Volg ons op YouTube

Toegewijd

‘Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst, Rom. 12:1.’

Genietend van de zon, zitten wat vrienden bij elkaar. Eén wordt er nog gemist, allen denken hetzelfde: “Hij zal wel aan het trainen zijn, die Jim is zo toegewijd.” Terwijl de gesprekken in volle gang zijn, komt Jim er aan. Een hartelijk welkom. Jim wordt een biertje aangeboden, maar slaat het af, “een wijntje Jim?” “Nee jongens voor mij geen alcohol.” “Ben je ziek?” “Nee, over een aantal weken heb ik een belangrijke wedstrijd. Deze keer ga ik de prijs winnen, om dit te bereiken, ben ik extra zwaar aan het trainen, eet ik gezond en drink ik geen alcohol. Trouwens, ik maak het vanavond ook niet laat jongens want een goede nachtrust is essentieel voor een goede conditie.” “Respect Jim, maar jij liever als wij.”

Zomaar een blik in het leven van een sporter. Iedere sporter weet dat gezond eten van levensbelang is. Roken is desastreus voor een goede gezondheid, het drinken van een biertje of een wijntje kan zo nu en dan geen kwaad, al zullen de meeste sporters de alcohol voorbij laten gaan. Daarnaast is voortdurend trainen essentieel voor het in conditie houden van het lichaam. De sporter weet; “nee” te zeggen tegen alles wat hem aangeboden wordt dat ten koste gaat van zijn hoogste doel. De sporter zal gemakkelijk nee zeggen tegen het eten en drinken zonder zich te schamen. Waarom? Omdat hij een hoog doel nastreeft en deze toewijding, verdient respect.

In de tijd van Paulus de Apostel, was iedereen bekend met de wereld van de sport en Paulus schroomde niet om de sporter ten voorbeeld te stellen voor de gelovige. ‘Weet gijlieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat een den prijs ontvangt? Loopt alzo, dat gij dien moogt verkrijgen. En een iegelijk, die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Dezen dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. Ik loop dan alzo, niet als op het onzekere; ik kamp alzo, niet als de lucht slaande; Maar ik bedwing mijn lichaam, en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worde, 1 Kor. 9:24-27.’ Paulus weet dat het strijden van de goede strijd, een strijd op leven en dood is. Hij weet dat zijn woorden haar kracht verliezen als zijn daden het tegenovergestelde bewijzen. Het bedwingen van zichzelf, uit zich bij Paulus in het liefhebben en gehoorzamen aan God boven alles en het liefhebben van zijn naasten als zichzelf. Hoewel hij God en Zijn geboden boven alles stelt en zich daaraan onderwerpt, past hij zich tegelijkertijd aan door onder de Joden te leven als een Jood en onder de heidenen als een heiden (1 Kor. 9). Dit vraagt zelfverloochening en is alleen mogelijk door in afhankelijkheid van de Heilige Geest toegewijd te leven aan God en Zijn Woord, in het verlangen dat zielen gered worden van het verderf om de volheid in Christus te leren kennen.

De tekst boven de overdenking roept ons op tot een toewijding van ons hele zijn, aan de dienst van God. ‘Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst, Rom. 12:1.’ In de eerste plaats wil ik u vragen; Hebt u de Heere Jezus Christus lief? Weet u dat Hij, de van God de Vader, gezonden gift is tot heil van deze wereld? Beseft u dat er buiten deze enige Weg, enige Waarheid en het volle Leven, niets is dat u redt van de dood? Beseft u dat u met al uw zonden niet voor God kunt bestaan en dat er alleen leven te vinden is in Christus Jezus, de Zaligmaker van de wereld? Allen die tot Hem hun toevlucht nemen vinden eeuwig leven. God de Vader heeft geen lust in de dood van de zondaren maar daarin dat zij zich bekeren en leven (Ezech. 18), Hij gaf Zijn Zoon, Die vrijwillig de schuld en straf op Zich heeft genomen en in onze plaats, heeft geleden, is gestorven en begraven opdat de schuld die tussen de zondaar en God de Vader instaat, verzoend kan worden. Hij is opgestaan uit de dood als de triomfator over de satan, dood, hel en graf, is opgevaren naar de hemel waar Hij als Hogepriester bidt. Nog even en Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Lieve vrienden, als wij onze knieën buigen en de aangeboden zaligheid van God de Vader omhelzen, door onszelf in het geloof geheel aan Hem toe te vertrouwen, dan ontvangen wij in Christus, eeuwig leven. Wat een genade.

Als wij door het geloof, de vrede in Christus hebben gevonden, dan kunnen we niet anders dan roemen in Gods opzoekende liefde en overvloeiende genade voor de grootste zondaren. Wat een liefde geopenbaard in het Woord van God. Lieve broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus, wat houdt ons nog tegen om ons hele leven als een vrijwillig offer aan Hem te geven? Is Hij niet heel ons leven waard? Geeft Zijn dienst ons niet veel meer vreugde dan heel de wereld ons kan bieden? Als de sporter in vrijwillige toewijding het genot van de wereld voorbij laat gaan omwille van het gestelde doel, zouden wij dan niet met ons oog gericht op Christus het doel van ons leven nastreven in volle toewijding aan God onze Vader? Als wij beseffen dat wij door het geloof van kinderen des doods en tempels van de boze, geworden zijn kinderen Gods en tempels van de Heilige Geest, zouden wij dan niet voorzichtig omgaan met deze tempel? Als de Heere Jezus het niet kon aanzien dat de tempel in Jeruzalem tot een rovershol was geworden, zouden wij dan onze tempel niet moeten heiligen voor God onze Vader? Welke muziek laten wij doordringen tot het diepst van onze tempel? Is het een harmonieus geheel dat goed is in het oor van God? Welke beelden laten wij doordringen tot in het diepst van onze tempel? Zijn het taferelen die ons de heerlijkheid van God tot in het diepst van onze tempel doen genieten? Welke begeerten worden er opgewekt bij dat waarmee wij ons voeden? Is het alles tot glorie van God de Vader, versterkend het geloof in Christus Jezus en onder controle van de Heilige Geest? Als wij onszelf als levende en heilige offers aanbieden aan God onze Vader dan zullen wij moeten waken en bidden. De tekst die volgt op de tekst van onze overdenking zegt: ‘En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij, Rom. 12:2.’ Als ik me voed met de wereld, dan zal ik gaan denken en handelen als de wereld. Als ik mij voed met onreinheid, dan zal ik onrein gaan denken en op de duur gaan handelen. Als ik mij voed met Godslastering en onstichtelijke woorden, dan zal ook ik Godslasterlijke gedachten hebben en slechte woorden spreken. De Tempel van de Heilige Geest kan niet Geest vervuld zijn als daar onreinheid is die de tempel vervuld. Een klein beetje onreinheid, zal het leven in Christus verontreinigen en een duisternis over het geestelijke leven brengen. Als ik mij voed met Christus dan zal ik gaan lijken op Christus en dat is waar het Woord ons toe oproept. ‘Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart, Col. 3:16.’

Daarom geliefde broeders en zusters, laten wij ons richten op het Lam, dat voor ons de dood is ingegaan. ‘Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open, Jes. 53:7.’ Hij gaf Zichzelf vrijwillig over tot in de dood, laten wij Zijn voetstappen drukken en ons vlees kruisigen opdat de heerlijkheid van Christus in en door ons gezien zal worden. Het is een strijd! Zoals de sporter “nee” moet zeggen zo moeten wij leren om “nee” te zeggen. Ik weet hoe moeilijk het is, ons vlees verlangd zo gemakkelijk naar iets anders dan te hangen aan een kruis. Maar Gode zij dank, wat een zegen als we meer en meer de kracht van Christus opstanding gaan ervaren in ons leven. Als we ontdekken dat heel de wereld met al haar entertainment, verdovende middelen en schijnbaar genot niets is bij de vrede die we genieten in het rusten in Christus en het leven in gemeenschap met God onze Vader. Kom vrienden, ‘Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken, Ps. 37:5.’ Is het verlangen naar aards genot sterker dan het verlangen om heilige en volmaakt te leven voor God onze Vader? Denk dan aan Izak, die niet tegensputterde maar vrijwillig ging liggen op het altaar om te sterven. Denk eens aan vader Abraham, hoe moest hij sterven aan zichzelf, wat zou er nu terecht komen van de beloften van God? Toch was het vertrouwen van deze mannen in de God van hemel en aarde sterker dan hun eigen wil en verlangens. Hoe was dat mogelijk? Omdat zij toegewijd waren aan een hoger doel. Kom, stellen wij Christus voor ogen en laten wij ons toewijden aan de dienst van onze God. Zo zal het zout haar werk doen en zal het Licht van Christus door ons heen anderen brengen in de veilige haven. De Heere zegen u in deze weg van afleggen en aandoen, van sterven en opstaan tot glorie van Zijn Heilige Naam. Hallelujah. Laten wij voor en met elkaar bidden om de krachtige werking van de Heilige Geest in onze harten. Amen.

Wilco Vos Veenendaal 02-05-2017