Volg ons op YouTube

Vertrouw op den Heere met uw ganse hart.

‘Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken, Spr. 3:5,6.’

Een maatschappij zonder vertrouwen zou geen maatschappij kunnen zijn. Wat een problemen doen zich voor in situaties waar mensen geen vertrouwen meer hebben in de ander. Wat een angst, wat een onzekerheid als ieder om ons heen een verrader kan zijn. Denk aan de oorlog, waarin men meende met iemand uit het verzet samen te werken terwijl het in werkelijkheid om een verrader ging. Op iemand te vertrouwen betekent dat je in hem gelooft. Je kunt er van op aan dat wat hij of zij zegt echt zo is. Je kun in zo’n vriendschap je hart luchten en er van uitgaan dat je vriend het niet aan de grote klok hangt. Wat is een huwelijk zonder vertrouwen? Hoe zou ik alles met mijn vrouw kunnen delen als ik haar niet vertrouwde? Is het grote probleem van de echtscheidingen niet gelegen in het feit dat men een huwelijk aangaat zonder elkaar echt te kenen en elkaar te vertrouwen? Vertrouwen is de basis van elke relatie.

Nu, als dit geld voor het maatschappelijke dan is dit niet anders in de relatie tussen God en de mens. Wij kunnen geen relatie hebben met de levende God als wij Hem niet vertrouwen. Geloof is vertrouwen, ‘Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat Hij is, en een Beloner is dergenen die Hem zoeken, Hebr. 11:6.’ Ongeloof, het niet vertrouwen op God, is in wezen niets anders dan Hem voor een leugenaar houden zoals dat al gebeurde in het paradijs. Het is gehoorzamen aan de duivel en God in twijfel trekken. Nu, tot zulke mensen, die van God zijn afgekeerd en vertrouwen stellen in hun eigen inzicht en verstand, steeds maar luisterend naar dat wat de duivel hen influistert, komt de heldere boodschap van Genade. ‘Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken, Spr. 3:5,6.‘ Hoe vaak heeft je verstand je nu al bedrogen? Laat het maar los, leg je leven in Gods hand. Vertrouw Hem maar, Hij zal voor je zorgen.

Wat een geluk, wat een troost ervaren zij die hun leven geborgen weten in Vaders almacht. Wat er ook gebeurt, Hij kent hun omstandigheden en Hij zorgt voor hen. Zij hebben geleerd dat juist alles in hun leven er voor zorgt dat het geloofsvertrouwen versterkt wordt, juist door de moeilijkste beproevingen heen. God wil Zijn kinderen met hun hele hart. Hij heeft niets aan kinderen die met hun mond belijden Hem lief te hebben en tegelijk met hun hart de wereld dienen. Zij die hun leven over geven in Gods handen gaan ervaren dat hun schat in de hemel is, daar is hun oog op gericht en hun verlangen om daar te zijn, waar hun schat is, wordt dagelijks groter. Ieder dag weer mogen zij ervaren dat het God is die voor hen zorgt en juist dat maakt ook de zekerheid van hun hemelse heerlijkheid steeds vaster. Jezus, het middelpunt van ons verlangen, daar gaat ons hart naar uit. Hij gaf Zijn leven voor mijn zonden. O vrienden, wat een vreugde om een kind van God te zijn. Ik zocht mijn vermaak en mijn leven in de wereld, maar niets op deze aarde is te vergelijken bij de heerlijkheid die er is in onze Jezus. Als ik hier moest omschrijven in welke zonden ik geleefd heb en welke zondige gedachten er nog vaak in mij zijn, dan weet ik niet of u ooit nog iets met mij te maken zou willen hebben. O, wonder van genade, het bloed van Jezus Christus Gods Zoon heeft al mijn zonden weggewassen. Ik kon niet bestaan voor Gods heilig aangezicht, mijn zonden verhinderde mij om een relatie te hebben met God. Ik was geheel op mijzelf aangewezen, en de wereld zou zeker mijn dood zijn geworden, maar nu Jezus mijn leven is, ben ik vrij van wet en oordeel. Jezus is mijn leven, in Hem heb ik eeuwig leven. Nu ik dit mag weten, nu ik mag leven in dat geloof en vertrouwen mag ik u, wie u ook bent, wijzen op het bloed van het Lam. Er is geen zonde die u kan verhinderen om te komen tot Jezus, Hij is juist gekomen voor zondaren. Stel het niet langer uit, ga zoals je bent en je zult gereinigd worden van al je vuile zonden. Dan, als we geloven dat Jezus onze Zaligmaker is, dan hebben wij een vrije toegang tot God de Vader. Niets kan ons meer scheiden van de liefde die er is in Christus Jezus onze Heere (Rom. 8).

‘Vertrouw op de HEERE met uw hele hart’, niet half maar helemaal, dat is geloof en vertrouwen. ‘Ken Hem in al uw wegen’ Bij het slapen, bij het opstaan, het werken, het uitgaan, ja in alle dingen hebben wij Hem nodig. Hoe langer hoe meer gaan we leren dat we zonder Hem niets doen kunnen (Joh 15), Zijn liefde gaat ons hart geheel vervullen zodat we zonder Hem niets meer willen doen.

Misschien zegt u, ik weet niet hoe ik moet geloven. Misschien moet u uzelf de vraag stellen of u wel wilt geloven. Het betekent dat u God in alles voor waar houd en dat Hij uw leven gaat besturen. Veel mensen denken dat een leven met God een bekrompen leven is, een leven waarin ineens van alles niet meer mag. Vraag het eens aan iemand die leeft in het vertrouwen, dat al zijn of haar zonden zijn vergeven om Jezus wil. Aan iemand die leeft in het verlangend uitzien naar de dag dat Jezus komt om hem of haar te verlossen van al dit aardse, om voor eeuwig met Jezus te zijn. Zij zullen u volmondig zeggen dat er geen heerlijker leven is dan een leven met God. Een kind van God wordt gedragen, is vervuld met liefde en heeft de zekerheid van een heerlijke hemelse toekomst. Hebben zij dan nooit zorgen, verdriet of grote problemen? We leven hier te midden van dood en zonden, en ook Gods volk kent verdriet en pijn, maar in dat alles weten zij zich geborgen en gedragen door hun hemelse Vader. Hij weet wat goed is voor hen. Hij heeft eerst hun schouders gemeten voordat Hij het kruis op hen legde. En juist dat kruis doet hen sterven aan zichzelf om steeds meer te leven in Christus krachten.

‘Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem, Hij zal het maken, Ps. 37:5.’ Geen zorg, geen nood, God is onze toevlucht, Hij zal voor ons zorgen en niets op deze aarde kan Zijn plannen verhinderen. In Hem is ons leven ‘en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst (Jes. 9:5)’. Zie af van alles wat in en aan ons is en zie op Hem, dan kunnen we zingen. ‘Ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen; wat zou mij de mens doen? Ps. 56:12.’ Als we leven in dat vertrouwen dan kan de satan niets beginnen. Elke pijl die hij dan schiet drijft ons dichter naar Jezus toe. ‘Maar ik vertrouw op U, o HEERE; ik zeg: Gij zijt mijn God, Ps. 31:15.’

Wat is het verdrietig om te zien dat kinderen van God afwijken van de Bron van leven. Als zij zich vermengen met de wereld. Hun leven wordt een oppervlakkig leven en van een gemeenschapsleven met de levende God kunnen zij niet getuigen. Hoe zouden zij anderen kunnen leiden tot de Heere Jezus? Kom vrienden, kunt u de tijd nog herinneren dat Jezus alles voor u was? Weet u nog hoe u alles uit handen gaf om u voor altijd te laten leiden door uw Zaligmaker? Kom sta op, bekeert u, belijd uw zonden en leef dicht bij uw Zaligmaker. ‘Door goedertierenheid en trouw wordt de misdaad verzoend, en door de vreze des HEEREN wijkt men af van het kwade, Spr. 16:6.’ We moeten niet spelen met de duivel, we moeten ons niet begeven op zijn terrein. Hij is listig en heeft al duizenden jaren ervaring in het leggen van strikken. ‘Zo onderwerpt u dan Gode; wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden, Jak. 4:7.’

Het leven met God is een leven waarin Hij op de eerste plaats staat. Niets, geen vrouw, man, kind of vriend kan deze plaats innemen. ‘Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder, en vrouw en kinderen, en broeders en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn, Luk. 14:26.’ In iedere situatie de toevlucht tot God te nemen, ‘Het is beter tot den HEERE toevlucht te nemen dan op den mens te vertrouwen. Het is beter tot den HEERE toevlucht te nemen dan op prinsen te vertrouwen, Ps. 118:8,9.’ Hoe vaak gaat het niet anders, we vertrouwen op onszelf, een familielid, of een vriend en komen daarmee zo bedrogen uit. Wat een pijnlijke lessen hebben wij vaak nodig voordat we gaan inzien dat we bij God werkelijk veilig zijn. Wat een zegen ervaren we als we die les in de praktijk mogen brengen. ‘Gezegend daarentegen is de man die op den HEERE vertrouwt, en wiens Vertrouwen de HEERE is, Jer. 17:7.’ Zijn Woord, wordt steeds meer het levenskompas en we gaan ervaren dat Gods Geest ons daardoor onderwijst ‘Die op het Woord verstandiglijk let, zal het goede vinden, en die op den HEERE vertrouwt, die is welgelukzalig, Spr. 16:20.’

God de Schepper van hemel en aarde, bestuurt alle dingen. Hij zorgt voor de musjes, zij vallen niet van het dak zonder Zijn wil. De haren van ons hoofd heeft Hij geteld. De loop van de zon en maan zijn in Zijn hand. Straks zal hemel en aarde vervult zijn van Zijn glorie, daar zullen zij allen zijn die Hij heeft uitverkoren om voor altijd met Hem te zijn. Daar zal geen, angst, geen pijn, geen ongeloof meer gevonden worden.

Het Woord van God geeft ons veel voorbeelden van gelovigen die leefde in het vertrouwen dat wat God doet, goed is. Denk eens aan Noach, 120 jaar heeft hij gewerkt aan de ark, een geweldig grote boot midden op het droge. Elke hamerslag was een stem die riep, bekeert u, bekeert u. De mensen hebben gespot, ze maakte Noach uit voor een dwaas, Noach luisterde niet naar zijn eigen inzicht en keek niet op de omstandigheden, hij rustte eenvoudig op het Woord van God. Hoe veilig was hij daar met zijn gezin in de ark terwijl de wereld verging. Denk ook aan Abraham, hij werd geroepen om zijn land te verlaten en God te volgen naar het land dat Hij hem wijzen zou. Abraham kreeg een belofte dat zijn nageslacht zo groot in getal zou zijn als de sterren aan de hemel. Wat een beproeving als er dan geen kinderen worden geboren. En dan, tegen alle menselijke wijsheid in wordt Izak geboren. Wat een blijdschap. Wat een krachtige belofte van God ‘In Izak zal u het zaad genaamd worden’. Dan klinken de woorden van God, ‘Neem nu uw zoon, uw enige, dien gij liefhebt, Izak, en ga heen naar het land Moría; en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen, dien Ik u zeggen zal, Gen. 22:2.’ Abraham is gehoorzaam, hij neemt zijn zoon Izak en als ze op de berg Moria gekomen zijn wordt hij op het altaar gelegd. Wat een vertrouwen in God had Izak, hij geloofde dat wat God deed goed was. Daar moest Abraham het mes zetten in zijn enige zoon en daarmee in de belofte. Abraham geloofde dat ‘God machtig was hem ook uit de doden te verwekken, Hebr.11:18.’ Wat een beproeving en wat een blijdschap als de stem van God dan klinkt, ‘Strek uw hand niet uit aan den jongen en doe hem niets; want nu weet Ik, dat gij godvrezende zijt, en uw zoon, uw enige, van Mij niet hebt onthouden, Gen. 22:12.’ Er mocht een ram geslacht worden in de plaats van Izak.

Op Golgotha is de Zoon van God geslacht om onze zonden. De weg tot de Vader is geopend in het offer van Zijn Zoon. Laat die God, de Almachtige, de volzalige, volheerlijke, genadige en barmhartige God uw Leidsman zijn. Kom dan tot Jezus en zie dat al wat aan Hem is, gans begeerlijk is, Hij is blank en rood en draagt de banier boven tienduizend. Ja zulk één is mijn liefste. Ook de uwe?

Twee mannen kregen beiden een akker, de éne man ging verblijd aan het werk, hij bewerkte zijn land en zaaide het zaad. De andere man liep iedere dag naar de notaris om te vragen of hij werkelijk de eigenaar van de akker geworden was. Iedere dag werd het bevestigd, hij leefde het ene moment in zijn geluk en het volgende moment was hij vol twijfel. Na een jaar lagen de twee akkers te schitteren in de zon, de éne akker overwoekerd en zonder vrucht, de andere vol vrucht.

Denk aan de Joden in Egypte, zij moesten het bloed van een lam strijken aan de posten van de deur. In die nacht zou de verderf engel langskomen en alle oudste jongens uit het gezin doden. In het éne gezin vroeg de jongen herhaaldelijk vertwijfeld aan zijn vader of het bloed werkelijk op de posten was, iedere keer kreeg hij een bevestigend antwoord en was hij weer even blij. Zijn buurjongen schuilde ook achter het bloed en genoot van de maaltijd die zij aten.

We kennen verschillende mate van geloof. De één heeft een sterk, de ander een zwak geloof. Toch leert Gods Woord ons. ‘Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onzen Heere Jezus Christus, Rom. 5:1.’ Kinderen van God, zie wat u ontvangen hebt in het bloed van uw Zaligmaker. Hij stierf voor u. Sta dan in de vrijheid en geniet van de zaligheid die u uit genade hebt ontvangen. Benut de tijd die we hier op aarde nog leven om anderen te vertellen over het wonder van genade. Vertrouw op de Heere met uw hele hart. Hem zij de glorie, Amen.