die met hun chip toegang krijgen tot de discotheek en hun drankjes eenvoudig betalen. Ondertussen is de techniek zover gevorderd dat er nano chips zijn die je nauwelijks kunt zien, de energie van het lichaam maakt het mogelijk om deze chips levenslang van energie te voorzien.

Stel je voor, een mini chipje in je hand, waarmee je portemonnee overbodig wordt! Alle nodige gegevens zitten eenvoudig in je chip. Je Id kaart, die nu al uw vingerafdruk bevat. Je bankgegevens, je rijbewijs, je Ikea klantenkaart en je bibliotheekpas. Daarnaast is het gekoppeld aan het L.U.I.C.D systeem, een wereldwijd menselijk controlesysteem. Al uw gegevens, van kledingaankopen tot zoekgeschiedenis op internet, uw emailverkeer en uw telefoongesprekken zijn eenvoudigweg opgeslagen.

Misschien denkt u dat dit nog ver weg is, maar veel wat wij niet zien kunnen, is al gechipt, uw ID kaart bevat al een RFID chip, uw zoekgeschiedenis wordt opgeslagen, kortom wij zijn niet meer anoniem.

Vanaf 2014 is ons oude rekeningnummer niet meer te gebruiken maar wordt vervangen door een 18 tekens lang nummer (uw Iban nummer), medio 2013 werken onze pincodes niet meer.

De nieuwe Gezondheidszorg wet onder President Barak Obama, de zogenaamde Obamacare, vereist dat alle burgers van de VS per 23 maart 2013 zijn geïmplanteerd met de RFID chip.

Er is anderhalf miljoen dollar uitgegeven aan studies waaruit gebleken is dat de beste plaats om deze implantaten te plaatsen is aan de rechterhand of aan het voorhoofd.

Op dit moment zijn er bedrijven waar mensen verplicht worden gechipt te zijn, weigeren zij dit dan verliezen zij hun baan. Nog even, en wij kunnen niet meer kopen en verkopen. Als wij weigeren gechipt te worden, dan worden we gezien als een potentieel gevaar. Wie van ons zal staande blijven onder de verleiding van deze antichrist?

‘Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen, En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; Opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid, 2 Thess. 2:9-12.’

Nu al zijn wij gevangen in het totale controlesysteem van de wereldmacht. Overal om ons heen zien we de invloeden van de Illuminatie we worden langzaam maar zeker vergiftigd door de vrijmetselarij. En hebben niet in de gaten dat we inslapen en meehobbelen in de kar van satan die ons zeker en gewis naar het verderf leid.

Lieve vrienden, kies dan heden wie gij dienen zult. Is de HEERE God, kiest hem, of kiezen wij voor satan?

We leven nu nog in de genadetijd. Allen die de toevlucht nemen tot Jezus Christus en Dien gekruisigd zullen eeuwig leven. God openbaart Zich als de God van Liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem, 1 Joh. 4:9.’ Onuitsprekelijke liefde. ‘Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren, Rom. 5:8.’ Maar wee hen die zich verharden tegen zoveel liefde. Alleen Zijn genade zal ons bewaren te vallen in de handen van de satan. Als wij satan volgen en hem gehoorzamen, dan zullen wij niet ontkomen aan Gods oordelen.

‘En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand, Die zal ook drinken uit den wijn van den toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is in den drinkbeker Zijns toorns; en zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt, Openb. 14:9-11.’

‘En de eerste ging heen en goot zijn fiool uit op de aarde; en er werd een kwaad en boos gezweer aan de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden, Openb. 16:2.’

Onze God is de enige ware en levende God, Hij zal Triomferen. Satans kop is vermorzeld, en straks zal hij voor eeuwig worden geworpen in de poel van vuur en sulfer. ‘En het beest werd gegrepen, en met hetzelve de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelve gedaan had, door welke hij verleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in den poel des vuurs, die met sulfer brandt, Openb. 19:20.’

Lieve vrienden, wie u ook bent, uw verleden is misschien verschrikkelijk geweest, maar schuilend bij Christus Jezus bent u gezeten in de schuilplaats der Allerhoogste (Psalm 91), dan bent u geborgen voor tijd en eeuwigheid. Wij weten niet welke verdrukking we nog zullen mee maken. Maar weet dat Jezus leeft. Hij heeft gesproken, ‘In de wereld zult gij verdrukking hebben; maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen, Joh. 16:33.’ Wat een heerlijk vooruitzicht hebben wij, de verdrukking zal ons niet kunnen vernietigen. ‘Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar Ik ben, Joh. 14:1-3.’

We hebben nu stil gestaan bij de tekenen van de tijd en een ieder van ons zal moeten beamen dat de feiten er liggen. De oordelen staan voor de deur. Wee hen die niet geborgen zijn in het bloed van de Zaligmaker. Wie u ook bent, misschien krijgt u de keuze om u te laten chippen. Denk dan aan de woorden die God tot u sprak door deze Openbaring van Jezus Christus aan Johannes.

Broeders en zusters, geborgen voor tijd en eeuwigheid zien wij uit naar de komst van onze Zaligmaker en Verlosser, Jezus Christus. Dat moment kan nu niet lang meer duren. Als wij worden opgenomen voor die tijd dan zullen wij Hem spoedig zien en altijd bij Hem blijven. Moeten wij door deze verdrukking heen, dan zal Hij ons ondersteunen. Kom, richten wij ons oog op Jezus, hebt goede moed, Hij droeg voor ons het kruis en brengt on veilig thuis.

‘En de Geest en de bruid zeggen: Kom. En die het hoort, zegge: Kom. En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet. Want Ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn; En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastelijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus. De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Openb. 22:17-21.’