Volg ons op YouTube

Ontucht onder de mantel der liefde

‘Mijn rechten zult gij doen,
en Mijn inzettingen zult gij houden, om in die te wandelen; Ik ben de HEERE, uw
God! Ja, Mijn inzettingen en Mijn rechten zult gij houden; welk mens dezelve
zal doen, die zal door dezelve leven; Ik ben de HEERE! Niemand zal tot enige
nabestaande zijns vleses naderen, om de schaamte te ontdekken; Ik ben de HEERE!
Lev. 18:4-6.’

Tegenover de volkeren, die
leefden zonder God, wordt het volk van God opgeroepen om te wandelen volgens Zijn
principes. Zijn principes zijn heilige principes. Heilig kunnen we ook vertalen
met afgezonderd, toegewijd zijn of apart gezet. Met andere woorden, zij die
wandelen naar de heilige principes van God, zijn daarmee apart gezet van hen
die dat niet doen. Denk aan de woorden van de Heere Jezus in Zijn gebed tot
Zijn Vader in de hemel: ‘Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt,
maar dat Gij hen bewaart van den boze. Zij zijn niet van de wereld,
gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben. Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is
de waarheid, Joh. 17:15-17.’
Uw Woord is de waarheid en juist die waarheid
maakt vrij door apart te zetten voor God. Jezus heeft gezegd tot de Joden die
in Hem geloofden: ‘Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk
Mijn discipelen; En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken,
Joh. 8:31,32.’
Waarvan maakt die waarheid ons dan vrij? Vrij van schuld en
zonden, vrij van gebondenheid aan de machten van de duisternis, vrij van de
tradities en gewoonten van de heidense volkeren, vrij van veroordeling en
schuldgevoelens, ja helemaal vrij om ons te verliezen in Gods liefde. Zijn
waarheid maakt vrij van gebondenheid. Hoe meer we deze waarheid ontdekken, hoe
meer we de volmaakte wet van de vrijheid gaan waarderen. In deze context is het
goed om te begrijpen dat het hele Nieuwe Testament is ontstaan en geschreven
door Joodse schrijvers die geheel doorkneed, in de Thora, de Profeten en de
Psalmen, wisten wat die volmaakte vrijheid betekende. Zij ervaarden die vrijheid
en begrepen dat zij een heilige God dienden, Die hen wilde heiligen in de
waarheid. Als Petrus zegt: ‘Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig
is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw wandel; Daarom dat er geschreven is:
Zijt heilig, want Ik ben heilig, 1 Petr. 1:15,16.’
Dan citeert hij daarmee
uit de Thora. Op verschillende plaatsen maakt Jehova zich bekend als de heilige
die met Zijn wetten, Zijn geliefden afzondert tot een heilig apart gezet volk
dat gezegend wordt door te wandelen naar Zijn principes. Hoewel God juist ook
door de spijswetten in Leviticus 11, Zijn volk tot een gezegende afzondering
maakt (vers 44), noemen we in de context van deze overdenking, de volgende
verzen. ‘Spreek tot de ganse vergadering der kinderen Israëls, en zeg tot
hen: Gij zult heilig zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig! Lev.19:2.’
De
opdracht is dus om heilig of afgezonderd te zijn voor God, want de God Die
gediend wordt, is een heilig God en heeft de Zijnen afgezonderd zoals Leviticus
20:26 zo mooi zegt: ‘En gij zult Mij heilig zijn, want Ik, de HEERE, ben
heilig; en Ik heb u van de volken afgezonderd, opdat gij Mijns zoudt zijn.’

De tekst boven onze overdenking
zegt dat ieder mens die zal wandelen volgens die heilige principes, door
dezelve zullen leven. Hier wordt helaas vaak ten onrechte gedacht dat God het
eeuwige leven belooft aan hen die die principes in praktijk brengen. God
schenkt hier de belofte van zegen over het leven van Zijn gehoorzame kinderen.
Geen mens zal eeuwig leven ontvangen door het wandelen naar Gods heilige
geboden, om de eenvoudige reden dat de mens geboren wordt met een eigenwijze
wil die niet zo maar wil buigen voor die heilige God en Zijn wetten. De schuld
op de overtreding van Gods wil maakt een scheiding tussen God en de mens en
deze kan alleen verzoend worden door het zoenoffer dat Christus heeft gebracht
en waar heel de offerdienst op heeft gewezen. Alleen door het geloof wordt de
kloof tussen God en de mens gedicht en kan de mens opnieuw in gemeenschap met
God de Vader leven. Er is geen andere Naam onder de hemelen gegeven waardoor de
mensen moeten zalig worden, dan de Naam van Jezus (Hand. 4:12). Dat neemt niet
weg dat de zonde nog steeds scheiding maakt tussen God en de mens. Met andere
woorden, een gelovige die zondigt, brengt door die overtreding een breuk in de
gemeenschapsrelatie. Zonde is doelmissen, zonde is het overtreden van Gods wet.
Johannes zegt: ‘Een iegelijk, die de zonde doet, die doet ook de
ongerechtigheid; want de zonde is de ongerechtigheid, 1 Joh. 3:4.’
Deze
ongerechtigheid is de wetteloosheid want waar men de wet aan de kant schuift,
daar volgt vanzelf de ongerechtigheid. Het probleem van ons mensen is dat onze
eigenwijsheid, Gods wijsheid als het ware denkt te overtreffen, terwijl de
vreze des HEEREN juist het begin van alle wijsheid is (Ps. 111:10).

Het vrezen van de HEERE, acht Hem
zoveel hoger dan onszelf en beseft dat eigen inzichten en menselijke wetten en
tradities, nooit de goede en heilige wil van God kan evenaren, laat staan
vervangen. Juist wanneer de vreze des HEEREN het hart vervuld en de liefde van
God ons drijft tot God, zal ontdekt worden dat de wet van God werkelijk een
volmaakte wet is die in vrijheid zet allen die door het geloof op God
vertrouwen.

In de laatste overdenking dachten
we na over de mantel der liefde. Als u deze nog niet heeft gelezen of
beluisterd is het goed dat alsnog te doen om beter te begrijpen hoe we de
mantel der liefde Bijbels kunnen onderbouwen. In die overdenking zagen we ook
dat de mantel der liefde verkeerd gebruikt wordt, waarbij schuldenaars worden
beschermd en slachtoffers in een hoekje worden gedreven, waarbij, door de
zogenaamde plicht tot vergeving, het slachtoffer tot zwijgen wordt gedwongen.
Ik noemde daarbij het verschrikkelijke feit dat kerken op een negatieve manier
in het nieuws komen vanwege misbruikschandalen die om de lieve vrede wil, in de
doofpot worden gestopt. Kerken waar de liefde wordt gemist en eigen wetten en
regels overheersen. Met die woorden is het niet de bedoeling om te schimpen op
een specifieke kerk of kerkverband. Het is mijn verlangen dat we met elkaar tot
de ontdekking komen dat er in navolging van het Babylonische systeem, met haar wetten
en regels, gehoereerd wordt met de hoer van Rome, waarmee de dochterkerken zijn
vervallen tot afgoderij. Een nauwkeurig onderzoek van de boeken Daniël en
Openbaring maken ons duidelijk dat Gods tijden en wetten zijn veranderd en dat
een volk dat afgezonderd zou moeten leven, in een Babylonische verwarring, haar
identiteit is verloren. Er is vandaag de dag, door verblindheid, helaas meer
onderworpenheid aan menselijke inzettingen, wetten en regels dan aan die goede
en heilige wet van God. Juist daardoor zijn we vervallen tot wetteloosheid en
liefdeloosheid die verbloemd wordt door humane liefde, die zich uit in
verzwijgen, verdragen en gezelligheid ten koste van de heiligheid die God
verlangt. Is het volk van God vandaag nog afgezonderd van de volkeren of is zij
geheel één geworden met de volkeren? Lieve vrienden, wij moeten onszelf
onderzoeken, toetsen en daarbij buigen voor God. De vreze des HEEREN is het
beginsel van alle wijsheid. Juist als wij Hem liefhebben boven alles en ons
uitstrekken om onze naasten lief te hebben als onszelf, zal de zonde van
ontucht niet onder de mantel der liefde hoeven te worden geschoven, want zij
zal niet kunnen bestaan. Wanneer wij als gemeente van God elkaar liefhebben en
serieus studie maken van Zijn Thora, de Psalmen, Profeten, het Evangeliewoord
en de brieven, dan zullen wij met elkaar strijden tegen de zonde van ontucht.
Hoererij, incest, homofilie en andere seksuele onreinheid wordt in Leviticus
18, 19 en 20 helder omschreven. Zij die zich daaraan vergrijpen moesten gedood
worden. Wij moeten met elkaar strijden tegen deze zonden, ze in het licht voor
God brengen, beseffen dat zij ons doodschuldig maakt en dat alleen genade ons
redden kan. Door deze zonden weg te moffelen, te doen alsof ze niet
plaatsvinden, maken we de gemeente tot een hol van onreinheid waar Gods Geest
niet werken kan. Liefde bedekt alle dingen, maar liefde zal het Woord van God
boven alles liefhebben en wanneer we dat met elkaar doen, dan zullen we bewaard
worden voor deze zonden en de struikelende niet vertrappen maar vermanen,
bestraffen, liefhebben en steunen in de strijd tegen de boze machten van de
duisternis en de verkeerde lusten van het vlees. Daar waar de liefde tot God,
Zijn wetten en principes vervangen worden door menselijke, zal het vlees, dat
niet door regels bedwongen kan worden, op één of andere manier in zonde
uitspatten. Daar waar de mens een kerk gaat bouwen, uit mensen die niet zijn
wedergeboren, zal de mantel der liefde vroeg of laat blijken een bevlekt kleed
te zijn die de gruwelen van het vlees dacht te kunnen bedekken. Maar God bouwt
Zijn gemeente uit zondaren die tot geloof in de Heere Jezus Christus komen. De
gemeente van God bestaat alleen uit wedergeborenen, die weten wat het is te
strijden tegen de zonden en zicht uitstrekken naar het leven naar Gods Woord
onder leiding van de Heilige Geest. Daar waar God op de eerste plaats staat en
het goede voor de naaste gezocht wordt, daar alleen zal de mantel der liefde
kunnen functioneren. Onder die mantel der liefde zal geen ontucht bedekt hoeven
te worden, daar zal geen Achan kunnen schuilen en geen corruptie veilig zijn.
Die mantel staat symbool voor verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid en
zwijgzaamheid daar waar dat recht en billijk is. De broeder en de zuster
bekleed met de mantel der gerechtigheid zal met de mantel der liefde geen kwaad
spreken over de naaste, maar het goede voor hen zoeken. Vrienden, ik bidt om
een vernieuwing van gedachten, verlangens en gewoonten, bidden jullie mee? Laten
wij terugkeren tot God en Zijn Woord, Zijn Waarheid zal ons vrijmaken.
Halleluja. Amen. Wilco
Vos Veenendaal 15-06-2020