Volg ons op YouTube

Vastbesloten

‘Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd, 1 Kor. 2:2.’

Jezus Christus en Dien gekruisigd. Is er een Naam die grote vreugde kan geven dan deze Naam? Is er een Naam die meer waarde heeft dan deze Naam? Nee, er is geen andere Naam onder de hemel die mensen kan troosten als deze Naam, er is geen andere Naam onder de hemel die mensen zalig kan maken dan deze ene Naam. In Jezus Christus vinden zondaren het leven, Hij is het Lam Gods dat de zonde der wereld heeft weggenomen. Zijn bloed reinigt van alle zonden.

Eens klonk de boodschap; ‘Want de HEERE zal doorgaan om de Egyptenaars te slaan; doch wanneer Hij het bloed zien zal aan den bovendorpel en aan de twee zijposten, zo zal de HEERE de deur voorbijgaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan, Ex. 12:23.’ Het oordeel van de HEERE voltrok zich over de goddeloze Egyptenaren, maar genadig en barmhartig is de HEERE, te midden van die oordelen is er een weg van ontkoming. Daar waar de HEERE het bloed zou zien, daar zou het verderf voorbijgaan. Pesach, het feest van de voorbijgang, een moment om nooit te vergeten.

In gedachten gaan we vierduizend jaar terug, we zijn in Egypte en zien hoe daar aan de bovendorpel van een huis een lam hangt. Moeder en kinderen kijken hoe vader de keel van het lam doorsnijdt en zien hoe het bloed zich uitstort op de dorpel van het huis. In de dorpel is een soort bekken waarin bloed wordt opgevangen. Vader neemt het lam dat straks gegeten zal worden en neemt een bundel hysop, doopt het in het bekken en strijkt het bloed aan de bovendorpel en zijposten. In het huis is het gezin dat schuilt achter het bloed van het Lam. Terwijl het oordeel zich over Egypte voltrekt, eten de Israëlieten van het lam dat geslacht is tot hun behoud. Daar waar geen bloed is, gaat de verderfengel naar binnen en dood de eerstgeborenen. Wat een onderscheid, dood en verderf vanwege goddeloosheid en leven omdat het lam zijn leven gaf. Pesach het schaduwrijke feest dat ons de Christus der Schriften doet schitteren. Hij is gestorven als het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. In Hem vinden we niet alleen de vervulling van het Pesachlam dat plaatsvervangend stierf, nee, Hij is ook het ongezuurde brood dat zonder zonde voor ons het graf in ging en Hij is ook de eersteling Die opstond uit de dood. Glorie aan God, Die zo nauwkeurig door de schaduwen bekend maakt wie de Christus der Schriften is.

In de tabernakel en later in de tempel vloeide dagelijks het bloed in de offerdienst die ons niets anders predikt dan Jezus Christus en Dien gekruisigd. Hij is het volkomen brandoffer dat Gode welbehaaglijk is, Hij vervulde het spijsoffer, want het was Zijn spijze de wil van Zijn vader te doen, Hij is het dank en vrede offer dat ons de vrede aanbrengt, Zijn bloed bracht verzoening voor onze zonde en schuld zodat ook het zond en schuldoffer een volkomen vervulling vonden in de Christus der Schriften. Driemaal daags vond er op vaste tijden een offer plaats. Het morgenoffer ter 3e ure (9 uur), het middagoffer ter 6e ure (12 uur) en het avondoffer ter 9e ure (3 uur). Het zijn de momenten waarop ook Daniël zijn knieën boog om zijn offers van aanbidding en gebed bij God te brengen.

Lieve vrienden, ik ben met Paulus vastbesloten nergens anders het leven te zoeken, en niemand anders te verkondigen dan Deze Jezus, de Christus, Hij de gekruisigde. Tweeduizend jaar geleden op Golgotha’s heuvel, op het tijdstip van het morgenoffer voltrekt zich dat waar zoveel jaar naar was gewezen. ‘En het was de derde ure, en zij kruisigden Hem, Mark. 15:25.’ Daar hangt de Heiland, de zondeloze, volzalige een heerlijke Zoon van God, daar neemt Hij de plaats in van de zondaar opdat Zijn bloed ons zou reinigen van alle zonden. Het moment van het middagoffer breekt aan en dan lezen we: ‘En als de zesde ure gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe, Mark. 15:33.’ Wat een diepe duisternis valt hier over de aarde, hier hangt de eerstgeborene van de Vader, Ja Zijn eniggeboren Zoon, Hij moet streven opdat wij zouden leven. ‘En ter negender ure, riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eloï, Eloï, LAMMA SABACHTANI, hetwelk is, overgezet zijnde: Mijn God, Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten? Mark. 15:34.’

Daar hing het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, verlaten van God vanwege onze zonden, opdat wij in eeuwigheid niet meer verlaten hoefden te zijn. Het uur van het avondoffer breekt aan, de strijd is bijna gestreden, het uur van victorie over de machten der duisternis is aanstaande. We lezen in Lukas 23; dat de duisternis tot de negende ure duurde, ‘En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus, roepende met grote stemme, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest, Luk 23:45,46.’ Het is volbracht, de prijs is betaald. Het voorhangsel van de tempel scheurt middendoor want de ure is gekomen waarvan Jezus sprak tot de Samaritaanse vrouw: ‘Vrouw, geloof Mij, de ure komt, wanneer gijlieden, noch op dezen berg, noch te Jeruzalem, den Vader zult aanbidden, Joh. 4:21.’ Door Christus is de schaduw werkelijkheid geworden, Hij sprak: ‘Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden, Joh. 4:23.’ Lieve vrienden, laten wij de Vader zo aanbidden. Laten wij onszelf overgeven aan Zijn wil, door Zijn Zoon te eren, Hem lief te hebben en in het geloof Zijn voetstappen te drukken tot glorie van God onze Vader.

Vandaag mogen wij ons iedere dag verblijden in het Lam dat voor ons geslacht is, wij mogen samen met broeders en zusters Zijn dood gedenken, door met elkaar het brood te breken dat ons wijst op het Lichaam dat Hij voor ons verbroken heeft. Wij mogen samen de beker van dankzegging nemen en drinken, daarbij gedenkend aan het bloed dat Hij voor ons vergoten heeft. Nog een kleine tijd en Hij komt om ons voor altijd tot Zich te nemen. Hij is begraven en zo mogen wij als gehoorzame kinderen Hem ook daarin volgen door onze doop in het watergraf. Wat een zegen om in deze tekenen van dood en opstanding gesterkt te mogen worden in het geloof tot eer van Hem Die ons heeft liefgehad met een eeuwige liefde.

Lieve vrienden, kent u Deze Jezus? Is Hij door het geloof ook uw Heiland, Verlosser, Zaligmaker, Koning en Hogepriester? Als dat nog niet zo is, buig dan uw knieën en geef uzelf aan Hem over. Er is geen betere plaats dan aan Jezus voeten. Hij is gekomen om zondaren het leven te geven, blijf daarom niet hangen in uw zondige weg en laat u niet ophouden in het gaan tot Jezus. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Hem.

Ik ben vastbesloten om Hem te volgen. Ik ben vastbesloten om nooit meer terug te keren naar die harde meester die ik gediend heb in de zonden. Nee geen wereld en geen duivel, mijn dienst onder hen was een harde dient, het scheelde niet veel of het werd mijn dood, ik was blind maar wonder van genade, nu mag ik zien. Ik was dood maar nu mag ik leven, door het geloof.

Kom vrienden, Jezus alleen is het leven. Nog een kleine tijd en het oordeel zal zich voltrekken. Vreselijk zal het zijn te vallen in de handen van de levenden God, maar schuilend achter het bloed van het Lam zal alles vrede zijn. Verwacht het niet van uzelf of van de mensen, ook dat is een harde dienst die zal uitlopen in de dood. Geloof toch niet dat er een andere weg is dan door het kruis. Verwacht het toch niet van inzichten, mooie woorden, hoe vroom of godsdienstig het ook mag klinken. Buiten Jezus is er geen leven. De wet van Mozes, hoe heilig, volmaakt en goed, kan u geen eeuwig leven geven. Nooit heeft God Zijn wet gegeven om daarmee op te klimmen tot in Zijn gemeenschap. Nee, de zonde maakt scheiding en die moet verzoend worden, de wet openaart Gods heiligheid en gerechtigheid en onze zondige natuur wil en kan daar niet aan voldoen. Met haar ceremoniën wees zij ons op het bloed van het Lam dat onze zonden op zich nam. Nu, verlost van de vloek der wet, mogen wij met Paulus roepen, dat wij alles achter ons willen laten om Christus te kennen: ‘En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof; Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende, Filip. 3:9,10.’ Nadat wij door het geloof in Christus een nieuwe schepping zijn geworden, mogen wij leren wandelen in de kracht van Zijn opstanding. De wet maakt ons niet meer angstig maar onderwijst ons het liefedevolle Vaderhart. Wij mogen werkelijk alles schade en drek achten wat geen Christus is, nee geen hoop en verwachting buiten Hem. Maar door het geloof, wandelend in de liefde zoeken wij Vader te dienen zoals Hij gediend wil worden. Die roemt, laat hij of zij roemen in de HEERE, Die besloten heeft allen zalig te maken die door het geloof in Zijn Zoon, tot Hem komen. Ik besluit niemand anders te dienen dan deze Jezus, ja Vader lief te hebben en Hem te dienen omdat Hij het zo waard is. Is dat ook uw besluit? De HEERE zegene u. Amen.

Wilco Vos Veenendaal 10-04-2017