Volg ons op YouTube

Punctueel

‘Alles heeft een bestemden tijd, en alle voornemen onder den hemel heeft zijn tijd, Pred. 3:1.’

‘Er is een tijd om geboren te worden, en een tijd om te sterven; een tijd om te planten, en een tijd om het geplante uit te roeien; Een tijd om te doden, en een tijd om te genezen; een tijd om af te breken, en een tijd om te bouwen; Een tijd om te wenen, en een tijd om te lachen; een tijd om te kermen, en een tijd om op te springen; Een tijd om stenen weg te werpen, en een tijd om stenen te vergaderen; een tijd om te omhelzen, en een tijd om verre te zijn van omhelzen…; Prediker 3:2-5….’ Alles heeft zo zijn bestemde tijd, dat is wat de HEERE ons wil leren door de mond van de wijze Salomo. Het is goed voor ons om dit te overdenken, terwijl wij meer willen leren over het punctuele karakter.

God de Vader openbaart Zijn karakter in Zijn Woord en dat Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, zoals Johannes ons leert in Johannes 1. We hebben samen al heel wat karaktereigenschappen overdacht en hebben daarbij gekeken naar dat wat het Woord ons leert over dat specifieke onderwerp. Als we dan vandaag nadenken over punctualiteit, dan moeten wij beseffen dat God, een God van orde is en dat Hij ook ons tot orde roept. Maar het is wel zo punctueel om te beginnen bij het begin, want wat heeft het voor een zin om na te denken over goede karaktereigenschappen als wij God niet kenen? Is dat niet hetzelfde als een rotte schutting schilderen, die, als de storm komt, om zal waaien? Zou het niet dwaas zijn om een huis te gaan bouwen als er geen stevige fundering is gelegd? Lieve vrienden, hoe dwaas is het om gezellig onderuit te gaan zitten op de bank met een bak chips en een goed boek, terwijl de straat waarin u woont in lichterlaaie staat en uw huis met u daarin elk moment in vlammen op kan gaan? Nee, Salomo zou zeggen; “Het is nu niet de tijd om een goed boek te gaan lezen, het is nu de tijd om het van u te werpen en een veilig heenkomen te zoeken.” Maar wees eens eerlijk, is het zo niet met deze wereld gesteld? Ik loop in de winkelstraat, waar mensen winkel in en winkel uit lopen om de mooiste kleding of prullaria te kopen en als ik ze dan aanspreek blijkt dat ze God niet kennen. Ondanks de wetenschap dat ze ieder moment kunnen sterven, hechten zij toch meer waarde aan de prullen van de wereld, dan aan de Schepper van hemel en aarde. Lieve vrienden, als u de Heere Jezus niet kent, dan is het zaak om nu alles te laten vallen en eerst het leven in Hem te zoeken. Vandaag kunt u uw laatste adem uitblazen en wat zult u dan zeggen als u voor God moet verschijnen? Buiten het bloed van Christus, de Zoon van God zal alles te kort zijn. Uw goede werken en liefdadige activiteiten, zullen waardeloos blijken te zijn in het oordeel. Misschien heeft u wel gebeden, bent u naar de kerk gegaan en hebt u andere mensen over God verteld, maar als u de Heere Jezus Christus niet liefhebt, dan bent u een vervloeking, hoor maar wat Paulus zegt in 1 Corinthiërs 16:22: “Indien iemand den Heere Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking; Maranatha!” Als er voor alle dingen een tijd is dan is het voor u de tijd om in te zien dat u gezondigd hebt tegen de Schepper van hemel en aarde, Hij die recht heeft op uw leven. U hebt voor uzelf geleefd en God niet de eer gebracht die Hij waard is. U hebt misschien wel gebeden maar nog nooit werkelijk geloofd dat Hij uw God en Vader is, dat Hij in Christus uw zonden wil vergeven en dan zijn zelfs uw gebeden nog zonden, zoals de Bijbel ons leert in Romeinen 14:23; ‘Al wat uit het geloof niet is, is zonde.’ Jezus Christus is gekomen als het van God de Vader gezonden geschenk om verlorenen te zoeken en zalig te maken. Hij is plaatsvervangend gestorven aan het kruis van Golgotha om schuld en zonden weg te nemen en een eeuwige verzoening te brengen tussen God de Vader en de zondige mensen. In Christus Jezus alleen, vinden wij vergeving, de verlossing van zonden en het eeuwige leven. Gelooft u dat? ‘Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God, Joh. 3:18.’ O vrienden, de wereld staat in brand, ieder moment kan het voor u te laat zijn, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt en vindt in Hem het eeuwige leven. Laat niets of niemand u tegenhouden. Onderzoek uzelf hoe het er met u voorstaat, buig uw knieën en smeek God om genade. ‘Want de Schrift zegt: Een iegelijk, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek; want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen. Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden, Rom. 10:11-13.’

Broeders en zusters, u die door genade mag weten een kind van God te zijn; Wat een wondervolle wetenschap dat al uw zonden door het bloed van Christus zijn verzoend. Wat een vreugde om als een kind van God door het leven te gaan in de wetenschap dat God de Vader het goede voor u zoekt. Wat een onuitsprekelijke heerlijkheid wordt ons voorgesteld in het Woord van God. Wat een onbevattelijke toekomst wordt ons bereidt en dat alles uit genade omdat God ons opzocht, ons kocht, ons gereinigd en verzoend heeft en ons draagt in Zijn eeuwige armen. Zouden wij niet vol vreugde moeten zijn en anderen vertellen van de hoop die in ons is? Kom twijfelachtige broeders en zusters, laat toch de boze uw kinderlijke vertrouwen niet roven, zie het Lam Gods dat uw zonden wegnam, verblijd u in Hem en jaag de duivel weg door hem te vertellen hoeveel u van Jezus houdt en laat dat zien door te wandelen zoals Hij gewandeld heeft. Hij sprak tot de duivel, ‘De mens leeft niet bij brood alleen, maar bij alle Woord dat uit de mond Gods uitgaat (Matth. 4’). Onderzoek dat Woord, druk het aan uw hart, laat het in uw gedachten zijn en ontdek hoe het Woord, door de werking van Gods Geest, u in de vrijheid stelt.

Dan zal dat Woord voor u, uw eten en uw drinken zijn, waarom? Omdat dit het Woord van Uw Vader is en u onderwijst in de weg die u mag gaan. Laat anderen hun mening hebben, maar wat God zegt is voor ons het enige houvast. Laat dan de wereld maar razen en laat de vlammen maar komen, in Christus geborgen zal niets ons scheiden van de liefde Gods. Als ons lichaam wordt afgebroken en wij straks sterven gaan, dan mogen wij ingaan in de heerlijkheid die Hij voor ons bereidt heeft. Glorie aan het Lam.

Laten we nog wat nadenken over het punctuele karakter. U als gelovige wordt opgeroepen punctueel te zijn. Denk eens aan de Schepper van hemel en aarde, hoe Hij in het begin alles gemaakt heeft; ‘De aarde was woest en ledig en de Geest van God zweefde op de wateren. En God zei: Daar zij Licht! En daar werd Licht. En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag, Gen. 1:3-5.’ Op de eerste dag heeft de Almachtige God, Hij die tot ons gekomen is, in Christus Jezus, het licht geschapen en scheiding gemaakt tussen duisternis en licht. Merk op, hoe het Gods orde is om eerst de avond te benoemen en dan de morgen. De dag begint voor God in de avond en eindigt als de zon ondergaat. Zo werkt God van de duisternis naar het licht, zo ook in het leven van een mens dat door God wordt opgezocht. Daar waar de zondaar in de duisternis van zijn zonden wordt getrokken tot het Licht, wordt de dood overwonnen en mag de nieuwgeboren zondaar zeggen: “Ik was dood maar nu mag ik leven.” Wat een orde, en God zag dat het goed was. Merk op, hoe God op deze eerste dag het Licht schiep en bekeek wat Hij had gemaakt om dan vervolgens de volgende dag scheiding te maken tussen de wateren beneden en de wateren boven. ‘En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de tweede dag, Gen. 1:8.’ Merken we op hoe punctueel de Almachtige hier te werk gaat? Alles in Zijn orde. Niet alles op één dag, maar stap voor stap. Zo ook de derde dag, de aarde met planten en bomen en de wateren. Op de vierde dag de zon, maan en sterren. De vijfde dag het leven boven de aarde, met haar vogels en het leven in de wateren met haar vissen. Dan op de zesde dag de dieren met als pronkstuk op de schepping de mens. Hoe groot is God. Hij zag alles wat Hij gemaakt had en ziet het was zeer goed om dan na al deze arbeid te rusten op de zevende dag. Vrienden, als de Schepper van hemel en aarde, in Zijn onbevattelijke orde, macht en majesteit, ruste op de zevende dag, zouden wij dan niet rusten op de dag die Hij voor ons apart gezet heeft? Wij hebben het nodig om punctueel te zijn, zoals God ons daarin onderwijst en dat is een getuigenis naar de wereld om ons heen.

Als wij een afspraak maken, laten wij dan zorg dragen dat wij daarin punctueel op tijd zijn en doen wat we beloofd hebben. Als wij iets lenen, laten wij dat dan weer teruggeven. Als wij ergens moeten zijn, dan komen wij niet op de laatste minuut binnen, maar zorgen wij dat alles in rust en orde kan verlopen. Het is belangrijk om te beseffen dat de boze alles in het werk stelt om chaos te maken op deze wereld, maar ook in ons hart en onze wandel. Wij moeten in afhankelijkheid van God punctueel zijn en zelf onze agenda beheren. Wij moeten weten wat we doen op de dag die voor ons ligt, anders zorgt de duivel ervoor dat wij zullen doen wat hij wil. Wees punctueel en getrouw in de kleinste dingen. Vroeger zei men wel eens: “Ledigheid is des duivels oorkussen.” Als wij doelloos bezig zijn, dan bereikt de duivel zijn doel door ons te laten doen wat hij wil dat wij doen zullen. Vrienden, broeders en zusters, zoek de Heere boven alles, maak in de eerste plaats tijd vrij om Hem te loven en te prijzen en te erkennen dat wij Hem nodig hebben in alle dingen. Salomo zegt: ‘Wie het gebod onderhoudt, zal niets kwaads gewaar worden; en het hart eens wijzen zal tijd en wijze weten, Pred. 8:5.’ Dat de vrede Gods uw harten vervult in Christus Jezus. Amen.

Wilco Vos Veenendaal 15-05-2017