Volg ons op YouTube

Overredend

‘Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen, die tegenstaan; of hun God te eniger tijd bekering gave tot erkentenis der waarheid, 2 Tim. 2:25.’

Het zijn stellige uitspraken om te zeggen dat God, de Schepper van Hemel en aarde is. Dat Hij heilig, rechtvaardig en goed is en dat alle mensen gezondigd hebben. Ook dat alle mensen door deze rechtvaardige God geoordeeld zullen worden en dat alleen zij het helse oordeel zullen ontkomen die de Zoon van God, de Heere Jezus Christus liefhebben en gelovig navolgen. Toch kan ik dit met alle stelligheid zeggen omdat God Zelf ons dat leert in Zijn Woord.

Het is niet moeilijk om iemand een ongelukkig gevoel te geven door met grote overtuiging, sommige Bijbelse waarheden voor te houden. Als wij zeggen dat God rechtvaardig is en dat alle mensen vanwege de zonden moeten sterven en voor God verschijnen, dan is dat een Bijbelse waarheid. Het is waar dat God de zonde haat en dat het verschrikkelijk zal zijn om te vallen in de handen van de levende God. Er is moed voor nodig om deze waarheden met alle ernst aan de mensen voor te houden. Maar, het grote gevaar is, dat dit gebeurd, zonder de mensen lief te hebben (1 Kor. 13). Een persoon kan over de hel en de verdoemenis spreken zonder ooit zelf met de tollenaar geroepen te hebben: “O God, wees mij zondaar genadig.” Juist daar waar wij als zondaar de schuld belijden, om ontferming smeken en schuilen achter het bloed van het Lam, dat al de zonden op Zich nam, wordt het nieuwe leven geboren. Daar worden wij, schuldige zondaren, van een vijand van God, een geliefd kind van de Vader. Daar wordt door de werking van de Heilige Geest alles nieuw, het harde hart wordt een hart van vlees waar Gods wet wordt ingeschreven en het karakter wordt veranderd naar het beeld van de Heere Jezus Christus. Als kind van God, zien wij voor het eerst hoe mooi de natuur echt is, horen de vogels fluiten tot lof van God en krijgen een verlangen om de stem, net als de vogels, alleen nog maar tot eer en glorie van God te gebruiken. In het hart is een liefde tot God en Zijn Woord en tegelijk is er een liefde naar de mensen om ons heen. Ineens zien we dat alle mensen gezondigd hebben en dat zij allen verloren gaan zolang zij de Heere Jezus Christus niet kennen als hun Zaligmaker en Verlosser. In het hart wordt een gebed geboren voor familie, vrienden en buren, ja voor alle mensen, opdat zij allen Hem zouden kennen.

Wat een genade om vanuit de zalige wetenschap, dat alle zonden om Christus wil vergeven zijn, onze weg te gaan. Geen eigen werken, maar het werk van Christus, bracht ons terug bij God onze Vader. Door Zijn genade is ons hart vernieuwd en wordt ons karakter gevormd. De vruchten van de Geest worden zichtbaar en dat uit zich in zachtmoedigheid en nederigheid. Nooit zullen we ons kunnen verheffen boven een ander. Een moordenaar, dief, dronkaard, junk, hoer, schijnheilige of werkheilige hebben allen Gods genade nodig en als wij gewassen, geheiligd en gerechtvaardigd zijn door het bloed van het Lam, dan is er genade voor de grootste der zondaren. Broeders en zusters, jullie die mogen leven vanuit deze genade, blijf in de rust, geniet Gods genade, onderzoek Zijn Woord, laat dat je vrijmaken en strek je uit naar hen die verloren zullen gaan buiten het bloed van het Lam. Laat de woorden die wij spreken, helder, krachtig en steekhoudend zijn, leef en deel vanuit het Woord, want dat is overtuigend, geloofwaardig en overredend.

De Heere heeft mij persoonlijk geroepen met de woorden uit Lukas 14:23: “Ga uit in de wegen en heggen, en dwing ze in te komen, opdat Mijn huis vol worde.” Om op de juiste wijze te kunnen dwingen, hebben we in de eerste plaats gebrokenheid en liefde nodig. Gebrokenheid vanwege het diepe besef dat wij uit eigen kracht niets kunnen en dat wij God alleen maar kunnen tegenwerken. Gebrokenheid omdat de ervaringen hebben geleerd dat alles wat wij bouwen met eigen kracht en inzicht, weer afgebroken moet worden. Vanuit die gebrokenheid, zien we op naar de hemel, vanwaar al onze verwachting is. Het hart is vervuld met stille verwondering en een tere liefde. Een liefde tot God die alles van ons verstand te boven gaat en tegelijk een liefde tot de naasten die ons aanspoort om ook hen bekend te maken met de liefde van God de Vader in het zenden van Zijn Zoon, die voor ons de dood is ingegaan, weer is opgestaan en allen het leven geeft die tot Hem de toevlucht nemen.

Lieve vrienden, als mijn vernieuwde karakter mij aanspoort om overredend te zijn, dan kan ik niet anders dan u toeroepen: Zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Als de Heere Jezus in Zijn overredende gelijkenis, de dienstknecht aanspoort om de mensen te dwingen om in te gaan, dan kan ik niet anders dan u dwingen om in te gaan in het eeuwige leven. Er is maar één deur, die deur is Jezus Christus. Denk toch eens aan Noach, hoe heeft iedere hamerslag de mensen toegeroepen dat het einde nabij was. Wie heeft er gehoor gegeven aan de oproep tot bekering? Misschien zijn er wel mensen geweest, die met Noach hebben gesproken, ze hebben geluisterd naar zijn ernstige woorden als hij sprak over zijn motivatie om de grote ark te bouwen. Ze hebben over hem gesproken maar helaas, niemand is ingegaan. Denk toch aan de vrouw van Lot, haar man en dochters zijn ontvlucht aan het helse oordeel maar zij was niet bereidt alles los te laten en het leven te ontvangen. Vrienden, zoals Jezus zijn discipelen dwong om in het schip te gaan en over te varen, zo dwing ik u om de ernst van uw situatie in te zien en vandaag uw knieën te buigen voor de Heere. Zolang u dat nog niet hebt gedaan is uw situatie hopeloos, uw zonden met woorden en daden zijn ontelbaar veel en zelfs om één zonde zou u al verloren moeten gaan omdat God niet kan leven met zonden en er betaald moet worden voor uw schuld. Maar zie dan toch, hoe Jezus, de Zoon van God, gekroond met doornen, bespot en geslagen, ja bloedend uit vele wonden is geslagen aan het kruis. Daar hing de Schepper van hemel en aarde. Voor Hem was geen plaats. De wereld heeft Hem verstoten en de hemel was gesloten. Daar, ja daar werd de prijs betaald die wij in eeuwigheid niet kunnen betalen. Daar hing Jezus en riep het uit: “Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.” O die dierbare Heiland, wat een liefde in deze Zaligmaker, Die Zich liet slachten als een Lam voor onze zonden. Hij riep het uit: “Het is volbracht.” De prijs is betaald. De weg is open. ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe, Joh. 3:16.’

Hij, de Zaligmaker der wereld, heeft genodigd, en vandaag komt Zijn roep nog tot ons: ‘Komt hetrwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, Matth. 11:28,29.’ Vrienden, hebt u in Hem de rust gevonden? Ik zeg u dat er buiten deze Jezus geen zaligheid te vinden is zoals we lezen in Handelingen 4:12: ‘En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.’ Vandaag mag u de balans opmaken. Hoe wilt u verder gaan? Wilt u verder zonder Jezus? Wees dan eerlijk werp alle banden van u af, breek met de schijn van vroomheid, breek met de kerk, geef uw Bijbel maar aan een ander en trek de wereld in, dan bent u eerlijk. Stop met vrome praatjes, stop met uw ongelovige gebeden, vermoei uzelf en anderen niet met uw stijl van leven dat uiteindelijk één grote poppenkast zal blijken te zijn in de dag van het oordeel. O vrienden, terwijl ik dit zeg, voel ik de pijn in mijn hart, maar wees toch eerlijk, het is; of God, of de wereld. Er is geen andere weg. Het kan niet samen en denk niet dat u God de schuld kunt geven van uw verderf. Want het is God die niet wil dat u verloren gaat. Timotheüs 2:4 zegt ons: ‘Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.’ Dat is de reden waarom Hij mensen aanspoort om overredend de Waarheden van Gods Woord te vertellen tot eer en glorie van God de Vader, opdat zondaren door het werk van de Heilige Geest zullen geloven in de Heere Jezus Christus. Misschien ziet u zondaren om u heen waarvan u denkt dat zij zondiger zijn dan u. Hoor wat Jezus tot de vrome farizeeërs sprak in Mattheüs 21:32: ‘Want Johannes is tot u gekomen in den weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd; maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd; doch gij, zulks ziende, hebt daarna geen berouw gehad, om hem te geloven.’

Misschien zijn er die zeggen; “Ja, ik zie in dat het niet goed gaat, als ik door ga buiten Jezus.” Dank de Heere dat Hij uw ogen geopend heeft voor deze waarheid. Met Paulus kan ik niet anders dan u bewegen tot het geloof, ik doe met hem een poging om u te vertellen dat als u de Heere Jezus omhelst als uw Zaligmaker, u eeuwig leven ontvangt. Want Hij is de lang beloofde Messias, Zijn bloed dat reinigt ons, Hij is de opgestane Levensvorst, gezeten aan Gods rechterhand en staat gereed om te komen om te oordelen de levenden en de doden. Kom, buig uw knieën en ontvang in Hem het eeuwige leven. Hoor, hoor dan toch Zijn stem: “Komt herwaarts tot Mij…” Bent u Zijn stem gehoorzaam? Amen.