Volg ons op YouTube

Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

‘De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan,

Matth. 24:35.’

De Bijbel, bestaande uit 66 boeken, werd geschreven door 40 verschillende schrijvers over een periode van 1500 jaar, op drie verschillende continenten, Afrika, Azië en Europa. Veel van deze schrijvers hebben elkaar nooit gekend, ze schreven in verschillende talen, het Oude Testament in het Hebreeuws en Aramees en het Nieuwe Testament in het Grieks. De omstandigheden van de schrijvers verschilden van elkaar, de één woonde in een paleis, de ander in een gevangenis en weer een ander in de woestijn. De één was koning, de ander een visser, een tollenaar en ook een eenvoudige schaapherder. Ondanks deze grote verschillen zijn er in heel de Bijbel geen tegenstellingen te vinden. Zij werden in het schrijven geleid door de Heilige Geest.

Alles is geprobeerd om de waarheid van het Woord van God te ontkrachten. Vele pogingen zijn ondernomen om de Bijbel te vernietigen. Toch blijkt steeds weer opnieuw dat de Bijbel onverwoestbaar is. In de periode van 1963 tot 1974 zijn er te Ebla, 17000 kleitabletten gevonden. Bijbelse namen en vele gegevens over het leven in de tijd van Abraham staan daarop geschreven. In 1947 werden de dode zeerollen gevonden, op deze rollen vinden we het gehele boek Jesaja en gedeelten van bijna elk boek uit het Oude Testament. Hoe de wetenschap ook probeert om de Bijbelse waarheid te ontkrachten, vele archeologische vondsten bewijzen juist de waarheid van de Bijbel. Het is bijzonder hoe de wetenschap tot de ontdekking moest komen dat de Bijbel hen al ver vooruit was. Denk aan de besnijdenis op de 8ste dag (Gen. 17:12), juist op die dag zijn de bloedstollingsfactoren het best. Hoe kon Jeremia schrijven dat er ontelbaar veel sterren zijn, (Jer. 33:22) terwijl de wetenschap pas in de 17e eeuw tot de ontdekking kwam dat er ontelbaar veel sterren zijn.

De profetieën die we in de Bijbel vinden zijn zeer gedetailleerd en de profetieën die al zijn vervuld zijn precies zo uitgekomen. Denk aan Psalm 22 waar we over het leven van de Heere Jezus lezen. In Micha 5:1 lezen we dat de Heere Jezus in Bethlehem geboren zou worden. ‘En gij Bethlehem Efratha, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn vanouds, van de dagen der eeuwigheid. In Lukas 2 zien we deze profetie in vervulling gaan. In Jesaja 7:14 lezen we dat de Heere Jezus uit een maagd geboren zal worden. ‘Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven: Zie, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren en Zijn Naam IMMÁNUËL heten. In Mattheus 1:23-25 zien we dit in vervulling gaan. In Jesaja 53: 2-5 zien we de profetie van Jezus lijden en sterven. ‘Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij Hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht. Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten, die heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.’ In de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament, de Evangeliën, zien we deze profetie in vervulling gaan.

In Zacharia 12:10 lezen we de profetie dat de Heere Jezus doorstoken zou worden. ‘Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden, en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben; en zij zullen over Hem rouwklagen als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene.’ In Johannes 19: 34 lezen we hoe een krijgsknecht de zijde van de Heere Jezus aan het kruis doorsteekt. ‘Want deze dingen zijn geschied, opdat de Schrift vervuld worde: Geen been van Hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere Schrift: Zij zullen zien in Welken zij gestoken hebben, Joh. 19:36,37.’ Het hele Oude Testament bevat meer dan driehonderd profetieën over de Heere Jezus.

Hoeveel weerstand er ook is tegen de Bijbel en welke acties er ook zijn ondernomen om de Bijbel van deze aarde te doen verdwijnen, de Bijbel is nog steeds het Boek dat wereldwijd duizenden levens heeft veranderd. God regeert en Hij beschermt Zijn eigen Woord.

Waarom nu zo’n uitweiding over de Bijbel? Vandaag de dag leven we in een tijd, waar de Bijbel als belachelijk wordt bestempeld. Als je nog geloofd in de Bijbelse waarheid en je leven daarnaar inricht, ben je ouderwets en niet helemaal goed bij je verstand. Natuurlijk is dit erg zwart wit, er zijn er ook die het wat genuanceerder zullen uitdrukken maar toch, wie gelooft er nu nog dat de Bijbel van kaft tot kaft het Woord van God is en dat alles ook echt 100% waar is? Ik, u ook?

Ik geloof dat God de hemel en de aarde geschapen heeft en dat alles in 6 dagen. Ik geloof in de zogenaamde zondeval, waar Adam en Eva gegeten hebben van de boom des kennis des goeds en des kwaads, terwijl God dat verboden had. Ik geloof dat God daar in de Hof van Eden, Adam en Eva heeft opgezocht, terwijl zij bij Hem vandaan gingen. Hij heeft daar het eerste offer gebracht en zo voorzien in de kleding voor Adam en Eva. In dit offer zien we de bedekking van de zonden. Het geslachtte dier wees heen naar de komende Verlosser, Die Zijn leven zou afleggen in de plaats van zondaren. Ik geloof in de toorn van God, Zijn rechtvaardigheid maar ook in Zijn genade, liefde, barmhartigheid, overalomtegenwoordigheid, Zijn alwetendheid, Zijn onveranderlijkheid en Zijn eeuwigheid. Ik geloof dat de Heere Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Door genade mag ik geloven dat Hij in mijn plaats aan het kruis van Golgotha heeft willen lijden en sterven. Hij legde Zijn leven af in mijn plaats. De schuld die ik niet kon betalen heeft Hij voor eens en voor altijd betaald. Ik geloof dat ik op grond van het offer van de Heere Jezus met God de Vader verzoend ben en ben aangenomen als Zijn Kind. In dit geloof mag ik leven en uitzien naar Zijn komst. Ik weet dat niets op de wereld mij zal kunnen scheiden van de liefde die er is in Christus Jezus, mijn lieve Heiland. Hoe kan ik dit alles nu zo zeker weten, omdat God het mij in Zijn Woord heeft duidelijk gemaakt en door het werk van de Heilige Geest mag ik geloven dat God waar is en dat de toorn, de straf, de dood en de hel die ik verdiend heb, is weggenomen door het offer van de Heere Jezus Christus. In Hem mag ik leven tot in alle eeuwigheid.

Satan wil echter deze heerlijke waarheden verduisteren en vernietigen. Door de jaren heen heeft hij vele listen bedacht en vele krachten zijn gebundeld om de mens te laten geloven dat God een fabeltje is. Dagelijks ontmoet ik mensen die absoluut geloven dat God niet bestaat en dat de hele wereld is ontstaan door een oerknal. Door daar samen over te praten komen zij er achter dat het geloof in de zogenaamde evolutietheorie nog een groter geloof moet zijn dan het geloof in de schepping. Het is satan gelukt om de leer van de schepping te vervangen door de leer van de evolutie. Op de scholen wordt onderwezen dat God niet bestaat en dat Darwin gelijk had. Meerdere keren hoor ik het verhaal dat als je tien mensen op een rijtje zet en de eerste iets laat influisteren aan zijn buurman en die weer aan de volgende, dat je dan op het einde een heel ander verhaal krijg te horen. Dit is waar en juist daarom zien we hoe waar de Bijbel is, veertig schrijvers, die niets hadden te fluisteren, maar luisterden naar de stem van God in hun hart. Zij werden door de Heilige Geest geleid en in 1500 jaar is de Bijbel geworden wat het is, zonder ook maar één tegenstrijdigheid. Hoe groot is God.

De evolutietheorie is na 150 jaar nog steeds een theorie, gebaseerd op aannames, er zijn geen bewijzen. Men gelooft dat dode chemicaliën op de één of andere onverklaarbare manier tot leven zijn gekomen. Deze ontstane oersoep is zichzelf gaan vermenigvuldigen. Het was een spontane generatie die maar één keer is voorgekomen. Daarna is alles aan elkaar verwant. De vis kwam uit het water en werd een reptiel en zo komen we bij de vogels. Het schema waarin men gelooft koppelt alle verschillende dieren aan elkaar met lijnen, deze lijnen laten ons denken dat het aan elkaar hoort maar waar zijn de overgangsvormen? Een koudbloedig reptiel met dichte botstructuren is een warmbloedige vogel met openbotstructuren geworden. Hoe dwaas is de mens die koste wat het kost, God uit het leven wil uitbannen.

Als alles begon met een oerknal, dan hoeven wij mensen ons niet te verantwoorden tegenover een hoger wezen. Charles Darwin, twijfelde aan de schepping door God en begon te geloven dat alles is ontstaan door evolutie. Het ene leven ontwikkelde zich tot het andere. Zijn visie op het leven ontwikkelde de gedachte dat de zwakke schakels uit het geheel moesten worden weggenomen. Zo is de eugenetica tot stand gekomen. Rassen moesten verbeterd worden, de zwakke moesten zich niet meer voort kunnen planten en zo kwam de verplichte sterilisatie van de zwakken in de samenleving. De Holocaust tijdens de 2e wereld oorlog, waarin zo’n zes miljoen Joden zijn omgebracht, is tot stand gekomen door de evolutie gedachte, alles wat geen übermensch was moest sterven. In het totaal zijn er zo’n vijfenzeventig miljoen mensen omgekomen, waarvan de meesten om eugenetische redenen. Denk aan Joden, Jehova getuigen, homoseksuelen, zigeuners, negers, gehandicapten en hun kinderen. Wat een verschrikkelijke dingen gebeuren er als wij God verlaten en zelf op de “stoel” van God gaan zitten. Vandaag de dag worden er per jaar zes en veertig miljoen ongeboren kindertjes gedood. Naar schatting zijn dat er tot nu toe zo’n drie miljard. Waarom? Omdat wij mensen menen te kunnen beslissen over leven en dood. Zwangerschap komt nu even niet uit, dan maar een abortus. Natuurlijk zijn er duizenden gevallen van vrouwen die radeloos tot zo’n keuze zijn gekomen, anderen worden gedwongen, wie kent de pijn en het verdriet van deze moeders? Wat een ellende als wij God verlaten en te rade gaan bij ons verduisterde verstand. Lieve vrienden, gelooft u nog in de evolutietheorie, kom, bekeer je tot de levende God, bij Hem is vergeving.

Gods Woord is de waarheid, Jezus is de Weg de Waarheid en het Leven, een ieder die tot Hem komt zal leven. Geen woord van Hem zal ooit verloren gaan. Heel de wereld met alles wat wij hebben zal eens verbranden, aan alles komt een eind. Straks als alle knie zich voor Hem zal buigen zal in één ogenblik blijken dat alles buiten Christus van nul en geen waarde is. Daar zal ook Charles Darwin die op zijn sterfbed zij niet bang te zijn om te sterven, zijn knie moeten buigen voor zijn Schepper, de levende God. Lieve vrienden wat zal dat zijn, de weg geweten te hebben en niet bewandeld. Onbekeerd te zijn terwijl wij weten vanuit het Woord God bestaat en recht heeft op ons leven.

‘Heft ulieder ogen op naar den hemel en aanschouwt de aarde beneden; want de hemel zal als een rook verdwijnen, en de aarde zal als een kleed verouden, en haar inwoners zullen desgelijks sterven; maar Mijn heil zal in eeuwigheid zijn, Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden, Jes. 51:6.’ Het heil zal tot in der eeuwigheid zijn, er is hoop, hoop voor zondaren. Wij allen, u en ik, wij hebben de dood en de hel verdiend, de toorn van God is ontstoken over de zonde. Als u doorleefd zoals u geboren bent, dan is er geen hoop voor u. Alle mensen moeten voor God verschijnen, daar zal niemand zich kunnen verschuilen achter goede werken, een goede belijdenis of wat dan ook.

Er is één weg, Jezus is de Weg. Allen die tot Hem komen zullen het leven vinden. Hij is gekomen naar deze aarde om voor zondaren, de weg tot de Vader te openen. Hijzelf is de Weg. Aan het kruis van Golgotha heeft Hij willen lijden en sterven daar heeft Hij vrijwillig de toorn van God willen dragen, Zijn leven heeft Hij afgelegd. ‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden, Jes. 53:5.’ Zie hier de onbegrijpelijke Goddelijke liefde geopenbaard. God de Vader gaf Zijn geliefde Zoon over tot in de dood, opdat zondaren weer met Hem verzoend konden worden.

Lieve vrienden is de boodschap van het kruis voor u de blijde boodschap of is het u een ergernis? Hebt u in de Heere Jezus uw zaligheid gevonden of zoekt u het nog bij uzelf? Vandaag komt het Woord van God tot u. ‘Want Ik heb geen lust aan den dood des stervenden, spreekt de Heere HEERE; daarom, bekeert u en leeft, Ezech. 18:32.’ Zo knielt dan voor Hem neer, bekeert u van uw zonden, belijd ze aan de Heere en geef uzelf aan Hem over. Is deze Jezus uw Heiland, Verlosser, Zaligmaker en Heere, bent u gestorven aan uzelf en is Christus uw leven geworden? O wat een vreugde een kind van God te zijn. Alles gaat voorbij, maar onze God is een eeuwig God en met Hem zullen wij eeuwig leven.

Psalm 119:53

Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet,

Mijn pad ten licht, om ‘t donker op te klaren.

Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed

Bevestigen, in al mijn levensjaren,

Dat ik Uw wet, die heilig is en goed,

Door Uw gena bestendig zal bewaren.