Volg ons op YouTube

Onbevreesd

‘Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid, 2 Tim. 1:7.’

De rechtvaardige is moedig als een jonge leeuw, zegt de Spreukendichter. Moedig staat tegenover laf of vreesachtig. De tekst boven deze overdenking geeft ons moed, want er ligt een zekere belofte in voor hen aan wie ze geadresseerd is. Paulus, gevangen te Rome, wachtend op zijn doodvonnis, schrijft een brief aan Timotheüs, zijn jongere broeder in het geloof. In deze brief geeft hij hem vaderlijke vermaningen om te blijven bij de waarheid zoals hij die van Paulus geleerd heeft en vooral moedig te zijn als het aankomt op de verkondiging van Gods Woord. Paulus wijst op het feit dat de moeder en grootmoeder van Timotheüs in het geloof gewandeld hebben en dat Paulus er van verzekerd is dat datzelfde geloof ook woont in Timotheüs. Uit genade is hij zalig geworden, door het geloof in de Heere Jezus Christus en daarom wordt hij opgeroepen om de gave die God hem gegeven heeft op te wekken. Paulus voegt er de woorden van onze overdenking aan toe: ‘Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid, 2 Tim. 1:7.’ Als kind van God heeft Timotheüs het nodig dat hij niet ziet op de omstandigheden maar op de God van Abraham Izaäk en Jakob, die boven alle omstandigheden staat. Timotheüs moet zich niet laten lijden door wat hij hoort, ziet of voelt maar zich uitstrekken naar een heilige wandel in het geloof en staan naar de vervulling van Gods Geest, Die in hem woont (vers14).

Door Gods Geest worden er verschillende gaven uitgedeeld. De éne gelovige ontvangt de gave van de openbaring des Geestes, een ander het woord der wijsheid of het woord der kennis. De gave van het geloof, of de gezondmaking, de gave van profetie of het onderscheiden van geesten. Er is de gave van het spreken in talen en de gave om de talen uit te leggen (1 Kor 12). Al deze gave dienen het Lichaam van Christus en strekken tot eer en glorie van God.

Lieve vrienden, we zagen dat de bemoedigende woorden door Paulus in de eerste instantie gericht zijn aan Timotheüs en tegelijk mogen wij de boodschap breder trekken en toepassen op een veel grotere groep mensen. ‘Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid’, wie zijn die ons? Het zijn allen in wie datzelfde geloof woont als in Paulus en Timotheüs. Het zijn zij, die weten geliefd te zijn door God de Vader op grond van het verzoenende werk van de Heere Jezus Christus, Die zichzelf gegeven heeft tot een verzoening voor onze zonden. Hij stierf plaatsvervangend aan het kruis van Golgotha en allen die gelovig rusten in Zijn offer, ontvangen vergeving van zonden en het eeuwig leven.

Hoe de weg tot Christus ook is, van zeer zondig en zonder opgegroeid te zijn met Gods Woord tot netjes oppassend en bekend met het Woord van God. Of we een lange zoektocht hebben gehad naar vrede tussen God en onze ziel of dat we radicaal zijn stilgezet op een zondige levensweg. Christus Jezus is het begin van het nieuwe leven, buiten Hem is er geen leven en daarom moet eenieder horen dat er vergeving is in Zijn bloed. Alle mensen hebben gezondigd en dragen hun eigen schuld met zich mee. Straks zullen allen geoordeeld worden en, of uit genade de eeuwige heerlijkheid ingaan, of de straf ontvangen die zij verdiend hebben. Hoe groot en onbevattelijk wonderlijk dat God de Vader geen lust heeft in de dood van de schuldige zondaar maar hen oproept tot bekering en het geloof in Zijn Zoon, Die Hij Zelf voor ons gegeven heeft. Niet de kennis van uw zonden of de weg waarlangs u wandelt bepaalt uw behoud maar het buigen onder Gods Woord en het gelovig omhelzen van de geschonken genade in de Heere Jezus Christus. Elke tegenwerping tegen dit evangelie is niets anders dan vijandschap tegen God. De vijandschap kan zich uiten in een onverschilligheid tegenover de prediking van wet en evangelie of tegenover een haat tegen die ene Naam onder de hemel gegeven waardoor de mensen moeten zalig worden. Jezus alleen is de Weg, de Waarheid en het Leven. ‘Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God getuigd heeft van Zijn Zoon, 1 Joh. 5:10.’

Of wij maken God tot een leugenaar of wij geloven in Zijn Zoon en zijn zalig. Er is geen andere optie. Het is binnen of buiten, behouden of verloren. Lieve vrienden, stop met het luisteren naar de duivel die de leugenaar van het begin is en zich voordoet op vele manieren, van uiterst vroom tot verschrikkelijk losbandig. Buig uw knieën, belijdt uw zonden en ontvang uit genade het eeuwige leven in Christus Jezus. Elke tegenwerping is een verwerping van de Zaligmaker, Die Zijn leven heeft gegeven tot een rantsoen of losprijs voor velen.

Lieve broeders en zusters, u die mag roemen in Gods genade en Hem liefhebt met heel uw hart, u kent maar één verlangen, dat is Hem te volgen waar Hij ook heen gaat. Kom, wees onbevreesd en laat niets u verhinderen om in het licht te wandelen met uw Heiland. De roep die tot Timotheüs kwam, komt ook tot u; wek de gave op die in u is; ‘Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid, 2 Tim. 1:7.’ Waarom voegt Paulus deze woorden toe aan zijn opdracht? Omdat er moed voor nodig is om te breken met alles wat de Geest verhindert en er moed voor nodig is om de gave van de Geest te gebruiken. Als Gods Geest ons een woord van wijsheid geeft en wij moeten dit delen met anderen, dan heeft dit vaak tegenstand tot gevolg. Als wij door Gods Geest de onderscheiding van geesten hebben ontvangen en we moeten de leugengeest ontmaskeren dan is dat geen makkelijke opdracht. Kortom de gave van de Heilige Geest maakt de vijandschap van de boze los in de wereld om ons heen. Juist daarom worden we aangespoord om niet te zien op die wereld, niet bang te zijn voor onze naam of voor vervolging maar moedig als een leeuw te staan voor de waarheid. Paulus zegt: ‘..Ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven te Jeruzalem voor den Naam van den Heere Jezus, Hand. 21:13.’ Diezelfde Geest woont in allen die de Heere Jezus liefhebben; ‘Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader! Rom. 8:15 .’ Wees niet bevreesd maar wandel vrijmoedig in het licht met Jezus en sta naar de volheid van de Geest. Het is nodig dat wij opgescherpt worden om onbevreesd te zijn, juist ook in de tijd waarin wij leven. De wereld staat op z’n kop. Alle machten der aarde lijken gespannen, hoelang zullen wij nog in vrijheid kunnen wonen? Maar pas op, laten wij waken om niet met de dwaze maagden in slaap te vallen als de komst van de Bruidegom uitblijft. Wees onbevreesd in het uitkomen voor Hem Die u liefheeft, spreek vrijmoedig over Hem Die het gezegd heeft: ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven, Matth. 11:28.’ Vertel hoe Hij uw vrede is geworden en laat in uw handel en wandel blijken dat u Hem werkelijk liefhebt. Wees overvloedig in dankzegging, zoek broeders en zusters op waarmee u samen het Woord kunt onderzoeken, kunt bidden en zingen. Juist dat is ook de weg waarin Gods Geest wil werken. ‘En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest; Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart; Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus; Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods, Efeze 5:18-21.’ Toen Petrus en Johannes, met hen die hen lief waren, tot de Heere riepen om vrijmoedig het Woord te durven spreken en vroegen om de werking van de Geest in genezing, tekenen en wonderen; ‘.. Werd de plaats, in welke zij vergaderd waren, bewogen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en spraken het Woord Gods met vrijmoedigheid, Hand. 4:31.’

Vrienden, broeders en zusters, laten wij voor alle dingen de Heere zoeken, Hem dienen zoals Hij gediend wil worden en onbevreesd zijn voor dat wat komen gaat. Kom, sta sterk als een Noach en doe wat God u opdraagt al is het nog zo tegen alle wereldse wijsheid in. Ga als een Mozes en Aäron als de Heere u vraagt te spreken en u niet weet hoe het moet. Blijf staande met Sadrach, Mesach en Abednego als de wereld u dwingt te buigen voor haar goden. En broeders en zusters, wees eerlijk in de omgang met elkaar, waarschuw elkaar in liefde voor de gevaren die u ziet en besef dat de Heere u misschien een gave gegeven heeft die een andere broeder of zusters mist. Zoek samen de Heere in het gebed en laat de Heilige Geest u leiden in het onderzoeken en toepassen van Zijn Woord. Paulus heeft niemand anders willen prediken dan Jezus Christus en Dien gekruisigd en hij heeft dat moeten bekopen met de dood. Stefanus en een Petrus gingen dezelfde weg maar, hoe gelukkig zijn zij die in de Heere sterven. Nu nog wat vervolging, maar hebt goede moed, de Heere Jezus heeft gesproken; ‘Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen, Matth. 28:19,20.’

Psalm 145 : 6

De HEER is recht in al Zijn weg en werk;

Zijn goedheid kent in ‘t gans heelal geen perk.

Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht;

Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht;

Dat ongeveinsd, in ‘t midden der ellenden,

Zich naar Gods troon met zijn gebeên blijft wenden;

Hij geeft den wens van allen, die Hem vrezen;

Hun bede heeft Hij nimmer afgewezen.

Wilco Vos Veenendaal 09-01-2017