Volg ons op YouTube

Tevreden

‘Want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben, Filip. 4:11b.’

Er wordt wel gezegd dat “te” niet goed is. Het is te veel of te weinig, te hoog of te laag, te druk of te rustig, te strak of te wijd, te lang of te kort, en ga zo maar door, het is te veel om op te noemen. Wat een zegen om daarentegen tevreden te zijn, dan ondervinden wij weinig last van het, te veel, omdat wij ons geluk en de vrede niet op kunnen.

Paulus is in allerlei omstandigheden geweest, in hitte en kou, in armoede en rijkdom, in voorspoed en tegenspoed, in verzadiging en honger, en dan zegt hij: ‘Ik heb geleerd vergenoegd te zijn.’ Hij wist dat hij in en met Christus alle dingen aankon, want de kracht van Christus zou hem ondersteunen.

Vrienden, wat kan het leven zwaar zijn. Als wij om ons heen kijken dan zien we armoede, honger, ziekte, en dood. We zien en horen van oorlogen, watersnoden, aardbevingen, vervolgingen, martelingen en duistere praktijken. We zien en proeven een gelatenheid van de mensen om ons heen. Als je mensen aanspreekt en begint over het doel van het leven en het bestaan van God, dan hoor je al snel dat de mens een beeld van God gevormd heeft dat niet aansluit bij de realiteit. Een goede God zou nooit al deze ellende toelaten, wat een ruzies, echtscheidingen, pijn en verdriet. Maar men vergeet dat wij God verlaten hebben en Hem niet hebben gediend zoals Hij gediend wil worden. Niet wij beslissen wat goed en kwaad is, niet wij kunnen een God maken die ons past maar er is een God, Die alles goed en volmaakt geschapen heeft. Hij is de rechtmatige eigenaar van alles en heeft recht om te doen met Zijn schepsel wat Hem goed lijkt. Als wij moeten lijden als gevolg van de breuk die daar is tussen een heilig God en een zondig mens, dan kunnen wij daar God niet de schuld van geven. Alle mensen zijn voortgekomen uit die ene Adam, die God goed geschapen had maar die niet wilde gehoorzamen aan Zijn God en Schepper. Nu zijn alle nakomelingen van die ene Adam als het ware besmet met datzelfde virus en zijn allen op de één of andere manier ongehoorzaam aan God de Vader. Juist omdat God een rechtvaardig God is, moet Hij de zonden straffen en zoals Adam al wist, voordat hij zondigde, is de straf op de zonde, de dood. Wij hebben voor de dood gekozen en ieder daad van ongehoorzaamheid aan God bewijst dat.

Leg Gods maatstaf eens naast uw leven. Als u God niet de eerste plaats geeft in uw leven en uzelf aan Hem toevertrouwt, dan bewijst u daarmee dat u Hem niet gehoorzaam bent. Als u beelden of plaatjes aanbidt van mensen, dieren of zogenaamde goden, dan is dat in Gods ogen zondig. Hoewel de meeste mensen die ik in gesprekken ontmoet, niets van God of Jezus moeten hebben, gebruiken zij Zijn Naam veelvuldig, hiermee bewijzen zij hun respectloosheid voor de Schepper en Verlosser van deze wereld. De Schepper van hemel en aarde heeft in zes dagen alles geschapen en heeft op de zevende dag gerust en deze dag geheiligd en afgezonderd voor ons mensen om op deze dag te rusten. Allen die deze dag niet rusten van hun werk om God te eren met hart en ziel, zijn ongehoorzaam. Zij die ouders ongehoorzaam zijn, of zich niet onderwerpen aan het gezag van overheid, politie, directeur, oudsten, juffrouwen en meesters, bewijzen ook ongehoorzaam te zijn. Vrienden we hebben nu alleen nog maar gekeken naar de eerste vijf geboden van Gods heilige wet. Als we dan onze gedachten, woorden en werken, verlangens en begeerten, leggen naast de geboden die leren dat wij niet zullen doodslaan, echtbreken, stelen, vals getuigen en begeren, moeten wij dan niet zeggen schuldig te zijn aan de overtreding van Gods heilige wil? Sommigen van ons zouden er echt voor passen om werkelijk te doden, te stelen of te liegen, toch moeten we als we eerlijk zijn bekennen dat diep vanbinnen al deze zonden uit ons hart kunnen opborrelen. Merken we juist niet dat ontevredenheid ons kan aansporen tot overtreding van één van deze geboden? Een ontevreden man, begeert maar al te gemakkelijk de vrouw van een ander, of begeert zijn huis en auto. De moraal van vandaag wil ons wijs maken dat het overtreden van Gods geboden niet verkeerd is. Zij onderwijst ons in kranten, bladen, films en muziek hoe wij moeten leven naar de maatstaf van onze verlangens. Het is een feit, dat wij gevormd worden door dat waarmee wij ons voeden.

Laten wij breken met alles wat indruist tegen Gods heilige wil. Het loon op de zonde is de dood en al zouden wij maar één gebod hebben overtreden dan hebben wij de dood verdiend. Laat de wereld maar gek doen, maar laten wij voor het eerst of opnieuw niet langer luisteren naar dat wat onze begeerten wegtrekt bij God en meevoert met de zondige moraal van de wereld. Laten wij ons keren tot God, onze zonden belijden en onszelf aan Hem overgeven, door Zijn Woord voor waar te houden, dat te onderzoeken en ons daarnaar te richten. Dat Woord leert ons dat God Zelf moest sterven om ons leven te kunnen schenken. Jezus Christus de Zoon van God is gekomen, heeft heilig en volmaakt de wet gehouden en stierf aan het kruis van Golgotha om plaatsvervangend de schuld te betalen voor hen die niet anders konden dan Gods wet overtreden. Kom vrienden, deze Jezus is de Zaligmaker der wereld, zie dan toch het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, in Hem ontvangt u eeuwig leven. Hoe ontvangt u dan dat leven? Door niet langer in een eigen gekozen weg voort te gaan maar met al uw zonden bij Hem te schuilen. Als u Hem gelovig omhelsd als uw Zaligmaker, dan ontvangt u eeuwig leven? Hoe omhelsd u Hem dan? Door te zeggen dat u niet langer kunt leven zonder Hem en dat u vertrouwend, dat u al uw zonden om Christus wil vergeven zijn, niet meer voor uzelf maar voor God en God alleen wil leven. Als u zo uw leven als het ware neerlegt aan de voet van het kruis dan zult u ontdekken hoe Gods Geest u gaat leiden in de praktijk van uw leven. U gaat het Woord van God lezen zoals u het nog nooit gelezen heeft, u ontdekt dat de vrede in uw hart u een tevredenheid geeft die u nooit gekend heeft en dat werkt in uw leven uit dat u met een honger naar Gods gerechtigheid, schuilend achter Christus, leert wandelen zoals Hij gewandeld heeft.

De wet die u eerst veroordeelde en liet zien dat u schuldig bent, jaagt u nu geen schrik meer aan. De wet kan u niet meer verdoemen want Christus is voor u verdoemd, Hij droeg uw oordeel weg. De liefde tot deze Jezus maakt uw hart vurig om te doen zoals Hij zou doen. Hij openbaarde Zichzelf als het Licht van deze wereld, het Brood des Levens, de Weg tot de Vader, en de volle Waarheid en daarom kunt u niet anders dan Hem dienen, eren volgen en liefhebben met uw hele hart. Hij bracht u terug in gemeenschap met God uw Vader en nu mag u uzelf een kind van de Vader weten. U hebt Hem lief omdat Hij u eerst heeft liefgehad en dat vervult uw hart met een vreugdevolle vrede die haar vermaak vindt in het doen van Gods wil.

Vrede, dat is wat God schenkt aan allen die tot Hem komen. Door te luisteren naar het onderwijs dat Hij ons geeft in Zijn Woord leren wij tevreden zijn. Al woont de buurman misschien in een heel groot huis, met de vrede van God in het hart kan het in een klein huis, erg goed zijn. Al is je vijand misschien heel sterk, met de vrede van God in het hart kan de zwakke zeggen, in Christus ben ik meer dan overwinnaar. Misschien zijn de omstandigheden verre van gemakkelijk, weet u vaak niet hoe u met uw kleine beetje geld de maand moet rondkomen, uw gezin moet voeden en voor onderdak kunt blijven zorgen, luister dan naar de stem van onze lieve Heiland: ‘Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden, Matth. 6:31-33.’

Laat de wereld opgaan in het hier en nu, wij zoeken eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en zullen ontdekken dat Hij voorziet! Laten wij met Paulus zeggen: ‘Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn. 1 Tim. 6:8.’

Zomaar wat gedachten om op te roepen tot tevredenheid, die haar oorsprong vindt in Christus. Laten wij met en voor elkaar het goede te zoeken, elkaar liefhebben, ondersteunen, helpen waar wij kunnen en de vrede bewaren, opdat de wereld ziet dat zij die God liefhebben, gedreven worden door andere verlangens, inzichten en krachten, tot glorie van God de Vader, door het geloof in Zijn Zoon en gedreven door de Heilige Geest, dat geve de Heere. Amen.